İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazıların kategorisi: “Hayeren”

շÜàրհ²ôàր²¶Æր

Ü. ê. ú. î. î. ²ñ³Ù ². ϳÃáÕÇÏáë Ø»ÍÇ î³նն ÎÇÉÇÏÇáÛ, հ³Ûñ³å»ï³Ï³ն úñÑնáõû³ն ëáÛն ßնáñѳõáñ³·ÇñÁ ÛÕ³Í ¿ հ³Û³ëï³նÇ հ³նñ³å»ïáõû³ն ն³Ë³·³Ñ èáå¿ñà øáã³ñ»³նÇ, ßնáñѳõáñ»Éáí ѳÛñ»նÇùÇ í»ñ³նϳ˳óÙ³ն…