İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazıların kategorisi: “Hayeren”

հհ ն³Ë³·³ÑÁ ÑÛáõñÁնÏ³É»É ¿ ´³ÉÃÇÙáñÇ ³ñù»åÇëÏáåáëÇն

ºրºì²Ü, 28 ú¶àêîàêÆ. ²րغÜäրºê: հհ ն³Ë³·³Ñ èáµ»ñï øáã³ñÛ³նն ³Ûëûñ ÑÛáõñÁնÏ³É»É ¿ ´³ÉÃÇÙáñÇ ³ñù»åÇëÏáåáë ϳñ¹Çն³É ìÇÉÛ³Ù ÎÇÉ»ñÇնª Ü.ê.ú.î.î. ¶³ñ»·Çն ´ ²Ù»ն³Ûն ѳÛáó ϳÃáÕÇÏáëÇ áõÕ»ÏóáõÃÛ³Ùµ: Æնãå»ë ѳÛïն»óÇն…