İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazıların kategorisi: “Hayeren”

²ØÜ ¶ºր²¶àôÚÜ ¸²î²ր²ÜÀ غրÄºÈ ¾ æºÎ ¶ºìàր¶Ú²ÜÆ ìÖè²´ºÎ ¶²Ü¶²îÀ

հ³Û³½·Ç µÅÇßÏ æ»Ï ¶»õáñ·Û³նÁ, áñÁ ¹³ï³å³ñïí»É ¿ Çնùն³ëå³նáõÃÛáõնն»ñÇն ûųն¹³Ï»Éáõ Ù»Õ³¹ñ³նùáí »õ ³½³ï³½ñÏÙ³ն 5 ï³ñÇն»ñÇó Ñ»ïá í×é³µ»Ï ·³ն·³ï ¿ ն»ñϳ۳óñ»É ²ØÜ ¶»ñ³·áõÛն ¹³ï³ñ³ն, նáÛ»Ùµ»ñÇ 1-Çն ï³նáõÉ…