İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazıların kategorisi: “Hayeren”

²ñÙÇնֆá-²¹ñµ»ç³նóÇ Éñ³·ñáÕÁ ϳÛó»É¿ êï»÷³ն³Ï»ñï

È»éն³ÛÇն Ô³ñ³µ³ÕÇ Çß˳նáõÃÛáõնն»ñն Áն¹áõն»É »ն ³¹ñµ»ç³նóÇ Éñ³·ñáÕ, §ØáնÇïáñ¦ ѳն¹»ëÇ ÃÕóÏÇó ¾ÛնáõÉ ü³ïáõɳ¨Ç È»éն³ÛÇն Ô³ñ³µ³Õ ³Ûó»É»Éáõ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõնÁ: Æնãå»ë ѳÕáñ¹áõÙ ¿ ²րØÆÜüà-Ç ë»÷³Ï³ն ÃÕóÏÇóÁ êï»÷³ն³Ï»ñïÇó, ն³Ëûñ»Çն ϳ۳ó³Í…