İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Patriklik Makamına Sunulan Cemaat Vakıfları Yönetmeliği Değişikliği ile İlgili Öneri

Ekte sunduğumuz yönetmelik taslağı maalesef gönlümüzün istediği, cemaat için ideal bir yönetmelik değil. Bunun temel nedeni patrikliğin mevcut hukuken belirsiz statüsü. Bu yönetmelikte Patrikliğin hiçbir rolü görünmüyor. Üzerinde çalıştığımız yönetmelik “cemaat vakıfları” seçimine ilişkin olduğuna göre dini bir topluluk yani cemaat olduğumuz tartışılmaz bir vakıa, bu durumda  cemaati ilgilendiren her konuda dini liderliğin de dahli olması gerekir. Her ortak kurulun Patriklik merkezli olması ve kararların patriklikçe de onaylanması ve gereğinde haklı nedenlerle veto edilebilmesi gerekir.

***
                                                                                                                                 07 OCAK 2013
TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİK GENEL VEKİLİ
SAYIN ARAM ARK.ATEŞYAN
KUMKAPI
Ekte sunduğumuz yönetmelik taslağı maalesef gönlümüzün istediği, cemaat için ideal bir yönetmelik değil. Bunun temel nedeni patrikliğin mevcut hukuken belirsiz statüsü.
Bu yönetmelikte Patrikliğin hiçbir rolü görünmüyor. Üzerinde çalıştığımız yönetmelik “cemaat vakıfları” seçimine ilişkin olduğuna göre dini bir topluluk yani cemaat olduğumuz tartışılmaz bir vakıa,bu durumda  cemaati ilgilendiren her konuda dini liderliğin de dahli olması gerekir. Her ortak kurulun Patriklik merkezli olması ve kararların patriklikçe de onaylanması ve gereğinde haklı nedenlerle veto edilebilmesi gerekir. Cemaatin 15 üyeli ortak seçim kurulunun altı kişisinin patriklikçe atanması bizce çok doğru olurdu.. Bu hem seçilmiş patriğin cemaat yönetimine katılmasını simgeliyecek hem de hiziplere karşı bir emniyet tedbiri olacaktı. Ne yazık ki patriklik de factovar ama de juro varlığı tartışmalı. Yetimhanenin Fener Ekümenik Patrikliği adına tescili bu patrikliğin hukuken kabul edildiği anlamına gelse de yasal boşluklar doldurulmadan bir kıymet ifade etmiyor. Yani düşündüklerimizi yönetmeliğe yazsak bile bunun resmen kabul edilip yayımlanması mümkün görünmüyor. Diğer taraftan yönetmeliğe yazılmasa da kendi aramızda anlaşarak bu altı kişinin atanmasını sağlamayı düşünmek mümkün olmakla birlikte, bu gibi yasal dayanağı olmayan sözleşmelerin -hele yönetmeliğe aykırı olursa- uzun ömürlü olacağını düşünemeyiz.
Diğer taraftan cemaatin tüzel kişiliği tanınana ve örgütlenmesine izin verilip merkezi bir koordinasyon, yönetim ve denetim mümkün olana kadar en iyi otokontrol sayılabilecek nispi seçim sistemi, hakim zihniyetle birlikte yöneticilerimizin neredeyse tamamı tarafından tepki ile karşılandığı için olmayacak duaya amin dememek adına nispi sistemle seçim ekteki taslakta yer almamaktadır. Elbette bu durum konuya ilişkin  fikrimizi değiştirdiğimiz anlamına gelmez ve bizim çabamıza son vermemizi gerektirmez.
Yönetmelikle ilgili çalışmalar yapılırken, özellikle Rum ve Süryani toplumlarının durumu da göz önüne alınmıştır. Özellikle İstanbul’da toplam sayıları 2000 civarında olan Rum cemaatinin seçim çevresinin gerek ve arzu olursa “il” olabilmesi sağlanmıştır. Diğer cemaat mensuplarının da mümkün olduğu kadar yerel ve yerinde yönetimlerle yönetilmesi esas alınmıştır.
Son olarak, cemaatin kendi mal varlığı üzerinde gerçek bir denetiminin sağlanması, merkezi bir yönetim ve koordinasyon için en önemli hedef cemaatin tüzel kişiliğinin tanınmasıdır. Bu gerçekleştiği takdirde cemaatin Patrikliği ve diğer kurumlar ile birlikte örgütlenmesi,varlıklarına bu tüzel kişilik üzerinden sahip çıkabilmesi,yine tüzel kişilik adına bütün kurumlarının denetlenmesi mümkün olabilecektir. Enerjimizin bu yolda sarfedilmesinin geleceğimiz yönünden sonsuz yararları olacaktır.
Umarız bu çalışma cemaatimiz için yararlı olur.  
Saygılarımızla
Kirkor Döşemeciyan       Yervant Özuzun        Murat Bebiroğlu            

Aret Çiçekeker

***
Vakıflar Yönetmeliği Değişiklik önerileri 2013
Tanımlar:
Eski Şekil:
Madde 3.-
d) Cemaat vakfı: Vakfiyeleri olup olmadığına bakılmaksızın mülga 2762 sayılı Vakıflar Kanunu gereğince tüzel kişilik kazanmış, mensupları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Türkiye’deki gayrimüslim cemaatlere ait vakıfları,
Yeni Şekil
Madde 3.- d) Cemaat vakfı: Vakfiyeleri olup olmadığına bakılmaksızın mülga 2762 sayılı Vakıflar Kanunu gereğince tüzel kişilik kazanmış, mensupları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Türkiye’deki gayrimüslim cemaatlere ait vakıflarıdır.
aa) Cemaat Ortak Vakıfları: Tüm cemaatin yararlandığı hastane, yetimhane, ruhban okulu, cemaatin merkez mabedi ve lise düzeyinde okul sahibi olan cemaat vakıfları ortak vakıflardır.
bb)  İstanbul Dışındaki Cemaat vakıfları: Anadolu ve Trakya’da bulunan cemaat vakıflarıdır.
cc) Semt cemaat vakıfları:İstanbul’da bulunan ve ortak vakıflar dışında kalan vakıflardır.
Eski Şekil
Seçim çevresi
MADDE 29 – (1) Cemaat vakfı hayratının bulunduğu ilçe, o vakfın seçim çevresidir. Ancak, vakfın müracaatı üzerine bölge müdürlüğünce yapılan araştırma sonucuna göre; cemaat vakfının bulunduğu ilçede yeterli cemaatin bulunmaması hallerinde vakfın bulunduğu il, vakfın bulunduğu il mücavir alanında yeterli cemaatin bulunmaması halinde ise cemaati en fazla olan çevre il Genel Müdürlükçe seçim çevresi olarak ilan edilebilir.
Yeni Şekil:
MADDE (29) ORTAK VE BÖLGESEL SEÇİM KURULLARI, SEÇİM ÇEVRESİ, YETERLİ SAYILAR
(1)Cemaat vakfı seçimleri her bir cemaatin vakıfları tarafından kendi içlerinde oluşturulacak Ortak Seçim Kurullarınca yönetilir.Ortak Seçim Kurulları İstanbul ilinde bulunan 3 Bölgede seçilecek Bölge Seçim Kurullarının birleşmesi ile teşekkül eder.
Vakıflar Genel Müdürlüğünün Ortak Seçim Kurulu seçimi çağrısı ile 3 bölgede, bölgedeki her bir cemaat vakfınca gösterilecek en fazla 3 (üç) adayın kendi aralarında ve gizli oy açık sayım usulüyle yapacakları seçimle Bölge Seçim Kurullarının 5 asil ve  2 yedek üyesi seçilir. 3 Bölgeden seçilen 15 asil ve 6 yedek üye Ortak Seçim Kurulunu oluşturur. Bölge ve Ortak seçim Kurullarını seçimle oluşturmaya yeter sayıda adayı bulunmayan cemaatlerde ise bu kurullar İldeki bütün vakıf başkanlarının katıldığı meclisin ataması yoluyla oluşturulur..Seçim ve atama sonucunda oluşturulan Kurullar Vakıflar Genel Müdürlüğüne bildirilir.
Ortak veya Bölge Seçim Kurulu üyesi olan kişiler aynı zamanda Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi olamazlar.Ortak ve Bölge Seçim Kurullarının görev süresi 4 (Dört) yıldır ve her 4 yılda bir bu Kurullar için seçim veya atama yapılır.
Seçim Kurulları faaliyetleri dolayısıyla doğan giderler ilgili cemaat vakıflarının tamamı tarafından karşılanır.
Ortak Seçim Kurulu’na giderleri ilgili cemaat vakıfları tarafından karşılanmak üzere kalıcı bir ofis,ekipman ve sekreterya tahsis edilir, seçim listelerinin sağlıklı oluşturulabilmesi için Kurul’a adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden yararlanma yetkisi verilir.
Bölge Seçim Kurulunun görevleri:
1.      Bölgedeki cemaatin seçim listelerini düzenlemek,
2.      Bölgedeki vakıfların seçim tarihini saptamak,bunları en az 60 gün öncesinden Ortak Seçim Kuruluna bildirmek
3.      Mevcut Vakıf Yönetim Kurullarınca kendilerine bildirilen seçilecek Yönetim Kurulu üye sayılarını Ortak Seçim Kuruluna bildirmek,
4.      İlçe kapsamındaki seçimlerde ilçenin,ortak vakıf seçimlerinde bölgenin bütün vakıf merkezlerine sandık koydurmak.Bölge kapsamında seçimler ile ortak vakıf seçimleri dışında kalan il kapsamlı seçimlerde belirli vakıf merkezlerine seçim sandığı koydurmak.Sandık konacak vakıf merkezlerini tesbit ve ilân etmek,
5.      Seçim sürecinde oluşacak ihtilaf ve itirazları çözüme kavuşturmak,çözümü mümkün olmayanları Ortak Seçim Kuruluna aktarmak,
6.      Seçim tarihinin ilân edildiği günden itibaren 15 gün içinde Vakıf yönetimlerine asil veya yedek aday olabileceklerin başvurularını kabul etmek,seçme/seçilme hakkını haiz olduklarını saptamak,seçilmeye yeterli adayların kimlik ve niteliklerini Ortak Seçim Kuruluna bildirmek,
7.      Bölgede seçimin düzenli olmasını sağlamak,
8.      Bölgedeki seçim sonuçlarını Ortak Seçim Kuruluna bildirmek .
Ortak Seçim Kurulunun görevleri:
1.      Bölge seçim kurullarınca düzenlenen seçim listelerini denetlemek,
2.      Bölge Seçim Kurullarından alınan bilgilerden gerekli olanları süresi içinde Vakıflar Genel Müdürlüğüne aktarmak,seçim süreci boyunca Vakıflar Genel Müdürlüğü ile gerekli yazışma ve temasları yürütmek,
3.      Bölge Seçim Kurullarının sandık yerleştirme planlarını denetleme ve onaylamak,Ortak ve İstanbul dışındaki vakıfların seçim zamanında  bu seçimler için İstanbul ili dahilinde belirlenen vakıf merkezlerine sandık koydurmak.
4.      Seçim sürecinde oluşabilecek ihtilaf ve itirazları çözümlemek,
5.      Seçimlerden 21 gün önce kesin aday listelerini ilân etmek
6.      Seçimlerin düzenli olmasını sağlamak,
7.      Seçim sonuçlarını ilân etmek ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne bildirmek
(2) a-Cemaat Vakıflarında seçim Bölgesi:
İstanbul üç büyük seçim bölgesine ayrılmıştır.
Birinci Bölge: Haliç’in kuzeyinde kalan ilçeler. Şişli, Beşiktaş, Sarıyer
İkinci Bölge: Haliç’in güneyinde kalan ilçeler. Bakırköy, Fatih, Eyüp
Üçüncü Bölge İstanbul’un Anadolu yakası ve Adalar.Kadıköy, Üsküdar, Beykoz, Kartal ve Adalar ilçeleri
b)Tüm cemaatin yararlandığı Hastane, yetimhane, Ruhban okulu, cemaatin merkez mabedi ile lise düzeyinde okul sahibi vakıflar ortak cemaat vakıflarıdır.Bu vakıfların seçim çevresi İstanbul ilidir.
c) İstanbul Dışındaki Cemaat Vakıflarının seçim çevresi bulundukları ildir. Bulundukları ilde yeteri kadar cemaat mensubu yoksa, Ortak Seçim Kurulunun veya yönetim kurulunun başvurusu halinde Vakıflar Müdürlüğü vakfın seçim çevresini İstanbul ili olarak belirler.
d) İstanbul’da bulunan semt cemaat vakıflarının seçim çevresi vakfın ve vakıf hayratının bulunduğu ilçedir. 
e) İlçede seçim için yeterli sayıda  cemaat mensubu yoksa, Ortak Seçim Kurulunun veya vakıf yönetiminin başvurusu üzerine Vakıflar Bölge Müdürlüğü vakfın seçim çevresini ilçenin bulunduğu bölge olarak belirler.
f) Bölgede de yeteri kadar cemaat mensubu yoksa yine Ortak Seçim Kurulunun veya vakıf yönetim kurulunun başvurusu üzerine Vakıflar Bölge Müdürlüğü vakfın seçim çevresini İstanbul ili olarak belirler.
g) İlçenin seçim çevresi olması için yeterli sayılar :İlçede faal okulu olan vakıf varsa en az 750, ilçede faal okul yoksa en az 150 seçmendir. Bölge için yeterli sayı en az 1500 seçmendir.
GEREKÇE:
·        1863 Niznamesi,gelenek ve teamüllere göre semt vakıflarında yerellik esastır. Bazı nedenler durumun tadilini gerektiriyor diye bütün sistemi değiştirmek doğru değildir.Geleceği de öngören revizyonlarla çözüm sağlanabilir.
·        Cemaat vakıflarının seçim çevresini belirlemede en önemli ölçütler yararlanma ve yakınlık ile vakfın ve vakıf hayratının sahipsiz kalmasını önlemektir. Bütün cemaatin yararlandığı ortak vakıfların seçim çevresinin il olması doğaldır. Ancak çevresinde binlerce seçmeni olan vakıfların seçim çevresinin il ya da bölge olması ne daha demokratik ve ne de  daha yararlıdır.
·        Semt vakıfları seçim çevresinin semt yerine ilçe olmasının haklı nedeni, semtin sınırlarının belirsizliği yanında aynı semtte bulunan cemaat vakıflarının yaratacağı karışıklığı önlemek ve aynı vakıflardan yararlanan cemaat mensuplarının ortak seçimler yapmasını sağlamaktır. Bir ilçede vakfı yönetecek, orada yaşayan, sorunlarını bilen, her zaman kolayca ulaşılabilecek kişiler varken,  seçim çevresi genişletilerek semtin sorunlarını, fakirini, zenginini, muhtacını, hastasını tanımayan, semte ulaşması bile sorun olacak kişilerin seçilmesinin yararlı olmayacağı açıktır. Bulunduğu ilçede yeterli kadar cemaat mensubu olmayan ilçelerde seçim çevresinin bölge, bölgede yeterli cemaat mensubu yoksa il olması bir zorunluluktur, ancak istenen ve gereken bir sonuç değildir.
·        Diğer taraftan vakfın seçim çevresinin  bölge ya da il olması hiçbir zaman bu vakıfların kötü niyetlilerin eline geçmeyeceğinin garantisi de olamaz. Bu gün Feriköy, Yeşilköy, Bakırköy, Ortaköy, Üsküdar, Kadıköy, Adalar gibi seçim çevresi ilçe olan vakıfların başarısı ortadayken, bu yönetimlerin ilçeden seçilmesinin yanlış olduğu iddiası çok tutarsız olacaktır.
·        Uygulamada karışıklıkları önlemek üzere “Yeterli sayılar” kavramına açıklık getirilmiş, faal okulu olmayan kiliselerde  ilçenin seçim çevresi olabilmesi için en az 150 seçmen, faal okulu olan vakıflarda en az 750 seçmen öngörülmüştür. Bölgede ise bu sayı 1500 seçmen olarak belirlenmiştir. Bir bölgede cemaat mensubu seçmen sayısı 1500’ün altına düşerse o bölgedeki seçim çevresi bölge olan tüm vakıfların seçim çevresi il olacaktır.  
Eski Şekil
Yönetim kurulunun oluşturulması ve seçim süresi
MADDE 30 – (1) Cemaat vakıflarının yönetim kurulu seçimlerinde;
a) Vakfın yönetim kurulu seçimine, vakıf veya hayratından yararlanan cemaat mensupları katılır.
b) Her vakıf için ayrı bir yönetim kurulu seçilir ve yönetim kurulu seçimleri dört yılda bir yapılır. Cemaat vakfı yönetim kurulu yedi üyeden oluşur. Ancak, cemaat sayısının yetersizliği durumunda yönetim kurulu en az üç üyeden oluşturulabilir. İstifa, ölüm, görevden alma ve benzeri nedenlerle boşalan yönetim kurulu üyelikleri yedek üyelerle tamamlanır. Ancak üye sayısının üçten aşağı düşmesi halinde, yeni yönetim kurulu seçimi üç ay içerisinde yapılır. Vakfın işleyişi açısından yediden fazla üyeye ihtiyaç duyulması halinde ise yapılacak seçim tarihinden iki ay önce Genel Müdürlüğün olumlu görüşü ile yönetim kurulu üye sayısı artırılabilir.
Yeni Şekil:
MADDE 30 –Cemaat vakıflarının yönetim kurulu seçimlerinde;
a) Ortak vakıfların seçimine Türkiye’de yaşayan bütün cemaat mensupları katılır. İstanbul dışında yaşayan cemaat mensupları seçim çevresi İstanbul ili olan ortak vakıflar için oylarını, önceden kayıt olmak koşuluyla, İstanbul’da merkez mabedinde kullanırlar.
İli seçim çevresi olan İstanbul dışındaki Vakıfların cemaat mensupları oylarını kendi illerinde kullanırlar.
Bütün Ortak vakıfların seçimi aynı günde yapılır.
b) Seçim çevresi ilçe olan vakıfların seçiminde, ilçede yaşayan cemaat mensupları yanında, önceden seçmen listesinde kaydolunmak koşulu ile komşu ilçelerde yaşayan ve yaşadıkları ilçede cemaat vakfı bulunmayan cemaat mensupları katılır.
Seçim çevresi aynı ilçe olan vakıfların seçimi aynı günde yapılır.
c) Seçim çevresi aynı bölge olan vakıfların seçimine bölgede yaşayan bütün cemaat mensupları katılır.
Bölge seçimlerinde seçim çevresi aynı bölge olan bütün vakıfların seçimi aynı günde yapılır.
ç) Ortak vakıf olmadığı halde seçim çevresi  İstanbul olan İstanbul Dışındaki Cemaat vakıflarının seçimine Vakfın bulunduğu ildeki cemaat mensupları kendi illerinde, İstanbul’da yaşayan cemaat mensupları kendi bölgelerinde katılır.
d) Her vakıf için ayrı bir yönetim kurulu seçilir ve yönetim kurulu seçimleri dört yılda bir yapılır. Cemaat vakfı yönetim kurulu yedi asli üye ve üç yedek üyeden oluşur. Asli üye sayısı gereğinde 11’e kadar yükseltilebileceği gibi cemaat sayısının yetersizliği durumunda yönetim kurulu en az üç üye ve bir yedek üyeden de oluşturulabilir.
İstifa, ölüm, görevden alma ve benzeri nedenlerle boşalan yönetim kurulu üyelikleri yedek üyelerle tamamlanır. Ancak üye sayısının üye salt çoğunluluğunun altına düşmesi halinde, yeni yönetim kurulu seçimi üç ay içerisinde yapılır.
e) Bir cemaat mensubu sadece bir cemaat vakfında yönetim kurulu üyesi olabilir. Herhangi bir cemaat vakfının yönetimine seçilmiş olan kişi istifa etmeden başka bir seçime katılamaz.
GEREKÇE:
·        Ortak vakıf seçimlerine Türkiye’de yaşayan bütün cemaat mensuplarının katılması sağlanmıştır.
·        Hem gereksiz zaman kaybının önlenmesi hem de sürekli seçim yapılmasının önlenmesi için her grubun kendi içinde aynı günde seçim yapması sağlanmıştır.
·        Aynı kişinin birden fazla yönetimde görev alması ve aday olması da engellenmiştir.
Eski Şekil
Seçmenlik şartları
MADDE 31 – (1) Seçmenlerin;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
b) On sekiz yaşını doldurması,
c) Seçim çevresinde ikamet etmesi, şarttır.
Yeni Şekil:
MADDE 31 – Seçmenlerin;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı cemaat mensubu olması,
b) On sekiz yaşını doldurması,
c) Seçim çevresinde ikamet etmesi ya da seçim çevresi ilçe ise ilçesinde cemaat vakfı bulunmayan komşu ilçelerde yaşaması şarttır.
GEREKÇE:
·        Seçmenlik koşullarına cemaat mensubu olması koşulu eklenmiştir.
·        İlçesinde cemaat vakfı olmayan cemaat mensuplarının seçim çevresi ilçe olan vakıflarda oy kullanması da sağlanmıştır.
Eski Şekil
Seçileceklerde aranılan şartlar
MADDE 32 – (1) Vakıf yönetim kuruluna seçilecek kişilerin 31 inci maddede belirtilen şartlara ek olarak aşağıdaki şartları da taşıması gerekir:
a) En az ilkokul mezunu olmak,
b) Kanunun 9 uncu maddesinde belirtilen suçların birinden mahkûm edilmemiş olmak.
Yeni Şekil:
Seçileceklerde aranılan şartlar
MADDE 32 – Vakıf yönetim kuruluna seçilecek kişilerin aşağıdaki şartları
taşıması gerekir:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve cemaat mensubu olması,
b) En az ilkokul mezunu olması,
c) Yirmi beş  yaşını doldurması,
d) Kanunun 9. maddesinde belirtilen suçların birinden mahkûm edilmemiş olması
e) Seçim çevresinde ikamet etmesi ya da seçim çevresi ilçe olan vakıflarda ilçesinde cemaat vakfı bulunmayan komşu ilçelerde yaşaması şarttır.
GEREKÇE:
·        Seçilme için 25 yaş sınırı getirilmesinin uygun olacağı düşünülmüştür.
·        Seçim çevresi ilçe olan vakıflarda, ilçesinde cemaat vakfı olmayan ve cemaat vakfından yararlanan cemaat mensuplarının seçilmesine de imkan verilmiştir.
Seçim usulleri
MADDE 33 – 
(1) Cemaat vakıflarının seçimleri aşağıdaki usuller çerçevesinde yapılır:
a) Mevcut yönetim kurulu; seçmen listelerini, yönetim kurulunun kaç kişiden oluşacağını, öngördüğü seçim tarihini,seçim tarihinden en az 60 gün önce Ortak Seçim Kuruluna bir dilekçe ile bildirir,
b)  Ortak Vakıf seçimleri aynı gün, Bölge, İlçe esası ile yapılan seçimler aynı gün yapılır ve hepsi bir gün içinde sonuçlandırılır.
c) Seçmen listelerinde ve oy pusulalarında, vakıf ismi başa gelmek suretiyle, “…vakfı yönetim kurulu seçimi” tabirinden başka ibare kullanılamaz.
ç) Ortak Seçim Kurulu, seçmen listelerinde bölge,ilçe,semt, mahalle, cadde ve sokak temelinde gerekli düzenlemeleri  yaptıktan sonra seçmen listelerini seçim mahallerine asar. Seçmen listelerinin askıdan indirileceği tarih cemaat gazeteleri veya diğer mahalli gazetelerden birinde ilan edilir.
d) Seçmen listeleri on beş gün süre ile askıda kalır. Bu süre içinde yapılacak itirazlar Bölge ve Ortak Seçim Kurullarınca en geç 7 gün içinde karara bağlanır ve seçmen listeleri kesinleştirilir.
e) Bölge Seçim Kurulları seçimden 45 gün önceden başlamak üzere 15 gün içinde aday adayı başvurularını ilân eder. Adaylara yapılacak itirazlar 7 gün içinde Bölge ve Ortak Seçim Kurullarınca karara bağlanp seçimden 21 gün önce kesin aday listeleri ilân edilir,
f) Seçmen, oyunu bizzat kullanır.
g) Cemaat vakfı seçimleri Sandık Kurulu huzurunda gizli oy ve açık tasnif usulü ile yapılır. Ortak Seçim Kurulunca  seçim tarihinden 45 gün önce ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne bildirilerek seçimler noter huzurunda yapılmayabilir. Adaylar asil ve yedek olarak aldıkları oy sayısına göre sıralanarak, vakıf yönetim kurulunun asıl ve yedek üyeleri düzenlenen seçim tutanağı ile belirlenir.
ğ) Cemaat vakıflarının yönetim kurulu seçimlerinin güvenliği ilgili valilik veya kaymakamlıkça sağlanır.
h) Seçim işlemleri tamamlandıktan sonra on gün içerisinde, seçilenlerin isim listesi, T.C. kimlik numaraları,adres beyanları ve seçim tutanağının bir sureti ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne verilir.
ı) Seçim giderleri ilgili vakfların bütçesinden karşılanır.
i) Seçim işlemleri ile sonuçlarının ve seçilen kişilerin bu Yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadıkları hususunda Bölge Müdürlüğünce araştırma yapıldıktan sonra, yeni seçilen vakıf yönetim kurulu üyelerine en geç 1 ay içerisinde yetki belgesi verilir.
j) Seçim sonuçları ve yetki belgesi verilen yönetim kurulu üyeleri, Bölge Müdürlüğünce Genel Müdürlüğe,Ortak Seçim Kuruluna  ve ilgili valiliğe bildirilir.
(2) Cemaat vakıflarının seçim çevreleri ve seçimleri hakkındaki bilgiler, seçimden önce Bölge Büdürlüğü tarafından ilgili valiliğe bildirilir.
Geçici Maddeler:
1-Cemaat Vakıfları yönetmeliği takip eden bir ay içinde kendilerine uyan seçim çevresini Vakıflar Bölge Müdürlüğüne bildirirler.
2-Bu yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren 15 gün içinde Ortak Seçim Kurulu oluşturulur,
3-Ortak Seçim Kurulu ve Bölge Seçim Kurullarınca 90 gün içinde seçmen listelerinin yenilenmesi sonuçlandırılır ve seçim süreci başlar. 

Yorumlar kapatıldı.