İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun Geçici 11. inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

01 Ekim 2011 Tarihli ve Sayı: 28071 Resmi Gazete
Bu Yönetmeliğin amacı, 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununun, cemaat vakıflarıyla ilgili geçici 11 inci maddesinde yer alan hükümlerin uygulama usul ve esaslarını belirlemektir.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
5737 Sayılı Vakıflar Kanununun Geçici 11. inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Başvuru Süresi
Amaç
MADDE 1 ‒ (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununun, cemaat vakıflarıyla ilgili geçici 11 inci maddesinde yer alan hükümlerin uygulama usul ve esaslarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 ‒ (1) Bu Yönetmelik; cemaat vakıflarının 1936 Beyannamesinde kayıtlı olup; malik hanesi açık olan, kamulaştırma, satış ve trampa dışındaki nedenlerle Hazine, Vakıflar Genel Müdürlüğü, belediye ve il özel idaresi adına kayıtlı olan taşınmazları ile kamu kurumları adına tescilli olan mezarlıkları ve çeşmelerinin tapu kayıtlarındaki hak ve mükellefiyetleri ile birlikte vakıfları adına tescili ile cemaat vakıfları tarafından satın alınmış veya cemaat vakıflarına vasiyet edildiği veya bağışlandığı halde, mal edinememe gerekçesiyle Hazine veya Genel Müdürlük adına tapuda kayıt edilen taşınmazlardan üçüncüşahıslar adına kayıtlı olanların Maliye Bakanlığınca tespit edilen rayiç değerinin Hazine veya Genel Müdürlük tarafından ödenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelik, Vakıflar Kanununun geçici 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Başvurunun süresi
MADDE 4 ‒ (1) Vakıflar Kanununun geçici 11 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yapılacak başvuruların süresi27/8/2011 tarihinden itibaren on iki ay olup, ikinci fıkrası uyarınca yapılacak başvurular ise süreye tabi değildir.
İKİNCİ BÖLÜM
Tescil Edilecek Taşınmazlar
 Tescil edilecek taşınmazlar
MADDE 5 – (1) Cemaat vakıflarının 1936 Beyannamesinde kayıtlı olmak şartıyla; tapuda malik hanesi açık olan taşınmazlar, kamulaştırma satış ve trampa dışındaki nedenlerle Hazine, Vakıflar Genel Müdürlüğü, belediye ve il özel idaresi adına tapuda kayıtlı taşınmazlar ile kamu kurumları adına tescilli olup halen bu vasıflarını koruyan mezarlıklar ve çeşmelerdir.
Başvurunun şekli ve istenilen belgeler
MADDE 6 – (1) Cemaat vakıfları,5 inci maddede belirtilen taşınmazların adlarına tescili için ek-1’deki formu doldurarak aşağıdaki belgelerle birlikte vakfın bağlı olduğu vakıflar bölge müdürlüğüne başvururlar.
a) Gerekçeli vakıf yönetim kurulu kararı,
b) Taşınmazın işaretlendiği 1936 Beyannamesi,
c) Taşınmaza ait tapulama tutanağı veya kadastro beyannamesi dahil tüm tapu tedavül kayıtları.
Değerlendirme
MADDE 7 ‒ (1) Başvurular, vakıflar bölge müdürlüğünce incelenerek Vakıflar Genel Müdürlüğüne gönderilir. Vakıflar Meclisi tarafından yapılacak inceleme sonucunda verilecek karar vakıflar bölge müdürlüğünce cemaat vakfına tebliğ edilir.
Vakfı adına tescil
MADDE 8 ‒ (1) Vakıflar bölge müdürlüğünce, başvuruda bulunan cemaat vakfına, tescilin uygun bulunduğuna dair Vakıflar Meclisi kararı ile vakıf yetkilisi adına düzenlenen yetki belgesi verilir.
(2) Cemaat vakıflarının tescile ilişkin talepleri tapu sicil müdürlüğünce altmış gün içerisinde sonuçlandırılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bedeli Ödenecek Taşınmazlar
MADDE 9 – (1) Cemaat vakıfları tarafından satın alınmış veya cemaat vakıflarına vasiyet edildiği veya bağışlandığı halde, mal edinememe gerekçesiyle Hazine veya Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tapuda kaydedilen taşınmazlardan üçüncüşahıslar adına kayıtlı olanlardır.
Başvurunun şekli ve istenilen belgeler
MADDE 10 – (1) Cemaat vakıfları 9 uncu maddede belirtilen taşınmazların rayiç değerinin ödenmesi için ek-1’deki formu doldurarak aşağıdaki belgelerle birlikte vakfın bağlı olduğu vakıflar bölge müdürlüğüne başvururlar.
a) Gerekçeli vakıf yönetim kurulu kararı,
b) Taşınmaz satın alma yoluyla edinilmişse satın almaya ilişkin belgeler,vasiyet yoluyla edinilmişse vasiyetname, varsa tenfiz kararı, bağış yoluyla edinilmişse bağışı tevsik edici belgeler veya mahkeme kararı,
c) Taşınmaza ait tapulama tutanağı veya kadastro beyannamesi dahil tüm tapu tedavül kayıtları.
Değerlendirme
MADDE 11 ‒ (1) Başvurular,vakıflar bölge müdürlüğünce incelenerek Vakıflar Genel Müdürlüğüne gönderilir.Vakıflar Meclisi tarafından yapılacak inceleme sonucunda verilecek karar vakıflar bölge müdürlüğünce cemaat vakfına tebliğ edilir.
Bedele ilişkin başvuru
MADDE 12 – (1) Vakıflar Meclisince taşınmazın 9 uncu madde kapsamında olduğu ve bedelinin ödenmesi gerektiği yönündetespit kararı verilmesi halinde, vakıflar bölge müdürlüğünce bu karar ile birlikte taşınmazın ödemeye esas kıymet takdirinin yapılması taşınmazın bulunduğu illerde defterdarlıklardan, ilçelerde malmüdürlüklerinden istenir.
Komisyon ve kıymet takdiri
MADDE 13 ‒ (1) Taşınmazların rayiç değerinin tespiti vakıflar bölge müdürlüğünün talebi üzerine; illerde defterdarlıklar, ilçelerde malmüdürlükleri bünyesinde 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre oluşturulan bedel tespit komisyonlarınca yapılır. Rayiç değer tespit işlemleri otuz gün içinde sonuçlandırılarak vakıflar bölge müdürlüğüne bildirilir.
(2) Tespit edilen bedel, vakıflar bölge müdürlüğü tarafından en geç on beş gün içinde cemaat vakfına tebliğ edilir.
(3) Tespit edilen bedele, tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde gerekçeleri ile birlikte vakıflar bölge müdürlüğüne itiraz edilebilir.Vakıflar bölge müdürlüğünce itirazlarmerkezi denetimelemanlarına incelettirilmek üzere en geç on beş gün içinde defterdarlığa bildirilir.Yapılan itirazlar, en geç kırkbeş gün içinde rapora bağlanarak, sonucu cemaat vakfına tebliğ edilmek üzere vakıflar bölge müdürlüğüne gönderilir.
Bedelin ödenmesi
MADDE 14 ‒ (1) Tebliğ edilen bedel üzerinde uzlaşma sağlanması halinde veya ihtirazîkayıtla kabul halinde tespit edilen bedel, taşınmaz Hazine tarafından satılmış ise ilgili defterdarlık, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından satılmış ise ilgili vakıflar bölge müdürlüğü tarafından başvuru tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde cemaat vakfına ödenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Tapu sicil müdürlüklerince tapu kayıt örneklerinin ve diğer belgelerin verilmesi
MADDE 15 – (1) Tapu sicil müdürlüklerince; bu Yönetmelik kapsamında kalan taşınmazla ilgili tapu kayıt örnekleri veya diğer belgeler, talep eden cemaat vakfı yetkilisine veya vakıflar bölge müdürlüğü görevlisine verilir.
Yürürlük
MADDE 16 ‒ (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 ‒ (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Başbakan Yardımcısı yürütür.
Ek-1
5737 SAYILI VAKIFLAR KANUNUNUN GEÇİCİ 11 İNCİ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK MÜRACAAT FORMU
MÜRACAATI YAPAN CEMAAT VAKFI:
TAPU VE TAŞINMAZ BİLGİLERİ
İLİ      
İLÇESİ          
MAHALLESİ           
CADDESİ     
SOKAĞI       
KAPI NO      
PAFTA          
ADA  
PARSEL       
CİNSİ
YÜZÖLÇÜMÜ        
HİSSE MİKTARI     
MALİKİ        
KAYITLARDA ŞERH OLUP OLMADIĞI         
FİZİKİ DURUMU VE HALİ HAZIR KULLANIM ŞEKLİ        
TALEP GEREKÇESİ           a)1936 Beyannamesi         
b) Satın alma           
c) Vasiyet     
d) Bağış        
KİMİN TASARRUFUNDA OLDUĞU    
DAVA KONUSU OLUP OLMADIĞI VARSA DAVA BİLGİLERİ    
5737 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 7. MADDESİ KAPSAMINDA MÜRACAAT EDİLİP EDİLMEDİĞİ
VAKIF YETKİLİSİNİN
ADI SOYADI VE İMZASI
5737 Sayılı Kanunun Geçici 11. Maddesi.
GEÇİCİ MADDE 11 – (Ek: 22/8/2011-KHK-651/17 md. )
Cemaat vakıflarının;
a) 1936 Beyannamesinde kayıtlı olup malik hanesi açık olan taşınmazları,
b) 1936 Beyannamesinde kayıtlı olup kamulaştırma, satış ve trampa dışındaki nedenlerle Hazine, Vakıflar Genel Müdürlüğü, belediye ve il özel idaresi adına kayıtlı taşınmazları,
c) 1936 Beyannamesinde kayıtlı olup kamu kurumları adına tescilli olan mezarlıkları ve çeşmeleri,
tapu kayıtlarındaki hak ve mükellefiyetleri ile birlikte bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren oniki ay içinde müracaat edilmesi halinde, Meclisin olumlu kararından sonra, ilgili tapu sicil müdürlüklerince cemaat vakıfları adına tescil edilir.
Cemaat vakıfları tarafından satın alınmış veya cemaat vakıflarına vasiyet edildiği veya bağışlandığı halde, mal edinememe gerekçesiyle Hazine veya Genel Müdürlük adına tapuda kayıt edilen taşınmazlardan üçüncü şahıslar adına kayıtlı olanların Maliye Bakanlığınca tespit edilen rayiç değeri Hazine veya Genel Müdürlük tarafından ödenir.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Yorumlar kapatıldı.