İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

1915 Soykırımının T. C. Merkez Bankası Kayıtlarındaki İzleri-2. bölüm

Sait Çetinoğlu
Gaspedilen hayatların değeri. Soykırım sürecinde yok edildiklerinde de sonrasında da aranılamadığından işlem görmeyen ve sahipleri tarafından aranılmayan bu değerler gazetelerde ilan edikten sonra hazineye gelir kaydedilerek soykırım kurbanlarının değerlerine el konulmuştur. İmparatorluğun burjuvasını temsil eden Gayri Müslimlerin hayat standardı oldukça yüksek hatta Avrupa seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Ancak burada bir parantez açarsak: Gayri Müslimler yekpare bir sınıf değillerdir. Her katmandan insanları kapsamaktadır. Burjuva olduğu kadar proleteryayı da bunlar oluşturmaktadır. Türkiye işçi sınıfının şanlı tarihinden söz  edilirken bunların öncülerinden de söz etmeliyiz. Proleteryanın bilincini yükselten grevlerin öncüleri Ermeni, Rum ve Musevi işçilerdir.

Maalesef resmi “sol” tarihte işçi hareketlerinden söz edilirken  etnik kökeni farklı diye bu önderler atlanır. Mürettibin cemiyetinin grevinden övgüyle söz edilerek bu grev Türkiye  işçi hareketinin kilometre taşlarından biri  olarak nitelenirken, bu grevin önderi Palu’lu Ermeni  Karekin Kozikyan’ dan (Yessalem) söz edilmemesi, yok sayılması Türkiye “sol” hareketinin içindeki Milliyetçi virüsünden, İttihatçı damarından kaynaklanmaktadır.
Tekrar konumuza dönersek Ermeniler birikimlerini bankalarda saklarken bankaların kiralık kasalarında değerli eşyalarını muhafaza ederler. Ayrıca dünya borsasının da aktörlerinden olduğunu bu kasalardan çıkan hisse senetlerinden anlamaktayız. Hayat sigortası da yaptıranların da yüksek  olduğunu biliyoruz ki İttihatçı yönetimin iştahını kabartmaktadır. İttihat ve Terakki (1.Jöntürk) diktatorlüğünün “Bakanlar kurulu” 11 (24) Kasım 1916 tarihinde aldığı kararla bankalardaki ve sigorta şirketlerindeki birikimlerinin listesini yaparak, bunlara el koyma işlemlerine dair politika oluşturmaya çalışmakta olduğunu aşağıdaki belgeden anlıyoruz.
Meclis-i Vükela Müzakeratına Mahsus Zabt-namedir
Sıra numarası:581
Tarihi:30 Rebi ü’l-evvel,11 Kanun-i sani 332
Tebliğ olunduğu devair:Ticaret ve Ziraat nezareti’ne tebliğ olundu
Tarih-i Tebliğ. 16 Kanun-i sani 332
                                      Hulasa-i Meali
Tahliye olunan mahallerdeki Ermeniler tarafından bankalarla hayat sigorta kumpanyalarına ve müessesat-i saireye tevdi bi’t-terhin edilmiş olan nukud ve emvalin hesabatını mübeyyin cedveller Dahiliye Nezareti’nden vukubulan iş’ar üzerine tasfiye komisyonlarına li-ecli’t-tebliğ Maliye Nezareti2ne gönderilmekte ise de sigorta edilmiş olan Ermenilerden vefat edenler bulunduğu halde veresesine teslim edilmek üzere sigorta bedelatının şirketlerden mutalebesi mi yoksa ta’kibatın alakadarana terki mi icabedeceği istifsarınadair Ticaret ve ziraat Nezareti2nin 28 Rebi ü’l-evvel 1335 9 kanun-i sani 1332 tarihli tezkeresi okundu.
                                    Kararı
Şimdilik mezkür cedvellerin Maliye Nezaretine gönderilmesi ile iktifa olunması lüzumunun cevaben Ticaret ve Ziraat Nezaretine bildirilmesi tezekkür edildi.
Şükrü       Ahmed Nesimi         Ali Münif          Talat     Enver     Musa Kazım     Mehmed Said
Merkez bankasının kayıtlarında Alman Bankasından devrin olmaması Alman bankalarının bu birikimleri İttihatçılara devrettiklerini çıkartabiliriz. Nitekim Soykırımdan kurtulmuş Ermenilerin  evlatlarının ABD’de Doyçe Bank aleyhine açtıkları ve halen devam eden davada bankayı 600 (yazıyla altıyüz) avukatın savunmaya çalışmasını da bu suç ortaklığının ve  suçluluğun en önemli kanıtı olarak görmemiz de yanlış değildir.
Avrupa bankalarındaki birikimleri hariç tutulmaz üzere Ermenilerin kayıpları 14 milyar FF olarak hesaplanmıştır. Bu konuda ayrıntılar okuyucunun  net’te kolayca bulabileceğin Sermayenin ”Türk”leştirilmesi başlıklı uzun yazıda verilmiştir. 1. Jöntürkler siyaseti ve savaşı bu bikirimlerle yürüttükleri gibi ardılı Kemalistler (2.jöntürkler) de siyasetlerini ermeni birikimleri üzerinde yükseltirler. Kemalistler Ermeni mülklerini CHF, Halkevleri ve Türkocağı gibi siyasi kuruluşlara peşkeş çekmişlerdir.  Burada sadece birkaç örnekle yetineceğiz: 18 Ağustos 1929 ve  7 ağustos 1930 günlü Yeni Malatya Gazetelerindeki ilanlar siyasetin ve ticaretin nereden yükseldiğini  göstermektedir. Evet siyaset ve ticaret bir utanç üzerinde yükselmektedir:
Bâş Vekâlet
Kalem-i Mahsûs Müdiriyyeti
Aded 4279
                                                                       
                         Karâr-nâme
El-azîzde kâin demirciyânlardan metrûk arsanın, borsa binâsı inşâ edilmek üzere, 22 Şubât sene 926 tarih ve 748 nûmerolu kanûn mücibince, idâre hey’etince takdîr edilecek bedel mukabilinde El-azîz ticâret ve sanâyi‘ odasının satılması ticâret vekâletinin 25 Teşrin-i evvel sene 926 tarihli 227/493 nûmerol tezkiresyle vuku‘ bulan teklîf üzerlerine icrâ vekîlleri hey’etinin 27 Teşrin-i evvel sene 926 tarihli ictimâ‘ında tasvîb ve kabûl olunmuşdur.
Teşrin-i evvel sene 926
Reîs-i Cumhûr Gazî (imza)
                                                 (İmzalayanlar)
Hâriciyye Vekîli, Dâhiliyye Vekîli, Bahriyye Vekâleti Vekîli, Müdâfaa-i Milliyye Vekîli,  Adliyye Vekîli, Bâş Vekîl, Sıhhiye ve Muâvenet-i İctimâ‘iyye Vekîli, Ticâret Vekâleti Vekîli, Zirâât Vekîli, Nâfıa Vekîli, Maârif Vekîli, Mâliyye  Vekâleti Vekîli.
Bâş Vekâleti
Muâmelât Müdiriyyeti
Aded 6961
                               Karâr-nâme
’’341’’ senesinde Malatyada teşekkül eden ve Sanayî‘ ve Maâdin Bânkasında hisse ve iştirâkî bulunan Malatyada teşebbüsât-ı sanâ‘iyye Türk anonim şirketinin memleketi elektirik kuvvetiyle tenvîre hidmet etmekle berâber ta‘yîn bir atîde maksad-ı teşekkülü dâhilinde  konserve, yünlü mensûcât ve ispirto fabrikalarını dahi pey-der-pey celb ve te’sîs ederek umrân-ı memlekete hidmet eyleyeceği anlaşıldığından ba‘z[ı]  tehessürâtından (?) dolâyı mâlî müşkilât karşusunda kalan şirkete yârdım olmak üzere icrâ vekîlleri hey’etinin 29 – Kânûn-ı evvel -926 tarihli ictimâ‘ında muttehaz  4573 nûmerolu karâr-nâmesi  mûcibince evvelce temellük edilmiş olan emlâkdan mâ-adâ merbût cedvelde hudûdlarıyla mevki‘leri ve sahiblerinin isimleri muharrer emvâl-i metrûkenin bedelleriyle satılması iktisâd vekâlet-i celîliyesinin 27/7/928 tarih ve 135 nûmerolu tezkiresiyle teklîf edilmiş ve mâliyye vekâlet celîliyesinden yazılan 5 Ağustos 928 tarih ve 2791 nûmerolu mütâlaa-nâmede mezkûr emvâlin müzâyede veyâ takdîr-i bedel ile satılması husûsunun hey’et vekîlleri ta‘yîni lâzım geleceği der-miyân olunmuşdur.
Keyfiyyet icrâ vekîlleri hey’etinin 5- Ağustos- 928 tarihli ictimâ‘ında tezekkür edilerek mevzû‘-i bahs emvâl-i metrûkenin takdîr-i bedel ile mezkûr şirkete satılmaları tasvîb ve kabûl olunmuşdur. 5Ağustos 928
Reîs-i Cumhûr Gazî (imza)
                                                 (İmzalayanlar)
Hâriciyye Vekîli, Dâhiliyye Vekîli, Bahriyye Vekâleti Vekîli, Müdâfaa-i Milliyye Vekîli,  Adliyye Vekîli, Bâş Vekîl, Sıhhiye ve Muâvenet-i İctimâ‘iyye Vekîli, Ticâret Vekâleti Vekîli, Zirâât Vekîli, Nâfıa Vekîli, Maârif Vekîli, Mâliyye Vekâleti Vekîli.
Bu kısa girişten sonra TC Merkez Bankası kayıtlarına dönersek: Cumhuriyet Gazetesi’nin 6 Şubat 1936 tarihli nüshasında da hazineye irad kaydedilecek mücevherata ilişkin listeler yer almaktadır. Bunlardan da bir kaçına yer verelim; Bay Rupen (Sarıyer Yenimahalle)adet roza yüzük, Bay Hamparson (Gedikpaşa Müslüm) 1 adet roza yüzük, Bay Onnik (Gedikpaşa Tatlıkuyu) 1 Roza tektaş yüzük,Bay  Artin (Pangaltı İcadiye) 11 gr lık 1 altın bilezik, Bay Karabet (Kınalıada Yazmacı) 25 lira değer biçilen 1 Rozalı yüzük, Bay Zare Babikyan (Beyoğlu Feridiye) 25 lira değer biçilen 2 pırlantalı yüzük, Bay Boğos (Bakırköy Zeytinlik Cad) 1 çift küpe ve 60 lira değer biçilen 2550 gr gümüş çekmece, Bay Arşak (Pangaltı) 17 lira değer biçilen 2 roza yüzük, Bay Keğam 1 roza iğne ile 40 lira değer biçilen 1 roza yüzük.      Bay Perikli 1 Felemenk yüzük 100tl. Bayan Evtimiya 1 roza yüzük. Bay Nikolaki 1 altın saat, 1 altın şadlen,1 ziynet altın sikke 42 gr ve 1 altın iğne 50 TL. Bay Toma 1 çift altın küpe,1 roza yüzük, 1 altın kakmalı kalemtraş ve 1 uçları altın  kıldan yılan. Bay Kosti 1 roza yüzük. Bay Hunan 1 altın saat. Bay Antuvan 1 altın mineli enfiye kutusu 120 TL, Bay Yani 1 altın saat. Bay komist 1 altın bilezik 20 gr. Bay Kaloz 1 incili elmaslı şadlen. Bay İstafenos 1 yüzük taşı sırça 9 gr. Bayan Rayoka 1 roza bilezik 20 TL. Bayan Katina 2 roza yüzük ve 1 altın halka 9 gr. Bay Karabet 1 rozalı yüzük 25TL.Bay Pavli 1 altın hurda kordon34 gr 25 tl. Bayan Sofi 1 roza yüzük. Bay Atanaş 1 altın resimlik iğne ve 1 çift altın küpe. Bayan Efrusini 1 altın köstek 13 gr. Bay Yako 1 roza iğne 40 Tl. Bay Kostaki 1 roza tektaş yüzük.Bayan ester 1 roza yüzük. Bayan Mage Tarahya 1 roza yüzük 15 TL.  Bay Aryak 2 roza yüzük 17 TL. Bay Kostaki 6 gümüş kupa, 6 gümüş zarf 682 gr, 6 gümüş tabak. Bay leon 1 rozalı incili broş …
Cumhuriyet Gazetesinin 4 Şubat tarihli nüshasında yine hazineye intikal edecek tahviller listelenmektedir: Satenik Saryan’ın 1 adet Rumeli Şimendifer hissesi 240 FF, Gregoin Babikyan’ın 1 adet Rumeli Şimendifer hissesi 240 FF ve 4 adet ikramiyeli yuna tahvili beheri 100 Dr,  2 adet Y. Berç 1903 Mısır Kredi Fonsiye tahvili beheri 250 FF , leon Burihiyan 1886 Mısır Kredi Fonsiye tahvili beheri 250 FF, Artin Gezerikyan  1 adet 1903 Mısır Kredi Fonsiye tahvili beheri 250 FF  ile %7 ½ FTB tah. Kesir ve resepise 40 FF, Kirkor Derkapilyan 1 adet 1903 Mısır Kredi Fonsiye tahvili beheri 250 FF.    Kosta B.Artas veresesi 1 yunan ikramiyeli tahvili ve adedi 250 FF 1 adet 1903 Mısır Kredi Fonsiye tahvili. Yanulius Dökmeci oğlu  adedi 250 FF 1 adet 1886 Mısır Kredi Fonsiye tahvili, 1 yunan ikramiyeli tahvili ve adedi 250 FF 1 adet 1903 Mısır Kredi Fonsiye tahvili. C. Wamvos veresesi Ville de Paris tahvili 1 adet 100 FF.Hayık Elezivon  2 adet 1903 Mısır Kredi Fonsiye tahvili adedi 250 FF ve 3 adet 1911Mısır Kredi Fonsiye tahvili  adedi 250 FF. Kalyopi Evgeniu %7,5 F.T.B. tahvili 1 adet değeri 500 FF ile 1 adet 250 FF lık %7,5 F.T.B. tahvili . Nişan Hanesyan 5 adet Üsküdar- Kadıköy suları his adedi 500 FF. Kirkor Derkapılyan 1 adet 1903 Mısır Kredi Fonsiye tahvili adedi 250 FF. Aron Matalon 1 adet 1903 Mısır Kredi Fonsiye tahvili adedi 250 FF ve 1 adet %7,5 F.T.B. tahvili 40 FF. …
Cumhuriyet Gazetesinin 18 İkincikanun 1936 günkü sayısında Osmanlı Bankası Kayseri Şubesinin teslimatında Aznif Cevahirciyan 60.68 Lira, Osmanlı Bankası Trabzon şubesinin teslimatı olan Mıgırdıç Amberyan’ın 37.22 liralık…  mevduatlar hazineye gelir kaydedilecekler arasındadır. 16 2.Kanun [Ocak] 1936 günlü Cumhuriyet gazetesinden Samsun Osmanlı Bankasının Emorfili Papadopulos’a ait 25 TL, A. Gürekian’a ait 68 TL, Nuriciyan İpekçiyan’a ait 24,24 TL ve Hoçadur Luzikyan’a ait 106,44 Tl.    Osmanlı Bankası Nazilli Şubesinideki mevduatlardan Ph Yoannu’a ait 44,87 Tl, Artin Taşçiyan’a ait 44,87 TL. Trabzon Osmanlı Bankasının tevdiatı olarak Ohanes Maranian 43,13 tl, Mıgırdıç Hov. Khaçoiyan’a ait 50,52 TL.G. Algardi 61 TL, Kundakçiyan ‘a ait 26 TL, Kevork Terian’ın 318.60, Nakkaşıyan’ın 155.-, Osmanlı Bankası Gaziantep Şubesinin tevdiatı olarak G. Karamanukyan Mahdumlarının 564,70, Leon kılıçyan 28,85 TL,Neres Arakpanosyan ‘a ait 32,87 TL,Abraham birecikliyan 49,60 TL,Nevork Levonyan 63,35 TL.Osmanlı Bankası Konya Şubesinin teslimatı Aknes Boyacıyan’a ait 24,87 TL. Mersin Osmanlı Bankasının tevdiatı olarak Ohannes Magasian’ın 124.63, Kastamonu Osmanlı Bankasının tevdiatı olarak Madikyan Biraderler’in 73.63, Kaliopi Papazoğlu’nun 26,43 Tl. Balıkesir Osmanlı Bankasının teslimatı Madam Galinoki Arhondi 44 TL. Osmanlı Bankası AfyonKarahisar şubesinin teslimatı G. Karadoghanian’a ait 43,68 TL.  Denizli Osmanlı Bankasının tevdiatı Migiryan’a ait 25.-TL, Dr. R. Sassad’a ait 61,85 TL. Banko di Roma İstanbul Şubesinin teslimati Aram M’nin 25,59 TL sı, Ketti Stiliotopulo 26,03 TL.Osmanlı Bankası Galata Şubesini tevdiatı olarak  A.B.Anastasiades’e ait 23,66 TL, Mari Mardirosyan’ın 25 TL si ve K. Adinian’ın 188.10 lirası. Osmanlı Bankası Beyoğlu Şubesinin tevdiati Palmyre’in 251TL ve Anastasiades Aleks’e ait 33,87 Tl. Hanri 101,89 Tl, Couyoumdjian Madam Bedros 27,33 Tl, Vailard Lady 83,89 tl, Kekyaian 22,25 TL hazineye gelir kaydedilelecekler arasındadır.
Akşam Gazetesinin 14 Kanunsani [Ocak] 1936 günlü sayısına göre Osmanlı Bankası İstanbul Şubesinin teslimatı olan Hermine Arslanian’ın 358.80, Archaki Gumuchjiyan’ın 43.90, Y.M.Stavro 615,25 TL Ath. Mem Dimos 27.01 Tl, Madam Dimas 51,87 TL, Dr. Elia Laikadis 24,75 TL, Ardouk Leybowvitch Pomeranz 70,90 TL, Alex Teologos 32,24 Tl. Osmanlı Bankası Galata Merkezini Tevdiatı olarak Madam  A. Aslanidies 25 TL,İ. Karagöziyu 20 TL, M. Petaris 52,47 TL, Hristakis 25 TL, Agalyan Ohanes 19,27 TL,  Madam Karatodori Paşa 42,17 TL, Madam Roz Dabbagh 27,87 TL, Paskalidi R.C. 38,51 TL, Sakerlaris Pol 64,39 TL,  S. Speçarides 1.078 TL, Leon Çarikyan’ın 50.00, Artin Margasnian 25.00, General Nubar (Nubar Paşa olmalı] 20.00, Madam Zaruhi İştabosyan’ın 30.00, Mığırdıç Dekadomyan’ın 100.00, Armenak Teheyan’ın 150.00, Karkin Essayan’ın 50.00, Arutik Der Spepanyan’ın 140.00, Vahan Sürenyan’ın 27.14, Madam Mari Yakubyan’ın 52.40 TL. Söke Osmanlı Bankasının tevdiatı olarak, Köseoğlu Aleks 40,21 TL,Kastanaki Nikolas 25,65 TL, Kaldıroğlu Vasilos 42,50 TL, Theo Reppen 153,20 TL, Madam G. Kazakol 46,53 TL, Agop Denigyan’ın 200.00, Asadur Sukelyan’ın 50.00, Minasyan Yeremya 23,34 TL , Hamparsum Isklanyor 22 TL, Abraham Kaynikyan’ın 150.00, Boğos Pabuçyan’ın 150.00, Harutyan Hanameryan 20 TL, Boğos Köseyan 20 TL, Somen köseyan 20 TL, Karkin Altunyan 30 TL  Kirkor Çukumyan 150.00, Rupen Donikyan’ın 90.00, Mardiros Gugasyan 30.00, Ohannes Nadiryan’ın 30.00, Boğos Vartanyan 20 TL,  Madam Petrone 20 TL, Loussouitak 38 TL, Agop Veletyan’ın 50.00, Manuk Sinanyan’ın 120.00, Madam Hanone Sinanyan’ın 40.00, Hriptime Cafenyan’ın 38.00, Harutyun Pabuçyan’ın 30.00, Haçik Değirmenciyan 38.00, Garabet Nersesiyan 225.00, Minas Keçociyan 100.00, Nişan Keçociyan 50.00, Misak Garabet Brutyan 40.00, Kevork Mecaduryan 115.00, Aleksan Balyan 48.00, Hayganuş Balyan 50.00, Zaruhi Balasanyan 30.00, Bakuhi Balasamyan 40.00, Virjini Tokaciyan 20.00,  Mardiros Caferyan 20.00, Boğos Caferyan 20.00, Hamparsum dedikyan 20.00,Nişan Gönyan 50.00, Varuhi Gönyan 45.00, Sarkis Hasoyan 60.00, Rupen Parsekyan 50.00, Madam Yeşa Hovanesyan 50.00, Madam Civan Vartikyan 25.00, Madam Agavni Vartikyan 45.00, Simon Maviliyan 80.00, Madam Anjel Datulian 30.00, Madam Maryam Manuelyan 38.00, Madam Elmas Caferyan 100.00, Madam Maryam Manuelyan 19.00, Madam Agavni Vartikyan 20.00, Vahram Vartikyan 20.00, Madam Nazlı Caferyan 115.00, Bedros Kesoyan 50.00, Bemjannis Topalya 20.00,Mektar Mersikyan Mahdumu 310.00, Fransuva Gedikyan 525.00, Ohanes Kazaziyan 30.00, Ohanes Garabetyan 60.00, Kevork Hubinyan 40.00, Yervand Yakutyan 40.00, Agop Sirunyan 100.00, Misak Esacanyan 20.00, Armenak Kozkazyan 20.00,  Bedros Paklaryan 100.00, Stepan Paklaryan 100.00, Garabet Paklaryan 50.00, Haşeranni Larzanyan 30.00, Ohanes Mersikyan 50.00, Haçatur Naksikeryan 80.00, Madam Mari Uzanyan 40.00, Bayrad Hoşarapyan 109.00, Boghos Paciyan 100.00, Hakutyan Hüdaverdiyan 160.00,  Kapriyel Sukiyasyan (Sukyasyan)195.00, Telemek Berberyan 250.00, Hacı Dudu 110.00,Nalbant Kevork Manukyan 300.00, Dr. Misak Bağdasaryan 70.00, Surin Dingoyan 50.00, Omuşaban Muratasyan (Maruşaşyan) 100.00, Hamayak Gobulyan 170.00, Ohanes Paşayan 120.00, Hrant Pamukyan 75.00, Ohanes Baltacıyan 50.00, Yegişe Tacoyan 30.00, Garabet Parunakyan 100.00, Homayag Gabolyan 70.00, Gaspar Ağacanyan 50.00, Yervant Ağacanyan 50.00, Mihran Sakinyan 25.00, Stepan Dinagonyan 50.00, Kirkor Kirkayaşoryan 25.00, Garabet Nersesyan 50.00, Mariça Cihanyan 100.00, Ohanes Nalbantyan 45.00, Karnik Kılıçyan 30.00, Dr. Mihran Sarayduryan 23.00, Kirkor Pehlivanyan 200.00, Mihran Mikaelyan 280.00, Avadis lusikyan 300.00, Osmanlı Bankası Galata Merkezinin tevdiatı olarak Haçadur Vartanyan 100.00,  Vartan Haçaduryan 100.00, Haçsadur Vartanyan 200.00 (bence bu üçünün aynı kişi olma ihtimali yüksek), Kirkor Pehlivanyan 370.00, Serkis Pehlivanyan 150.00, Zaruhi Papazyan 50.00, Bedros Gümagosyan 50.00, Misak Camciyan 50.00, Nazaret Camciyan’ın 50.00, Armenak ve Maryam  Mebsirikyan 20.00, Elyas Hacı Tomas 78.00, Akşam Gazetesinin 21 Kanunsani 1936 günlü nüshasında Osmanlı Bankasının Beyoğlu Şubesini  teslimatı olarak K. Mengeneciyan’ın efendinin 65.20,  Nikola Papadopulo Ef. 25,30, Yoanis Papahıristo 27,70, Jorj Deppas Ef. 156,60, Akşam gazetesinin 4 Şubat 1936 günlü nüshasında Osmanlı Bankası Tekirdağ Şubesini teslimatı Kosta Emanüel’e ait beheri 250 FF lık 2 adet Mısır Kredi Fonsiye 1903 tahvili,  Osmanlı Bankası Aydın Şubesini teslimatı olarak  Jorj Betakoz beheri 250 FF lık 1 adet Mısır Kredi Fonsiye 1903 tahvili, Osmanlı Bankası Edirne Şubesini teslimatı olarak  Dimitri Yakovidis 1 adet ikramiyeli Panama tahvil 400 FF ve 2 adet beheri 100 dr olan yunan milli Bank. Tahvili 1904, Kostanten Petinikidis 1 adet 250 FF lık Kredi Fonsiye,  Rahip Y. Yonidis 1 adet 100 Dr. Lık yunan milli Bank tah. 1904, Aleksandır Dimitriadis İstanbul Um. Sigorta Şti hissesi 3 adet y değeri 8.80, Hacer Haceryan’ın  1 adet 40.00 liralık Türk Borcu tahvili , Osmanlı Bankası Mersin  Şubesinin teslimatı olarak Aleksandr Ladkani 4 adet beheri 360 FFlık Türk borcu Kesir Tahvili, Osmanlı Bankası Uşak Şubesinin teslimatı olarak Piyer Simonidis 1 adet 40 FF lık  Türk borcu Kesir Tahvili, M.O.Kebeyan’ın 1 adet 40.00 liralık Türk Borcu tahvili,  Osmanlı Bankası İzmir Şubesinin teslimatı olarak Anyastupolos Türk borcu Kesir Tahvili 1 adet 40 FF, Anadolu mümessil senedi 3 adet beheri 395 FS, 3 adet beheri 100 Dr lık Yunan milli tahvili 1904, 3 adet beheri 100 Dr lık Yunan milli tahvili 1912, Anadolu D.Y 2. Tertip 12 adet beheri 150 FS, Pantzaris Kristo 5 adet beheri 100 Dr lik Yunan milli tahvili,  Der Azeryan Hacı’nın beheri 250 FF lık 2 adet Kredi Fonsiye 1903 tahvili, Minasyan Kirkor’un beheri 250 FF lık 1 adet Mısır Kredi Fonsiye 1903 tahvili, Mandika Zareh beheri 250 FF lık 5 adet Mısır Kredi Fonsiye 1903 tahvili, Nigogosyan Stephan’ın beheri 250 FF lık 2 adet Mısır Kredi Fonsiye 1903 tahvili, Osmanlı Bankası Adana Şubesini teslimatı olarak Karabet Hayrabetyan’ın beheri 120 liralık 2 adet Türk Borcu tahvili, Ohannes Bahadıryan’ın 40 FF lık Türk Borcu tahvili, Osmanlı Bankası Uşak şubesinin teslimatı olarak A. Mısırliyan’ın beheri 250 FF lık 1 adet Mısır Kredi Fonsiye 1903 tahvili. Osmanlı Bankası Kütahya şubesini teslimatı  İstrati Efemoğlu’na ait 1918 Dahili istikraz tah 1 adet 100 TL. İstrati Peleşoğlu 4 adet dahili istikraz tah 20 Tl hazineye gelir kaydedilecekler arasındadır.
Akşam Gazetesinin 6 Şubat 1936 günlü nüshasında Muhtelif bankalarca Merkez bankasına devredilmiş ve hazineye gelir kaydedilecek ayniyata ilişkin ilan yer almaktadır. İlanda hazineye gelir kaydedilecek kıymetli eşya sahiplerinin soyadı yer almamaktadır, bu yüzden milliyetine emin  olduklarına emin olduğumuz kişilere yer verdik, milliyetini bilemediğimiz kişilere ait gelir kaydedilecek kıymetli eşyaya yer vermedik: Bay İspiro 1 altın saat, Bay Dimitri 1 altın kordon ve 1 altın şadlen19 gr, Bay aryak 1 roza yüzük, Bay Nikola 1 altın mineli kordon 60 gr, Bayan Kleanti 1 altın kordon 60 gr, Bayan Savuç’a ait 2 altın halka yüzük, 1 altın şadlen 32 gr,1 altın zincir bilezik,1 altın iğne üstü sırça,1 altın saat, 2 roza tek taşlı yüzük,1 çift roza küpe, 1 gümüş kupa, 2 gümüş kaşık,1 gümüş kemer tokası 919 gr ve 1 gümüş bilezik. Bay Kiramana 1 gümüş kaşıklık 382 gr.Bay Bağya 1 gümüş tabaka 124 gr. Bayan Andirya 7 gümüş kaşık,6 gümüş çatal 1241 gr, 6 gümüş zarf ve 1 roza yüzük. Bay andirya 1 roza yüzük. Bay Dimitri 1 roza yüzük, 1 roza haç ve 7,2 gr ziynet altını. Bay Artin’e ait 1 adet roza yüzük, Bay Ardaş’a ait 1 adet roza yüzük,1 altın saat, 2 altın yüzük (birinin taşı sırça diğeri markalı) 19 gr, 1 altın şadlen, 1 gümüş kutu 65 gr. Bay Artin’e ait 12 gümüş zarf, 550 gr 3 gümüş çay kaşığı. Bay Kosti’den 1çift altın küpe,1 altın kaplama bilezik,1 altın iğne taşları, 1 adet altın yüzük sırçadır. Bay Aram’ın 1 adet 200 liralık pırlanta yüzüğü. Bay Armenak’ın 1 altın saati ile 1 altın sikkesi (ziynet 4,3gr) kıymetli eşya ve ziynet hazineye mal edilecekler arasında sayılmaktadır.
12.1.1936 günlü Tan Gazetesinde Osmanlı Bankası İzmir Şubesince  devredilen -yeri gelmişken İzmir’in bir özelliğini  ilave edelim İzmir girilmesiyle birlikte Kemalist hükümetin aldığı ilk karar Bankalardakı Rum ve Ermeni mevduatlarının dondurulması kararıdır-  Costi haralambo 45.00,cristo Akantopoulo 45.00,georges Hancı oğlu 22,50, Othos Michonicon 5.423,52, anastasia Daika 45.00,Aleksadre Tchakir oğlu 45.00, l. Xenekis 45.00,m. Zachariou 23,18, Tchomlekdji oglu 1.479,85, Const vilopouolos 145,00,Dul Philoméne 163,72, A. David oğlu 45,00, A Thanassoula biraderler 26,22, J. Doufexopoulos 111,14, A. Saitanidis 109,76, Madam evangelis Papa christianti 25,00, S. Kiopach oğlu 45,00, S. Dimitricu 20.00, Papaz oğlu G 21,71, Spetokorides S 24,64, M. Ellian biraderler 388.12, A. Yiramian 25, Kodjamaian Andonian 36.55, M. Biberian 75.00, Karabet Mamarian 22.00, Urfa Osmanlı Bankası şubesinin Manofar Djindoyan’a ait 28.49, Osmanlı Bankasının Sivas Şubesinin M. Assuryan’a ait 44.67, A. Dönikyan 60.00, A. Keçyan 60.00, M.O.Gezenyan’a ait 29.00, Uşak Osmanlı Bankasının Tevdiatı Melkon Balyan’a ait 182.83, M. Kehayan 30.00, Ghengas Ahakimyan’a ait 50.00, Vasil Oglu nikoli 20.00, Angeli Anghelidés 30.00,    Erzurum Osmanlı Bankasının tevdiatı Leon Bagevyan’a ait 35.00, dr. Zavrieff 30.00, Kirkor Parzudyan 45.00, Agop Karagulyan 49.92, Armenak Retçiyan 25.00, Kirkor Ağa Laçinyan 133.25, Elaziz Osmanlı Bankasının tevdiatı S. Boyacıyan’a ait 114.98, T. Torosyan 40.85, Avadis Kaçukiyan Biraderler 105.15, Meg Kaçukiyan biraderler 84.63, Serkis Konghian 55.78, N.G.Magahian Biraderler 197.02, Karabet Ohanian 49.97, Kevork Taşçiyan 158.39, Vartonkiyan Biraderler 475.67,H. Asadoryan 45.00, Margurite Grandt 78,50, Bandırma Osmanlı Bankasının teslimatı Theologos Çakır oğlu 189.00, Polihronis Karaciv oğlu 320.00, Constantin lazaru 25.00, Ordu Osmanlı Bankasının tevdiatı olarak Evropi Tsitonidu 45.00, Aydın Osmanlı Bankasının teslimatı olarak Lukas Niflis 67,33, Jorj Skarfides 125,00, Harutiun Kocabaşyan’a ait 205.00, S. Gigirdiçyan 104.00, Bursa Osmanlı Bankasının teslimatı Kiracı Girogi 20,90,lici Niko 31.00,Aleko Helio 30,00, Mavro Mehali 22,50, Periklis Haci bek oğlu 20.00, Yanakopolos Anasta 30,05, Yovanides Eftratiades 129,28, Shaski Haci Vasilyu 60,00, Stavro hurmas 51,82,Hamamcı Nuriciyan’a ait 38,15, Kılıçyan S. 46.50, Baltayan 49.63, Bağdasaryan 517.70, A Harunyan 25.00, Giresun Osmanlı Bankasının tevdiatı olarak Kevork Şahrigyan’a ait 103.00, Eskişehir Osmanlı bankasının teslimatı P.A. Steryis 215,86, Kayseri Osmanlı Bankası Şubesinin Tevdiatı olarak  Kostantin Kotras 39,50, Doun Kara oğlu Jean 20,00,Oscar Subcassian, 43.50 Stepan Boğosyan 43.50. Adana Osmanlı Bankasınca tevdi edilen Şahbazyan-Keşişyan’a ait 26.24, Ayvazadoryan 56.88, Agop Frenkyan 23.00, Sarkis Bizdikyan 25.00,Yordan artemyan 116.00,Bedros Karaoğlanyan 145.00, Nerses Arakelyan 50.00, Rupen Noakitidya 150.00, Epram Hovaciyan 50, Sadık Bedosyan 450.00, Matmazel Hobaba 450.00, Osmanlı Bankası Adapazarı Şubesinin tevdiatı Dr. Garabet’e ait 140.00, Bandırma Osmanlı bankasının tevdiatı S. Cillomomir  oğlu veresesi 30.30, Polihonis Potitakis 182,20, Akşehir Osmanlı Bankasının Tevdiatı Hovsep Çaklıyan’a ait 42.85 ve Nişan Pilavciyan’a ait 53.50. Diyarbakır Osmanlı Bankası Şubesinin tevdiatı olarak Dr. V.H.Topalyan’a ait 205.00 ve Nezaret Telfeyan’a ait 63.00, Şöför Averol 55.00,
19.1.1936 günlü Tan Gazetesinde Osmanlı Bankası İzmir Şubesinin tevdiatı olarak ilan edilen İssaveredens Ardhimithi 60.00,  Osmanlı Bankası Uşak Şubesinin tevdiatı olarak ilan edilen  l. Papazoğlu’na ait 30.12 ve  A. Mısırliyan’a ait 1182.68. Kayseri Osmanlı Bankasının tevdiatı Aznif Cevahirciya’a ait, 27.50. Osmanlı Bankası Malatya Şubesinin tevdiatı olarak Serkis Nerkisoğlu’na ait 63.76, Kiragos Hıdırşak 24.19, Dr. Karabet Sarkisyan 143.56, Urfalıyan leon 46.69, Osmanlı Bankası Giresun şubesinin teslimatı Metanopulos Hristo 52,70, Osmanlı Bankası Trabzon şubesinin teslimatı Onnik Boyacıyan’a ait  22,75 liranın hazineye gelir olarak intikal ettirileceği  belirtilmektedir.
Halkın günlüğü gazetesinden alınmıştır
sait cetinoglu [cetinoglus@gmail.com]

Yorumlar kapatıldı.