İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Fransa’da Ermeniler belediyelerin himayesinde `soykýrým´ ataðýna kalktý

Saadet ORUÇ – PARÝS/DHA

FRANSA’da baþta baþkent Paris olmak üzere çeþitli il ve ilçelerinin belediyeleri sözde Ermeni soykýrýmýnýn 90’ýncý yýldönümü nedeniyle harekete geçti. Nisan ayýnýn ilk günlerinden baþlayarak 24 Nisan gününe kadar düzenlenecek etkinliklerin büyük bir kýsmýnýn belediyelerin himayesinde gerçekleþtirilecek olmasý dikkat çekiyor.

Paris Belediye Baþkaný Bertrand Delanoe, 23 Nisan’da Ermeni topluluðuna bir resepsiyon verecek. Fransa’nýn güneyinde bulunan Villeurbanne Belediyesi de Ermeni etkinliklerinde baþý çeken belediyelerden. Paris’te Lilas Belediyesi ve Paris yakýnlarýnda bulunan Bagneux belediyesi de Ermeni diasporasýnýn programlarýna yoðun bir þekilde evsahipliði yapacak.

YAHUDÝ-ERMENÝ SOYKIRIMI MUKAYESESÝ

23 Nisan’da Paris’teki Ermeni Büyükelçi Nalbandiyan, Zafer Anýtý’na çelenk koyacak. 24 Nisan’da Komitas anýtýnýn önünden Türk Büyükelçiliði’ne yürünecek. Ermeniler tarafýndan yapýlan duyurulara göre, bu yürüyüþe Fransýz siyasetinden isimler de katýlacak.

Bu gösteriden önce, konser, panel ve sergilerle konu 24 Nisan’a kadar iyiçe ýsýtýlmýþ olacak. Bu yýlki panellerin tartýþma konularýnda dikkat çeken unsur ise Yahudi soykýrýmý ile sözde Ermeni soykýrýmýný mukayese etme çabasý. Geçtiðimiz aylarda toplama kamplarýnýn boþaltýlmasýnýn 60’ýncý yýlý nedeniyle Yahudiler tarafýndan açýlan Shoah anýtýnda paneller düzenlenecek. Bu organizasyon, Ermenilerin Yahudi soykýrýmý ile kendi tezlerini benzeþtirme çabasýnýn ürünü.

Yorumlar kapatıldı.