İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Vakıflarda Harç Muafiyeti

Konu: Vakıflarımızda yapılan tapu tescil İşlemlerinde harç muafiyeti hk.

I. Bölüm

Bilindiği gibi vakıflarımız kurumlar vergisi kanununun 2362 sayılı kanunla değişik 1- D. Maddesi ile vergi konusu dışında bırakılmıştır.

Tapu dairelerinde vakfiyelerin ve vakıflarla mallarının kütüğe kaydı ve tescil işlemlerinde Vakıflar bölge müdürlüğünden alınan vakfın halen faal olduğuna dair ve vergi mükellefi olmadığını gösteren belge yetersiz sayılmaktadır.

Tapu dairesi harçlar kanununa göre bu gibi durumlarda Gelirler Genel Müdürlüğünden veya Vasıtalı Vergi Gelirleri Müdürlüğünden yazı ile görüş istemektedir, tapu dairesi işlemlerinde Pafta, Parsel, Ada ibareleri bulunduğundan yerin Vakıflarımıza ait olduğu belli olmadığından Vergi dairesi doğal olarak normal işlem yapacaktır.

Öncelikle dikkat edilmesi gereken konu şudur, Yetkili üye vakıflar bölge müdürlüğünden İlgili dairelere ibraz edilmesi için ( 2762 sayılı vakıflar kanunu 5. bölüm 36. maddeyi ) İçeren bir belge yazı ile istemelidir, bu belge tapu ve vergi dairelerine ibraz edilmelidir İçeriği şudur ( Vakfiyelerle vakıfların ve vakıf mallarının vakıf kayıtlar ve emlak kütüklerine kayıt ve tescilinde veya bunların suret veya bir kısım fıkraların verilmesin- de hiçbir harç alınmaz ).

II. Bölüm

Konu hakkında Harçlar ve Vakıflar kanununda bulunan maddeleri bilginize sunuyorum

492 Harçlar Kanununun 57. maddesinde ( Tapu ve Kadastro işlemlerinde bu kanuna bağlı ( 4 ) sayılı tarifede yazılı olanları, tapu kadastro harçlarına tabidir ) denilmektedir. ( 4 ) sayılı tarifenin II/c pozisyonunda , ( Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasında , beyanname verenler ile tespitte hazır bulunan-lar binde 7.2 ) oranında ( d ) pozisyonunda ise Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname vermeyenler ile tespitte hazır bulunmayanlardan binde 10.8 ) oranında tahsil edileceği, bu fıkraların gereğince ödenecek harç miktarının her parsel için 2.920.000 liradan aşağı olmayacağı belirtilmiştir.

Aynı kanunun harçtan müstesna tutulan işlemler başlığı altındaki 59. maddesinin (b)fıkrasında Kamu menfaatlerinde yararlı dernekler ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan Vakıfların iktisap edeceği gayrimenkullerin ve sair aynı hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleriyle bu dernek ve vakıflara ait tesislerin ve bu tesislerin sonradan İktisap edeceği gayrimenkullerin ve sair aynı hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlem Ve bunların terkinlerinin harçtan muaf tutulacağı açıklanmıştır.

Harçlar kanunu 123. maddesinde ise ( Özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle, istisna edilen işlemlerden harç alınmaz ) denilmektedir.

Diğer taraftan 2762 sayılı Vakıflar Kanunun 8. maddesinde, ( Vakıfların doğrudan doğruya Hayrattan olan gayrimenkulleri rehnedilemezler, bunlardan mülkiyet ve irtifak hakkı için iktisap müruru zaman işlemez ve bu kanunun gösterdiği haller dışında satılmazlar, Bu gayrimenkuller Vakıflar İdaresinin istemesi üzerine Vakıflar adına tapuda tescil Olunurlar, bu tescilde hiçbir resim ve harç aranamaz ) denilmektedir.

17.07.1936 gün 2/ 5042 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile düzenlenen 2762 sayılı Vakıflar Kanununa dayanan Vakıflar Tüzüğünün 15. maddesinde, ( Vakfa ait binalar iki kısımdır )

A- Doğrudan doğruya hayrattan olanlar.

B- Bu hayratın ve sair vakıf işlerinin masraflarını karşılayan gelir kaynağı mahiyetinde bulunanlar denilmektedir.

16. maddesinde ise, ( İbadethane, Hastane ve Aşhane gibi doğrudan doğruya hayratı teşkil eden müesseselerin … ) şeklinde doğrudan doğruya hayrattan olan gayrimenkuller tarif edilmektedir.

34. maddesinde Şimdiye kadar Umum Müdürlük ve mahalli Evkaf idareleri emvali gayrimenkule kütüğüne kaydedilmemiş olan vakıf mallar aşağıda yazıldığı şekilde kütüğe kaydolunur.

A- Mülhak vakıflardan olup mütevellileri marifetiyle idare olunan ve emvali gayri-menkule kuyudunda kayıtları bulunmadığı anlaşılan tapulu veya Vakıflar Kanunu 44. maddesi mucibinde en az on beş yıldan beri vakfın tasarrufunda olan tapusuz Vakıf mallarının kaydı için evvelemirde mütevellisi tarafından bir defteri yapılır

Ve bu defterde vakfın isim ve şöhreti ve malların cinsi ve nevi ve bu vakıfların mahalleri ve tapusu olup olmadığı ve herhangi bir hayrata mevkuf oldukları ve bunlar hakkında tatbik edilmiş vakıf şartları, yıllık gelir ve giderleri gösterilerek Mütevelli tarafından imza ve tasdik olunur ve bağlı oldukları vakıflar idaresine Verilir, bu defterin üzerinde tetkikat yapılarak ait olduğu vakıflar idaresinde altı Resmen tasdik kılınıp müdürlüğe gönderilir.

B- Mazbut vakıflardan olup da yukarda yazılı olduğu üzere emvali gayrimenkule Kütüğüne geçmemiş olan malların aynı şekilde defterleri ait olduğu vakıflar idare- Since tanzim ve tasdik kılındıktan sonra Umum Müdürlüğe gönderilir ve mezkür Maddedeki tetkikat ve merasim dairesinde emvali gayrimenkule kuyudatına geçi- Rilir ve birer sureti de mahalleri emvali gayrimenkule defterlerine yazılmak üzere Gönderilir.

Aynı tüzüğün 35. maddesinde, Yukarda 34. maddede muharrer olup vakıf emlak kütüğü- ne kaydedilen emlakten henüz tapusu olmayıp Vakıflar Kanununun 44. maddesinde gösterilen vesaik ve kuyudatla en az on beş seneden beri vakfın tasarrufunda olanlar, mezkür madde hükmünce, tapuca kayıtlarına işaret ve ilan edilmek üzere ayrıca tapuya da bildirilir, ve kanuni müddeti sonunda vakıf namına kati tescilleri yaptırılır.

36. maddesinde ise Vakfiyelerle vakıfların vakıf malların vakıf kayıtlar ve emlak kütük- lerine kayıt ve tescillerinde veya bunların suret veya bir kısım fıkralarının verilmesinde hiçbir harç alınmaz hükümleri yer almaktadır.

Belirtilen hükümlere göre Vakıflarımıza ait Tapu Kadastroca malikhaneleri açık görünen Yerlerin mahkeme kararı ile doldurulması ve buna bağlı tescil işlemlerinde muafiyet konusunun dikkate alınmasını bilgilerinize arz ederim.

Nazaret Davityan

Yorumlar kapatıldı.