İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazıların kategorisi: “Hayeren”

ºñµáõÁն¿± Ù³Ûñ³ù³Õ³ùն»ñÁ ù³ÛÉ»ñ· Ïÿáõն»ն³ն

Ú³Ûï³ñ³ñáõ³Í ¿ ºñ»õ³նÇ նáñ ¹ñûßÇ »õ ù³ÛÉ»ñ·Ç ÙñóáÛÃ, áñáõն ³ñ¹Çõնùն»ñÁ åÇïÇ Û³Ûï³ñ³ñáõÇն ê»åï»Ùµ»ñÇ ëÏǽµÁ: ºñ»õ³նÇ ù³Õ³ù³å»ï ºñáõ³ն¹ ¼³Ë³ñ»³նÇ áñáßáõÙáí í»ñç»ñë ϳ½Ùáõ³Í ¿ Û³նÓն³ÅáÕáí, áñ å¿ïù…