İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Osmanlı Türk müydü?

Furkan Çay
İttihat Terakki ‘ye bu noktada değinmekte fayda var. Çünkü İttihat Terakki’nin halefi olan Cumhuriyet’ in kurucu askeri ve bürokratik kadroları, Devlet -i Aliyye’nin yıkılma saikini kavmiyetçilikte ararlarken bilinçli bir biçimde de İttihat Terakki’nin kavmiyetçilik anlayışını hoş gördüler. Hatta Adalet Bakanı Mahmut Esad Bozkurt’un kendini bilmez retoriğiyle Türk: Bu ülkenin yegâne efendisi, yegâne sahibidir. Saf Türk soyundan olmayanların bu memlekette tek hakları vardır; hizmetçi olma hakkı, köle olma hakkı. Dost ve düşman, hatta dağlar bu hakikati böyle bilsinler! demekti.Osmanlı devletinin kökeninin Türk olduğu ve Osman Bey Osmanlı’yı kurduğu zaman devletin tamamen Türklerden müteşekkil olduğu konusu son 100 yılın yanlış bilinen ve nedensiz bir biçimde de tabu olan konularının başında geliyor. Tabi bu konuyu da tartışmak artık zaruret haline geldi.

1800’lerin ikinci yarısına kadar Osmanlı da Türk tahkir edilen bir ırk konumundayken Jön Türklerin vuku bulması ile Türk Avrupa’nın tabiri ile ”Sick Man”i kurtaracak biricik ırk konumuna yükseltilmek isteniyor. Jön Türkler bu amaçlarında muzaffer olmuş olacaklar ki bugün bile dahi Devlet- i Aliyye’nin Türk olduğu zannediliyor ve ”Devlet-i Aliyye ”de ki millet sisteminin içi boşaltılmaya çalışılıyor.
Devlet-I Aliyye bilindiği gibi 1299 senesinde Bilecik’te kuruluyor. Devlet-i Aliyye’nin Kayı boyundan olup olmadığı bile halen münevver kesimlerce münakaşa konusu yapılmaz iken resmi tarihin süzgecinden geçmiş fertlerin bu durumu kabul etmesi kadar doğal başka bir şey olamaz. Halil İnalcık dahi bu hurafelerden sıkılmış olacak ki Devlet-i Aliyye’nin kurulduğu yerin bile şüpheli olduğunu, hatta bölgenin bugün ki Yalova ‘da olduğunu iddia etmişti [1] Halil İnalcık başka bir konuşmasında ise Oğuzların bir kolu olarak kabul edilen Kayı Boyu’nun Osmanlı ile bir ilgisi olmadığını, bunun sadece devleti yüceltmek için ortaya atılan bir teori olduğundan bahsetmişti.
Devlet-I Aliyye de ayrıca Türk, sanılanın aksine ulvi bir ırk değil tahkir edilen bir ırk görünümündeydi. Bununla ilgili birçok örnekte Osmanlı da mevcuttur:
-Türk ne bilir adabı lak lak içer ayranı
-Etrak-ı biidrak (cahil idrak edemeyen manasında ) .Buna mukabil Araplara Kavmi Necip denilirdi (zeki kavim manasında)
-Osmanlı şairlerinden Baki’nin şiirinin Türkçeleştirilmiş dizeleri şöyle:
“Her taç yoksulluk ve yokluk ehline baş tacı olamaz.
Ey hoca Türk toplumundan olanın başı kabadır.
Türk, sultan olma yeteneğinden yoksundur.”[2]
-Osmanlı şairi olan Nef’i ise; “Tanrı, Türk’e irfan çeşmesini yasaklamıştır” demiştir.[3]
Bu yazdıklarım Türklerle ilgili sözlenen kötü sözlerden sadece birkaçı. Daha birçok sözde var Türkleri hakir gören (bu yazıları paylaşmam Türkleri hakir gördüğüm manasına sureti katiyede gelmesin. Amacım resmi tezin hurafeleri yıktık deyip kendi hurafelerini dayatmasının tenkidi olarak tevil edilirse, çok müteşekkir olurum ). Yukarıda Türklerle ilgili yazılanlar aleni bir şekilde Osmanlı’nın Türk olmadığının kanıtı sayılabilir. Peki, Osmanlı’yı zorla Türkleştirmek isteyenler ve ”Sick Man ”e yanlış teşhis koyup buna müteakip ölümüne yol açanlar kimler?
 Tabi ki de İttihat Terakki
İttihat Terakki ve Türkleştirmeler
Milliyetçilik- kavimcilik bilindiği gibi Fransız İhtilalı ile vuku buldu, bu yüzden 1789 öncesi dönemde milliyetçilik -kavimcilik gibi ideolojiler mevcut değildi. Osmanlı sisteminde ki millet sistemi ise milliyetçiliğin öngördüğünün aksine ırkı temele alan bir yaklaşım değil dini temele alan bir yaklaşım sergiliyordu. Osmanlılar da hanedanın sahibine Garb tarafından her ne kadar Türk denilse de millet sistemi içerisinde ırki bir tanımlama hoş görülmezdi. Yukarıda da belirttiğimiz gibi de Türk sanılanın aksine ulvi bir anlam ifade etmezdi. Batı tarafından Türk denilme saiki ise Anadolu Selçukluları’nın Anadolu’yu istila etmesiydi. Hatta Turchia terimi de kaynaklarda ilk defa Venedikliler tarafından kullanıldığını gösteriyor. Fakat şunu da söylemek uygun düşer ki Garb Turchia dedi diye sadece Türkler yaşamıyordu. Anadolu da birçok kavim mevcuttu ve birbirleriyle her ne kadar uzun süre büyük derecede ihtilaflar yaşamadılarsa da kavmiyetçilik denilen ideolojinin imparatorluğa sıçramasıyla büyük çapta ihtilaflar da baş göstermeye başladı. Mesela Sırpların ve Yunanlıların isyanları dediklerimize güzel bir örnek teşkil ediyor olmalı. Ermenilerin durumu da bu noktada üzerinde durulmaya değer. Çünkü Ermeniler de milliyetçilik akımından uzun bir süre etkilenmesiler de Hınçaklar’ın ve Taşnaklar’ın kurulumuyla milliyetçilik kervanına katıldılar.
Sonucu da hepimizin malumu: Ermenilere karşı, İttihat Terakki tarafından düzenlenen büyük bir kıyım.
İttihat Terakki ‘ye bu noktada değinmekte fayda var. Çünkü İttihat Terakki’nin halefi olan Cumhuriyet’ in kurucu askeri ve bürokratik kadroları Devlet -i Aliyye’nin yıkılma saikini kavmiyetçilikte ararlarken, bilinçli bir biçimde de İttihat Terakki’nin kavmiyetçilik anlayışını hoş gördüler. Hatta Adalet Bakanı Mahmut Esad Bozkurt’un kendini bilmez retoriğiyle Türk: bu ülkenin yegâne efendisi, yegâne sahibidir. Saf Türk soyundan olmayanların bu memlekette tek hakları vardır; hizmetçi olma hakkı, köle olma hakkı. Dost ve düşman, hatta dağlar bu hakikati böyle bilsinler! Demekti. Bir taraftan Osmanlıda ki kavmiyetçiliği lanetleyen açıklamalar yapılırken, diğer taraftan ise aleni olarak Türk ırkçılığını, Türk faşizmini yücelttiler. İşin kötü tarafı ise İmparatorluğu büyük bir uçuruma sürükleyen İTC kadrolarının bugün bir hain değil bir vatan kahramanı olarak anılıyorlar olmaları.
Osmanlı’nın Türk Olmadığına Dair Diğer Örnekler
-Anadolu kelimesi de ana ayran dolu [4] şeklinde bir anekdottan değil, Yunanca bir kelime olan Anatol?  [5]’den gelir. Manası ise güneşim doğumu veya Doğu anlamına gelir.
Mesela neredeyse bütün Valide Sultanlar ecnebiydi (yabancı ).Valide Sultanın ecnebi olduğu durumda ise imparatorluğu bir ırka atfetmek ne kadar mantıklı tartışılır.
-Yavuz Sultan Selim yaklaşık 50 bin Türkmen’i Çaldıran Savaşına giderken katlettirdi. Hanedanlık Türk olsa böylesine büyük bir kıyım yaşanır mıydı? Tartışılması gereken bir konu.
-Osmanlı Devleti’nde 1876 ya değin Türkçe bir sözcüğe rastlanılmamış olması da Osmanlı’nın Türk olmadığının en büyük kanıtlarından birisini oluşturur.
-Stratford Üniversitesi gibi muteber bir müessesenin araştırması da Türkiye de Türklerin oranını %9 göstererek, Türk vatanı teriminin ne kadar tutarlı olduğunu tartışmaya açıyor .[6] Homojen bir nüfusla övünenler şöyle dursun Avrupa da ve Türkiye’nin çevresinde ki bölgelerde bu kadar karışık başka bir millet yok.
-Osmanlı’nın kuruluş sürecinde birçok Hıristiyan’ın devlette görev aldığını biliyoruz. Hıristiyanlar da bildiğimiz gibi Ermeniler ve Rumlardan müteşekkil. Yani Osmanlı Türkçüler her ne kadar kabul etmese de, ayrıca bir Rum ve Ermeni devletidir de.
-Osmanlı’nın kurucusu olduğu rivayet edilen Osman Bey’in Türk olduğuna dair hiçbir kanıt, bilgi bulgu da üstelik yok. Aşağıda da Osmanlı padişahlarının soyuna dair küçük bir araştırma:
1- Sözde Osman Beyin iki eşi vardı, Mal ve Bala Hatunlar. Her ikisinin de Moğol asıllı olduğu iddia edilse de herhangi bir kanıt yok.
2- Sözde Orhan Bey: Osman Bey’in Mal Hatun isimli eşinden doğdu. Eşleri Rum asıllı Horofira (Nilüfer Sultan), Rum Asporçe ve Rum Teodora.
3- 1. Murad: Horofira’dan doğdu. Eşleri Bulgar-Yahudi melezi Marya ve Bulgar Tamar.
4- Yıldırım Beyazıd: Marya’dan doğdu. Eşleri: Sırp kökenli Olivera, Devlet Hatun, Bulgar Olga, Maria, Angelina ve Anita.
5- Çelebi Mehmed: Olga’dan doğdu. Eşleri: Sofia, Anna, Veronica.
6- 2’ci Murad: Veronica’dan doğdu. Eşleri: Nache de la Bazory (Fransız), Mara Despina, Stella.
7- Fatih: Mara Despina’dan doğdu. Eşleri: Rum Zaganoz paşanın kızı Kornelya, Anna, Helen, Tamara.
8- 2.ci Beyazıd: Kornelya’dan doğdu. Eşleri: Beti, Anita, Suzi, Liliana, Katherin, Nina, Martha ve Danilova.
9- Yavuz Sultan Selim: Annesi (Beti, Anita, Suzi, Liliana, Katherin, Nina, Martha ve Danilova… tartışmalı). Eşleri: Polonyalı Helga (Havza Sultan), Sırp Aleksandra (Ayşe Sultan).
10- Kanuni Sultan Süleyman: Polonya’lı Helga’dan doğdu. Eşleri: Bir Rus papazının kızı Roksalan (Hürrem Sultan), Sicilya’lı Rozaline (Gülfem Hatun).
11- 2’ci Selim (Sarı Selim): Roksalan’dan doğdu. Yahudi Rasel (Nurbanu
Sultan). Sarı Selim, kızı Esmahan’ı Hırvat kökenli Sokullu Mehmet Paşa ile evlendirdi.
12- 3. Murat: Raşel’den doğdu. 130 cariyesinden 112 çocuğu oldu. Eşleri: Venedik’li Sofia Baffo (Safiye Sultan), Polonyalı Mona (Mihriban Sultan), Macar Ninuska (Nazperver Sultan), Rus Olga (Şahhüban Sultan), Romanyalı Meri (Fahriye Sultan).
13- 3’cü Mehmet: Sofia Baffo’dan doğdu. Eşi: Yunanlı Helen (Handan
Sultan), İspanyol Sinderella Violetta (Mahpeyker Sultan).
14- 1’ci Ahmet: Helen’den doğdu. Eşleri: Rum Evdoksia (Mahfiruz Sultan),
bir Rum Papazının kızı Anastasia (Mahpeyker Köşem Sultan).
15- 1’ci Mustafa (Deli Mustafa): 3’cü Mehmed’in eşi Sinderella Violetta’dan doğdu..
16- 2’ci Osman (Genç Osman): Evdoksia’dan doğdu.
17- Tekrar Deli Mustafa (15. numarada konu edildi).
18- 4’cü Murad: Anastasya’dan doğdu. Eşleri:Keti, Anna (Atifet Sultan), Helena (Cihannüma Sultan).
19- 1.ci İbrahim (Deli İbrahim): 4’cü Murad’in kardeşi.
20- 4’cü Mehmet (Avcı Mehmet): Nadya’dan doğdu. Eşleri: Rum Evemia
(Emetullah Gülnüs Sultan), Korsika’lı Bella (Afife Sultan), Romanyalı
Cesika (Güner Sultan), Ermeni Flora (Gülbeyaz Sultan), Rum Helen (Hatice
Sultan).
21- 2’ci Süleyman: Katrin’den doğdu: Eşleri: Yok. Cariyeler: çok.
22- 2’ci Ahmet: Lehistanli Yahudi Eva. Eşleri: Giritli Rum Yeremiye (Rebia
Sultan), Mora’li Diana (Sayeste Sultan).
23- 2’ci Mustafa: Evemia’dan doğdu. Eşleri: Rus Vera (Mahfiruze Sultan),
Sırp Mari (Hafize Sultan), Giritli Rum Aleksandra (Saliha Sultan).
24- 3’cü Ahmet: Rum Emevia’dan doğdu.
25- 1’ci Mahmut: Aleksandra’dan doğdu. Eşleri: Fransız Julienne (Hatem),
Sicilyalı Lili (Raziya), Macar Maggi (Tiryal), Rus Olga (Verdinaz).
26- 3’cü Osman: Mari (Şehsuvar Sultan)’dan doğma. Eşleri: Sırp Olga
(Ferhunde), Sicilyalı Olivya (Zerki). Cariyeler: Yok!
27- 3’cü Mustafa: Gürcü Janet (Mihrisah Sultan)’dan doğdu.
28- 1.ci Abdülhamid: İda (Rabia Sultan)’dan doğma).
29- 3’cü Selim: Gürcü Janet (Mihrisah), Eşleri: Patricia (Afitab), Linda
(Nefizar), Berti (Pakize), Alis (Tabisefa), Lisa (Hüsnümah), Rosa
(Nurisems), Anna (Rafet), Magdalena (Ziybifer).
30- 4’cü Mustafa: Bulgar Sonya (Seniyeperver Sultan)’dan doğma. Eşleri:
Flora (Dilpezir), Adela (Seyyare), Sofi (Peykidil, Gloria (Sevkidil).
31- 2’ci Mahmut: Fransız Aimee (Naksidil)’den doğma.
32- 1. Abdülmecid: Rus Suzi (Bezmialem Sultan)’dan doğdu. Eşleri: Safiraz Ermeni, Bezmara (Bezmican) kökeni bilinmiyor, Fransız Vilma (Şevkefza), Ermeni Verjin (Tirimüjgan – Abdülhamid’in annesi), Rum Karoli.
33- Abdülaziz: Hamam natırı Çingene Besime’den doğma. Eşleri: Camelya (Dürrünev), Asporce (Gevher), Anna (Edadil), Adela (Hayranidil) ve Alis (Nesrin).
34- 5. Murat: Fransız Vilma (Şevkevza Sultan)’dan doğma. Eşleri: Carmen (Cananiyar), Marone (Elaru), Elfi (Filiztan), Clarissa (Gevheri), Henna (Reşan) v.b.
35- 2. Abdülhamid: Ermeni Verjin (Tirimüjgan Sultan)’dan doğma.
36- Mehmet Reşat: Rum Sofi (Gülcemal Sultan)’dan doğma.
37- Vahdeddin (5. Mehmet): Abdülmecid’in karısı Henriet (Gülüstü Sultan)’dan doğma. Eşleri: Emine Nasik Eda ve saray bahçıvanının kızı Nevzut. Kökeni bilinmiyor; Çerkez olduğu iddiaları var.[7]
Sonuç olarak Osmanlı’ya halen Türk yakıştırmaları yapılıyor ve bu durum artık bilinçli olarak yapılmaya başlandı .Aslında Cumhuriyet’in kurucu kadrolarının bilinsiz olduğunu farzetsek dahi   (bilinçli olsalar Hititler , eti kelime kökünden geldi diyecek kadar ahmak olacaklarını sanmıyorum ) günümüzde  yapılan Türk propaganlarina birisinin dur demesi gerekiyor  ve krala çıplak olduğunun söylenmesinin de !
[1] http://www.sabah.com.tr/gundem/2009/08/23/kayi_soyu_teorisi_siyasi_bir_iddia
[2] http://forum.kanka.net/showthread.php?210394-Osmanl%C4%B1-T%C3%BCrk-m%C3%BC-T%C3%BCrkler-mi-kurdu
[3] http://forum.memurlar.net/konu/523431/
[4] http://www.bilgiustam.com/anadolu-ismi-nereden-gelmektedir/
[5] https://en.wikipedia.org/wiki/Anatolia
[6] http://www.radikal.com.tr/turkiye/anadolunun_genleri_dunya_haritasi_gibi-951549
[7] http://forum.kanka.net/showthread.php?210394-Osmanl%C4%B1-T%C3%BCrk-m%C3%BC-T%C3%BCrkler-mi-kurdu

Yorumlar kapatıldı.