İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

ԳԵՐՄԱՆԻՈՅ ՄԷՋ ՀԱՅ ՄՇԱԿՈՅԹԻ ՕՐԵՐ

Գերմանիոյ Զանազան Քաղաքներումէջ  Տեղի ՏունենանԹարգմանչաց ՏօնիՇրջագիծով  Հայ Համայնքներուն  Հիմնադրութեան ԱմեակիՆշման Հանդիսութիւններ:

Մինչեւ 1960 ական թուականներուն  Գերմանիոյ մէջ  մօտաւորապես2000-3000 հայեր կապրէին:Բայց անոնք  իրենցարջե չունէինգործունեայ որեւէ  հայկականհաստատութիւն մը:Անոնք ժամանակիընթացքի մէջկարողացան իրենցփոքր ուսահմանափակ պայմաններովհայ մշակույթայինեւ եկեղեցականակումբներ հիմնել: Երբ որ,Թուրքիա,Արաբականեւ այլերկիրներէ Գերմանիաեկող հայերուներգաղի հոսանքըսկսաւ,  70 ական թուականներէն սկսեալ  հայերըսկսան, Գերմանիոյ  երկուխոշոր եկեղեցիներուսրահները եւեկեղեցիներէ,որպէսհիւր  օգտագործել եւայս ձեւովԳերմանիոյ Հայհամայնքային կեանքըզարգացնել

Թուրքիայէ եկող հայերուխումբի  մեծ մասը, որոնք Թուրքիոյգիւղական վայրերէԳերմանիա կուգային,անոնցմէ, որոնցշատ քիչերըհայերեն խօսիլ,գրել ուկարդալ գիտէին  համայնքայինկեանքի մէջհայերեն լեզուիեւ իրենցազգակիցերու հետշփման դժուարութիւներ ունեցան: Թէեւ  Հայերը Գերմաիա  տարբերերկիներէ եկածէին, սակայննոյն ազգինզաւակները էին,նոյն խմորէնէին ,հետեւաբար,ազգային եկեղեցիին, ագային մշակոյթին, ազգային ինքնութեան,մայրենի լեզուին  պահպանմանու գոյատեւմանհամար  միասնութեան գիտակացութիւնով   պայքարելու էին:

  1970 ականթուականներուն Գերմանիոյ  Համպուրկ, Պերլին, Քէօլն, Ֆրանքֆուրթ, Սութութթկարտեւ Միւնիղեւ1980 ական թուականներուն այլ  Պրեմէն,Պրօնշըվայկ,Պիլէֆէլտ,Տուիսպուրկ, Նօյվիտ,Հանաու,Նիւրինպէրկ,
Քիհլ եւ այլքաղաքներու մէջՀայ մշակոյթային,եկեղեցական միութիւններեւ ակումբներհիմնադրուել  սկսաւ:

                                      ՀԱՐԱՒԱՅԻՆ ԳԵՐՄԱՆԻՈՅ  ՊԱՏԷՆՎԻՒՐԹԸՆՊԵՐԿ   ՆԱՀԱՆԳԻ
                                        ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԸ  ԿԸՆՇԷ ԻՐՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ  40 ԱՄԵԱԿԸ:
Հարաւային Գերմանիոյ ՊատէնՎիւրթէմպերկ նահանգի  Հայհամայնքը  24-27 Հոկտեմբեր 2013 թուականներու միջեւՍթութթկարտ քաղաքի  մէջկը նշէ, իր հիմնադրութեան 40.ամեակը,եկեղեցական արարողութիւններով եւ   գեղարուեստականմշակոյթայինձեռնարկներու շարքով:Համայնքը որ, 40 տարի առաջ, մեծամասնութիւնը Թուրքիայէեկող հայորդիներուկողմէ,շատնեղ ուսահմանաբակ պայմաններուտակ նուրիրեալու կամաւործանր աշխատանքներով ,Կէօբինկէնքաղաքի մէջհիմադրուած է:Համայնքը այսօրունի շուրջ3000 հայ բնակչութիւն:

Թարգմանչաց տօնի շրջագիծով  պատրաստուած,Համայնքի հիմնադրութեան 40 ամեակիյոբելանական  մշակոյթային հարուստձեռնարկը բացուեցաւ24  Հոկտեմբեր2013 թուականին ժամը 20.00 ին նահանգիմայրաքաղաք Սթութթկարթքաղաքի մէջ, բացուեցաւ համայնքիհոգեւոր հովիւՏ.ՏիրատուրՍարտարեանի եւՍթութթկարտ Սըթիֆթեկեղեցւոյ գերմանացիտէրհօր աղօթքով:

Ողջոյնի խօսքերով ելոյթունեցան , ԳերամնիոյՀայոց Առաջնորդիփոխանորդ ՀոգեշնորհՏ.ՍերովբէՎրդ.Իսախանեան, Հ.Հ  ԳերմանիոյԴեսպանատան ներկայացուցիչ Պր.Աշօտ Սմբաթեան,Սթութթկարտ  քաղաքի  քաղաքապետութեան ներկայացուցիչ Պր.Կարի Բարգօվիչ: Ձեռնարկի գեղարուեստականերեժշտականբաժինը շարունակեց  ՌուբէնՄելիգսէթեանի դաշնակիերաժշտութեան ներկայացումով:Նոյնօրը տեղիունեցաւ նաեւՓրօֆ.ԿարէնՍվասճեանի <<Համամիաւորութիւն եւԻնքնութեան Պահպանում>> վերագրեալ  բանախօսութիւնը.

Յոբելանական ձեռնարկներու շարքըկը շարուանակեցհետեւալ ձեւով:
25 Հոկտեմբեր  2013: Եղիշէ Չարենցի <<Իմ Հայաստան>>Գիրքի   երաժշտականգրականերեկոյ :
                          

             <<Հայ Խոհանոցըեւ ՀայկականՃաշեր >> վերագիրով Բանախօսութիւն.

                                        Դաշնակահար ՎահագնՀայրապետեան,ՍաքսօֆօնիսթԱրմէն Յոյսնունց,Նօրայր Գարթասեանիր տուտուքով, մեներգիչ ՎարսէնիգԱվանեանի քարեակխումբի <<Հայ Ճազի>>երաժշտութեան  համերգը:

26 Հոկտեմբեր 2013 :Հայերինի եւՀայ ԱյբուբենիՆերկայացում;
                                 ՄուրիէլՎայսպաղի <<Բարկութիւնէն  դէպի Հաշտութիւն>> անուն գիրքիՆերկայացումը:
                                 Լէօնիտաս Քրիսանթօբօլօս ի<<Հայաստանի Խորտակումը>>անուն գիրքիներկայացումը;
                                 Տիանա Գրուկէրի<<Հայաստանէն Հեքիաթներ>> պատմուածքը:
                                 Տօղան Ագհանլըի <<Մօր Լռութիւնը>> անուն թատրօնիներկայացումը:
27 Հոկտեմբեր 2013 Կիրակի Ս.Պատարագ:

Գեղարուստականմշակոյթային յոբելանականձեռնարկներու շարքը  իրվերջին  հասան 27 Հոկտեմբեր      2013  կիրակի երեկոյին ԺուլիէթԿալսիթեան,ԱննաՄանասեանց,ՄիգայիլՊապաճանեան,ԹաթեւիքՄօգաթսեան,ԳրիսթինաԱլթունեան,ՎաչէԲագրատունի,ԳրիգօրԱսմաեան իմասնակցութեամբ տեղիունեցած յոբելեանականերաժշտական համերգով:
15 – 24 Նոյեմբեր 2013 թուականներու միջեւՍթութթկարդի մէջտեղի պիտիունենան նաեւ<<Հայ Գինօդիլմի Փառատօն>>ը : Փառատօնիընթացքին , մշաակութասէրայցելուներու  պիտի ցուցադրուին  հանրածանօթհայ ֆիլմիբեմադրիչներու շուրջ20 շարժանկարիֆիլմերը:
                           ՖՐԱՆՔՖՈՒՐԹԻ ՀԱՅՄՇԱԿՈՅԹԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹԻՒՆԸ  45  ՏԱՐԵԿԱՆ:
Գերմանիոյ մէջ, Թարգմանչացտօնի առիթովկազմկերպուած մշակոյթայինգեղարուեստական ձեռնարկներուշարքին մէջ, 25 Հոկտեմբեր 2013 Թուականին , ՖրանքֆուրթիՀայ ՄշակոյթայինՄիութիւնը  իր հիմնարդրութեան 40 ամեակըերաշժտական բարաւորհանդէսով մընշեց:
Յոբելենական  հանդէսըբացուեցաւ Միութեան  ատենապետուհիԼուսինէ Վարտումեանիողջոյնի խօսքով, եւ իրենցսիրտի խօսքերովհանդէս եկանԳերմանիոյ ՀայոցԲարեխնամ ԱռաջնորդՏ.ԳարեգինԱրքեպս.Պեքճեանեւ ՀամերգասրահիՎարչութիւնէն  Տօքթ.ԶվէնՄաթթիըսըն; Տօնականհամերգին իրենցմասնակցութինները բերինԱրեւիկ Պէկլերեան,Լուսինէ Խաչատուրեան,Իրինա Յովհաննեսեանիրենց դաշնակով,ՍեդաԱմիրՔարաեան  իր մեներգերով,Կորիւն  Ասթարեան իրսաքսօֆօնով,ՍէրկէյԽաճատուրեան իրթաւջութակով, ԱննաՄիգաէլեան իրգեղանկարներով, եւԻշխան Նազարեանիր քանդակագործութիւներով:
Ֆրանքֆուրթի Հայ ՄշակոյթայինՄիութիւնը հիմնուածէ 1968 թուականին , տարբերերկիրներէ սակայննոյն խմորէնմի քանինուիրեալ հայորդիներուկողմէ Ֆրանքֆուրէիմէջ,Մայնգետի ափերուն:նպատակ ունենալովվառ պահելՀայ Մշակոյթիջահը,Միութիւնըկը համագործակցիՀայ ԱռաքելականԵկեղեցւոյ ԳերամնիոյԹեմի Իշխանաւորութեան եւԳերամնիոյ ՀայոցԿեբննդրոական Խորհուրդիհետ , այսպէսովմիանգամայն կամուրջկը դառնայ   տեղացիպետական իշխանութեանեւ  հայ ուտեղական ազգայինփոքրքմքսնութիններու միջեւ:
                                                ՊԵՐԼԻՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ  ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ(1923-2013)
                                                              90 ԱՄԵԱԿԻ ՀԱՆԴԻՍԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆԸ:
Պերլինի Հայ համայնքըոր,1923 թուականին հիմնադրուածէ,26 Հոկտեմբեր2013 Շաբաթ երեկոյին Պերլինիմէջ, Հ.Հ ՍփիւռքիՆախարար ՀրանուշՅակոբեան եւՊերլին  քաղաքի Շարլօթէնպուրկ թաղամասիԹաղապետ Պր.Ռայնհարտ Նաօմանի հովանաւորութեամբ, յոբելեանականհանդէսով մը  նշեցիր հիմնադրութեան 90 ամեակը:
Հադէսի բացման խօսքըարտասանեց Հ.Հ ՍփիւռքիՆախարար ՀրանուշՅակոբեան եւթաղապետ Պր.Ռայնհարտ Նաօման,յոբելեանական հանդէսիգլխաւոր բանախօսնէր,ՊօղումՀամալսարանի դասախօսՓրօֆ.ՄիհրանՏապաղ:Հանդէսիգեղարուեստականերաժշըականբաժնի մէջելոյթ ունեցան  իրդաշնակով ԱնահիտՏէր Թաթշաթեանեւ իրենցմեներգներով ՀրաչուհիՊասսէնց եւԿօր Յարութիւնեան:
                                       ՔԷՕԼՆ իՄԷՋ ՀԱՅ   ՄՆՋԱԽԱՂԻ(ԲԱՆՏՕՄԻՄ) ԹԱՏՐՕՆ.
Քէօլնի Հայ  համայնքի արդիւնաբեր  աշխատանքովու  յաջող նախաձեռնութիւնով կազմակերպուած է,Քէօլնի մէջառաջին անգամՀայ մնջախաղթատրօնի մըներկայացումը , որը  տեղիպիտի ունենայ  1 Նոյեմբեր      2013 թուականին ,համայնքիհանդէսասրահին մէջ  ԵրեւանիՊետական ՄնջախաղիԹատրօնի կողմէ:
Քէօլնի հայ համայնքիմէջ կապրին շուրջ5000 հայեր:
                                                     
                                               ՔԷՕԼՆ ԻՄԷՋ ՀԱՅՄՇԱԿՈՅԹԻ ՕՐԵՐ:
                                                           (9- 29  ՆՈՅԵՄԲԵՐ  2013 )
Գերմանիոյ Հայոց Առաջնորդութեան ՄշակոյթիՅանձնախումբը կողմէ, Սուրբ Թարգմանչաց  վարդապետներու տօնիշրջագիծին մէջ, Ֆրանց Վէրֆըլի<<40 Օր Մուսա ԼեռանՎրայ>> անուն գիրքիհրատարակութեան 80 ամեակիառիթով ,9-29 Նոյեմբեր 2013  թուականներու միջեւ կազմակերպուած է<<Քէօլնի Մէջ ՀայՄշակոյթի Օրեր2013>> խորագիրի տակ  գեղարուեստականմշակոյթայինձեռնարկներու շարքմը:
Ձեռնարկներու շարքը պիտիսկսի ՔէօլնՆոյեմբեր2013 թուականին , Ռուզաննա Մինասեան,Գարինէ Մինասեանիդաշնակի  համերգով  եւ ԿօմիտասԵրգչախումբի  մասնակցութեամբ, համերգըկը ձօնուիհռչակաւոր Հայերգահան ԱրամԽաչատուրեանի ծննդեան100 ամեակին:
10 Նոյեմբեր 2013 ին պիտիցուցադրուի ,հրչակաւորհայ բեմադրիչԱտօմ Էկօեանի<<Արարատ>> շարժանկարի ֆիլմը:
16 Նոյեմբեր  2013: Այտա Չաբարի <<Մուսա Լեռեւ Վագըֆլըգիւղ>>վերնագրեալ բանախօսութիւնը.
24  Նոյեմբեր2013: Սուրբ ՍահակՄեսրոպԵկեղեցւոյ մէջՍուրբ պատարագ.
Ձեռնարկներու շարքը իրաւարտին պիտիհասնին 29 Նոյեմբեր2013 թուականին  ՍարգօԳէթէնճեանի մասնակցութեամբ տեղիունենալիք  գրականերեժշտականհանդէսով :
Տօքթ.Սարգիս Ատամ

Yorumlar kapatıldı.