İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

ԳԵՐՄԱՆԱՑԻ ԳՐՈՂՆԵՐԸ ԾԱՆՈԹԱՆՈՒՄ ԵՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՄՈԼՈՐԱԿԻՆ

Հարգելի բարեկամներ, սիրով ուղարկում ենք մի հոդված Գերմանիայի հայ համայնքի գրականքաղաքական կյանքի մասին: ՀարգանքներովԳերմանահայոց Կենտրոնական Խորհրդի մամուլի հանձնախումբ: կամ Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին ընդառաջ և Հայաստանի ու Արցախի Հանրապետությունների քաղաքականարդիզարգացումներիհամատեքստում. Ս.թ. սեպտեմբերի10-ինԳերմանիայիԲոխումքաղաքիկենտրոնականգրադարանումտեղիկունենադր. ՅոխենՄանգելսենի<< Հայաստանմոլորակը. ուխտագնացությունանծանոթերկրում>> գրքիերկրորդհրատարակությանշնորհանդեսը:

Գիրքն ամբողջությամբ ձևավորել և Հայաստանի բնության ու հուշարձանների յուրօրինակ նկարազարդումներովգեղեցկացրելէԲրեմենիհայտնիհայնկարչուհիուքանդակագործՄարիետտաԱրմենան:
Հայկական մամուլն այդ գրքին ժամանակին լայնորեն արձագանքել է (ՕՖԵԼՅԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ  <<Գերմանացի ուխտավորի «Հայաստան մոլորակը» շրջում է Գերմանիայով ու տարածում Հայաստանի բույրը>>    http://www.nt.am/am/news/13794/  կամhttp://kamartert.am/?include=simplenews&id=619 ,  անգլերեն`http://www.azad-hye.net/news/viewnews.asp?newsId=461agsz59 ): 
Բոխումում հեղինակը <<Հայաստան մոլորակը>> կհամադրիդեռևս2001թ. իրառաջին` << ՕֆելյայիերկարճանապարհորդությունըմինչևԲեռլին>> վեպիհետ, ինչպեսնաևկանդրադառնաԳերմանիայումՀայոցցեղասպանությանճանաչմանգործընթացներին, ՀայաստանիևԱրցախիՀանրապետություններիարդիականխնդիրներինուայդուղղությամբգերմանահայհամայնքիվարածքաղաքականությանը: ՍտանձնելովԳերմանահայոցԿենտրոնականԽորհրդիմամուլիհարցերիխորհրդականիպաշտոնը, Մանգելսենըհամարվումէայդքաղաքականությանակտիվկերտողներիցմեկըևքաջատեղյակէհարցերիներքինուարտաքինզարգացումներին:
Հայտնի հրապարակախոսը Բոխում է ժամանելու Գերմանիայի <<Հայ ԱկադեմիականներիՄիություն– 1860>> գիտամշակութային կազմակերպության (ՀԱՄ) և Բոխումի<<Գրականընկերության>> համատեղհրավերով: ՀԱՄը դեռ12 տարիառաջ, 2001թ. մայիսի27-ինԲոխումումկազմակերպելէրդր. Մանգելսենի
<< Օֆելյայի երկար ճանապարհորդությունը մինչեւԲեռլին>> գրքիշնորհանդեսքննարկումը(WAZ, 23.05.2001, Stadtspiegel Bochum, 26.05.2001), որը 2003թ. ՌուզանՅորդանյանիթարգմանությամբհրատարակվեցնաևԵրևանում(<<Հայաստան>> հրատարակչություն, 232 էջ, ISBN: 5-540-01903-2: Գրքի հայաստանյան շնորհանդեսը կատարվել է Հայաստանի ազգային գրադարանում 2003թ, տես`<<Երկիր>> 26.09-02.10, 2003թ.):
Այս անգամ ՀԱՄի հետ միասին որպես հրավիրող կողմ հանդես է գալիս նաև քաղաքի <<Գրական ընկերությունը>>, որը հիմնվելէ1905 թին և ահա արդեն108 տարիակտիվորենգործումէՌուրիշրջանում(www.literarische-gesellschaft-bochum.de): Ընկերության հրավերներովով Բոխումի գրականասերհանրությանըմինչայսօրիրենցգրքերնեններկայացրել20 և21-րդդարերիԳերմանիայիհամարյաբոլորհայտնիգրողներնուհրապարակախոսները:
Շնորհանդեսը կվարի <<Գրական ընկերության>> նախագահպրոֆ. դր. ՌալֆՔյոհնենը(ՌուրհամալսարանիԳերմաներենլեզվիևգրականությանինստիտուտ): 
Գրականքաղաքական երեկոն տեղի կունենա սեպտեմբերի 10-ին, ժամը19:00-22:00,
հասցեն` Zentralbuecherei Bochum, Gustav-Heinemann-Platz 2-6,
44787 Bochum (Zentrum), Germany.
 <<…մի ուխտավորիյուրօրինակսիրոխոստովանությունըՀայաստանաշխարհինուհայերին>> (ՕֆելյաՍարգսյան, <<Հրապարակ>>, 27.12.2011թ.) միակըչիլինելուԲոխումում:
Հայ Ակադեմիականների Միությունը ծրագրել է Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին ընդառաջ, ինչպեսնաևՀայաստանիևԱրցախիՀանրապետություններիներքաղաքականուարտաքինքաղաքականությանարդիզարգացումներիհամատեքստումԳերմանիայիտարբերքաղաքներումտեղիմիություններիուհաստատություններիհետմիատեղկազմակերպելվերջինտարիներինԳերմանիայում, ՀայաստանիՀանրապետությունումևայլերկրներումհրատարակվածտարբերգրքերիշնորհանդեսներ, որոնքկհամադրվենգիտականևքաղաքականքննարկումներով:
Ազատ Օրդուխանյան
Բոխում, Գերմանիա
7 սեպտեմբերի 2013թ.

Zentralrat der Armenier in Deutschland – Presse [presse@zentralrat.org]

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: