İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Ո’ւր են եպիսկոպոսները

Հայց. Եկեղեցին իր Գողգոթայի ճանապարհին է այսօրեւմերբոլորՆուիրապետականԱթոռներու(Էջմիածին, Անթիլիաս, Երուսաղէմ, Պոլիս) եպիսկոպոսներըանհասկնալի, ե՛ւդատապարտելի, անտարբերլռութեամբմըկըդիտենժողովրդայինպոռթկումները, փոխանակբարձրաղաղակյայտարարելուորկա՛նուպիտիպաշտպանենԵկեղեցւոյպատիւնուեկեղեցականութեանարժանապատուութիւնըԲարձրաշնորհ եւ Գերաշնորհ Հայրե՛ր, այլեւս հասած է ժամանակը որ ձեր գլուխները դուրս հանէք աւազէն, եւ տեսնէք թէ ինչպէ՛ս կը յօշոտուին ձեր հաւատացեալները:

13:02, 1 սեպտեմբերի, 2013
Բոլոր անոնք, որոնք կը յայտարարեն որ Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցինանարդարեւյանդուգնքննադատութեանթիրախդարձածէոմանցկողմէ, չարաչարկըսխալին, որովհետեւզուսպեւհաւասարակշռուածքննադատութիւնըյառաջկուգայՀայԵկեղեցւոյեւհայհոգեւորականութեանհանդէպանոնցունեցածբծախնդրութենէն: ՎերջինշրջանինՀայԵկեղեցւոյկեանքինմէջտեղիունեցողիրադարձութիւններուշղթանմեզիկրկնակիկըմտահոգէումտածելկուտայթէո՛ւրկերթանքազգովինեւո՛ւրկ՛առաջնորդենքմերժողովուրդը:
Տարակոյս չկայ որ Հայց. Եկեղեցին եղաւ մեր գոյութենական պայքարի ամրակուռ բերդը, որ պահեց մեզ դարերու ընթացքին, կուրծք տալով կրօնական եւ քաղաքական բոլոր ոտնձգութիւններուն եւ արշաւանքներունԺամանակն է որ արթննանք, հասկնանք եւ ըմբռնենք իրողութիւնն ու ճշմարտութիւնը, թէ մե՛նքենքեկեղեցին՝իրանցեալով, ներկայովեւապագայով: Հայց. Եկեղեցինէ՛եւկըմնայուկըմարմնաւորէհայժողովուրդիազատխիղճը, եւկըխորհրդանշէանորհաւատքինուիրականութիւններուակը:   Չենք կրնար, եւ իրաւունք ալ չունի՛նք, անտարբեր մնալու երբ աղանդաւորական շարժումներ՝ կրօնականհանդուրժողութեանանուանտակմարդորսորդութիւնկըկատարենեւկըհեռացնենհայըիրպապենականաւանդութիւններէնեւխորանէն:
Դարձեա՛լ, տարակոյս չկայ որ տխուր, ցաւալի ու մտահոգիչ է այն իրադարձութիւնը որ տեղի ունեցաւվերջերսՖրանսայիհայոցթեմիԱռաջնորդՆորվանԱրք. Զաքարեանիհետ(կարդալ՝ՆորվանՍրբազանիզգայացունցհրաժարականիմասին): Նոյնպէս՝կրկնապէսցաւալիեւմտահոգիչիրողութիւնմընէ՝անպատասխանատուԳերագոյնՀոգեւորԽորհուրդիտխրահռչակորոշումը, զորԵրուսաղէմիզինուորեալՄիաբանութեանՊատրիարք՝ՆուրհանԱրք.ՄանուկեանՎեհ. Հայրապետինուղղածիր3 Օգոստ. 2013թ. նամակինմէջ«անընդունելիեւանարդար» կընկատէ, նոյնատենյորդորելովԱմենայնՀայոցՀայրապետին՝ըլլալներողամիտեւհայրաբարվերաբերիլստորադասներուհանդէպ: ԻնչպէսնախորդյօդուածովԽորհուրդԽորին») նշածէի, Վեհափառին՝«Ձերբոլորինկարգըկառնեմ» անփառունակյայտարարութիւնըվստահաբարվիրաւորածեւվշտացուցածէԵրուսաղէմիմիաբանհայրերը: ԻսկՊատրիարքՀօրվերջինհաստատումը, թէ«անկարելիէորվախիեւսպառնալիքիմթնոլորտիմէջառողջսերունդներհասնին»՝ լաւագոյնյարացոյցըպէտքէըլլայհայոցզոյգհայրապետութիւններէններսստեղծելուհամարնոր, պայծառակերպեալաշխատանքայինշրջանմը, եղբայրականսիրոյմթնոլորտինմէջ, դիմագրաւելուհամարքսանմէկերորդդարունորմարտահրաւէրները:
Արդ, կրնա՞նք ըսել որ խնդիրներ չկան Մայր Աթոռ Ս. ԷջմիածնիինչպէսնաեւմերբոլորնուիրապետականԱթոռներէններս: Անկասկած՝ո՛չ: Մամուլիմէջշօշափուածխնդիրներըկա՛նեւպիտիըլլան(կարդացէ՛քնորերը.http://www.religions.am/arm/press_reviews/press «ՄայրԱթոռումապրելըգնալովդառնումէանհնարին, իսկմթնոլորտը` վանող») ուկարելիչէանոնցմէխուսափիլ: Այսբոլորըպէտքէընկալենքեւընդունինքորպէսսթափելուկոչ՝մերսխալներըվերատեսութեանենթարկելուեւսրբագրելուզանոնք:
«Զուսպ եւ հաւասարակշռուած»  դիրքորոշումմըորդեգրածենմերկուսակցութիւններնու«ազգայինղեկավարները», մասնաւորաբարՍփիւռքիտարածքինզանազան խմբական եւ անհատական շահերէ մեկնելով: Եթէ այսպիսի ճգնաժամային օրերուն, այսօ՛ր, ըսելիք պիտի չունենան՝ երբ ալեկոծուած է իւրաքանչիւր հայու հոգին, երբ ծովամոյն ըլլալու վտանգին առջեւ է Հայց. Եկեղեցւոյ պատիւն ու հոգեւորականութեան արժանապատուութիւնը, ապա ե՞րբ  պիտի ունենան…:
Երբ բարձրաստիճան հոգեւորականներ դժբախտաբար չունինըսելիք(մեկնաբանութիւնըկըթողունքընթերցողներունթէինչո՞ւ), ապաուրեմնառիթկուտանա՛յլմտաւորականգրիչներու՝արտայայտուելուայդմասին: ԱնոնցմէուշագրաւըԱրաԳօչունեանիյօդուածնէՊոլսոյ«Ժամանակ» թերթինմէջ, ուրյօդուածագիրըփորձածէիրանուղղակիմեկնաբանութիւններըտալ, զորսընդհանրապէսկարելիէՅակոբՊարոնեանիխօսքովկոչել«ղազէթաճիութիւն»:
Վերլուծենք յօդուածը: «Տ. Նուրհան Արք. Մանուկեան վերահաստատած է իր հաւատարմութիւնըմայրԱթոռՍ. Էջմիածնինկատմամբեւսէրը՝ԱմենայնՀայոցՀայրապետինհանդէպ» — ահաւասիկայսվերտառութեամբկըսկսիգրութիւնը: Խօսքեր՝զորսյօդուածագիրըկըփորձէՊատրիարքՀօրբերնինմէջդնել, ԱմերիկայիարեւելեանթեմիառաջնորդԽաժակԱրք. Պարսամեանիհետիրունեցածհեռաձայնային  խօսակցութեան ընթացքինՉենք կարծեր որ Պատրիարք Հայրը, ինչպէս նաեւ մեր բոլոր եկեղեցականները անխտիր, ինչպէսեւմերժողովուրդիամբողջաշխարհականդասը, իրենցսէրըկրնանսակարկութեանդնելՄայրԱթոռՍ. Էջմիածնիհանդէպ, ի՛նչալըլլանպարագաներնուպայքարիեղանակները:
Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածինը կը մնայ որպէս իւրաքանչիւր հայու հոգեւոր սնունդի ակնաղբիւրը եւ իր հոգեւոր կարիքներու գոհացման օրրանը: Կասկած պէտք չէ արթննայ ոեւէ հայ անհատի մտքին մէջ, որ եթէ քննադատութիւններ կան այսօր, ինչպէսեղածենե՛ւանցեալին, ՄայրԱթոռիթէ՛այլնուիրապետականԱթոռներուհանդէպ,– այդբոլորըծնունդենպարզապէսայնլուրջմտահոգութեանցզորսունինքմերԵկեղեցւոյեւազգինկատմամբորովհետեւ կը փափաքինք մեր Եկեղեցին իր Նուիրապետական Աթոռներով անեղծպահել՝այնպէսինչպէսպիտիուզէինքպահելուպահպանելմերհարազատընտանիքը:
Բարեբախտաբար Խաժակ Արք. Պարսամեան կատարած է որոշ յստակացումներ, որոնք ամբողջութեամբկըհամապատասխանենճշմարտութեան: ԸստԽաժակՍրբազանի, ՆուրհանՊատրիարքի՝«ՊէյրութկատարածայցելութեանեւՄայրԱթոռՍ. Էջմիածինուղարկուածնամակինմիջեւգոյութիւնչունիուղղակիաղերս», ինչպէսփորձեցինտեսնելշատմըապսպրուածգրիչներ, որունմասինքիչետքպիտիանդրադառնանքերբվերլուծենքԵրուանդԱզատեանիանգլերէնյօդուածը, լոյստեսած՝Mirror Spectator-ի մէջ (29 Օգոստ. 2013):
Կրօնական եւ համազգային ցաւերու մասին երբ կ՛արտայայտուինք բեմերէն եւ կամ մամուլով, ուերբմանաւանդկատարուածվերլուծումներնուառաջարկներըշինիչենեւկըծառայենժողովուրդըարթնութեանհրաւիրելու, պէտքէընդունինքնմանքննադատութիւններ: Դառնճշմարտութիւններըտխուրենեւկըվրդովենմերհոգին: Սակայնեւայնպէսեթէչխօսինքեւչգրենքմերթերութիւններումասին, ոչինչկըփոխուիմերկրօնական, ազգայինհասարակականկեանքինմէջեւկըվերածուինքխուժանհասարակութեան:
Ո՞վ կրնայ ուրանալ որ դժուարութիւններ չկան մեր կրօնական եւ ազգային կեանքին մէջ, երբ  ամէնօրկըկարդանքատոնցմասինմամուլիեւհամացանցիէջերունվրայ: Դժբախտաբարնորօրեայ  սփիւռքահայ «ղեկավարները» ոչինչով կըյիշեցնենանցեալիայնարժանաւորերախտաւորները, որոնքկրցանտեսիլքունենալ  ու իրենց մտքի եւ փորձառութեանհզօրութեամբ կազմակերպելհայարտաշխարհը՝իրբազմերանգկարիքներով։
Դժբախտաբար այսօ՛ր, վաղուան մտահոգութեամբ տառապող համասփիւռհայութիւնը, նամանաւանդերիտասարդութիւնը, կըփոթորկիիրտագնապներուն՝կրօնական, ազգային, ընկերայինեւկրթականմշակութայինբոլորոլորտներումէջ, մերազգայինցաւերունլուծումներուդարմանումներգտնելուազնիւմտահոգութեամբեւակնկալութեամբ:
Յաջորդ ուշագրաւ գրութիւնը, ինչպէս վերեւ յիշեցի, բազմավաստակ ազգային գործիչ Երուանդ Ազատեանի յօդուածն է Mirror Spectator-ի մէջ, ուր յօդուածագիրը՝սնանկացածվաճառականիծանօթօրինակիննմանիրհինտետրակներըկըքրքրէեւանգամմըեւսկըյիշեցնէմեզի1956-էնիվերկոտտացողկրօնականազգայինդժուարութիւններնուանհասկացողութիւնները, —հակառակայնիրողութեանորինքքաջատեղեակէիրականութեանց,– եւայդմասինալմիակողմանիվերլուծումներկընէ, խեղաթիւրելովկարգմըճշմարտութիւններ:
Մամուլի մէջ այս օրերուն շօշափուող՝ Մայր Աթոռի հետ կապուած կրօնական խնդիրերը ուղղակի ի՞նչ կապ ունին Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան հետ: ԵրուսաղէմիՊատրիարքՀօրդէպիՊէյրութուղեւորիլը, առիթտուածէհինցաւերվերարծարծելույօդուածագրին, որկըյաւակնիյայտնելթէ Նուրհան Պատրիարքի այցելութիւնը Անթիլիաս, Արամ Ա. Վեհափառին, բեկանեցմիասնականութեանհասնելուբոլորյոյսերըԻ՜նչ անհեթեթութիւն: Յարգելի յօդուածագիրըկըթողուայնտպաւորութիւնը, թէՀոգելոյսԶարեհԱ.ի ընտրութեանփաստըյամեցող, կոտտացողցաւմընէիրենհամար, եւ, յայտնապէս, կըշարունակէլրիւհասակովխրածմնալ1950-ականթուականներունԿիլիկիոյՍ. Աթոռինշուրջեւդէմշղթայազերծուածանարդարպայքարիաւազուտինմէջ, ուկարծեստեղըտաքուկգտած՝տակաւինյամառօրէնչ՛ուզերդուրսգալանկէ…: Չենքուզերաւելիմանրամասնվերլուծելայսմիասնականութեանհարցը, կըթողունքզայնուրիշառիթի, չշեղելուհամարբուննիւթէն:
Արդ, առաջին, ինչպէս Խաժակ Արք. Պարսամեան յիշած էր «Ժամանակ» թերթի իր խօսակիցին, Երուսաղէմի Պատրիարք Սրբազան Հայրը Լիբանան կը գտնուէր Երուսաղէմի վանքի կալուածային հարցերով իրաւաբանական լուրջ խորհրդակցութեանցհամար. իրողութիւնմըորաւելորդմեկնաբանութեանցպէտքչէրորտեղիտարՊատրիարքը նոյն նպատակով այցելութիւններ ալ տուածէՊոլիսՆախօրօք որոշուած այս առաքելութիւնը պարզապէս զուգադիպութիւնմընէր: Երկրորդ, ՊատրիարքՀայրըիրնախորդներուննմանյարգելովպատշաճութիւնները(protocole) այցելած էր Արամ Կաթողիկոսին: Երրորդ՝ չմոռնանք նաեւ, որ Պատրիարք Հայրը երեք տարիներ ուսած է Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Դպրեվանքին մէջ, հոն իրեն դասընկեր ունենալով այժմու Արամ Ա. Կաթողիկոսը Կիլիկիոյ Ս. Աթոռին: Ինքնին սա բաւական է հաստատելու, որ շատ բնականօրէն Պատրիարք Հայրը սերտ կապեր կրնայ ունենալ նախկին դասընկերներու հետ: Հետեւաբար, բոլորանհարկիմեկնաբանութիւններըբռնազբօսիկեն:
Նիւթէն շեղելով՝ յօդուածագիրը յառաջ կը բերէ նաեւ Պատրիարք Հօր ընտրութեան առիթով տեղի ունեցած հակամարտութիւնները միաբանական կեանքէններսՆորութիւննե՞ր են ասոնքՈ՞ր ազգային կամ եկեղեցական ընտրութիւնները եղած են զերծ ազնիւթէ՛անազնիւմրցակցութիւններէ, հակամարտութիւններէ, եւարդար…: Յօդուածագիրըմեզիկուտայ  այն տպաւորութիւնը որ Պատրիարքըիրսիրելիներէնչէ, եւանձնականհաշիւներկանայդտեղ:
Աւելին՝ Պատրիարքին Անթիլիաս այցելութիւնը կը շաղկապէայնիրողութեանհետ, թէՖրանսայիդաշնակցականկոմիտէութիւնըքաջալերուելովՊատրիարքՀօրնամակէն, զօրավիգկըկանգնիՆորվանԱրք. Զաքարեանի, մոռնալովորկոմիտէութիւնըՊատրիարքՀօրծանօթնամակէնառաջպաշտպանկանգնածէ  արժանաւոր առաջնորդի մը, որ Մայր Աթոռի միաբաններէն է, եւ ո՛չ թէ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան…:
Ճշմարտութիւնները պէտք է դիտել եւ արդարօրէն մեկնաբանել ինչպէս որ կան.-
Ա.- Նորվան Սրաբազանի նամակին բովանդակութիւնը ճի՞շդ էր, թէ ոչ:
Բ.- Գերագոյն Հոգեւոր Խորհուրդի որոշումը արդա՞ր էր (տակաւին չենք ուզեր նշել այստեղ որ այդ Ժողովի անդամները նշանակովի էին եւ ոչ թէ ընտրուած):
Գ.- Ո՞ւր մնաց Նորվան Սրբազանի կողմէ Գերագոյն Խորհուրդի ժողովին յղուած  չորսէջնոցնամակինպատասխանը. տրուեցա՞ւարդեօք, թէ՝պիտի՜տրուի…:
Դ.- Պատրիարք Հօր նամակի բովանդակութիւնը ժխտող պաշտօնական հաղորդագրութիւն մը չենք տեսածմինչեւայսօր:
Այնքա՛ն հարցեր կան այս թնճուկին մէջ որ չենք փափաքիր աւելի խորանալԽոհեմութիւնըկըպահանջէորվայրկեանմըառաջՀայց. Եկեղեցինհիմնովինբարեկարգուի, եթէկըփափաքինքդիմանալքսանմէկերորդդարումարտահրաւէրներուն: Այսօր՝բոլորժամանակներէաւելի, մերժողովուրդիառօրեայկեանքէնբխողկրօնաբարոյականեւհասարակականհրատապհարցերըբազմաթիւենեւկըսպասենարդարլուծումի: ՀայաստանեայցԱռաքելականԵկեղեցւոյմէջհոգեւորիշխանութիւնըեկեղեցականութիւննէ, եւսակայնվարչականժողովականկեանքիմէջ՝կաթողիկոսներ, պատրիարքներեւառաջնորդներգործադիրիշխանութիւնըկըներկայացնենեւորեւէօրէնսդրականյաւակնութիւնչենկրնարունենալ, եւպէտքչէունենան, որովհետեւօրէնքէվերոչմէկիշխանութիւնգոյութիւնունի, եւուրեմնորեւէհանգամանքպէտքչէզիրենքմղէինքնիշխանդառնալույանձնապաստանութեան:
Սեպտեմբեր 21-28 Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի մէջ կայանալիք Եպիսկոպոսական Ժողովը այնքանալխոստմնալիցչիթուիր, որովհետեւտարակարծութիւններըայնքա՛նխորեն, որմէկժողովովկարելիչէլուծելտասնամեակներուաւերներըՆոյն ատեն, լուրջ նախապատրաստական աշխատանքներ չկատարուեցան՝  ծիսականարարողական մանր մունր փոփոխութիւններ մտցնելու ծիրէնանդին՝ուշադիրըլլալուորեկեղեցւոյընդհանուրբարեկարգութիւնըամբողջականհասկացողութեամբ(http://en.calameo.com/read/002261622e41f57d6575b  «Բարեկարգութիւն Հայց. Եկեղեցւոյ»)  իր լրումին հասնի
Ի՜նչ լաւ պիտի ըլլար եթէ այս Եպիսկոպոսական ժողովը, նախագահութեամբ երկու կաթողիկոսներունտեղի ունենար Երուսաղէմի մէջ, որպէսզի անգամ մը եւս մեր բարձրաստիճան եկեղեցականները, ներշնչուածսրբատեղիներուհոգեւորմթնոլորտէն, ուխտէինՔրիստոսիգերեզմանինվրայ՝ըլլալհաւատարիմՀայց. Եկեղեցւոյօրէնքներունեւկանոններուն, վերանորոգէինիրենցնուիրումիյանձնառութիւնը, եւլեցուէինքրիստոնէավայելնորսիրովիրարուհանդէպ, լաւագոյնսկարենալծառայելուհամարմերժողովուրդիծովկարիքներունՉմոռնանք որ այնտեղ, այդ սրբավայրին մէջ, 1963 թուականին տեղի ունեցաւ ողջագուրումը Վազգէն եւ ԽորէնԿաթողիկոսներուն:
Հաւանաբար անգամ մը եւս, Սուրբ Տեղեաց քարերը հալեցնեն կարծրացած սրտերը եւ եղբայրութեան սէրը հաստատենԺողովինմասնակցողիւրաքանչիւրեկեղեցականիհոգւոյնմէջիսէրՀայց. Եկեղեցւոյպայծառութեանեւիխնդիրտառապեալհայժողովուրդիբարօրութեան:
ՈՍԿԱՆ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ
Սեպտեմբեր 1, 2013

http://hetq.am/arm/news/29032/

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: