İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

ՔԱՆԻ ՄԸ ԴԻՏՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐ` “ՀԱՅ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ՍՈՒՐԲ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԽՈՒՄԲ ՄԸ ՀԱՒԱՏԱՑԵԱԼՆԵՐ”

ՈՒԱՆՈՒՆՈՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԱԾՀԱՒԱՔԱԿԱՆ ՆԱՄԱԿԻՆՎԵՐԱԲԵՐԵԱԼ  Ծանօթացանք ՖրանսայիՀայ ԱռաքելականՍուրբ Եկեղեցւոյխումբ մըխիստ մտահոգհաւատացեալներու կողմէպատրաստուած ՀաւաքականՆամակի բովանդակութեան հետ, որ հրատարակուածէր «ՆորՅառաջ» երկօրեայթերթին մէջ, (Շաբաթ, Յուլիս27, 2013 – թիւ 536): Հաւաքական սոյննամակը տրամադրելիդարձած էնաեւ համացանցային տարբերակով

http://groups.yahoo.com/group/hyetert_ziyaretci/message/128

Առ այս մեր դիտողութիւնները.
–         Նախպէտք էբարձր գնահատելքաղաքացիական քաջութիւնցուցաբերող
ֆրանսահայ այսխումբ մըհաւատացեալներու նախաձեռնութիւնը: Աներանի թէունե¬նարզանգաուածային բնոյթեւ վերածուէրնոյնիսկ բողոքիհամազգային շարժումիմը` իրմէջ ներգրավելովոչ միայնՍփիւռքը, այլի մասնաւորինաեւ Հայաստանիբնակչութեան լայնշրջանակները:
–         Վերոյիշեալհաւաքական նամակըխմբագրող եւստորագրող ազնիւմար¬դիկիրենց վերջինյոյսը դրածեն ԷջմիածնիԳերագոյն ՀոգեւորԽորհուրդին վրայանվերապահօրէնհա¬ւատալով, որ անանաչառութեամբ կըքննէ կա¬ցութիւնը եւԹեմի պա¬տասխանատուներուն հետմիասնաբար կըգտնէ յար¬մարագոյն ձեւերը, որ¬պէսզիիրաւունք, արդարութիւն, ճշմարտութիւն եւհե¬ղինակութիւններ վե¬րականգնին”: Ի~նչ գեղեցիկխօսքեր` իրականըլլալու համար: Կործանարար միամտութիւն, չսելու համարուղղակի ծանծաղամտու¬թիւն մընէ կարծել, որ ԷջմիածնիԳերագոյն ՀոգեւորԽորհուրդը կրնայհայ եկեղեցիինմէջ տիրողայսօրուան հոգեւորսնան¬կութեանեւ բարո¬յական ճգնա¬ժամին բերելդարման մը:
–         Արդեօ՞քգիտեն մերհաւատացեալ ումիամիտ ֆրանսահայքոյրերն ուեղբայրները, որ ԷջմիածնիԳերագոյն Հո¬գեւոր Խորհուրդիանդամները ընտրուածեն ոչթէ ԱզգայինԵկեղեցական Ժողովէն, այլ ապօրինաբարնշանակուած ենկաթողիկո¬սինկողմէ:
–         ԳարեգինԲ. ԷջմիածնիԳերագոյն Հո¬գեւոր Խորհուրդիկազմը լեցուցածէ իրհամախոհներով, իր ափէնլափող փառամոլեպիսկոպոսներու վոհմակով, որոնց ճըն¬շող մեծա¬մասնութիւնը իրենպէս եւիրմէ ալյոռի ԿԳԲի գործակալներեն` ազնիւմարդոց բարիզգացումները խեղադիւրելուեւ այլան¬դակելու հմտութիւնըունեցող վարպե¬տորդիներ: Ա´յս էիրենց բունառաքելու¬թիւնը` եկեղեցին ծառայեցնելմութ ուժերուտրամադրութիւններուն եւշա¬հերուն:
–         ԳարեգինԲ., հոգեւորտարազի տակծպտուած, կարկառունմէկ ներկայացուցիչն էՀայաստանի յանցագործ(մաֆիոզ) շրջանակներու: Իր բիրտեւ անիրաւգործե¬լաոճըձախորդ աճպարա¬րութիւն մընէ ծածկելուհամար իրանտանելի գռեհկու¬թիւնը, որհանրութեան ակներեւդարձաւ ԻլիաԲ. ՎրաստանիԿաթողիկո¬սինհետ իրուեցած հանդի¬պումին առթիւ:
–         ԳարեգինԲ.իՆորվան Սրբազանինուղղած` “Այո, դու ՄայրԱթոռի հետգործ չու¬նես այլեւսարտայայտութիւնը ուղղակիկարգալուծման սպառնալիքէ: Պէտքէ յիշեցնել, որ ԳարեգինԲ. “կարգալոյծհռչակած է, մեր ճշգրիտհաշուարկով, 165 եկեղեցանաններ, բարձրաստիճանեպիսկոպոս¬ներ, վարդապտներ, աբեղա¬ներ, քահանայհայրեր եւսարկաւագներ: Ասոնցմէո´չմէկուն պարագանունեցած էկարգալուծումանվճիռն արդարացնողկրօնական ծանրակշիռպատճառ: Գա¬րեգին Բ. այս հոգեւորսպանդը իրականացուցած էմիանգամայն առանձին, անիրաւ եւիր քմահաճհայրապետական տնօրինումկոչուած որոշումով: Ընդհա¬կառակը, այն անփառու¬նակ քահանան, Նիսի նախկինհոգեւոր հովիւ` Տ. ՎաչէՀայրապետ¬եանը, որ ստոյգպէտք էկարգալոյծըլլար, Նորվան Սրբազանիհրա¬ժարականնամակին մէջնշուած վկայութեանհամաձայն, ԳարեգինԲ. անորսքեմը անամօթաբարհամարած էիր անձինպատիւը:
–         Իւրաքանչիւրհաստատութիւն, ցանկացածընկերութիւն կամկազմակերպութիւն, նոյնիսկպետութիւններ` ունինհամակարգ ընտրելուկամ նշանակուհամար իրենցպատասխանատու նախա¬գահը, առաջնորդը, ղեկավարը կամտնօրէնը: Ձա¬խորդութեան, չարաշահումի կամվստահուած պաշտօնըչարդարացնելուպարագաներուննոյն այդկազմակերպութիւնները միաժամանակստեղծած եննաեւ համակարգմը զրկելուհամար իրենցնախա¬գահը, առաջնորդը, ղեկավարըկամ տնօրէնըհամապատաս¬խանպաշտօնէն: Եզրկաթողիկոսէն եւՅովհաննէս Ը. Կարբեցիէնետք, ԳարեգինԲ. եղաւամենաանժողովրդական, չսիրուածեւ, հակա¬ռակ իրշինարարական մեծա¬միտ ճիգերուն, եկեղեցաքանդ կաթողիկոսը:
–         ԳարեգինԲ. “ընտրուած”, ներեցէք, ամերիկահայիր հարճէնառատօրէն շռայլուածընտրակաշառքներով գնուածէ ԱզգայինԵկե¬ղեցականժողովէն: Այսպէսկոչուած կաթողիկոսական իրընտրութիւնըիրականացածէ ԱզգայինԺողովին մէջպետականայրերու անարգոճիրին, անոնցթափած արեանանէծքին վրայ: Գարեգին Բ.ի կաթողիկոսանալը սկիզբէնարդէն պիղծեւ անիծեալեղելութիւն մընէր:
–         Հայց. Առաք. Ս. Եկեղեցւոյ ԱզգայինԵկեղեցական Ժողովը, որ բացարձակիրաւասութիւնըունի ընտ¬րելու կաթողիկոսմը, ունինաեւ գերագոյնհեղինակութիւնը զայնգահընկեց ընե¬լու:
–         Կաթողիկոսիծանր մեղանչումներու, յանցագործութիւններու եւՀայաստանեայց ԱռաքելականԵկեղեցիին սրբազանառաքելութիւնը վտանգելուառթիւ, ոեւէհեղինակաւորեպիսկոպոս մըկամ նոյնիսկպատկառելի աշխարհականմը, այսպիսիանհրաժեշտութեան մըպարագային, իրաւասուէ հրաւիրելուԱզգայինԵկեղեցա¬կան ժողովը, որ կըկազմէ ՀայԵկեղեցւոյ բացարձակկրօնական եւիրաւական հեղինակութիւնը: Հայեկեղեցւոյ պատմութիւնըայս մասինարձանագրած էանարարկելի քանիմը իրաւականնախադէպեր (jurisprudences):
–         ՍակայնԱզգայինԵկեղեցականԺողովը, բառինբուն իմաստով, պէտք էըլլայ ազատ, անաչառ, եւ զերծամէն տեսակխեղաթիւրող ազդեցութիւններէ: Պետութիւնըպէտք չէճնշէ անոր, պէտք չէպարտադրէ իրթեկնածուն, ինչպէսպատահեցաւ նախորդ երկուժողովներուն առթիւ, այլ յարգէպատգամաւոր¬ներուազգայինեկեկեցական եւհոգեւոր առաքելութիւնը: Այսպարագային միայնկապահովուիԱզգա¬յինԵկեղեցական Ժողովիսրբագումարըլլալուհանգամանքը, այլապէսան կըծնանի վիժուածքմը, ինչպէսպատահեցաւ վերջինիսփաստով:      
–         Այսօր, աւելի քաներբեք, շատերուհայեացքը սեւեռածէ ԱրամԱ. ՄեծիՏանն ԿիլիկիոյԿա¬թողիկոսիյուսալի հեղինակութեան վրայ: Ատենին, երբՍահակ Բ. Խապայեան տարագիրդարձած էրՍիսի իրպատմական Աթոռէն, Գէորգ Ե. Սուրէնեանչէր զլացածիր օրհնութիւնըշնորհելու անոր, որպէսզի ՄեծիՏանն Կի¬լիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը գոյատեւէԼիբանանի Անթիլիասաւանին մէջ, նաեւ ապագայիհեռանկարով` ՄայրԱթոռ Ս. Էջմիածնի ԸնդհանրականՀայրապետու¬թեանապահովութեան համար:
–         Հիմաժամանակն է, որ անպայմանսահմանափակուի ԳարեգինԲ.իսնաձարձակ հեղինակութիւնը եւ, ի հարկին, ապահովուի անորգահընկէցութիւնը, կանխար¬գիլելու համարՀայ Եկեղեց¬ւոյ դարաւորկալուածէն ներսիրականացող հոգեւորբարոյական աւերը:
–         Առկիցձեր ուշադրութեանկը յանձնենքարածարծուած նիւթինհետ առնչութիւնունեցող նամակները:
Գանատայի Հայ Առաք. Ս. Եկեղեցւոյխումբ մըհաւատացեալներ
Գանատա, 29, 07. 2013
Norvan Srpazan Zakarian (CONT’D)

http://groups.yahoo.com/group/hyetert_ziyaretci/message/128

Gönderen: Nurhan Becidyan / anbecid@sprynet.com

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: