İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Türkiye’nin Müslüman (Türk, Kürt…) Burjuvazisinin Kara Tarihi -1 Malatya’da Ermeni Mallarını Kim Aldı?

Sait Çetinoğlu / cetinoglus@gmail.com
Son günlerde yapılan Ermeni mezarlıkları, kiliseleri ve vakıf mallarının talanına ilişkin bir çok yayında Ermenilerin mallarına “yok artık” dedirtecek derecedeki bu uygulamalara ses çıkarılmadığı gibi Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi devletin organlarının da bu uygulamaların  açıktan bir parçası olması karşısında,  toplumda  adalet duygusunun yok olduğunun göstergesi olduğunu rahatlıkla söylemek mümkündür.

Ermeni toplumunun ortak mallarına yönelik dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu talanın yanında, vilayet gazetelerini tarayarak  bir zamanlar kitap olarak tasarlamış olduğum çalışmada, özel kişilerin mallarına yönelik “cumhuriyet” dönemi uygulamalarını ve özel şahısların ellerinden alınan mülklerinin dağıtılmasının Ermenilerin yoğun olarak yaşadıkları illerdeki (Adana, Amasya, Elazığ, Diyarbakır, Erzurum, Mardin, Yozgat, Konya, ordu, Giresun, Trabzon… gibi)  Ermeni mülklerinin devlet ve özel  kişiler tarafından nasıl gasp edildiğinin örnekleri verilerek  Ermeni mallarının gaspının fotoğrafı okuyucularla paylaşılacaktı.
Ancak süreç içinde kitap hazırlama motivasyonumu kaybettim. Okuyucuların izni olursa motivasyonumu kaybettiren birkaç etmeni  sıralamak isterim: Birincisi, Editoryal olarak katkıda bulunduğum yayınevinin maddi durumunun kitabın baskısına kaynak ayırmasının mümkün olmaması (bir yayınevine katkıda bulunurken çalışmayı  başka bir yayınevine vermek de benim açımdan olmayacak bir şeydi, kitabın yayınlanmasında maddi katkıda bulunmak isteyenler de oldu onlara teşekkür ettim), motivasyonumu bozan bir başka etmen de bir  gazetecinin  elimdeki belgeleri yüklü bir bedel karşılığı kendisine vermemi istemesiydi. Tabii ki ona  vermedim ama onun bu tutumuna karşı belgeleri neredeyse herkesle  paylaştım. Bu arada başka isteyenler de çıktı…
Belgelerin bir bölümünü HD Vakfının gerçekleştirdiği Diyarbakır ve Mardin Tarihi konferanslarına sunduğum tebliğlerin eklerinde paylaştım. HD Vakfının yayına hazırladığı Diyarbakır tebliğleri kitabında 26 A4 sahifesi tutan Ergani eki “formata uymadığından” yayından çıkarıldığı editör tarafından bildirildi, ses çıkarmadım sadece burulduğumu bildirdim. Mardin tebliğime ne olacağını bilmiyorum.
Kitabın yayınlanması gerçekleşmediğinden belgeler elimde salamura olmadan kısım kısım okuyucularla paylaşmanın daha doğru olacağını düşündüm.  Okuyucu belgelerden Müslüman-Türk sermayesinin ve siyasetinin temelindeki Ermeni kaynağını yani Ermeniler ölüm yolculuğuna çıkarılarak onlardan gasp edilen mülk paylaşımını dolayısıyla burjuvazinin elindeki kanı rahatlıkla gözlemleyecektir.
Dönemin İktidar partisinden belediyesine, Ticaret odasından özel şirketlere-özel şahıslara Ermeni malının dağıtılmasını, Maliye ve Vakıflar idaresi eliyle Müslüman sermayenin geliştirilmesi için yok pahasına Ermeni mülklerinin kiralanarak sermaye transferini ve 1915 Soykırımında tesis edilip  günümüze uzanan  suç ortaklığının kurumsallığını görecektir.
Diyarbakır tebliğinde sormuştum; Diyarbakır’daki Ermeni mallarını kim aldı? Cevap alamamıştım. Bu yazıda Malatya bölümünü paylaşarak soruyorum: Malatya’daki Ermeni mallarını kim aldı? Yine bir cevap alamayacağımı biliyorum ama devam edecek olan  yazılarımda da soracağım: Amasya da, Adana da, Elazığ da… ve diğerlerinde. Bu adreslerdeki mülkler bugün kimlerin işgalinde?
Okuyucu Malatyadaki Ermeni talanını gördüğünde “yok artık !” diyecektir ama bu aysbergin görünen sadece küçük  bir bölümüdür.
Okuyuculardan isteğim çalışmayı okunmaya değer görürlerse dostlarıyla paylaşmalarıdır.
               
    Resmi Malatya 
[Daha sonra yeni Malatya adını alır.[1]]
                                                                                                  
              Malatya Defterdarlığından
                  MüLKİYET SATIŞINA AİTDİR
                   
                                                                                   
                Cinsi
                 Mevkii
            Sahibi evveli
 Hane ve bahçe        
Minaver
Kırdıkaçdı oğlu Karabit oğlu ve Ohanis ve müştereki                                                           
  “        “
 “
Taşci Mardik oğulları Avadis ve Serkis
Hane arsası ve bahçe
Parsih oğullarından Mardiros ve müşterekinden
“          “
Mustafa paşa
Kelust oğlu Serkis Tanil ve İhsabetten metruk
“          “
Şifa
Ocaklı oğlu Kirkor ve Artinden
 “                 arsası
Niyazi
Deveci Unan oğlu Aakop vereseleri
“                bahçe arsası
Çekemler
Çekem mığdısı Karabit
          
            Balada yazılı 7 parça emlakı milliye milkiyeti satış 12 – 8 – 929 da müzayede vaz edilerek 1 – 9 – 929 tarihinde ihale olunacağından talip olanların ve daha fazla malumat almak isteyenlerin varidat dairesine müracaatları ilan olunur.
                        
    İCARATA [kiralama] AİTTİR
                           
            Cinsi
Mevkii
  Sahibi evveli
Tarla
Babuhtu
Nacar oğlu Mırkova
Hane arsası
Şifa
Kulaksız oğlu Artin
“            “
Taşçı oğlu Kirkordan
Dükkan
Demirci pazarı
Hanlı Kenan oğullarından
“          “
 Kelus oğlu Siroptan
Çarşı
Tatik oğlu Karabetten
Keçeci oğlu Hamparsum
Almalı
Tarla
Çizmeci Ahron ve saire
                            Balada yazılı 8 parça tarla 12 – 8 – 929 tarihinde müzayede vaz edilerek 1 – 9 – 929 tarihinde ihale edileceğinden talip olanların varidat dairesine müracaatları ilan olunur.
Resmi Malatya gazetesi
Tarih:15.8.1929
            C. H. F. Malatya vilayet heyeti idaresinden
No
Cinsi
Mevkıı
Evvelki sahibi
Hududu
Umumi No
Vukuat No
Vukuat Tarihi
1
Tarla
Silbisi
Gök soko mahellesinden Katolik yazıcı oğlu Arakil
Mefruğun leh ve Agop ve tarafın yol
10234
47
5 Kanun ev 315
2
Sığirlık
Cır cır köşe mahlesinden Kazar oğullarından Nurses Artin Karabet ve Ohannes
Kazar oğlu Artin ve biraderleri ve yol Sığır yolu ve Depanos ile mahdut
10233
12
Temmuz 307
3
Adafı
Tarla
Fos oğullarından Ohannes kızı Markıret ve Var hatum  3           3
Şarkan Agop ğarban Vartan şimalen yol cenuben Hasan
10087
32-33
Teşrini sani 29
4
“          “            “        “
Ğarben Agop şimalen Haci Memet Cenuben Gökçü oğlu şarken yol
10070
34-35
         “               “
5
Tarla
Babuhtuören
Gök soku mahlesinden Cerah oğlu Osep ve Agop
Taraftarları Osep ve Agop ve hançerli tarlası ve Hacık ve yol
 9012
9
Kanunu sani 323
Haziran 326
6
Pınar
Zankoç mahlesinden Çil Arslan oğlu Agop
Depanos Bediros dere tariki has Kor Dada oğlu Kirkor
 9095
 56
Kanunu sani 321
7
Çarmuzubayır
Zankoç mahlesinden Katolik terzi Yap oğlu Minas
Şarkan yol kuyumcu Pilo şimalen cenuben kelleci Halil
 9868
    3
Nisan 316
8
Çalik
“                            “                         “                                 “
Hallo damadı Derviş tarıkı ^am çay ve Aşık Ömer oğlu
9866-9867
181
Mayıs 316
                                   Fırkaya ait balada cins ve evsafı muharrer sekiz parça erazinin mülkiyeti ilan tarihinden itibaren yirmi gün müddetle müzayedeye vaz edilmiştir talip olanların Fırka mahfeline müracaatları ilan olunur.
                       7 Temmuz 30
Yeni Malatya          
                                                
                                                                                                          MALATYA TEŞEBBÜSATI SINAİYE TÜRK ANONİM ŞİRKETİ MECLİSİ İDARESİNDEN
Defter
Sahife
No
Sahibi evveli
Cinsi
Mezrası
Mevkii
Hududu
60-2
Arakil oğlu Boğus ve karısı Horespima ve kızları Ağavni ve kebani Varfi ve oğlu Ohannis
Sulu tarla
Çarmuzu
Kabristan
civarı
Şarkan ve garben tarik, şimalen Tarakçı oğlu haci Feyzullah cenuben Tanil veresesi ile mahdut
61-2
Kara oğlan oğlu Karabet’in oğlu Zaron ve Kara oğlan oğlu Artin ve Arhon ve Toros hafitleri Toros ve manoş ve Anna ve karabet oğlu Kirkor ve saire
         “
Silbisi
Delikli taş
Şarkan topal hafız zade garban Küstük oğlu, şimalen umumi yol, cenuben Atmalı zade ile mahdut
63-2
Avadik oğlu Karebet kızı Varter
         “
Çarmuzu
Kıraç
Tarafları tarik ve tarafeyn Mazlum oğulları ile mahdut
64-2
Bedros zevcesi Varter binti Manuk
         “
Kollik dut
Silbisi
Şarkan muhtar Kepo, garben Pilonun oğulları tarlası, şimalen yine Pilonun oğulları tarlası, cenuben yol ved hark ile mahdut nısıf
65-2
Kesek atmaz oğlu Pilonun oğulları Kirkor ve Dipanos ve Toros
         “
Silbisi
Kollik dut
Şarkan muhtar Kepo ve kısmen Tamburacı oğlu Haço, kısmen Varter ve Margarit, garben horata harkı, şimalen hamamcı zade Abdullah, cenuben kısmen hark ve yol ile kısmen Margarit ve varter
66-2
Artin veledi Karebet zevcesi Cevher, Kirkor ve kızları
Anna ve Meryem oğlu Karebet
        “
Silbisi            
“             “
Şarkan der Taviğtyan Nazaret ağa ve külekçi ve hark, cenuben bacaksız ve tistan oğlu şimalen Bağdasar oğlu ile mahdut
67-2
Bacaksız Pilonun oğulları Babilik Simon ve Tavit
       “
      “
Ören
Tarafları Muharrem oğlu ve Mazıcı oğlu ve Tistan oğlu ile mahdut
69-2
Külhancı oğulları Serop ve Kerop Dipanos Ahsabet
        “
Barasna
Palas dut
Tarafları cabo ve haci Mehmet ve Hasso tarlaları ile mahdut
71-2
Pahsar oğulları Dipanos ve Gülbenk kızları Ahsabet ve Lusya oğulları Napiliyon ve Genan
        “
Silbisi
Ören
Şarkan Bacaksız oğlu Simon, garben şişkin hark, şimalen Fosbıyık oğlu kerimesi ve Dertavityan Nazaret, cenuben Kostan oğlu Kirkor ile mahdut
74-2
Tamburacı topal Haço oğlu Serkis
         “
Silbisi
Sığır yolu
Halep caddesi ve sığır yolu ve hark ve Miço ile mahdut (nısıf)
75-2
Tanburacı oğlu Zeron
         “
Silbisi
Sıra söğüt
Şarkan hark, garben taşçı Kırmızı oğlan oğlu, şimalen Avadis, cenuben Korğu oğlu ile mahdut (nısıf)
78-2
Külekçi namı diğeri nacar Simonun oğlu Ağop ve Manuel ve Ahsabet
         “
Babulitu?
Ören
Şarkan ahran oğlu Mısıh, şimalen Fosbıyık oğlu, garben Simonun oğlu Serkis, cenuben yol ile mahdut 27 hisse itibariyle 19 hissesi
                     Aşağıda yazılı on iki parça arazinin milkiyeti 3 Ağustos 930 tarihinden itibaren yirmi gün müzayede konulmuştur. Talip olanların şirkete müracaatları ilan olunur.
                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                       27 Ağustos 30
        Defterdarlıktan
Mevkii
Cinsi
Kıymeti
Sahibi evveli
Eğrib ük
Tarla
 60
Palancı Vartan oğlu Pilikos
 70
Çilarslanoğlu Ağop ve Kerop
 50
Öcükyan Karabet oğlu Nişan ve Ansurliyan Osep
 50
Çilarslan oğlu Ağop ve kerop
 70
Öcükyan Karabet oğlu Nişan ve Ansurliyan Osep
 50
         “              “           “          “        “            “              “
 60
        “               “           “          “         “          “                “
 50
        “              “            “          “         “           “               “
 60
Palancı Vartan oğlu Pilikos
 80
        “           “           “          “
 50
        “            “          “          “
 60
Çilarslan oğlu Ağop Kerop veledi Mihail
 50
         “           “      “            “            “            “
Babuhtu
100
         “           “    Bedros oğlu Boğos
Gelengeç
100
Değirmenci Kirkor oğlu Sahak ve Kirkor oğulları Sahak Kirkor ve kızı Meryem
                         Yukarıda yazılı 15 parça gayri menkul arazinin milkiyeti 9-8-930 tarihinden itibaren müzayedeye vazedilmiştir. 29-8-930 tarihinde ihalesi icra edileceğinden talip olanların varidat dairesine müracaatları ilan olunur.
                                                                                 
Mevkii
Kıymeti
Cinsi
Sahibi evveli
Babuhtu
230
Tarla
Benne Kerop oğlu Apraham
Tecde
 50
Kuyumcu Pilo oğlu Apraham diğer nısfı Mısılı oğlu Artin ve Tavus ve Mığırdıç
Çekmegekapu
 50
Matyos oğlu Nazaret Matyos hafitleri İnci ve makro ve Nazaret ve Kazava hatun ve Kadaranna ve Gevher
 50
Kelüset oğlu kelüset ve Serop ve kerop
 50
Santır oğlu Serkis ve Santır oğulları Ohanis ve saire
Çarınuzu
 90
Bahçe
Darbonun oğlu Serkis Artin kerimesi Bedahşan validesi Horep
 70
Kızılkeşiş oğlu Mardiros oğlu mıgdısı Mısıh
Gelengeç
 50
Eğinli Artin efendinin veledi Boğos
Til
 90
Orduzu boyacısı Serkis ve Kirop
Eğribük
 85
Mıgdısıkirop oğlu damadı Kevo ve kızı Bedahşan
 65
Palancı Vartan oğlu Pilikos
 30
        “           “          “         “
 60
Tarla
Nısfı  oseposepyan Karabet oğlu Nişan diğer nısfı ansuryan Osep
110
Nısfı Orperyan Karabet oğlu Nişan ve andurliyan Osep
 45
Ansurliyan oğlu Nişan ve osep
 40
Çilarslan oğlu Ağop ve Kerop
110
Ansurlu mığdısı kızı Behalişan ve damadı kevork
 60
Adurağa ayalı Vartan hatun
 60
Ansurliyan karabet oğlu Nişan ve Ansurliyan Osep
                     Yukarıda yazılı on dokuz parça emlaki milliyenin mülkiyet satışları 4-8-930 tarihinden müzayideye konulmuştur. 23-8-930 tarihinde ihale olunacağından talip olanların varidat dairesine müracaatları ilan olunur.
                                                                                                                                                      MALATYA TİCARET ODASINDAN:
Cinsi
Mevkii
Sahibi evveli
Sulu tarla
Babuhtu
Fahrik oğlu Ağop
Tütelyan Ohannis evlatları İstipan ve saire
Palisar oğlu Tatiyos ve Mısıh
Çöpciyan Kozioz
Pahsar oğlu Depanus ve Nazaret
Dertavetyan Karabet evlatları İstipan, Hanparsum, Mapiliyon ile Tavityan Avadis
                         Yukarıda yazılı 6 parça ticaret odasına ait arazi 21-8-930 tarihinden itibaren müzyedeye konulup 11-9-930 tarihinde ihalesi icra olunacağından talip olanların ticaret odasına müracaat eylemeleri ilan olunur.
                 26 Teşri Sani 30 MALATYA TAPU Müdürlüğünden
İsim ve şöhreti
Mahallesi
Hududu ve Cinsi
Kılınççı Karabet
Şifa
Memet, Kirkor, Kivork, yol ile mahdut arsa
Nazaret oğlu nazaret
Karabet, Kirkor, Meryem yol ile mahdut arsa
Ansurlu oğlu Tatyos
Sara, Ohanis, yol ile mahdut arsa
Emlik oğlu Kirkor
Bundan müfrez mahal, Ahrun, nazaret, tariki has arsa
Milkon oğlu Kirkor
Mamuk, Abo, İbrahim ve yol ile mahdut arsa
İstanbullu oğluManuk vs.
Kiyork, İbrahim, Celil. Yol ile mahdut arsa
Mokkos oğlu Kirkor anası Manuş
Bedros, Ohanis, tariki em ve has mahdut arsa
Keloğlan oğlu Kiyork
Mığırdiç, Ohanis, Mihail, tariki has arsa
Pırnaz oğulları Serkiz vs.
Kiyork, Kirkor, Deyin ve tariki has arsa
Kızılkeşiş Kiyork
Kirkor, serkiz, bundan müfrez bahçe yol harabe
           “          “
“          “          hane, kirağos yol bahçe
Tellal oğlu Mısıh
Göksoku
Mıhsı, Kirkor, Artin, tariki has ile hane arsası
Sefer oğlu Serkis Karabet vs.
İki tarafı Kiyork, tariki has ve em ile            “
Dertavit oğ. Tavit karabet oğ. Nazaret
Dertavit, arpacı, Simon, tarik                         “
Arpaçı oğlu Depanus vs.
Kelüst, çilaslan, göstük, tarik ile                   “
Kızıl Pilo
Ohanis, Arakil, Ohanis, tarik ile mahdut harabe
Gezdir oğlu Murat ve zevcesi
Mısıh, Serkiz, Kelüst, tariki has                         “
Karaoğlan oğ. Miço
Şahmahan
Harici zade, Bekir Ef. Çeltik aekı sulu tarla
“                     “         “
“             “        hacıbekir, tepe ile sulu tarla
Koltukçu Silap
Tarafeyni haricizade, gavurkestiği yulu, ark
Simon’un oğlu Haçador
Cırcırköşe
Yol, harırcı, Nursuz, tellal Serkis, arsa
Kazar oğlu Mısılı
Yol, hazine arsası, diğer arsa ile mahdut hane
Ağasar oğlu Serkis
Yol keşiş Ağop, göstük Kirkor arsa hane
                               İsim ve şöhretlerile mahalleleri balade yazılı eşhastan metruk ve hazineye müntakil emvaldan bazıları tapuca bilasenet ve bazıları da gayri musaddak yoklama defterlerinde mukayyet hudut ve efsafı saireleri hizalarında muharrer emval hazine namına tapuya raptedileceğinden bu hususta hukukuna tesiri olanların ilan tarihinden itibaren on gün içinde vilayet tapu idaresine müracaat etmeleri ilan olunur.
                  
                  15 ZK 31                 
                                                                 Evkaf Müdürlüğünden
No
Mevkii
Nevi
Vakfı
Münteciri sabıkı
Bedeli muhammenesi Lira
  0
Eskişehir
Cami
Ağminare
Arap oğ. Vahap
10
  0
Arsa
Haci Yusuf
Ciro oğ. Ömer
17
  0
14
  0
Silahtar
Abbas oğ. Hüseyin
 9
108
Kahve
Tomo oğ. Hasan
30
109
Fırın
Arap oğ. Vahap
 5
107
Dükkan
Hüseyin oğ. Memet
 3
106
Halil
 3
103
Bılım oğ. Vahap
 3
104
Kallaş Rıza
 3
  0
Arsa
Eskisaray
halil
 3
  0
Bağça
Dabağhane
 6
  0
Arsa
Banaziisufla
 6
  0
Dönbelek
 3
  0
Boyacı oğ.
 3
 25,1
Tüccar pazarı
Han kapısı
Haci Nebi
Ahmet ağa
108
 44
Dükkan
Söğütlü
Haci evliya faik
108
 46
Manda oğ. Ahmet
111
 60
Abdurahman Ef.
 24
  8
Nasır bey
Hoca zade Bekir
 42
 49
Terzi Pazarı
Mustafa paşa
Haci Memet
 15
 53
Şifa mahallesi
Süluki zade
Kadir Ef.
 10
 53
 10
 50
Sarı Ali oğ. Memet
    9
Mücelli caddesi
hane
Tahir baba
Behisnili Haci Ef.         
 84
                              Henüz pey altına alınmayan balada yazılı müsakkafat ve müsteğillatın pazarlık müddetinin müruruna mebni 31-11-930 tarihinde 30 gün müddetle müzayedeye verildiği ilan olunur.  
                                                             Belediye Riyasetinden
Mevkii
Cinsi
Sahibi evveli
Müzayede tarihi
Eğribük omuzkolu
Sulu tarla
Çilarslan oğlu Ağop ve kerop
13 – 1 – 931
         “              “
Ansurlıyan karabet oğlu Nişan ve Osep
         “               “
Ansurliyan Oril oğlu Nişan Vs.
         “               “
Mığdısı kepo damadı Kepo ve kızı Bedahşan
         “               “
Adurağa ayali Vartan
         “              “
Orilyan karabet oğlu Nişan ve ansurliyan Osep
        “        Gedikyeri      
Ansurlu mığdısı keponun kızı Bedahşan ve damadı kevo
        “     Aktaş
Orilyan Karabet oğlu Nişan ve Ansurliyan Osep
        “     Üçdut
Palancı Vartan oğlu Pilikos
       “    Bektaşyeri
      “              “          “         “
Çekmeğe kapıönü
Matyos oğ. Nazaret matyos hafitleri İnci Vs.
15 – 1 – 931
Til akdere
Orduzu boyacısı Serkis ve Kirkor
Çekmeğe mıhlıdut
Bahçe
Santır oğ. Serkis ve santır oğ. Ohanis vs.
       “   kapıönü
Kelüst oğ. Kelüst ve serop
Tecde karakavak
Kuyumcu Pilo oğ. İbrahim vs.
Çarmuzu meydanlık
Darbonun oğ. Mardros oğ. Serkis
          “               “
Kızılkeşiş oğullarından Mardros oğ. Misak
Gelengeç
Eğinli Artin efendi veledi Boğos
                          Balada cins ve mev kileri gösterilen tarla ve bahçeler 24 – 12 – 930 tarihinden itibaren 20 gün müddetle hizalarında gösterilen tarihlerde müzayedeleri icra kılınacağından ziyade tefsilat almak istiyenlerin pey akçalari ile yevmi mezkurde saat 15’te belediye dairesine müracaat etmeleri ilan olunur.
                                             28 Haziran 31                       
                                                       Teşebbüsatı sınaiye türk anonim şirketinden
Cinsi
Mezrası
Mevkii
Hududu
Sulu tarla
Silbisi
Yolüstü
Tarafları Kurdun oğlu ve Arap oğlu tarlası, ve tariki has ve harkla mahdut tamamı
Kollikdut
Şarkan natır oğlu mıhtar Kevork, garben hamamcı zade Abuş ağa şimalen Mıhsı oğlu Kevork tariki has cenuben Evliya zade hacı Hasan tarlasıle mahdut tamamı
Gebükte
Şarkan Miççonun oğlu tarlası, garben Hamacı oğlu hacı hasan, cenuben tariki Em, şimalen Hüseyin tarlasile mahdut tamamı
Havalıdut
Terzi manik oğlu, mezrea harki ve saman harki ile mahdut tamamı
Deliklitaş
Şarkan Topalhafız zade, gebren Gösdük oğlu şimalen umumi yol, senuben Atmalı zade tarlasile mahdut tamamı
Kollikdut
Şarkan mıhtar Kepo, garben Pilonun oğulları tarlası, şimalen yine Pilonun oğulları tarlası cenuben yol ve harkla mahdut nısıf
Şarkan mıhtar Kepo kısmen Tamburacı oğlu Haço kısmen Varter Margrit, garben horata harkı şimalen hamamcı zade Abdullah, cenuben kısmen hark ve yol kısmen Markrit Varter tamamı
Şarkan Dertavityan Nazarit ağa ve Külekçi ve hark, cenuben Bacaksız oğlu ve Tıstan oğlu şimalen Bağdasar oğlu ile mahdut tamamı
Babuhtu
Alitepe
Tarafeyn tariki em, ve tarafeyn hark ve Kirkor tarlasile mahdut tamamı
Tarafları tariki em, tarafeyn hark ve tariki hasla mahdut tamamı
Tarafları Emlik tarlası, tariki has, kabristan yolu ve Iğya tarlasile mahdut tamamı
Tarafları tariki em, hark ve karabet tarlasile mahdut tamamı
Ören
Tarafları tariki has, kabristan yolu, umumi yol ve Kirkor ve karabet, tarlasile mahdut tamamı
Şarkan Ohannis evlatları, garben Nigoğos oğlu Mığırdiç tarlası, şimalen tepe, cenuben tariki hasla mahdut tamamı
Şimalen tepe, Şarkan Ohannis evlatları, garben Nigoğos oğlu Mıgırdiç tarlasile mahut tamamı
Silbisi
Halep yolu
Tarafları hark ve Tütel oğlu ve Topalhafız zade ve Serop tarlasile mahdut tamamı
Ören
Tarafları Muharrem oğluve yazıcı oğlu ve Tıstan oğlu ile mahdut tamamı
Şarkan Bacaksız oğlu Simon, garben şişkin harkı, şimalen Fosbıyık oğlu ve kızı ve dertavityen Nazarit, cenuben Kostan oğlu Kirkor tarlasile mahdut tamamı
Baragria
Palas dut
Şarkab tariki em, şimalen Fosbıyık oğlu, cenuben Kırçuval oğlu tarlasile mahdut tamamı
           
                                                     16 Temmuz 31  
            Defterdarlıktan:
Mevkii
Cinsi
Kıymeti lira
Sahibi evveli
Meydanbaşı
Sulu tarla
 62
Mıksit oğlu Maniğin oğulları Akop, Karabet, Bedros ve kızları Margirit ve haykanoş ve saire
 55
“                             “                           “                             “                                     “                        “
Şahnahan
Bahçe
60
Hıristiyan Tolonun oğlu Artin ve karagöz
Banazıyı süfla
Üzüm bağı
100
Karaoğlan oğlu Nazaret, Meryem iğya ve saire
Bentbaşı
Hane maa bahçe
 83
Tepeli oğlu Manik veresesi Manoş, Bedros ve saire
 85
Tepeli oğlu Depanosun kızları Meryem ve saire, Turfanda
 82
Tepeli oğlu Kirkorun oğlu mardiros
Pötürgeyi ülya
Sulu tarla
 48
İkiz oğlu Toros ve Akop
Şahnahan
 70
Karaoğlan oğlu Miço
Niyazi M.
Hane maa bahçe
 70
Çintiyan oğlu Donabet, Mihail ve saire
120
Tiftikçi Hamparsom
Hane
250
Sarimazman oğlu Ohannis zevcesi marta ve saire
150
Çilaslan oğlu veresesi Kirkor, Akop ve  Cevher
100
Hamparsom ve Çintiyan oğlu Donabet ve saire
300
Seyran oğlu Avadis ve saire
Müzayedesi                        İhalesi
29-6-931                    19-7-931
                   Balada mevki ve evsafı muharrer emval 29-6-931 tarihinden itibaren 20 gün müddetle müzayedeye vazolunmuştur. 19-7-931 tarihinde ihaleleri icra olunacağından talip olanların maliyeye müracaat eylemeleri ilan olunur.
                      23 Tem. 31    
                                                                                                         Malatya teşebbüsatı sınaiye Türk Anonim şirketi meclisi idaresinden
D. S. N.
Cinsi
Mahallesi
Sahibi evveli
91-1
Hane maa bahçe arsası
Salköprü
Çüngüşlü Arslan oğlu kevork
90-1
“          “
“                      “           “    Sulüs
89-1
                      
Nacar Vartan oğlu Kirkor
88-1
                        
Emlik oğulları Dikran, Pilo, sara ve Akop
87-1
Yeni hamam
Endrik oğulları Ohannis, Husraf ve Tütel oğlu Karabet, Meryem, Asdur, Artin ve saire
86-1
Tütel oğlu Tütel
85-1
Salköprü
Çekem sağır Genan oğulları Mihail, Akop, Kirkor ve Serkis
84-1
“          “          “          “          “          “
84-1
Mekükçü oğlu Mığır ve Artin
8?-1
Akıl kuşunun kızı Bağdat
81-1
Dut bahçesi
Kündübekyan Mihran veledi Boğus
80-1
Hane maa bahçe arsası
Asdur oğulları serkis, Akop, kepo ve Ahsamet
79-1
“          “
Azadik oğlu Ohannis ve Kirkor
78-1
Keferdizli Haço
77-1
Çüngüçlü küpeli serkis
76-1
Ermeni murahhası Haçatur ve Yumurtacı oğulları Akop ve Kevork
75-1
Uhronun oğlu Kevork ve karısı Meryem
76-1
Çüngüşlü Milkon oğlu Serkisin karısı Ahsabet ve kızları Anna, sara ve Meryem oğulları nacar Nişan, Bağdasar, maniyel ve Milkon
73-1
Kalemkar
Kalemkar oğulları Ohannis, Simon, İstifan, bedros ve Avak karısı hatun
72-1
Zangoç
Çilboğus karısı varto
71-1
Çüngüşlü manik oğulları Mıksit, kapsar, Artin, Depanos, Mardiros
70-1
İsmetiye
Zaptiye mardiros veledi karabet
69-1
Tökmeci karabet oğulları Borsum ve Ohannis
68-1
Çüngüşlü Bediros oğlu Arslan
67-1
Hane maa bahçe arsası
Zangoç
Çıtak oğulları Akop ve parseli
66-1
“          “              “
İsmetiye
Çıtak oğlu Karabet
65-1
“              “              “
Zangoç
Çıtak oğulları karabet oğlu Ohannis
64-1
“             “               “
Salköprü
Zorzop oğlu Adur ve saire
60-2
Sulu tarla
Çarmuzu kabristan civarı
Arakil oğlu Boğus karısı Horopsima ve kızları Ağavni, Giyani, Ariksi ve oğlu Ohannis
63-2
“         “
Çarmuzu kıraç
Avadik oğlu Karabet kızı Varter
      Yukarıda mahalle ve mevkileriyle sahibi evvelleri yazılı 28 parça hane maa bahçe arsasile 2 parça sulu tarlanın mülkiyetleri tarihi ilandan itibaren yirmi gün müddetle müzayedeye konulmuştur. Talip olanların ve daha ziyade malumat almak istiyenlerin yüzde yedi buçuk pey akçasını mütashiben yeni şirket hanında şirket merkezi idaresine müracaat eylemeleri ilan olunur.
   1 Te. 31     
                                                                         Defterdarlıktan:
Sahibi evveli
Mevkii
Kıymeti Lira
Cinsi
Müzayedesi
İhalesi
Minas oğlu Ahran ve gevher
Mustafa paşa
20
Hane bahçe
8-8-931
8-28-931
Bacaksız oğlu kızı Meryem, Artin, hatun ve saire
10
Kırlangıç oğlu Sanuk
20
Dönük oğlu Kirağos
15
Sapancı oğlu Kevork
20
Dut bahçesi
“          “     karabet kızı Hamparsum ve meryem
20
Hane bahçe
Sapancı oğlu Kirkor
20
“          “
Tarhanyan Bedros, Ohannis, Tarhan, Meryem ve saire
Tarhan
15
Taşçı oğlu Kirkor, Toros, varto
25
Kuyumcu Pili oğlu Kevork
Çukurdere
100
Bahçe
Tarhan oğlu Kirkor ve artin
Yenihamam
250
Kurğu oğlu Karabet, Avadis
Orduzu
800
Kötüsako oğlu Artin, Kevork oğlu Ağop ve kader
Çavuşoğlu
150
Çifçi Ohan oğlu Kirkor ve Mıgırdiç ve manos
250
Hanlı Manik oğlu Nazaret
Çarmuzu
100
Tarla
Çekem mardiros oğlu Mığırdiç ve saire
Yenihamam
550
Hane
Kızılkeşiş oğlu karısı Nazlı, marni ve saire
Orduzu
610
Tarla
Hane ada 117 parsel 10 kapı 50
Tabakhane
1300
Hane bahçe
Değirmenci sahak oğlu Kevork oğlu Kirkor ve saire
Hatur suyu
250
Değirmen hissesi
Sarhoş oğlundan müdevver hazine
Babuhtu
300
Tarla
Hazine ada 132 parsel 34 kapı 30
Yenihamam
175
Hane
“          “   131       “    104    “   51
Tabakhane
2200
Hane bahçe
“                “    131      “       29    “   51
1300
“          “
Çüngüşlü Boğos ve saire ada 134    parsel 8                                                             
Yenihamam
520
Arsa
Arapkirli balikyan İğya
Haraza
575
Hane bahçe
Keşiş oğluArtinden metruk hazine ada 132 parsel 6 kapı 1
Yenihamam
750
“                 “
Nacar Mirko karısı Ağaperden metruk hazine ada 132 parsel1 kapı 7
600
“                 “
Taşçı Ağop oğlu Karabet
Çemençek
550
Tarla
Hazinei maliye ada 123 parsel 31 kapı 21
Yenihamam
505
Arsa
    Cins ve evsafı sairelerile kıymetleri yukarıda yazılı 29 parça emvali milliyeye ait gayrı menkulün mülkiyetleri 8-8-931 tarihinden itibaren 20 gün müddetle müzayedeye konulmuştur. 28-8-931 tarihinde ihaleleri icra kılınacağından talip olanların Maliyeye müracaatları ilan olunur.
                Belediye R:
               Hidayet mahallesinde Cami civarında Hacı Ramazan oğlu İbrahim hanesi ittisalindeki tarik fazlası 16-8-931 tarihinden itibaren 20 gün müddetle müzayedeye vazedilmiştir. Eylülün beşinci günü saat 14 te ihalesi icra kılınacağından talip olanların Belediyeye müracaat eylemeleri rica olunur.
                                                                                                                                                                                                                           &
Mevkii
Cinsi
Sahibi evveli
Babuhtu kavaklı da
Bahçe yeri ve eşcarlı
Sülüs sehmi Oyma oğlu namı diğeri Çolak oğlu Silabın kızları Meryem ve Lusyı ve oğulları Manuel, Senekerim namlarında ve eşcarının bakiye sülüsan sehmi Oyma oğulları Mıgırdiç, Kevork namalarında
Babuhtu malta sında
Sulu tarla
Sütçü oğlu Marko nam diğeri Mamilonun yeğenleri Karabetin oğulları Artin, Sergis ve Karabet
Kılıççara Mikail
Ansurlu oğulları Osep ve Kazar
Badiki mezraası
Tamamı 12 hisse itibarile bir hissesi kızılkeşiş oğlu Senekerimin zevcesi İhsapet ve üç hissesi evlatları Annik ve Vartanoş ve Betros
Babuhtu cıncı çayırında
Sulu bahçe ve eşcarlı
Şifa mahallesinden Çitakyan Ohannis ağanın oğlu Ağop ağa
Silbisi delikli taş
Sulu tarla
Nursez oğlu bağdusar
Babuhtu değirmen civarında
Sulu tarla
Tamamı beş hisse itibarile bir hissesi Haçador kızı Diremen, bir hissesi Hammal oğlu Tatyosun oğulları Kirkor ve Yervan, bir hissesi Tarhan oğlu Kevork kızı Meryem, bir hissesi tekrar iki hisse itibarile bir hissesi terzi Yakub oğlu kirkor zevcesi Bermon, bir hissesiKirkorun oğulları Musis ve Manoyel, bir hissesi yirmidört hisse itibarile 12 hissesi  Tarhan oğlu Mosis ve kızı Şemnur, 12 hissesi de meryemin hafitleri Boğus, Maniyel, İğya, Depanos, Meryem, Marmon, Niğdar ve İhsapet
Bentbaşı mahallesinde
Sulu tarla
Tamamı 200 hisse itibarile 96 hissesi manuk oğulları Kevork ve Ohannis, 50 hissesi Avadik oğlu mığdısı Karabet, 34 hisse iki akçası manuk oğlu Haço, 19 hisse 1 akçası Manuk kardeşi Sergis
Babuhtu killik civarında
“          “
Yazıcı oğlu Mığırdıç oğulları Ağop, karabet, mardiros ve kevork
Çukurdere
Hane ve bahçe
Tamamı 2880 sehim itibarile 1920 sehmi Kılıççı oğlu Ohannisin oğlu Karabet ve 60 sehmi babilo zevcesi İhsapet ve 420 sehmi oğulları Tavit, Betros, sahak ve 165 sehmiAraklı zevcesi diğer İhsapet ve sehmi kızı Zebur
Tecirli karyesi
Sulu tarla
Kılınçıyan Matatya ve Ohannis
Bentbaşı mahallesi
Hane maa bahçe
Avadik oğlu Karabetin oğlu Ohan
Bentbaşı Mahallesi
Hane ve bahçe
Tamamı 12996 sehim itibarile 3213 sehmi Meryemin kızı İhsapet, 711 sehmi Ohannisin kızı Marta, 6618 sehmi Ohannisin oğulları Serop, Ağop, kerop, 1554 sehmi Kevork ve Mihran
Babuhtu kiltepesi
Sulu tarla
40 rapa itibarile 35 parası çiftçi Ohan oğulları Mığırdiç, Kirkor ve üç para bir akçası Mırat kerimesi manuş ve bir para iki akçası Boğos kerimesi hanım
Babuhtu killik civarı
Keçebaş oğlu namıdiğeri marazi Vartan oğlu Sergisin oğlu Nazaret
Tecirli köyünde
Kılınçıyan Matatya ve Ohannis
Babuhtu kil tepesi
Tamamı 40 para itibarile 35 parası çifçi Ohan oğlu Oğunun oğulları Mığırdıç, Kirkor ve üç para akçası Mırat kerimesi Manuş, bir para iki akçası Oğuz kerimesi Hanım
Bu dahi
Karaköy karyesi
Rubu hissesi Sıran oğlu Ağobun oğlu Nişan ve kızı Araksiyel ve nısıf hissesi Kevorkkun oğulları Mihail ve Sergis, Sinan ve kerimesi Yektik ve hafidi Matyanos ve rubu hissesi Artin oğulları Karabet, Artin, Hermil ve kızı Meryem
Babuhtu göndübek yeri
Kündükbekyan Bilik oğlu Mirkor un oğlu Kerop ve kızları Annik, tako, varter (mütesaviyen sülüs hissesi)
Çemençek incirlik
Zangoç mahallesinden Çirtak oğlu Kevork veledi Kirkor (tamamı)
Silbisi
Harcigüzelin torunları Biliğos ve Kirkor
                      Balada muharrer 22 parça emvali menkulenin mülkiyet satışları 19-8-931 tarihinden itibaren 20 gün müddetle müzayedeye vazedilmiştir. 8-9-931 Salı günü saat 16 da ihaleleri icra edileceğinden talip olanların ve daha fazla malumat almak istiyenlerin Belediyeye müracaat eylemeleri ilan olunur.
       3.11.31  
                                                       Defterdarlıktan:
Sahibi evveli
Mevkii
Kıymeti lira
Cinsi
Müzayedesi
İhalesi
Hazinei maliye ada 131 parsel 106 rakam 120
Tabakhane
1200
Hane bahçe
24.9.931
14.10.931
Hazinei maliye ada 117 parsel 10 pafta 50
 600
Çüngüşlü Kaspar veledi Artisi
Minavir
 100
Taşçı Mardiros oğlu Ağop
Niyazi
 205
Hazinei maliye ada 117, parsel 31 rakam 13
Tabakhane
 700
Adurağadan metruk ada 91 pafta 11 parsel 4 rakam 25
Kırçıval
  80
Arsa bahçe
Keşiş oğlu Serkis ve Napulyon ve saire
Karaköy
  60
Tarla
Çüngüşlü Zülal oğlu Mardiros
Sandizer
 150
Hane bahçe
Nacar oğlu marko
Taşlı gever
   50
Tarla hissesi
Maraşlı Mıksit oğlu Karabet, Serkis, bedros ve saire
Niyazi
 300
Hane bahçe
Arakil oğlu Mıksit’in kızı Varter
Çukurdere
  20
Arsa bahçe
Karagöz oğlu Kirkor
  60
Hane arsa
Berber Nursuz oğlu Ohannis Toros ve saire
Şifa
  21
Hane bahçe
Filipos keşiş oğlu Astur Kirkor
Niyazi
110
Tarakçı oğlu Serkis kızı Varter
150
Tütel oğlu Kirkor oğlu Liyon ve Hamparsom
Çemençek
200
Tarla
Sarhoş oğlundan metruk hazinei maliye
Babuhtu
100
Tarlanın üçte biri
Hazini maliye ada 117 parsel 23 pafta 50 rakam 4
Tabakhane
1300
Hane bahçe
                               Cins ve evsafı yukarıda yazılı parça metrukeye ait emval 24-9-931 tarihinden itibaren 20 gün müddetle müzayedeye konulmuştur. 14-10-931 tarihinde ihaleleri icra edileceğinden talip olanların yüzde yedi buçuk pey akçasıyle beraber Maliyeye müracaat eylemeleri ilan olunur.
                         22 1.Teşrin 31       
                             Belediye R:
                            Belediyeye ait akaratın icareleri 1-10-931 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle müzayedeye vazedilmiştir. 20-10-931 tarihinde saat 17 de ihale edileceğinden talip olanların ve daha ziyade malumat almak istiyenlerin belediyeye müracaat eylemeleri rica olunur.
           
Mevkii
Cinsi hududu
Sahibi evveli
Tahir karyesi
Susuz tarla
Cırcırıyan oğulları
Harpuzu
Gölyolu mezrası
Hane
Sarıboyacı oğulları
Kilayik
Nacar Siman oğulları
Babuhtu
Mütevaffa Varter, papas Karabet vs.
Mahmudu
Sulu tarla
Kılınçı oğulları
Kilayik
Siman oğulları
Gelincik yumru kilise
“          – malumülhudut
Keşiş hafidi Kelüst
Çarmuz
“                                  “
Otan oğlu
Mahmudu
“                                  “
Kılınçiyan Matatya vs.
Babuhtu
“                                  “
Andon oğlu Apraham vs.
Harpuzu
“                                  “
Cırcıryan oğulları
Susuz tarla
Tahir karyesi
Harpuzu
Tahir karyesi
                             31 parça emvali gayrı menkulenin satışları 7-10-931 tarihinden itibaren 20 gün müddetle müzayedeye konulup 26-10-931 tarihinde ihale edileceğinden taliplerin ve daha ziyade malumat almak isteyenlerin belediyeye müracaat eylemeleri ilan olunur.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                              Malatya tapu Mü:
                             Boyacı Artin oğulları Avak, Arakil, Kirkor ve Arakil oğlu kızı Anna’nın vergice mukayyet ve tapuca bilasenet tasarrufunda olan Zorvarı mezrasında vaki tarafları Abugüllü tarlası, Şeftalicioğlu, tariki has ve dere ile mahdut bir kıt’a sulu tarlanın tamamı 5 hisse itibarile iki ve bunların bitapu namlarında mukayyet üç hissenin eşhası mütegayyibeden olmalarına binaen hazinei maliyeye intikal ve senede raptolunacağı cihetle bu hususta hukukuna tesiri olanların ve başka suretle iddiada bulunanların tarihi ilandan itibaren on beş güne kadar vilayet tapu idaresine müracaat etmeleri ilan olunur.
                                    8 2.Teşrin 31                      
                                 Defterdarlıktan:
Sahibi evveli
Mahallesi
Cinsi
Kıymeti – Lira
Berber Nursuz oğlu Ohannis, Toros ve saire
Şifa
Bahçe
  21
Tutel oğlu Kivork oğlu Lion
Çemençek
Tarla
 200
Çüngüşlü Zülal oğlu Mardiros
Sandizer
Hane bahçe
 200
Karagöz oğlu Kirkor
Çukurdere
  60
Hazine ada 117 parsel 23 pafta 50 rakam 4
Tabakhane
3005
Tarakçı oğlu Serkis kızı varter ve Ağop zevcesi Hatun
Niyazi
 150
                                 Cins ve evsafı  yukarıda gösterilen 6 parça emvalin bedeli ihaleleri haddı layık görülmediğinden bir ay zarfında pazarlık suretile ihalelerinin icrasına karar verilmiştir. Talip olanların pey akçasıle birlikte Maliyeye müracaat eylemeleri ilan olunur.
                                   Sayfa: 197
                       
                           
                                               Malatya Tapu Mü:
İsim ve şöhreti
Mahallesi
Hududu ve cinsi
Kılınççı Karabet
Şifa
Memet, Kirkor, Kivork, yol ile mahdut arsa
Nazaret oğlu nazaret
Karabet, Kirkor, Meryem yol ile mahdut arsa
Ansurlu oğlu Tatyos
Sara, Ohanis yol ile mahdut arsaBundan müfrez mahal, Ahrun, nazaret, tariki has arsa
Emlik oğlu Kirkor
Bundan müfrez mahal, Ahrun, Nazaret tariki has arsa
Milkon oğlu Kirkor
Mamuk, Abo, İbrahim ve yol ile mahdut arsa
İstanbullu oğlu Manuk vs.
Kiyork, İbrahim, Celil, yol ile mahdut arsa
Mokkos oğlu Kirkor anası manuş
Bedros, Ohanis, tariki em ve has mahdut arsa
Keloğlan oğlu Kiyork
Mığırdiç, Ohanis, Mihail, tariki has arsa
Pırnaz oğulları Serkiz vs.
Kiyork, Kirkor, Deyin ve tariki arsa
Kızılkeşiş Kiyork
Kirkor, Serkiz, bundan müfrez bahçe yol harabe
“                        “
Kirkor, Serkiz hane, kirağos yol bahçe
Tellal oğlu Mısıh
Göksoku
Mıhsı, Kirkor, Artin, tariki has ile hanearsası
Sefer oğlu Serkis Karabet vs.
İki tarafı Kiyork, tariki has ve em ile arsası
Dertavit oğ. Tavit
Kalloşoğlu, Dertavit, Nazaret, Arpacı arsası
Karabet oğ. Nazaret
Dertavit, Arpacı, Simon, tarik arsası
Arpaçı oğlu Depanus vs.
Kelüst, çilaslan, göstük, tarik ile arsası
Kızıl Pilo
Ohanis, Arakil, Ohanis tarik ile mahdut harabe
Gezdir oğlu Murat ve zevcesi
Mısıh, Serkiz, Kelüst, tariki has harabe
Karaoğlan oğ. Miço
Şahmahan
Harici zade, Bekir Ef. Çeltik arkı sulu tarla
“                     “           “
Harici zade Hacıbekir tepe ile sulu tarla
Koltukçu Silap
Tarafeyni Haricizade, gavur kestiği yolu ark
Simon’un oğlu Haçador
Cırcırköşe
Yol, Harırcı, Nursuz, tellal Serkis, arsa
Kazar oğlu Mısılı
Yol, hazine arsası, diğer arsa ile mahdut hane
Ağazar oğlu Serkis
Yol keşiş Ağop, göstük Kirkor, arsa
        
                                 İsim ve şöhretlerile mahalleleri balada yazılı eşhastan metruk ve hazineye müntakil emvaldan bazıları tapuca bilasenet ve bazıları da gayri musaddak yoklama defterlerinde mukayyet hudut ve evsafı saireleri hizalarında muharrer emval hazine namına tapuya raptedileceğinden bu hususta hukukuna tesiri olanların ilan tarihinden itibaren on gün içinde vilayet tapu idaresine müracaat etmeleri  ilan olunur.
          
                               10 1. Kanun 31
            İcra Me:
                             Hacı Ahmet efendiye madeni 35 küsur liraya borçlu hanimin çiftliğinde mukim Bekir oğlu Hacı Bayram zevcesi ve hakkı anası Güley namında tapunun Şubat 340 ve 42 N. Sında mukayyet Çemençek mezrasında şarkan Karakaş zade, şimalen tepe, garben dere, cenuben Ohanis tarlasıle mahdut seksenkırat tohum alır etrafı ceperli tahminen 200 zü mütecaviz meyvalı ağacı havi madeni iki yüz lira kıymetindeki bir kıt’a sulu tarla işbu alacaktan dolayı satılacaktır. Tarihi ilandan itibaren  bir ayın hitamında ihalei muvakkatesi icra kılınacağından taliplerin yüzde on pey akçasıle ve hakkı itirazı bulunanların 20 gün zarfında evrakı müsbitelerile 931 – 1695 N. Yı hamilen icra dairesine müracaatları ilan olunur.
                        14 2K 32      
                       Malatya Tapu Mü:
                       İsmetiye mahallesinden ve eşhası mütegtayibeden Çil Ohanis oğlu Artin’den hazineye metruk olup vergi ve tapuca senetsiz olduğu bitektik anlaşılan mahailei mezkurede vak bir kıt’a hane sısasının hazine namına tapuya zaptı vilayet Defterdarlığının 14-12-931 tarihli tezkeresinde bildirilmektedir. Bu hususta hukukuna tesiri olanların tarihi ilandası itibaren 15 güne kadar vilayet tapu idaresine müracaat etmeleri ilan olunur.
                                                                                                                                                                                                                                    &
                     
          
            14 2.K anun32        
           
                        Belediye Rs:
                            
Mevkii
Cinsi
Sahibi evveli
Hududu
Babuhtu – kiltepesi
Sulu tarla
Çifçi Ohannis Oğonun oğulları Mığırdiç, Kivork, kerimesi Manuk ve saireden metruk
Şarkan ve garben tariki em, şimalen Gedik Ali oğlu tarlası, cenuben tariki em ile mahtut (tamamı)
Babuhtu kiltepesi
                          
Şarkan ark’ garben tariki em, şimalenOhanis oğlu, cenuben Pahsar oğlu tarlasıle mahtut (tamamı)
Babuhtu – değirmen civarı
Haçador kızı Diremen, Hammal tatonun oğulları Kirkor, Virant, Tarhan oğlu Kivork kızı Meryem, terziyan oğlu Kirkor ve saireden metruk
Şarkan su yulu, garben ark, şimalen Gündübekli oğlu, cenuben Çilaslan oğlu tarlasıle mahtut (tamamı)
karaköy
Seyran oğlu Ağobun oğlu Nişan kerimesi Areksil ve saireden metruk
Şarkan çay, garben şahaplı oğlu, şimalen çil Ömer, cenuben Karabet tarlasıle mahtut
Meydanbaşı
Arsa
Mıksit oğlu Maniğin oğulları Ağop, karabet, Varter ve saireden metruk
Canibi yemini kızıl Keşiş oğlu arsası, yesarı Hacı Mehmet arsası, cephesi tariki em ile madur (nısıf) canibi yemini Kabristan, yesari Mehmet efendi arsası, arkası ve cephesi tariki em ile mahtut (tamamı)
Barasna – kıraçta
Sulu tarla
Madyos kızı Varter
Tarafları tariki em ve Ar…acı oğlu  ….. net Depo ve Kırık oğlu Ohanis
Kılıçara gündüz arkı
Hırıstiyan Papas oğlu Serkis
Tarafları ark ve hacı Hasan kızı, çifçinin Toros ve Kömürkara ile mahtut (tamamı)
Eğribük
Örperiyan karabet oğlu Nişan, Ansurliyan Osep
Şarkan Abbas, garben Tokatlı, şimalen tariki .. cenuben ark ile mahtut
“                 gündüz arkı
Çilaslan oğlu Ağop, Karabet ve Kirkor
Tarafları kelleci ve kara Mehmet, Tavont oğlu tarlaları ve arkle mahtut
Mahmudu ohta
Kılınççı oğlu Karabet, Setrak ve Kılınççı Mıksit, Donabet ve Ohanis
Tarafları Taşçının oğlu ve Abdülgaffarağa ve Hoca zade tarlası ve cünüt arkı
Gölyolu
Çitakyan Avadik oğulları Setrak, Avit kerimeleri hayganuş ve Lusya
Şarkan tepe, garben Mümin oğlu tarlası, şimalen Tokma nehri, cenuben tariki em ile mahtut (nısfı)
Eğribük dumanlı
Çilaslan oğulları Ağop, Kerop, veledan Mihail
Tarafları Seyyit Ali ve Kanber oğlu tarlaları ve ark ile mahtut (tamamı)
Zorvalı
Gezdir oğlu Ağop
Tarafları Kirkor, kapsar ve sahibi senet tarlası ve ark ile mahtut (tamamı)
Barasna
Esathan oğlu Osebin oğlu Kivork ve Kirkor
Şarkan Hacı Yakop zade Ali, garben Kirkor, şimalen kısmen kuyumcu Pilo tarlası ve kısmen Halep caddesi, cenuben ark ile mahtut (tamamı)
Çarmuzu kaynarca
Otan oğlu Kirkor oğlu Astor
Şarkan ark, garben tariki em, şimalen harirci zade  tarlası, cenuben İzzet hatun tarlasıle mahtut (tamamı)
Barasna
Esathan oğlu Kirkor oğlu Çitak
Şarkan Kirkor, garben ve cenuben ark, şimalen Halep ceddesi mahtut
Kılınçara gündüz arkı
Hırıstiyan papas oğlu Sergis
Ark, hacı Hasan kızı, manok ve tepe ile mahtut (tamamı)
Eğribük
Çilaslan oğulları Ağop, kerop, veledan Mihailden metruk
Musa oğlu  çolak Mustafa ve ark ile mahtut (tamamı)
Silbisi derin arıkta
Terzi Pahsar oğlu karabet ve Mağdasar, Kivork ve Sergisten metruk
Şarkan ark, garben Vaiz zade, şimalen kazar cenuben çarpala oğlu tarlalarıle mahtut (tamamı)
Eğribük ince uç
Örper oğlu Karabet oğlu Nişan ve Ansurlıyan Osep
Şarkan Mıstık, garben Hacı İsmail, şimalen yolcenuben sahibi senet
Silbisi – havadut
Çirtak oğulları Ohanis, kirkor ve kızı Meryemden metruk
Tarafları ark, Toros, Tütel oğlu kara Hasan tarlalarıle mahtut
Çirtak oğlu Kirkordan metruk
Ark, Çelil ve gübür oğlu tarlarıle mahtut (tamamı)
Sergis oğullarından Ohanis ve Kivorktan metruk
Tarafları ark, Borhalı, gübür oğlu ve Mahmut ağa tarlalarile mahtut (tamamı)
Kılınçarayımmikail büke
Ansurlu oğulları Osep ve Kazar
Tarafeyn Asaf zadeler, Hacı Halil, Karacabey ve Manik tarlalarıle mahtut
Babuhtu gündübek yeri
Kündübekyan Bilik oğlu Kirkorun oğlu Kerop, kızları Annik ve tako, Varter (mütesaviyen sülüs hissesi)
Tarafları çöpçü mığdısı Kozmuz, Tütel oğlu Ohanis, tariki has ve tariki em ile mahtut
Gölyolu köprü civarı
Sarıboyacı oğlu Depanos veledi Sergis
Tarafları karabet, kekeç Hasan, Sergis tarlaları, değirmen deresi ve tepe ile mahtut (tamamı)
Silbisi –  tuztaşı
Andon oğlu mığdısi, Kivork kerimesi Kiyadan metruk
Tarafları ark, melecik ve Kirişçi zade İbrahim ile mahtut (tamamı)
Eğribük
Örper oğlu Karabet oğlu Nişan ve ansurlıyan Osep
Şarkan Ansurlıyan, cenuben Mığırdiç ve Kepo, garben divanenin oğlu, şimalen Mehmet Ali ile mahtut
Silbisi havalıdut
Şehrik oğullarından Ohanis oğlu Ağop, Sergis ve Kivorktan metruk
Tarafları terzi Manik oğlu, ark ve Borhalı ile mahtut (tamamı)
Bentbaşı
Hane maa bahçe
Tamamı 12080 sehim itibarile 3213 sehmi Meryemin kızı İhsabet, 701 sehmi Ohanis kızı Meryem, 6618 sehmi Ohanis oğulları Serop, Ağop ve kerop, 1554 sehmi Kivork ve Mihran
Sağı Manik, solu Avadik oğlu, arkası Somalı bahçe, önü tariki em ile mahtut (tamamı)
Babuhtu kiltepesi
Çifçi Ohan oğlu Mığırdiç, Kirkor ve saireden metruk (tamamı)
Şarkan şiro boyacısı Ağop tarlası, şimalen Andon oğlu Depanos, garben tarik, cenuben keşiş oğlu Kirkor tarlasıle mahtut (tamamı)
Çekmeğe mıhlıdut
Sulu tarla
Santır oğlu Sergis, Santır oğulları Ohanis, Santır ve karabet
Hacı Mehmet ağa zadeler, ark ve Ali tarlaları mahtut (tamamı)
Eğribak
Palancı Vartan oğlu Pilikos
Tarafları şataf oğlu ve kasap oğlu İbrahim, şimalen Cumali, cenuben Şikonun oğlu Ali ile mahtut  (tamamı)
Silbisi sırasöğüt
Tanburacı oğullarından Zeron oğlu Artin’den metruk
Şarkan ark, garben Taşçı oğlu ve terzi manik oğlu maniyel, şimalen kuyumcu mıksit, cenuben tanburacı Zaron ve Simpat tarlaları mahtut (tamamı)
                         Yukarıda cetvelde hudut ve evsafı muharrer otuzbeş parça emvali gayrı menkulenin satışı 18-1-932 Pazartesi günü saat on bir de ihale edilmek üzere 30-12-931 tarihinden itibarenyirmi gün müddetle……………………………………………okunmuyor.
          
      
       
Yeni Malatya Gazetesi
30 kasım 1930
                                                                                                                                                                        Defterdarlıktan:
Mevkii
Mahallesi
Kıymeti
Lira
Nevi
Sahibi evveli
Müzayede?
İhalesi
Mustafa paşa
 150
Hane arsası
Deli oğlan oğlu
21-1-930
10-2-930
Hacı Abdi
 800
Arsa
Dönük oğlan oğlu Karabet
“            “
 150
Deli oğlan oğlu Karabet
Dabahane
  80
Keçeci Andon
Aşağıbanazı
 120
Tarla
Saçaklı oğlu Kirkor
Orduzu
 100
Sepetçi oğlu Tavit
1000
bahça
Kurgu oğlu Avadis
              
                         Yukarıda yazılı 7 parça arsa tarla ve bahçenin milkiyet satışları 21-1-930 tarihinde müzayedeye konulmuş 10-2-930 tarihinde ihale edileceğinden talip olanlar Varidat müracaat eylemeleri ilan olunur.
30 Kasım 1930
             
Mevkii
Mahallesi
Kıymeti
Lira
Nevi
Sahibi evveli
Müzayede
İhalesi
Rum keyfi
 2000
Tarla
Tutel oğlu Ohanis
26-1-930
14-2-930
“          “
  550
Tarla
Keçeci Andon
Göksoku
 300
Hane bahçe
Kepenek oğlu Serkis
Çukurdere
  100
Arsa
Kılıccı oğlu Boğos
Mustafapaşa
 100
Papas oğlu Haço
Kavaklı bağ
 100
Nısıf tarla
Karabet Vartan Hatun
Çavuşoğlu
1300
Tarla
Bahsar oğlu Ohanis
 700
“          “           Mihail Kepo
Tarhan
 650
Arsa
Ekiz              “ Torus
*Niyazi
 200
Hane
Tay oğullarından
              
                        Yukarıda yazılı 10 parça tarla ve arsaların milkiyet satışları 26 – 1 – 930 tarihinde müzayedeye vazedilmiş ve 14 – 1 – 930 tarihinde ihale edileceğinden talip olanlar Varidat dairesine müracaat eylemeleri ilan                         olunur.
                         
                           
                                                                                                                                                                                                            
                         Yeni Malatya Gazetesi
                         Tarihi:      &.2.1930
                                 
Mevkii
Mahallesi
Kıymeti
Lira
Sahibieveli
Nevi
Müzayede?
İhale
 Şifa
 550
Kel oğlan oğlu Bele
Hane  bahçe
21-1-930
17-2-930
K……. keşiş
 650
Avadik oğlu Serkis vesaire
Hane arsa
Çukurdere
 450
Tatyos karısı Meryem
Hane bahçe
Şifa
  350
Topal Haçik oğlu vesaire
“          “
Çukurdere
 100
Çingeş oğlu Arakil
Arsa
Babulitu
1200
Kılıncçı oğlu
Tarla
1500
“          “
Şifa
 550
Terziyap oğlu İstipan
Hane arsa
Çekenler
   80
Çeken oğlu Depance
Tarlanın 10parası
                          
                         Yukarda yazılı 9 parça hane bahçe ve tarlanın 28 – 1 – 930 tarihinde müzayedeye konulmuş ve 17 – 2 – 930 tarihinde ihale edileceğinden talip olanlar Varidat dairesine müracaat eylemeleri ilan olunur.           
                              Yeni Malatya Gazetesi
                              Tarihi:
                                                                                                                                                                                               Defterdarlıktan:
                                                                          
Mevkii
Mahallesi
Kıymeti
Lira
Sahibieveli
Nevi
Müzayede?
İhale
Gök soku
 300
Kalloş oğlu Astur
Hane 
3 – 2 -930
22-2-930
Çavuş oğlu
 600
Terzi Manuk Mikail
Tarhan
 600
Çizmeciyan Karabet
Gök soku
 1200
Amuca oğlu Hamparsum
“         
Çekemler
 150
Köle Tavit oğlu Kelust
350
Onan Meryem Kirkor
1000
Köle Tavit oğlu Artin Depanos
 300
“             “        “ Ohanis
  200
Sarı boyacı oğlu Mardiros
Yeni hamam
 510
Nacar oğlu Ohanis
                          
                         Yukada yazılı 10 parça hane ve bahçenin milkiyet satışları 3 – 2 – 930 tarihinde müzayedeye konulmuş ve 22 – 2 – 930 tarihinde ihale edileceğinden talip olanlar Varidat dairesine müracaat eylemeleri ilan     olunur.
                                                                                                                                                                                                                                                 &
Mevkii
Mahallesi
Kıymeti
Lira
Sahibieveli
Nevi
Müzayede
İhale
Cırcır köşe
 100
Natır zevcesi Arme
Arsa
6 – 2 -930
25 -2 -930
Kızıl keşiş
 510
Alaşa oğlu Ohanis
Şİfa
 500
Koca dolu oğlu Minas
Orduzu
 600
Filibos ve saire
Tarla
 450
Çekem sağır oğlu Ohanis
Değirman
Niyazi
 510
Marazin Serkis
Hane bahçe
Çekmege
 500
Kara oğlan oğlu Karabet
 500
“          “          “
 200
“          “          “
Mustafa paşa
 500
Uhur oğulları ve şerikleri
Arsa
                        Yukarda yazılı 10 parça emlaki milliye mülkiyet satışları 6 – 2 – 930 tarihinde müzayedeye vazedilmiş ve 25 – 2 – 930 tarihinde ihale edileceğinden talip olanlar Varidat dairesine müracaat eylemeleri ilan olunur.
                        
                        
Yeni Malatya Gazetesi
                         Tarihi: 27 2.1930
                                                                                                            Defterdarlıktan:
Mevkii
Mahallesi
Kıymeti
Lira
Sahibieveli
Nevi
Müzayedesi
İhalesi
Cirik pınarı
 250
Terzi Yakub oğlu akup vesaire
Arsa
6 – 2 -930
27 -2 -930
Til
 900
Tutel oğlu bağdo ve saire
Tarla
Çarmuzu
 400
Keşiş oğlu Kevork
 300
“          “ karabet ve saire
 400
Erkek oğlu Serkis
 650
Nikovis oğlu ve saire
Kızıl keşiş
 550
Sehrik oğlu ve Cunut oğlu
11 parça hane arsası
Tarhan
350
Taşçı oğlu Serkis
Tarla
Çermige
 150
Kılınccı oğlu Donabet
Kilise pınarı
 120
Boğus oğlu Kivork evlatları
Bahçe
                        Yukarda yazılı  9 parça tarla hane arası 6 – 2 – 930 tarihinde müzayedeye vazedilmiş ve 27 – 2 – 930 tarihinde ihale edileceğinden talip olanlar Varidat dairesine müracaat eylemeleri ilan olunur.
                                                                                                                                                                                                                  
            Tarihi:20.3.1930
                                                                                                            Defterdarlıktan:
Mevkii
Mahallesi
Kıymeti
Lira
Sahibieveli
Cinsi
Müzayedesi
İhalesi
Hilan
  150
Dirdo oğlu berber Kevork
Tarla
3 – 3 -930
23  – 3-930
Küllü mağara
  300
Mekset oğlu Manik
Orduzu
  750
Boyacı Kirkor oğulları
  100
Kezdir oğlu Akop
Çemençek
  550
Taşcı Akop Karabet
  525
Çekem Akop oğulları
  525
Markar oğlu Mığdısı
Taşlıgever
  525
Çüngüşlü Mardik oğlu
Çarmuzu
   70
Avadik oğlu Karabet
Orduzu
 1100
Jarjatiyan Akop
  250
Kündübekyan hacı Akop
                        Yukarda yazılı 11 parça emlaki milliyenin mülkiyet satışları 3-3-930 tarihinde müzayedeye konulmuştur. 23-3-930 tarihinde ihale edileceğinden talip olanların Varidat dairesine müracaat eylemeleri ilan olunur.
                                                                                                                                                                                                    
Tarihi: 10 4.1930
            Defterdarlıktan:
                
Mahallesi
Kıymeti
Nevi
Mevkii
                                        Sahibi eveli
Müzayede
İhalesi
Yenihamam
300
Hane avlu
Boztepe
Nuru oğlu Karabet
1 – 4 – 930
20 – 4 – 930
Bentbaşı
350
“           bahça arsası
Sükyas oğlu Toros Minas Bedros
Dabahane
550
Arsa
Sarı kelle oğ. Ohanis zeri Yakup oğ. Babilo ve saire
Şifa
350
Hane arsaları