İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Հայկական Վերածնունդ Շարժում

Հայկական Վերածնունդ Շարժման (ՀՎՇ) բոլոր մասնաճյուղերի միացյալ հայտարարությունըԳարեգինՉուքասզյանիձերբակալությանվերաբերյալ Սփյուռքում գործող Հայկական Վերածնունդ Շարժման բոլոր մասնաճյուղերը միացյալ կերպովդատապարտումենխաղաղժողովրդականերթիընթացքումՆախախորհրդարանիանդամԳարեգինՉուքասզյանիձերբակալությանփաստը, ինչպեսնաևոստիկանականուժերիկողմիցերթիմասնակիցներիօղակմանևարգելափակմանիրողությունը

ՀՎՇը հիշեցնումէնաևնախկինումնույնոստիկանականապարատիկողմիցթույլտրվածբազմաթիվայլիրավախախտումներիմասին, որոնցմիակնպատակնէեղելպաշտպանելհանցագործօլիգարխիայիբռնատիրականշահըընդդեմքաղաքականակտիվությանևժողովրդիօրինականպահանջատիրության: ՀՎՇը զգուշացնումէ, որդամարդուիրավունքներիկոպիտխախտմանօրինակէ, ևայնխստորենկշարունակիդատապարտելոստիկանականուժերիկողմիցգրանցվողնմանբռնությունները: ՀՎՇը նաև հորդորումէոստիկանականհամակարգինզերծմնալնմանօրինակբռնություններից, քանզիոստիկանականհամակարգիմիակպարտականությունըոչթեմիխումբհարստահարիչների, այլժողովրդիանվտանգությանապահովումնէ:
Հայկական Վերացնուննդի մասնաճուզեր, Toronto (Canada), Belgium, Prague (Czech Republic), Los Angeles (USA), Moscow, Middle East, Italy, Paris (France), Germany

 Norick Markosian / norick@hmfp.com 

Yorumlar kapatıldı.