İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

ՄՏՈՐՈՒՄՆԵՐ ԱԶԳԱՅԻՆ ԸՆՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ԱՌԻԹՈՎ

12-15 Յունիս 2013-ին Անթիլիասիմէջ (Լիբանան) տեղի ունեցաւՄեծի ՏաննԿիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան ԱզգայինԸնդհանուր Ժողովը, որ սովորաբարկը գումարուիչորս տարինանգամ մըՆկատիունենալով որԱզգային Ընդհանուրայս Ժողովինմէջ յատուկնիստ մըյատկացուած էրերիտասարդութեան, մերընթերցողներուն ուշադրութեանկ՛ուզեմ յանձնելկցուած խմբայիննկարը: Անկասկածոր երիտասարդներուն բացակայութիւնը չափազանցզգալի էայս խմբանկարինմէջ:

Անվարանկարելի էըսել, որպատգամաւորներուն միջինտարիքը 50-էնվեր է, իսկ ամենահետաքրքրականը՝ նոյնդէմքերն ենզորս ընդհանրապէսկը տեսնենք  բոլորժողովներունՊէտք կա՞յաւելին ըսելու, թէ ինչպէ՛սհոն հասածեն անոնքՉեմկարծեր որկարիքը կայնաեւ շեշտելուսա իրողութիւնը, թէ ինչպէսմիշտ, այսանգամ եւսզգալի էիգական սեռինսակաւութիւնը մերբոլոր ժողովներունմէջ:

            Արամ Ա. Կաթողիկոս 2009 թուականը հռչակեց«Երիտասարդութեան Տարի» եւ կարեւորութեամբ շեշտեցերիտասարդութեան կենսականդերը հայկեանքէն ներս, նամանաւանդ Հայց. Եկեղեցւոյ առաքելութեանծիրէն ներսԿըմէջբերեմ  այդ օրերունիր արտասանուածկարգ մըխօսքերէն. «Երիտասարդութիւնը մերեկեղեցւոյ ուազգին համարառաջնահերթ մտահոգութիւնէ, ուպէտք էդառնայ, իրլուրջ տագնապներովու արդարսպասումներով, իրհարուստ կարողականութեամբ ուիւրայատուկ  դերակատարութեամբ»:
            Ահաւասիկ չորստարիներ ետքկրկին կըշեշտուին նոյնմտահոգութիւնները հետեւեալառաջադրանքներով. «Պէտքէ որերիտասարդութիւնը ներկայութիւնդարձնենք մերկեանքին մէջ։Պէտք էճիշդ ձեւերըգտնենք որերիտասարդութեան հետերկխօսութեան մէջմտնենք։ Անցածէ հրահանգելուժամանակը։ Պէտքէ երկխօսութեանճամբով խօսինքերիտասարդութեան հետ, եւ հարցնենքթէ ի՞նչկ՛ուզէ ան»:
            2009 թուականին ԱրամՎեհափառ, երիտասարդութեան մասինխօսած ատեն, երեք կէտերումէջ խտացուցածէր իրվերլուծումները. «Ինքնութեանփնտռտուք», «Հոգեւորարժէքներու փնտռտուք», «Բարոյական արժէքներուփնտռտուք»: իսկ2013 թուականի Ազգային Ժողովինմէջ արտայատուեցան նոյնմտքերը հետեւեալձեւով. «Ի՞նչէ Հայերիտասարդին ինքնութեանհասկացողութիւնը։ Ինքնութիւնըինքնանպատակ ուինքնավախճան չէ։Հայ ըլլալկը նշանակէմասնակից դառնալմեր կեանքին։Երիտասարդութեան դիմացմեր կեանքինբոլոր դռներըպէտք էբացուին։ Մերկեանքին մասնակցիլկը նշանակէղեկավարութեան մասկազմել։ Մերերիտասարդները այսօրիրենց քննարկումներով, մասնագիտականմօտեցումներով, հարցադրումներով ուառաջարկներով պիտիվերանորոգեն մերկեանքը»։
Կասկած չկայ մերմտքին մէջոր մերօրեայերիտասարդութեան պարզածպատկերը մտահոգիչէ, որովհետեւերիտասարդութիւնը ընդհանրապէսմեր կեանքիլուսանցքին վրայէ եւանտարբեր կըդիտէ հայկեանքէն ներսկատարուող բոլորդէպքերն ուազգայինեկեղեցականկեանքէն ներսգործադրուող բոլորօրինական եւկանոնական խախտումները:
Վերեւ նշուած նոյնանմանյայտարարութիւնները ցոյցկու տանոր չորստարիներու ընթացքինոչինչ կրցածենք բարեփոխելմեր ազգայինկեանքէն ներս, եւ ձախողածենք երիտասարդները ներգրաւելումեր ազգային, եկեղեցական, հասարակականեւ մշակութայինկեանքէն ներսՀիմակը հասկնաք, սիրելի՛ ընթերցողներ, թէ ինչո՛ւնման յաճախակիյայտարարութիւնները կըորակեմ որպէս«շրթնային ծառայութիւն», որովհետեւ գործնականօրէն ո՛չմէկ քայլառաջ գացածենք երիտասարդութիւնը ներգրաւելումեր աշխատանքինմէջԸնհակառակն, տխուրպատկեր կըներկայացնէ ան, որովհետեւ չկարողացանքազդու միջոցներովվերատեսութեան ենթարկելաւանդական մերճահճացած ըմբռնումներնու  հասկացողութիւնները, եւդարձանք արհամարհականեւ վանողական՝մեր բոլորմօտեցումներուն մէջՉկանայսօր մերերիտասարդները մերհանրային կեանքինմէջ…:
Տակաւին երէկ էրկարծես ԼոսԱնճէլըսի գաղութինմէջ յառաջացածազգայինեկեղեցականտագնապը, որունմէջ իրտխուր դերակատարութիւնը ունեցաւԱրամ Ա. Կաթողիկոս, հակառակիր կոչերունեւ կանչերուն, որ երիտասարդութիւնը մնայեւ դառնայմնայուն հիմնականմտասեւեռում մերազգային բոլորկառյցներուն համար: Օրինակներով խօսինք, որպէսզի հանրութիւնըյստակ կերպովհասկնայ թէ  իսկապէսմտահոգուած ենքմեր նորսերունդով եւկ՛ուզենք տեսնելգործնական զարթօնքմը ազգայինբոլոր կառոյցներունհայեցողութեան եւաշխատանքին մէջ, ի խնդիրհայ ժողովրդեանգոյատեւման եւհայոց լեզուիպահպանման, որգրաւականն էմեր գոյութեան: Եթէ չյաջողինքներգրաւել երիտասարդութիւնը մերկեանքին մէջաժմէական ազդումիջոցներով՝ չգոչե՛նքԽորենացիիննման, «Ողբամզքեզ հայոցաշխարհ»:
Վերջին երկու տարիներուն, Լոս Անճէլըսիգաղութը երիտասարդական լուրջտագնապներ ապրեցաւ, որովհետեւ երիտասարդներէն սիրուածեւ գնահատուածՊարթեւ ՎարդապետԿիւլիմեան արտաքսուեցաւԼոս Անճէլըսի  իրյաջող առաքելութենէն, զանազանկեղծ ուշինծու պատրուակներով, այլխօսքով՝ քինախնդրութեամբԵրիտասարդներ բողոքեցին, ցոյցեր կատարեցինիրենց դժգոհութիւննու ցասումըարտայայտելու համար, իսկ այսբոլորը հանդիպեցանխուլ ականջներուԺամանակին, լայնօրէն անդրադարձանքայս մասինմամուլի մէջեւ ակնկալեցինքոր ազգային«ղեկավարներ» արթննանեւ անդրադառնանիրենց կատարածխոշոր սխալին, բայց ափսո՜ս, Արամ Ա. Կաթողիկոս, որայնքան կըճառէ երիտասարդութեան կարեւորութեան մասինմեր հանրայինեւ եկեղեցականկեանքէն ներս, տուաւ մահացուվերջին հարուածըեկեղեցասէր երիտասարդութեան՝ կարգազրկելովՊարթեւ ԿիւլիւմեանՎարդապետը:
Կիւլիւմեան Վարդապետ ոչինչկորսնցուց իրյարգ ուպատիւէն: Ընդհակառակն, ան խորհաւատքով եւհամոզումով կըշարունակէ իրաւետարանչական գործըեւ, ինչպէսհայկական առածըկ՛ըսէ, «հալածանքըտարածանք դարձաւ» : Արդարեւ, ականատեսներու վկայութեամբ, կրկնապատկուած էայսօր ՎարդապետինՍ. Գրոցսերտողութեան մասնակցողունկնդիր երիտասարդներուն թիւըԵթէանցեալին ԿլէնտէյլիՍ. ԱստուածածինԵկեղեցւոյ մէջտեղի ունեցածՍ. Գրոցսերտողութեանց կըմասնակցէին մօտաւորապէս400 հոգի, —մեծամասնութեամբ երիտասարդներ,– վարդապետը մտիկընելու համար, այսօր զինքկունկնդրենաւելի քան800 հաւատացեալներ, մեծաւ մասամբերիտասարդ համալսարանականներ:
Վեհափառ Հա՛յր, ձերբոլոր կանչերնու յորդորներըդարձան ձայնբարբառոյ յանապատինոյն ինքնՁեր անզիջողկատարողութեան հետեւանքով: Ճշմարտութիւնները խեղաթիւրելովմեծագոյն հարուածըտուիք  Լոս Անճէլըսահայմեր երիտասարդներուն, որոնքայսուհետեւ երբեքպիտի չհաւատանՁեր սինկոչերուն եւյորդորներուն, որովհետեւյուսախաբ ըրիքմեր երիտասարդութիւնը Ձերանխոհեմ որոշումներով, որոնք ամբողջութեամբ ներհակէին մերԵկեղեցւոյ կանոնագրութեան ոգիին:
 Դժբախտաբարմեր թեմականկեանքը իր  կառոյցներով, ծուխերովչկարողացաւ դուրսգալ  իր ներամփոփգոյավիճակէն ուինքնակեդրոն գործունէութենէն, եւձախողեցաւ իրաւետարանչական ուդաստիարակչական առաքելութեանմէջՎկայ՝ ԿլէնտէյլիՍ. ԱստուածածինԵկեղեցւոյ մէջտեղի ունեցողՍ. Գրոցսերտողութեանց մասնակցողներուն շա՜տփոքր թիւըայսօր:
Դարձեալ՝ Արամ Կաթողիկոսիհայրապետութեան օրովտապալեցան երիտասարդմիաբաններ, ոմանքինքնակամ հեռացան, իսկ ուրիշներկարգազուրկ հռչակուեցանին՜չ եւին՜չ հաշիւներով: Ահաւասիկ ցանկըայդ կուսակրօներիտասարդ հոգեւորականներուն, որոնցպատրաստութեան համարհայ ժողովուրդըհարիւր հազարներծախսեց, եւսակայն այսօրանհետ կորածեն անոնք՝կրօնական եւազգային ծառայութեանդաշտէն.- ԱրշաւիրՎրդ. Գաբուճեան, Արարատ Վրդ. Թոսունեան, ՀամազասպՎրդ. Քիւրքճեան, Նաւասարդ Վրդ. Մարտոյեան, ՎրոյրՎրդ. Տէմիրճեան, Առէն Վրդ. Միհրանեան, ՎազգէնԱբղ. Հէճինեան, Մաշտոց Վրդ. Չօպանեան, ՎարագՎրդ. Թօփալեան, Ներսէս վրդ. Մերճանեան, ՄովսէսԱբղ. Պոյաճեան, Ներսեհ Աբղ. Շէխուկեան, ՊարթեւՎրդ. Կիւլիւմեան։  Հիմակրկին հարցտամ մերընթերցողներուն. կրնա՞յըլլալ որԱրամ Կաթողիկոսիսկապէս կըհաւատայ թէանհրաժեշտ էոր երիտասարդութիւնը ներկայութիւնդարձնենք մերկեանքին մէջ, թէ՝ կատարածըշրթնային ծառայութիւնէ լոկ: Որովհետեւ  Խօսքը կըցնդի, բայցգործը կըմնայ…:
Ոսկան Մխիթարեան
Յուլիս 1, 2013, Լոս Անճէլըս
VOSGAN@aol.com

Yorumlar kapatıldı.