İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

ԴԵՂԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ 5-ՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎ ԵՐևԱՆ, ՀԱՅԱՍՏԱՆ

Ս.թ. հունիսի14-ին Երևանումկմեկնարկի դեղագործության մրցունակության 5-րդմիջազգային համաժողովը, որը տեղիկունենա Մ. Հերացու անվանԵրևանի պետականբժշկական համալսարանում:

Համաժողովըհանդիսանում էարդյունավետ հարթակդեղագործության ոլորտիմասնավոր ևհանրային շահառուներիհամար` ծանոթանալուՀայաստանի վերջինդեղագործական ձեռբերումներին, քննարկելուընդհանուր խնդիրներև նորնախագծեր, ինչպեսնաև ուսումնասիրելու համագործակության նորհնարավորություններ:

Համաժողովը բաղկացած էերկու նիստից։«Դեղագործության ոլորտիձեռքբերումները Հայաստանում» թեմայով նիստիընթացքում կներկայացվենՀայաստանի դեղագործության ոլորտիվերջին ձեռքբերումները, նորզարգացումները, ընթացիկբարեփոխումներն ուզարգացման ռազմավարությունները։ Համաժողովիերկրորդ մասընվիրված է«Համաշխարհային դեղագործության լավագույնձեռքբերումները» թեմային։Այս նիստիընթացքում օտարերկրյադեղագործական ընկերությունների ներկայացուցիչները կներկայացնենիրենց ընկերությունները, նորձեռբերումները, արտադրանքները, ինչպեսնաև տեխնոլոգիաները ևգիտական հայտնագործություններն ուդեղագործության ոլորտումնորարարական լուծումները։
Համաժողովին զուգահեռ կանցկացվիդեղագործության ամենամյա«Ֆարմա ԱրմենիաԷՔՍՊՈ» ցուցահանդեսը։ Այնբացառիկ հնարավորություն էտեղական ևօտարերկրյա դեղագործականընկերությունների ևնրանց ներկայացուցիչների համար՝ներկայացնելու իրենցարտադրանքը ևվերջին ձեռքբերումները։
Համաժողովը կազմակերպում էՀայաստանի դեղարտադրողների ևներմուծողների միությունըԱՄՆ Միջազգայինզարգացման գործակալության Ձեռնարկությունների զարգացմանև շուկայիմրցունակությանԻԴիԷմՍի») ծրագրիև ՀՀԱրդյունաբերության զարգացմանհիմնադրամի աջակցությամբ։ Համաժողովինաջակցում եննաև ՀՀառողջապահության նախարարությունը, ՀՀէկոնոմիկայի նախարարությունը, Դեղերիև բժշկականտեխնոլոգիաների փորձագիտականկենտրոնը, Զարգացմանհայկական գործակալությունը ևՄ. Հերացուանվան Երևանիպետական բժշկականհամալսարանը։ Համաժողովնուղիղ եթերումկհեռարձակվի միջոցառմանպաշտոնական կայքում՝www.pharma-armenia.am։
Ելույթ կունենան` համաժողովիընթացքում ելույթկունենան ՀՀառողջապահության նախարարԴերենիկ Դումանյանը, ՀՀ էկոնոմիկայինախարար ՎահրամԱվանեսյանը ևԱՄՆ ՄԶԳհայաստանյան գրասենյակիտնօրեն ՔարենՀիլիարդը:
Միջոցառմանը կմասնակցեն ավելիքան 500 բժիշկներ, դեղատնայինցանցերի, տեղականև օտարերկրյադեղագործական ընկերությունների աշխատակիցներ, գիտնականներ ևփորձագետներ։
Վայրը` Մ. Հերացուանվան պետականբժշկական համալսարան, նիստերի դահլիճ(Երևան, Կորյունի2)
Ամսաթիվը` հունիսի 14, ժ. 10:00
# # #
Հայաստանի Դեղ արտադրողներիև ներմուծողների միությունը(ԴԱՆ Միություն) հիմնադրվել է2003թ. և միավորումէ Հայաստանիդեղագործության ոլորտի22 առաջատար ընկերություններին։ Միությանառաքելությունն է՝տեղական ընկերություններին ինտեգրելմիջազգային դեղագործականշուկա, իրականացնելաշխատելաոճի կայունբարելավում ևապահովել ոլորտիներկայացուցիչների համարարդար ևհավասար մրցակցայինպայմաններ։ Միությունըջանքեր էգործադրում անվտանգդեղերի հասանելություն ապահովելուուղղությամբ, կազմակերպումէ դասընթացներդեղագործների, տեղականև օտարերկրյաարտադրողների համար, ինչպես նաևաջակցում էպետական մարմիններինհամապատասխան նորմերմշակելու ևվերանայելու հարցերում։
ԱՄՆ Միջազգային զարգացմանգործակալության «Ձեռնարկությունների զարգացմանև շուկայիմրցունակության» («ԻԴիԷմՍի») հնգամյածրագիրն ուղղվածէ Հայաստանումբիզնես միջավայրիև փոքրու միջինձեռնարկությունների զարգացմանը: Ծրագրի նպատակնէ բարձրացնելՀայաստանում զբաղվածության ևեկամուտների մակարդակը` խթանելով արտահանմաններուժ ունեցողարժեքի շղթաների(բարձր տեխնոլոգիաներ, դեղագործություն/բիոտեխնոլոգիաներ, պտուղբանջարեղենի վերամշակումև զբոսաշրջություն) զարգացումը:
_._,_.___
Attachment(s) from Zara Sargsyan
1 of 1 Photo(s)
pharma competitiveness conference.jpg
2 of 2 File(s)
 EDMC_MPIU_Media Advisory_pharma conference 06 14 2013_arm.pdf
EDMC_MPIU_Media Advisory_pharma conference 06 14 2013_eng (ak).pdf

http://xa.yimg.com/kq/groups/23149154/1264994189/name/EDMC_MPIU_Media+Advisory_pharma+conference+06+14+2013_eng+%28ak%29.pdf


Zara Sargsyan [infosharearm@gmail.com]

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: