İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Մենք փոքրամասնություն ենք ու համագործակցում ենք փոքրամասնությունների հետ

Մայիսի 4-ին Գերմանիայի Քյոլն քաղաքում Դերսիմի համայնքների եվրոպական դաշնությունը նախաձեռնել էր ակցիա` Դերսիմումթուրքականկառավարությանկողմից1937-38 թթ. կազմակերպվածցեղասպանության76-րդտարելիցիառթիվ: ԳերմանահայոցԿենտրոնականԽորհուրդը(ԳԿԽ) համակազմակերպիչնէայսմիջոցառմանևմերզրուցակիցնէԽորհրդինախագահԱզատՕրդուխանյանը:

–          Ազատ, ինչո՞ւեքմասնակցումդերսիմիցիներիցեղասպանությանտարելիցինուարդյոքայդևայլցեղասպանություններըտեղիկունենային, եթեմինչայդԹուրքիանպարտավորվածլիներ1915թ.-ի հայոցցեղասպանությունըճանաչելու.

–          Սա բողոքիցույցէթուրքականպետությանդեմուԳերմանահայոցԿենտրոնականԽորհուրդըկոչէարելմերհայրենակիցներինԳերմանիայումմասնակցելայսցույցինևիրենցհամերաշխությունըդրսևորենդերսիմցիներիցավի, խնդրինկատմամբ:
Ես անձամբ այն կարծիքին չեմ, որ եթե հայոց ցեղասպանությունը դատապարտվեր, այլ ցեղասպանություններտեղիչէինունենա: Հոլոքոստնէլդատապարտվեցևդրանիցհետոէլայլցեղասպանություններտեղիունեցան: Բայցցեղասպանություններըպետքէանշուշտճանաչելուդատապարտել:
–          Ինչո՞վէկարևորհայերիուդերսիմցիներիմիջևբարեկամությունը.
–          Դերսիմցիներիմեջկանտասնյակհազարավորհայկականծագումովմարդիկ, ովքերունենիրենցդերսիմյանինքնությունը, բայցհիշողությանմեջվառենպահումհայկականարմատներըկամվերադառնումենվերջիններիս: Բացիայն, որդերսիմցիներըկիսումենհայերիսվիշտըցեղասպանությանհարցումումասնակցումենմերմիջոցառումներին, մենքկոալիցիաենքթուրքականժխտողականքաղաքականության, ռասսիստականպետությաննկատմամբ:
–          ՓաստորենհայերսլինելովփոքրամասնությունԳերմանիայումհամագործակցումենքայլփոքրամասնություններիհետ: Կպատմե՞քայդկապերիմասին.
–          ԳերմանահայոցԿենտրոնականԽորհուրդըշատինտենսիվհամագործակցումէԳերմանիայումապրողազգայինփոքրամասնություններիհետ` դերսիմցիներիհետ, ասորիների, եզդիներիուհույներիհետ, ԱրևմտյանՀայաստանիևնրահարակիցշրջաններումապրողմյուսժողովուրդներիհետ: Միայնվերջինտասնօրերիօրինակովասեմ` ԴերսիմիհամայնքներիեվրոպականդաշնությաննախագահությանանդամներիցտիկինԴիրենՅեսիլըելույթունեցավապրիլի24-իՖրանկֆուրտիմերծրագրին, 5 օրանց` 29-ինԲեռլինումմենքմասնակցեցինքԴերսիմցիներիննվիրվածկոնֆերանսին, իսկայսօր` մայիսի4-ին, հայերսներկաենքդերսիմցիներիակցիայինՔյոլնքաղաքում:
–          Ինչպե՞սէընկալվումտարբերազգայինփոքրամասնություններիմիջևհամագործակցությունըԳերմանիայիկառավարությանկողմից.
–          Ամբողջկառավարությանտեսակետըմեզհամարթափանցիկչէ, բայցակնառուէ, որտարբերթվովքաղաքականգործիչներուպատգամավորներդաողջունումեն: Սրանովմենքօգնումենքգերմանացիներինիրենցմիգրացիոնևինտեգրացիոնքաղաքականությանմեջճիշտկողմնորոշվել, քանիորմինչայժմԳերմանիայումտիրումէայնթյուրկարծիքը, որորևէերկրիցներգաղթածըտվյալազգությանմարդէ: Բայցմենքցույցենքտալիս, որԹուրքիայիցեկածամենմիքաղաքացունչպետքէթուրքհամարել: Բացիայդ, մերհամագործակցություններիուվիճակագրականճշտումներիարդյունքումթուլանումէթուրքականհամայնքիուժըԳերմանիայում, դաէպատճառը, որթուրքականկառավարություննանհանգստացածէնմանհամագործակցություններովևուզումէսեպխրելայսգործընթացներիմեջ:
–          Իսկ գերմանականհասարակություննինչպե՞սէարձագանքումայսհամագործակցություններին.
–          Այս ցույցերը, համերաշխությաննախաձեռնություններըկոտրումէայնկարծրատիպը, որԳերմանիայում2.5-3 միլիոնթուրքէապրում: Այսպիսիհամատեղաշխատանքներըգերմանացիներիհամարևսկարևորեն` հասկանալու` ովովէԳերմանիայում:
–          Տեղյակեմ, որայստարիցեղասպանությաննուղղվածբազումակցիաներենանցկացվելԳերմանիայում: Կներկայացնե՞քհակիրճ, թեինչերենիրագործվելԳերմանահայոցԿենտրոնականԽորհուրդի, հայկականհամայնքներիկողմից.
–          2013 թվականինցեղասպանությանզոհերիհիշատանիննվիրվածծրագրերիառանձնահատկություններըհետևյալնէին` նախընդլայնվեցաշխարհագրությունը` 15-իցավելիքաղաքներումամենատարբերձևաչափերիծրագրերունեցանք: Մերազգայինհուշատոնինմասնակցեցինտարբերազգեր, մասնավորապես` ԱրևմտյանՀայաստանիտարածքիազգայինփոքրամասնություններ: Օրինակ` ցեղասպանությանզոհերիհիշատակիֆրանկֆուրտյանկենտրոնականծրագրիհոգեհանգստիարարողությունըկատարեցինասորիհոգևորականները: Բացիդահլիճայինծրագրերից, եղաննաևցույցեր` Ֆրանկֆուրտում, Քյոլնում, ՀամբուրգումևԲեռլինում:
–          Ցեղասպանությանհարյուրամյակինուղղվածի՞նչնախագծերևմտահղացումներունեք.
–          Հիմա մենք` ԳերմանահայոցԿենտրոնականԽորհուրդըստեղծումէմիառանձինկոմիտե` հարյուրամյակիմիջոցառումներիկազմակերպմանհամար: Համայնքըակտիվէ, աշխույժևիրենպարտավորվածէզգումհավերժացնելզոհերիհիշատակը: Պիտիձգտենքմեծացնելհուշակոթողներիուխաչքարերիտեղադրումըգերմանականքաղաքներում, պիտիձգտենք, որՀայկականհարցըմտնիգերմանականդասագրքերիմեջևհնարավորությանդեպքումորևէերկրամասընդունիհայոցցեղասպանությունը, ինչովՑեղասպանությանճանաչմանգործընթացըԲունդեսթագի` 2005 թվականիընդունածորոշումիցմիքայլառաջկտանի:
Հարցազրույցը` Անի Մաթևոսյանի

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: