İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

ՏԵՍԱՆՔ ԼՍԵՑԻՆՔ « ՄԱՐՄԱՐԱ » Ա.

Ի՞ՆՉԵՐ ՄՏԱԾԵԼ ԿՈՒՏԱՅ ԱՐԱՄ ՍՐԲԱԶԱՆԻՆ ՀԵՏ   ՀԵՌԱՏԵՍԻԼԷՆ ԿԱՏԱՐՈՒԱԾ ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑԸ

                                                          Ա.
Շաբաթ օրուան մեր թիւով մանրամասնօրէն արձագանգ հանդիսացած էինք Պուկիւն Հեռատեսիլի Կայանէն Պատրիարքական Ընդհանուր ՓոխանորդԳերշն. Տ. ԱրամԱրք. Աթէշեանիհետկատարուածհարցազրոյցիմը։

Յայտագրիհանդիսավարը՝ԷրքամԹուֆանշատդիպուկհարցումներուղղածէրԱրամՍրբազանին, հարցումներորոնքցոյցկուտայինորինքքաջատեղեականձմընէրԹուրքիոյմէջՀայոցմօտաւորանցեալինուայժմուկացութեան։ԱյսհարցումներըառիթդարձածէինորպէսզիԱրամՍրբազանիրմատըդնէրմերկարգմըցաւոտհարցերունվրայ։ԹերեւսհարիւրտոկոսկրնայինքչբաժնելԱրամՍրբազանինպատասխանները, բայցկարեւորանդրադարձումներկայինհոն, որոնքլաւորօրակարգիկըբերուէին։Թերեւսամէնինչալխօսուածչէրայսկարճաշունչզրոյցիընթացքին։Բայցկրնանքըսելորայդհարցազրոյցըմեզալհրաւիրեցայդհարցումներունշուրջմտածելուուհարցտալութէմենքի՞նչկըպատասխանէինքեթէնոյնհարցումներըմեզիուղղուէին։

Որպէս առաջին հիմնական խնդիր, Արամ Սրբազան կը պատասխանէր թէ ի՞նչ կը նշանակէր Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդըլլալեւթէի՞նչպէսինքընտրուածէրայսպաշտօնին, եւմանաւանդթէինչո՞ւՀայհամայնքըչէրկրցածընտրելնորՊատրիարքմը։ԱրամՍրբազանյիշեցուցածէրորՄեսրոպՊատրիարքինհիւանդութեանպատճառաւԿրօնականԺողովըորոշածէրընտրելԱթոռակիցՊատրիարքմը, բայցայսորոշումըպառակտումյառաջացուցածէրհամայնքէններսուայսպէս՝կարելիչէրեղածՊատրիարքիընտրութիւնը։
Հիմա հոս մենք ահաւասիկ ըսելիք մը կրնայինք ունենալ եւ պիտի ուզենք ըսել։ Մեսրոպ Պատրիարքի հիւանդութեան յայտնուելէն ետք այս համայնքէններսպատահեցաւամէնէնամօթալիպատահարը, ԱթոռակիցՊատրիարքմըընտրուելուպաշտօնովկազմուածուպաշտօնիհրաւիրուած« ՊատրիարքականԸնտրութեանՅանձնախումբ» մը, դէմգալովկանոններուուաւանդականպատշաճութիւններու, անտեսառաւԿրօնականԺողովիկողմէընդունուածորոշումըեւինքնագլուխկերպովիշխանութիւններումօտդիմումկատարեցընտրելուհամարՊատրիարքմը, այլո՜չթէԱթոռակիցՊատրիարք։Ասիկակընշանակէրչարաչարգործածելիրենյանձնուածպաշտօնը, որովհետեւայդՅանձնախումբըՊատրիարքարանիկողմէկազմուածէրԱթոռակիցՊատրիարքմըընտրելուհամար։Ինչպէսմիշտըսինք, եթէայդՅանձնախումբիանդամներըկողմնակիցչէինԱթոռակիցՊատրիարքընտրելուորոշումին, այնատենպէտքէմերժէինայդպաշտօնըկամշուտովհրաժարէինայդպաշտօնէն։Կըհրաժարէին, ուանկէվերջ՝եթէուզէին, կրնայինանհատապէսկամխմբովինաշխատանքտանիլԿրօնականԺողովինկողմէընդունուածորոշումինդէմ։ԲացարձակապէսիրաւունքչունէինՊատրիարքիընտրութեանհամարկառավարութեանմօտինքնագլուխդիմումկատարելու։Համայնքայինկամազգայինկեանքէներսմարդիկկամմարմիններինչպաշտօնիհամարորգործիկոչուածկամընտրուածեն, այդպաշտօնըպէտքէկատարենմիայն, ո՜չթէայդպաշտօնիններհակգործունէութիւնցոյցտան։
Ընտրական Յանձնախումբին կողմէ իր պաշտօնին նկատմամբ ցուցաբերուած անտեսումը ու հակառակուղղութեամբկատարուածդիմումըամէնինչտակնուվրայըրաւեւայսկերպովմենքզրկուեցանքՊատրիարքմըընտրելումերարդարուշատկարեւորիրաւունքէն։ԱյդօրէնիվերազգովինգրեթէամէնօրկըտեսնենքթէմերհամայնքըորքանծանրվճարեցուդեռալկըշարունակէվճարելՊատրիարքմըչունենալուգինը։Համայնքըահաւորնահանջիմըմէջէ, բանիմացուաւանդապահամէնազգայինկրնայանդրադառնալթէհամայնքէններսինչպիսիանիշխանականվիճակմըկըտիրէներկայիս, թէհիմաչունինքհեղինակաւորիշխանութիւնմըորարգելքպիտիհանդիսանարկարգմըանգիտակիցկամազգայինաւանդութիւններուանտեղեակմարդոցինքնագլուխուվնասակարարարքներուն, եւընդհակառակըուղիղճամբաներըցոյցպիտիտարմերհանրայինգործիչներուն։ՊատրիարքականՓոխանորդմը, որքանալբարինպատակներունենայ, չիկրնարՊատրիարքիմըտեղըբռնել, Պատրիարքիմըանսակարկհեղինակութիւնըունենալ։Ոմանքպիտիհասկնա՞նարդեօքթէինչըսելկ՛ուզենք, եթէըսենքորնոյնանձըսակամնագործիննկատմամբտարբերպիտիմտածէրեթէՊատրիարքըլլար, եւտարբերպիտիմտածէրեթէՊատրիարքիՓոխանորդըլլար։ԲացխօսինքեւըսենքորՊատրիարքարանըայսօրշատբանկորսնցուցածէազգայինգործիչներուեւգործերուվրայիրունեցածհեղինակութենէն, եւասիկապատահածէպարզապէսանորհամարորչենքկրցածՊատրիարքմըունենալ։Եւ, նկատիառնելովՄեսրոպտարաբախտՊատրիարքինցաւալիուանմխիթարելիվիճակը, կրնանքմտածելորայսօրուանկացութիւնըանյայտտեւողութեամբմըդեռպիտիշարունակուինոյնութեամբ։
Ինչո՞ւ կ՛ըսենք այս բոլորը։ Որովհետեւ, երբ կարդացինք Արամ Սրբազանին կողմէ այս հարցին մասին տրուած բացատրութիւնը, անգամ մը եւս յիշեցինքորՊատրիարքարաննուԿրօնականԺողովըայդանբախտշրջանինչկրցանհեղինակութիւնմըցոյցտալինքնագլուխգործողայդՅանձնախումբինկատարածշեղումինդէմ, չկրցանմինչեւիսկլուծելայդՅանձնախումբըուվերջտալանորգոյութեան, հակառակորանհիմաարդէնգրեթէգոյութիւնչունի։ԿրօնականԺողովըեւՊատրիարքիՓոխանորդը, կարծեսառիթէնօգտուելով, անմիջապէսընդունեցինՊատրիարքականԸնդհանուրՓոխանորդմըընտրելուլուծումըեւգործերըհոնսառեցան։ՄենքերբեքպիտիչդադրինքհաւատալէորՊատրիարքարանըներկայացնողհոգեւորականներնուԿրօնականԺողովըչկրցանկատարելիրենցպարտականութիւնը, չկրցանանդրդուելիմնալԱթոռակիցՊատրիարքընտրելուիրենցորոշումինվրայ, պարտութիւնըընդունելուհոգեբանութեամբմըկուլտուինիրենցորոշումըուիշխանութիւններուհամաձայնութեամբրնդունեցինԱրամՍրբազանինանձինմէջՊատրիարքականԸնդհանուրՓոխանորդմընշանակելուայլընտրանքը։
Հեռատեսիլէն կատարուած այս հետաքրքրական զրոյցի միւս նիւթերունմասինալկարգաւպիտիընենքկարգմըխորհրդածութիւններ։
Ռ. Հ.

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: