İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Ո՞ՒՐ Է ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹԻՒՆԸ

Մամուլի մէջ  կարդացի որԱրեւմտեանթեմիԱզգայիներեսփոխանականժողովըիր41րդ նստաշրջանը գումարածէՈւրբաթեւՇաբաթ, Ապրիլ19-20ին, Ֆրեզնոյի Ս. ԵրրորդութիւնմայրեկեղեցւոյյարկինտակԱնմիջապէս հետաքրքրութիւնսգրաւեցհաղորդագրութեանհետդրուածնկարը, զորնոյնութեամբկըվերարտադրեմայստեղ, ընթերցողներունուշադրութիւնըանգամմըեւսսեւեռելուհամարայսկարեւորիրողութեանվրայ:  

Ուշի ուշովդիտեցէ՛քժողովինմասնակիցներըեւպիտինշմարէք՝ժլատչըլլալուհամարպիտիըսեմ՝որմիջինտարիքը50ը անց ազգայիներեսփոխաններենԱյս երեսփոխաններըվերջինտասնամեակներունընթացքինգրաւածեննոյնաթոռները, «հաւատարմութեամբ» կառչելովայդքա՜ղցրաթոռներուն, որոնցվրայ«նշանակուած» «ապսպրուած», «հրահանգուած», «թելադրուած», «ընտրուած» են: Շահադիտական, շահամոլականեւեսասիրականի՞նչնպատակներէմղուած, այսերէցսերունդըառիթչիտարերիտասարդներուն:
Չէ՞ որ երիտասարդութեանդերնուկարեւորութիւնըմերազգայինկրօնականկեանքինմէջկենսականենումերԵկեղեցւոյղեկավարներըկըյորդորենորՀայց. Եկեղեցւոյառաքելութեանծիրէններսերիտասարդութեանմուտքըիր ամբողջականկարողականութեամբ, մերառաջնահերթմտահոգութիւնըպէտքէըլլայորովհետեւ՝կոչուածէանիրվճռականդերակատարութիւնըունենալումեր  եկեղեցականազգայինկեանքինմէջԱռանց երիտասարդութեանմասնակցութեան՝չկայվերանորոգումբարեկարգումՀայց. ԱռաքելականԵկեղեցւոյմէջ, եւառանցանոնց՝չկայգիտակիցպահանջատիրութիւնը մեզմէ յափշտակուածինչքերունեւիրաւունքներուն:
Թէեւ վերջին տասնամեակին, ազգայինեկեղեցականկեանքէններսգործողկառոյցներըյաճախկըշեշտեներիտասարդութեանկարեւորութիւնըմերկրօնաազգայինեւհասարակականկեանքէններս, սակայնեւայնպէսայդկոչերըոչմէկձեւովարդիւնաւորուածեւպտղաբերուածեն: Այլխօսքով՝անոնքմնացածենխօսքիսահմանինմէջ, որպէսշրթնայինփառաբանութիւն(lip service), եւ այսօր մերերիտասարդութիւնըկըմնայմերկրօնականազգայինկեանքիլուսանցքինվրայ, անհոգ, անտարբերեւկրաւորական, որովհետեւերէցսերունդըմիշտալանտեսածէմերկրօնականազգայինկեանքինմէջերիտասարդութեաններկայութիւննուդերակատարութիւնը:
Երիտասարդութիւնը այսօր՝ իրգիտութեամբեւմասնագիտութեամբկըգերազանցէերէցսերունդէնշատերըանկասկած, եւիրաւունքունիընդվզելուեւըմբոստանալուերբկանտեսուի, երբլսողականջներչկանայլեւսիրենցառաջարկներուն: Այսօրուանգիտակիցերիտասարդութիւնըկակնկալէեւկըպահանջէմասնակցողիդերմերկրօնականազգայինծառայութեանկեանքին  մէջժամանակն էորիրենցաթոռներունկառչածերէցներ, որոնքշատյաճախանարժանաբարնստածենայդաթոռներունվրայ, տեղտանմերերիտասարդութեաներբժամանակըուշչէտակաւին, զանոնքներգրաւելովմերկրօնական, ազգայինհասարակականկեանքէններս:
Ինչպէս մեր ազգայինկեանքիմէջգործողհաստատութիւններըպէտքունինվերակենսունակութեան եւ վերարժեւորման, նոյնքանեւառաւելեւսՀայց. ԵկեղեցինկարիքըունիբարենորոգութեանեւվերակենսունակութեանՄերեկեղեցիներըպէտքչէթանգարանայինկառոյցներուվերածելեւկամզանոնքնկատելխորհրդակատարութեանց վայր, որովհետեւայդպարագայինԵկեղեցինկըդառնայշահութաբերգործառնութեանաղբիւրեւոչթէհոգեւորսնունդիմատակարարութեանկեդրոն:
Այսօր նոյն բողոքըունինմերերիտասարդներըերբկըխօսինՀայց. Եկեղեցւոյմասինեւյաճախկըհարցնենթէու՞րէԵկեղեցինայսօրիրգործունէութեամբ: Դժբախտաբար՝Հայց. Եկեղեցինթերացածէիրծառայականկերպինմէջեւոչմէկձեւովքայլկըպահէ21րդ դարու արդիպահանջներունհետԿարելի չէգործելայնմտայնութեամբորովմերնախնիքկըգործէին: ԱնհրաժեշտօրէնհրամայականէորՀայց. Եկեղեցինբարենորոգուիիրամբողջկառոյցով, առանցմերժելուհինէնժառանգուածդարաւորարժէքները:
Հայց. Եկեղեցին այսօրկըկանգնիլուրջմարտահրաւէրներուառջեւիրներքինեւարտաքինկեանքինեւառաքելութեանմէջ: ԵթէՀայց. Եկեղեցւոյղեկավարութիւնըլրջութեամբչդիմագրաւէայսմարտահրաւէրները, Եկեղեցւոյբարենորոգութեանհարցինձգձգումնուանտեսումըկրնանլուրջհետեւանքներունենալ, որոնցնախանշաններըկըտեսնենքայսօր, մեծաքանակկարգազրկումներով, հակառակԵկեղեցւոյսահմանադրականբոլորսկզբունքներունՆմանօրինակ եւայլխախտումներԵկեղեցինկըդնենգահավիժումիլուրջվտանգինառջեւ:
Ահաւասիկ այս բոլորընկատիառած, կըշեշտենքանգամմըեւսերիտասարդութեանկարեւորութիւնըմերԵկեղեցւոյկեանքէններս, իրենցնորերազներով, թարմյոյսերովեւթարմստեղծագործոգիով: Անոնքպիտիբերենվերակենսունակութիւն Եկեղեցւոյ ծառայականդաշտինեւիրենցգործօնմասնակցութեամբպիտիդիմագրաւեննորդարերումարտահրաւէրները:
ՈՍԿԱՆ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ
Ապրիլ 28, 2013.

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: