İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

ՃԱՆԱՊԱՀՐՈՐԴՈՒԹԻՒՆ ԴԷՊԻ ԿԱՐՍ,ԱՆԻ,ՎԱՆ

Արեւելեան Անատոլուի Մէջ, Պատմական եւ Անջնջելի  ՀետքերունԼեզուն  ու Փառքը. Մեր  Նախահայրերու  Հետքերը Տողուպայազիտի Մէջ

Պայազիտ  Արարատեանաշխարհիգլխաւորքաղաքներէնէ, պատմական  անունով  ՏարենիքկամՏարոյնք  կոչուելով : Զայն , Պակավան անուանողներ ալ կան: Պատմական Դարոյնք ԲերդըԴարոնիք Ամրոցըոր Բագրատունիներուն կեդրոնը եղած է, շատ կարեւորդերկատարածէ  պատերազմներու ժամանակ  թշնամիներու յարձակումին  դիմադրելու  ուպաշտպանուելու  համար:

Պայազիտ  քաղաքըպատմականանունովԴարոյնք,կըգտնուիԹանդուրկ լեռան հիւսիսային  լանջերուն  1900 մ. բարձրութեան ու  ԹուրքիոյուՊասկաստանիսահմանի35 ք.մ. հեռաւորութեան  վրայ: Գեղատեսիլ դիրքի վրայ գտնուող քաղաքը նեղ դաշտի խորքի, մերկ ու ժայռոտ լեռներու վրայ է: Արարատ լեռը կը գտնուի , քաղաքին  հիւսիւայինկողմը15 ք.մ հեռաւորութեանվրայ:

Պայազիտի հին աւանդական  տուներըկառուցուածենկարմիրքարերով, ուտեղադրուած  են լեռնալանջերուն բարձրութեան վրայ: Իսկփողոցներըզառիթափեւյաճածդժուարանցանելի  են: Քաղաքը հարուստ է աղբիւրներով.
Կըսուի թէ`, քաղաքի առաջին բնակիչները  Ուրարտուներեղածեն,աւելիվերջ  բնակեր են հայրերը, քիւրտերը, թուրքերը, պարսիկները, եւ այլ ազգեր , քաղաքին տիրապետութիւն Հռովմիացիներու, Պարսիկներու, Թուրքերու, Բիւզանդացիներու  Հայերու, Արափներու միջեւ ձեռքէ  ձեռքանցերէ:

Դարոյնք Բերդը Արշակունեայց  Թագաւորութեանժամանակարքունիգանձարանեւ  ապաստանաարան  եղած է : Արշակունեայց Թագաւորութեան անկումէնվերջ,ԴարոյնքանցածէԲագրատունիներուն: Այնուհետեւ, բերդը,տոհմինգլխաւորնստավայրըեւտոհմականգերեզմանըդարձածէ, ԴարոյնքնաեւԵպիսկոպոսանիստքաղաքեղածէ:
Բագրատունւներու տոհմէն Աշոտ Մսակեր, Կամսարականներէն կը գնէ  Անի քաղաքը,եւ Դարոյնքի իշխանանիստ կենդրոնը կը տեղափոխէ Անի :
Դարոյնք Ժ.րդ. դարուն անցաւ Արծունիներուն : 1071 թուականին քաղաքը կը գրաւուի Սելճուկներու կողմէ , իսկ 1231 թուականինկենթարկուիԼենկԹիմուրիգլխաւորութեամբՄոնկոլներույարձակումինուքաղաքինտիրապետութիւնըկանցնիՄոնկոլներուն: ԺԵ.րդ դարէնսկսեալքաղաքըանուանուեցաւ<Պայազիտ> անունով, իպատիւՕսմանեանՍուլթանՊայազիտ.Ա.ի:1555 իվերջերըՕսմանեանԿայսրութեանեւՊասկաստանիմիջեւկնքուած  դաշնագիրով քաղաքը կանցնի Օսմանեան Կայսրութեան տիրապետութեան տակ : 1821-1830 թուականներուԹուրքՊարսկականպատերազմիժամանակվերակառուցուելէՊայազիտի<ՆորԲերդ>ը , ՊայազիտիԱմրոցը,բարձրպարիսպներով:
Պայազիտ գրեթէ զուտ հայաբնակ  ու  շէն քաղաք էր, ՌուսԹրքական առաջին պատերազմին  ժամանակ(1805-1812),քաղաքի բնակչութեան մեծամասնութիւնը հայեր էին,1821-1830 թուականներումիջեւԹուրքՊարսկականպատերազմիժամանակզգալիթիւովհայեր, Պայազիտէնարտագաղթեցին  եւ հայկական մարզի ու գիւղերուն մէջ բնակութիւն հաստատելով հիմնեցին  <Նոր Պայազիտ>ը:Հայերու գաղթէն վերջ Պայազիտ անշքացաւ:
1829 թուականի դաշնագիրով քաղաքը վերդարձաւ Օսմանեան Կայսրութեան  տիրապետութեան տակ: 1840 թուականինիրարայաջորդերկրաշարժերուհետեւանքովքաղաքըեւշրջակայքըմեծաւերածութիւններկրեց:
1877-1878 թուականներու ՌուսԹուրքպատերազմիժամանակքաղաքներխուժածհրոսականերըսկսանքաղաքըթալանել, հայբնակչութիւնըկոտորել,բազմաթիւհայերգերիինկան: ԱյսպատերազմիժամանակՊայազիտիԲերդինպաշտպանութեանուհերոսականդիմադրութեանմէջիրքաջութեամբմասնակցութիւնըունեցածէ  Սամսոն Տէր Պօղոսոեան , որը Րաֆֆի <<Խենդ> վեպինգլխաւորհերոսնէ:
1878 Թուականին  ՍանՍթէֆանոյի– ( Դալարգիւղ/ Իսթանպուլ) դաշնագիրովՊայազիտանցաւՌուսիոյ, բաիցՊերլինիվեհաժողովէնետքվերադարձուեցաւԹուրքիոյ:
Պատերազմի աւարտին Պայազիտ մնացած էր շատ քիչ թիւով հայեր, յետագայ տարիներուն 1914 թուականին  տուաեալներու քաղաքի բնակչութիւնըկըհասներ  5000 ի ,որուն 2000 ը հայեր էին: Հայերը կը զբաղէին երկրագործութեամբ եւ անասնապահութեամբ: ՊայազիտուներՃոխշուկայ, ԱրամեաներկսեռՀայՎարժարան, Սբ.Կարապետքարաշէնեւփայտածածկեկեղեցին, որըվերանորոգուածէ  1754 եւ 1879 թուականներուն:Քաղաքի յիշարժանեկեղեցիներնեն  նաեւ Սբ.Վարդան ու Սբ, Ամենափրկիչ եկեղեցիները, քաղաքի  հարաւարեւմտեան կողմը կը գտնուեր հայկական գերազմանը:
Պայազիտի հռչակաւոր Իսահակ Փաշաի պալատը կառուցուած է (1685-1785) թուականներու միջեւ, պալատիկառուցմանաշխաըանքները  իր աւարտին  հասցուցածէ, քաղաքիկուսակալԻսահակՓաշա: Պալատըբարձրպարիսպապատերովշրջապատուածէ:Պալատըունիընդամէնը116 սենեակ, այրանոցուկանանոց(արականուիգականսեռերու  յատուկ ձեւով իրարմէ անջատուած սրահներ)ըլլալով ,ունի նաեւ դատարան ու բանտ, գրադարան, բնակարան, ճաշարան ու հանդէսասրահ: Պալատի ճարտարապետականարուեստական  ոճը,Հայ, Պարսիկ, Սելճուք,Վրացական , Օսմանական ճարտարապետական ոճի  համադրութիւն մըն է:
1918 թուականին թուրքերը կրկին գրաւեցին քաղաքը , Հայ բնակչութիւնը տեղախուեցաւ, մէկ մասը զոհուեցաւ,իսկ մնացեալըգաղթեցինզանազաներկիրներ:
ՆերկայՏողուպայազիտ մեծամասնութեամբ թուրք ու քրտաբնակքաղաքէ:
Տոքթ.Սարգիս Ատամ
Օգտագործուած Ակեր:
Հայկական Հանրագիտարան
Պատմական Հայաստանի Քաղաքներ-Armenien Hause.org.
Հայկական Արմատներեւ ԱզգագրութիւններԱ.Մանճիկեան
Armeniapedia

Yorumlar kapatıldı.