İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴՈՒԹԻՒՆ ԴԷՊԻ ԿԱՐՍ,ԱՆԻ,ՎԱՆ (2)

ՄԵՐ ՆԱԽԱՀԱՅՐԵՐՈՒ ՀԵՏՔԵՐԸ  ԱՆԻՔԱՂԱՔԻՄԷՋ:

Ինչ~կը նշանակէ , մեր քալած ճամբան ,եթէ մենք այդ ճամբուն վրայ հետքեր չենք թողուր,որպէսզի մեր յաջորդները այդ հետքերուն վրայէն քալեն:
Ինչ~իմաստ ունի կեանքը ,եթէ`,զայն մի միայն քեզի համար կապրիս,եւ ոչ թէ, քիչ մըն ալ ուրիշներուն համար:
Դարեր առաջ մեր նախահայրերը ապրեր են, ոչ թէ`, իրենց համար , այլ նաեւ մեզի համար, իրենց ետին պամտական անջնջելի  ուփառաւորհետքերձգելովապրերեն,այնպիսիհետքեր,որոնքմինջեւայսօրիսկլեզուունինեւկըխօսինմեզիհետուբաներմըկըպատգամենմեզի:
Այս հետքերուն կը հանդիպինք Արեւելեան Անատոլուի քաղաքներու, ինչպէս, Կարս, Անի, Վան, եւ այլ քաղաքներու մէջ:
Կարս էն 40.ք.մ. հեռաւորութեան վրայ , ՀայաստանԹուրքիոյ սահմանագիծ Արփա գետին արեւմուտքի կողմը կը գտնուի Բագրատունեայց շրջանի վերջինմայրաքաղաքԱնիքաղաքը.:Անին, միջնադարեանշրջանի   Հայաստանի մայրաքաղաքներէն մին է, Ախուրեանգետինաջափինեռանկիւաձեւսարահարթիվրայկըգտնուի: ՔաղաքըսկզբնականժամանակներինիսկմտելէԿամսարականիշխանութեանտիրապետութեանտակ, ընդհանուրառմամբքաղաքըունեցերէերեքզարգացմանշրջաններ:
Ա:Կամսարականներու , Բ.:Բագրատունիներու (10-11 րդ.դար  ), Գ; Զագարեաններու(12-13 րդ.դար):
961 թուականին  ԱշոտԳ.Բագրատունի, իրարքունիքըԿարսէնկըտեղափոխէԱնի, ուրկըկառուցէպալատուպարսիպապատեր, ՀայոցԿաթողիկոսարանընոյնպէսկըտեղափոխուիԱնիիմօտգտնուողԱրգինաաւանը., ուր990 թուականին  Տրդատ ճարտարապետը կաւարտէ կաթողիկոսական պալատի եւ տաճարիկառուցումը:
Տրդակ ,ժամանակի մեծագոյն  ճարտարապետներէնէր, եւիրհամբաւըտարածուածէրՀայաստանիսահմաններէնդուրս, անէրոր,989 թուականինվերանորոգեց  երկրաշարժէն աւերուած ԿոստանդուպոլսոյԻսթանպուլի  աշխարհահռչակ <Այա Սօֆիա> տաճարիգմբեթը, զորկանգունմնացածէմինջեւայսօր:
Տրդատ ճարտարապետի գործուէութեան հետ կապուածէԱնիիՄայրՏաճարի(998-1001 ԹԹ.) եւԶուարթնոցատիպ  Գագիկաշէն Սբ.Գրիգոր Եկեղեցւոյ (1002-1010 ԹԹ )կառուցումըՏրդատ _Ճարտարապետ տաճարի ներքին մասի կամարներու միջոցաւ , Մայր Տաճարի  ներքինտարածութեանտուածէվեհութիւնեւհանդիսաւորութիւն, իսկարտաքինճակատները  զարդարուած են զարդարուն  որմնասիւներուկամարաշարով, որմնախորշերով, նեղուերկարաձիգլուսամուտերով:
Ինչպէս կը նշեն Եւրոպացի գիտնականներ տաճարի ներքին ճարտարապետական ձեւերու մէջ առկայեն, այնսկզբունքները, որոնքաւելիուշկիրառուած  ու զարգացած են Հռովմէական ու Կոթական ճարտարապետութեան մէջ:
Աշոտ Գ. 963-964 թուակներուն կը կառուցէ քաղաքի առաջին գիծի <Աշոտեան  Պարիսպներ>ը , ապա վերջ, ՍմբատԲ. Թագաւորիօրով989 կառուցուեցաւ  քաղաքի եկրորդ գիծի <Սմբատաշէն Պարիսպներ>ը, 2500 մ. երկարութեամբ  եւ 8-10մ.բարձրութեամբ : Քաղաքի ճարտարապետականհոյակապշինութիւններուկառուցումը  շարունակէր են նաեւ յետագայ  տասնամեակտարիներուն: Քաղաքըունեցերէ  ընդարձակ շուկայ, հիւրանոց,իջեւան,պալատ, դպրոց,եկեղեցիներ ,տաճարներ: Քաղաքը ունեցեր է նաեւ 40 մուտքի դուռ, Ախուրեան գետի վրայ կամուրջ մը , որը  թշնամիիյարձակմանժամանակկըբարձրանար:
Անի քաղաքը յայտնի է  իր եկեղեցիներով, միայնպալատականհամալիրիմէջկայինեօթըեկեղեցիներ, որոնցամենասքանչելին  ՄԱՅՐ ՏԱՉԱՐ  Սբ.Աստուածածինէ, Աննի   յիշարժան եկեղեցիներէն մին ալ ,զուարթնոցատիպԳագիկաշէնեկեղեցին  է, որուն  պատերունվրայամրացուածէրԳագիկթագաւորիբարձրարձանը:
11 րդ.դարի հայ ճարտարապետական  արուեստիզարդերէնէԱնիի, ՀովիւիԵկեղեցին, որըիրծաւալայինմղայղացումովԶուարթնոցիմէկմանրանկարնէ:
Անիի մէջ կային նաեւ նշանաւոր այլ եկեղեցիներ, ինչպէս Սբ.Առաքելոց, Սբ.Փրկիչ, եւլն որոնք երկար դարեր հայ ճարտարապետական գոհարներ հիացումուզարմանքպատճառածենայցելուներուն:
Առաքելոց եկեղեցիին սիւները , խաչաձեւուած կամարները, կամարաձեւ շքեղ արաստաղը,   անհամեմատելիուանզուգական  զարդարաքանդակները զմայելի պատկերկըներկայացնեն:
Անիի արքունիքի , բարձրագոյն դպրոցի, Կաթողիկոսարանի, վանքերու եւ եկեղեցիներումէջկըգործէին  մատենադարաններ: Անիի մէջ զարգացածէրնաեւթատերականարուեստը, այդժամանակներունիսկքաղաքըունէրթատրոնիյատուկշէնք, սակայնհանդէսներուեւներկայացումները  մեծամասնութիւնը կը սարքուէրփողոցներումէջեւկամհրապարակներուվրայ:
11.րդ դարու կէսերէն սկսեալ օտար նուաճողներու դէպի Հայաստան ներխուժումը , Բագրատուեաց Թագաւորութիւնըվերջացուց,որու հետ կանգ առաւ նաեւ  մշակոյթի ու արուեստի զարգացման ընթացքը:
Տօքթ.Սարգիս Ատամ  / Sarkis Adam / sarkis_adam@yahoo.de
Օգտագործուած Ակեր
Հայկական ՀանրագիտարանՀայաստանի Մայրաքաղաքներ
Պատմական Հայաստանի Քաղաքնեևրը//Armenian Hause-
Armeniapedia-Encylopedia:

Yorumlar kapatıldı.