İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴՈՒԹԻՒՆ ԴԷՊԻ ԿԱՐՍ , ԱՆԻ ՈՒ ՎԱՆ (1)

Արեւելեան Անատոլուի Մէջ,Պատմական և Անջնջելի Հետքերու Լեզուն ու Փառքը. Ինչ~կը նշանակէ, մեր քալած ճամբան, եթէ`,մենք այդ ճամբուն վրայ  հետքերչենքթողուր, որպէսզիմերյաջորդներըյադհետքերունվրայէնքալեն:

Ինչ~ իմաստ ունի կեանքը, եթէ`, զայն մի միայն քեզի համար կապրիս , եւ ոչ թէ`, քիչ մըն ալ  ուրիշներունհամար:
Դարեր առաջ մեր նախահայրերը ապրեր են, ոչ թէ`,միայն իրենց համար , այլ նաեւ մեզի համար, իրենց ետին  պատմականանջնջելիուփառաւորհետքերձգելովապրերեն, այնպիսիհետքեր, որոմքմինջեւայսօրիսկ  լեզու ունին եւ կը խօսին  մեզիհետուբաներմըկըպատգամենմեզի:
  Այս հետքերունկըհանդիպինքԱրեւլեանԱնատոլուիքաղաքներուն, ինչպէս  նաեւ Կարս, Անի, Վան, եւ այլ քաղաքներուն մէջ:
                                           ՄԵՐ ՆԱԽԱՀԱՅՐԵՐՈՒ  ՀԵՏՔԵՐԸ
                                                           ԿԱՐՍԻՄԷՋ..
Կարս քաղաքը , հիւսուսային կողմէն   Արփագետով, արեւելքիկողմէն45 քմ. Հեռու  կը գտնուի ներկայ  Հայաստանէնհարաւային կողմէն  Տիկորքաղաքովիսկ  արեւմուտքիկողմէնալ  ԷՐԶՈՒՐՈՒՄԿարին քաղաքով շրջապատուած է: Կարսի գրաւոր պատմականը կը սկսի Ուրարտական շրջանէն:Քաղաքի առաջին տէրերը Վանանդի իշխանները եւ անոնց նախահայրերը եղեր են, որոնք կը յիշուին 4.րդ.դարուն:Քաղաքը  9.րդ. դարունկըյիշուինաեւ, որպէսԲերդաքաղաք,իսկ  19րդ  դարունաշխարհի  ամուր բերդ ունեցող  հռչակաւորքաղաք:
928 թուականին Կարսը, կը դառնայ  ՀայաստանիԲագրատունեայցԹագաւորութեանմայրաքաղաք: ԱշօտԹագաւորիմահէնյետոյեղբօրգահըժառանգածԱբասթագաւոր,ԲագրատունիներութագաւորանիստԿարսքաղաքիմէջկըկառուծէ  Առաքելոց  Եկեղեցինուկամրացուի  քաղաքի միջնաբերդը:Իսկ 961 թուականին , Աշօտ.Գ. թագաւորի օրով , Բագրատունեայց  Թագաւորութեան մայրաքաղաքը կը տեղափոխուիԱՆԻքաղաքը:


Կարսի Բերդի  վերակառուցման   հիմնական աշխատանքները սկսած են1578 թուականին: Բերդնունէրկրկնակիպարիսպներ,26 աշտարակներով: Բերդիանկիւններըուչորսաշտարակներըմիւսներէնաւելիխոշորուբարձրէին, պարիսպներունբարձրութիւնը10-12 մ.էր, պատերուն  լայնքը 1,5 մ., բերդի ընդհանուր երկարութիւնը`  1000 մ,իսկ լայնքը 500 մ. Էր: Բուն միջնաբերդը տեղադրուած է,Կարս գետի աջակողմեան ժայռին վրայ: .
Կարս քաղաքը 1053  թուականէնսկսեալ,կենթարկուիՄոնկոլական, Սէլճուքական,բիւզանդականուպարսկականարշաւանքներու: Այսարշաւանքներուսկզբնականժամանակներունէոր, կառուցուերէ, Կարսիյայտնի  անառիկ  բերդը<<ԲերդԿառոյց>>ը, որունշուրջ  ծաւալուեր է  քաղաքը:
1064 թուականին բագրատունի  վերջինհայթագաւոր  Գագիկ, որպէսզի յետագայ Սէլճուքական  արշաւանքներէ ապահովուի , զիջումներկընէ ԲիւզանդականԿայսրութեան, Կապադովկիայէնքաղաքմըստանալույոյսով.
1071 թուականին ԱլփԱսլան կը գրաւէ քաղաքը: Երբ որ, Սէլճուքները քաղաքը կը գրաւեն,1198-1236 թուականներերուն հայազգի  զօրավարներ  Զաքարեաններ  կազատագրեն Կարս քաղաքի մի մասը ու կը հիմնեն իրենց  իշխանութիւնը:1284 թուականինԿարսըՀայԱրծրունիներունձեռքնէրարդէն:
1236 թուականին  Մոնկոլներըեւ1394 ինԼենկթիմուրըկըգրաւէնքաղաքը. Յետագայինքաղաքըպարբերաբար  ձեռքէ  ձեռքկանցնի: ԱյնուհետետեւԿարսքաղաքը, ԹուրքերուուՊարսիկներումիջեւկռուխնձորկըլլայ:1514 թուականինքաղաքըկանցնիՕսմանեանԿայսրութեան,ապաաւելիվերջպարսկական  տիրապետութեան տակ կը մտնէ:
1877- 1878  թուականներունռուսթրքակամպատերազմինժամանակԿարսը
 եւ շրջակայքիքաղաքներըԱրտահան, Գաղըզման, Օլթու կը մնան Ռուսաստանին , Համաշխարհային Առաջինպատերազմիվերջերուն  Կարսն ու շրջակայքի քաղաքները  ՊրեստԼիթովսքի  3 Մարդ 1918  թուականիպայմանագիրով, կրկինկանցնին  Թուրքիայի կազմի մէջ եւ կը մնայ  փոքրիկուանշուք  քաղաք մը ,անցեալէն մնացած անջնջելի պատմական հետքերով:
Այսօր Կարսի մէջ կարելի է տեսնել ռուսհայ ճարտարապետութեան ոճէն նմոյշներ, երկյարկանի ,քարաշէն տուներ, փայտեայ պատշգամներով, լայն փողոցներով:
Կարսի մէջ ապրեր են հայեր, քիւրտեր, թուրքեր , ռուսերը,պարսիկսասանիտները, եւ այլ ազգեր: Այսօրքաղաքիբնակչութեամմեծամասնութիւնըկըկազմենքիւրտերը,թուրքերը, ազերիները: Կըսուինաեւթէ, Կարսիգիւղերուն  մէջ կապրին 8 հայ ըմտանիքներ , որոնք թագունկըպահենիրենցազգութիւննուպատկանելութիւնըեւչենուզեր, հայզբօսաշրջիկներուհետշփմանմտնել:ՆերկայիսԿարսըԱրեւելեանԱնատոլուիամէնէնխաղաղուհամերաշխքաղաքներէնմինէ:
Կարսի մէջ ատենօք ,1883 թուականին հրապարակուեր է,<<Կարս>>,1917 թուականին, <<Բանուոր>> շաբաթաթերթերը,իսկ , 1920 թուականին<<ԱշխատաւորիՁայն>>օրաթերթը:
Կարսի պատմաճարտարապետական յուշարձաններէն, ամէնաարժէքաւորը  ՄԱՅՐ ՏԱՃԱՐ նէ,զոր կառուցուած է հայոց Աբաս թագաւորի (928-958 թուականին) ժամանակ, 10.րդ.դարուկիսուն:Ան կլօր յատակագիծովկենդրոնագմբէթկառոյցմընէեւհայկականմիջնադարեանլաւագոյնկոթողներէնկըհամարուի: ԿարսիյիշարժանեկեղեցիներէնմինալՍբ. Առաքելոց  Եկեղեցին  է: Ատենօքկայիննաեւ  Կարսի Սբ.Գրիգոր , Սբ.Նշան, Սբ.Աստուածածին  հայկական  եւՍբ. ՄիքայէլՀրեշտակպետիռուսականուՍբ.Գուորգյունականեկեղեցիները.
Կարսի յիշարժան կառոյցներէն են նաեւ,Կարս գետի վրայ գտնուող քարաշէն երեք կամուրջները որոնցմէ մին կը կոչուի ՎԱՐԴԱՆԻ ԿԱՄՈՒՐՋ :
 Կարս քաղաքմիեւնոյնատենմերմեծբանաստեղծԵղիշէՍողոմոնեանՉարենցիծննդավայրնէ:
Օգտագործուած Ակեր:
Հայկական ՀանրագիտարանՀայաստանի Մայրաքաղաքներ
Armenian Hause.org- Պատմական Հայաստանի Քաղաքները.
Armeniapedia-Encylopedia
Հայկական Ժամանակ—The Armenian Times.
Տօքթ.Սարգիս Ատամ.
 

Yorumlar kapatıldı.