İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

MEB’den Milli Güvenlik düzenlemesi

Bakanlık, kaldırılan Milli Güvenlik dersinde yer alan bazı konuları, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi derslerine ekleyerek programları yeniledi… Öğrencilere, ”tarihi ve bilimsel açıdan soykırım iddialarının  geçersizliğini ispat etme, Birleşmiş Milletler (BM) Soykırım Suçunun Önlenmesi ve  Cezalandırılması Sözleşmesindeki soykırım tanımı ile Yunanistan’ın asılsız  iddialarını karşılaştırma, Pontus iddialarının geçersizliğini tarihi, kültürel,  siyasi ve nüfus yapısı bakımından ispat etme” kazanımları öğretilecek.  Yunanistan’ın soykırım iddialarının geçersizliği BM ve uluslararası diğer  sözleşmelere göre değerlendirilecek… Türkiye’nin Ortadoğu’daki rolü ve izlediği politika ele alınacak,  artan terör olayları, Ermeni terör örgütü ASALA’nın faaliyetleri ve Türkiye’nin  bu konuda izlediği politikaya değinilecek.

*******
Bakanlık, kaldırılan Milli Güvenlik dersinde yer alan bazı konuları, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi derslerine ekleyerek programları yeniledi.
Milli Eğitim  Bakanlığı (MEB), kaldırılan Milli Güvenlik dersinde yer alan bazı konuları,  Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Çağdaş Türk ve Dünya  Tarihi derslerine ekleyerek, programları yeniledi.
Bakanlık, ortaöğretim kurumlarında verilen Milli Güvenlik Bilgisi  dersinin 2012-2013 öğretim yılından uygulamadan kaldırılmasını kararlaştırmıştı.  Bu derse ait haftalık 1 ders saatinin ise seçmeli ders saatlerine eklenmesi kabul  edilmişti.
Bakanlık bünyesinde oluşturulan komisyonca, kaldırılan Milli Güvenlik  dersinin öğretim programında yer alan bazı konular, amaçlar ve açıklamalar  ortaöğretimde okutulan Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi  ile Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersine ilişkilendirilerek, eklemeler yapıldı.
Yapılan eklemelerle mevcut derslerin programları, değişiklik nedeniyle  yenilendi.
        
Atatürkçü düşünce sistemi öğretilecek
Haftada 2 ders saati verilen Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve  Atatürkçülük Ders programına Milli Güvenlik dersine bağlı olarak yapılan  eklemeler daha çok ”Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri” ünitesiyle gerçekleşti.
Derste öğrencilere, Atatürkçü düşünce sistemini kavrama, Atatürkçülüğün  önemini değerlendirebilme, Atatürk ilkelerinin amacını analiz edebilme, Atatürk  ilke ve inkılaplarının dayandığı esasları da analiz edebilme kazanımları  verilecek.
Öğrenciler bu kazanımları elde edebilmek için Atatürkçü düşünce  sisteminin oluşmasına etki eden tarihi nedenleri araştırarak sunu  hazırlayabilecek.
Atatürkçülüğün nitelikleri, Türk milletinin ihtiyaçlarından doğduğu,  temelinde milli kültürün ve evrensel değerlerin olduğu, akıl ve bilime dayandığı,  yabancı siyasal akımlar ve ideolojilerden etkilenmediği, Atatürk’e özgü olduğu ve  Atatürkçülüğü oluşturan ilkelerin bir bütün olduğu anlatılacak.
Öğrencilerden, Atatürk’ün sözleri ve demeçlerinden yararlanarak Atatürk  ilke ve inkılaplarının dayandığı esasları açıklayan makale yazmaları istenecek.
        
Milli birliğin olumlu, olumsuz sonuçları ele alınacak
Atatürkçü düşüncede milli güç unsurlarının analiz edilmesinin de  öğretileceği derste, milli güç unsurları olarak yer bulan siyasi, ekonomik,  askeri ve sosyokültürel güç kavramları açıklanacak.
Milli birlik ve beraberliğin Türk toplumuna sağladığı yararlar örneklerle  açıklanacak, milli birliğin doğurduğu olumlu sonuçlar ve milli birliğe önem  verilmeyişinin olumsuz sonuçlarına yer verilecek.
Öğrencilere milli birlik ve beraberliği güçlendiren unsurlar  kavratılacak. Bu öğretilirken de milli eğitim, milli kültür, dil, tarih, kültür  ve ülkü birliği, Misak-ı Milli, Türklük şuuru ve manevi değerler anlatılacak.
        
Atatürk ilkeleri analizi
Atatürk ilkelerine sahip çıkmanın ve devamlılığını sağlamanın  gerekliliğini değerlendirebilme kazanımlarının da verileceği derste, Atatürk  ilkelerinin her birini analiz edebilme becerisi kazandırılacak. Öğrenciler,  ilkelerle ilgili makale yazabileceği gibi ilkelere ilişkin kavram haritası da  hazırlayacak.
Laiklik ilkesi analiz edilirken, dini istismar ve taassup konularında  Atatürk’ün düşünceleri ele alınacak, sözleri ve görüşlerinden örnekler verilecek.  Laikliğin Türk toplumuna sağladığı faydaların değerlendirilmesi, kanun önünde  eşitlik, çağdaşlaşma, toplumsal barış ve huzurun sürekliliğini sağlama, milli  birlik ve beraberliği güçlendirme bağlamında verilecek.
İnkılapçılık ilkesi ise yenileşmeye ve gelişmeye katkısı, çağdaşlaşma  çabalarının sürekliliğini sağlaması ve Atatürkçü düşünce sistemine dinamik bir  yapı kazandırması açısından değerlendirilecek.
Atatürk ilkeleri ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temelleri, Türk  toplumunun çağdaşlaşması, ülkede demokrasinin gelişmesi, insan hak ve  özgürlükleri arasındaki ilişkilere de yer verilecek.
        
Ermeniler konusu
Programda, ”Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi” adlı ünite işlenirken  ”Ermeniler ve Yunan-Pontus” ile ilgili konular da yer alacak.
Buna göre, derste öğrencilerin, Yunanistan’ın günümüzdeki Pontus  iddialarını gerçekleştirme faaliyetlerini değerlendirebilmeyi, Yunanistan’ın  Karadeniz bölgesi ile ilgili iddialarını açıklamayı öğrenmeleri amaçlanacak.
Öğrencilere, ”tarihi ve bilimsel açıdan soykırım iddialarının  geçersizliğini ispat etme, Birleşmiş Milletler (BM) Soykırım Suçunun Önlenmesi ve  Cezalandırılması Sözleşmesindeki soykırım tanımı ile Yunanistan’ın asılsız  iddialarını karşılaştırma, Pontus iddialarının geçersizliğini tarihi, kültürel,  siyasi ve nüfus yapısı bakımından ispat etme” kazanımları öğretilecek.  Yunanistan’ın soykırım iddialarının geçersizliği BM ve uluslararası diğer  sözleşmelere göre değerlendirilecek.
Öğrencilere aynı zamanda Cumhuriyet yönetimine yönelik iç ve dış  tehditler de kavratılacak. Lozan Barış Antlaşması’nın Türk dış politikasındaki  önemi anlatılacak ve bu anlaşmaya göre Türkiye’de kimlerin azınlık sayıldığına  değinilecek. Atatürk’ün milli dış politika hakkındaki görüşleri  değerlendirilecek.
        
Terör olayları ele alınacak
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi öğretim programı ise haftada 4 ders  saati esas alınarak hazırlandı. Milli Güvenlik dersinden eklenen kazanımlara göre  ise bu derste öğrenciler Türk dış politikasındaki gelişmeleri açıklamayı  öğrenecek. Türkiye’nin Ortadoğu’daki rolü ve izlediği politika ele alınacak,  artan terör olayları, Ermeni terör örgütü ASALA’nın faaliyetleri ve Türkiye’nin  bu konuda izlediği politikaya değinilecek.
Türk-Yunan ilişkileri; Ege adaları, Kıta sahanlığı ve Kıbrıs meselesi  çerçevesinde ele alınacak.
Soğuk Savaş dönemine ilişkin bilgilerin de anlatılacağı derste, iki  kutuplu dünya düzeninde Türkiye’nin izlediği politika gerekçeleri anlatılacak.  Türkiye’nin Türk Cumhuriyetleri ve Ortadoğu’da izlediği politikalar ve bu  politikaların sonuçları tartışılacak.
Türkiye’nin Avrupa Birliğine üyelik süreci ve bu süreçte meydana gelen  gelişmeler ele alınacak, öğrencilerin Türk dış politikasındaki gelişmeleri  kavramalarına ilişkin kazanımlar verilecek.
Derste, Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik  gelişmeleri kavrama kazanımları öğretilecek, bu kapsamda terör olaylarının  sebepleri ve terörü önlemeye yönelik tedbirler değerlendirilecek.

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: