İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ ԱՂԱՆԴԱՒՈՐՆԵՐԸ ԿԸ ԲԱԶՄԱՆԱՆ.

Ըստ վստահելի աղբիւրներու ,3 միլիոն բնակչութիւն ունեցող Հայաստանի մէջ,աղանդաւորներու թիւը կը հասնիշուրջ300-400 հազարի:Այսինքն,այս կը նշանակէբնակչութեան10 % ըաղանդաւորէ:Եթէ դրացիերկիրներունհետհամեմատենք142 միլիոննոցՌուսաստանինմէջաղանդաւորներութիւըկըհասնի700-800 հազարի,այսինքնՀայաստանիմէջաղանդաւարներըհամեմատաբարաւելիբազմաթիւեն, քանՌուռառտանի:

Աղանդաւորները,այնպիսի մարդոց խումբեր են, որոնք,աւանդական եկեղեցւոյ դաւանանքները չեն ընդունիրեւկըքարոզենիրենցառաջնորդինկամ  առաջնորդներուն  հակաեկեղեցական գաղափարները,այս խումբերը, ոչթէմիայնմերեկեղեցիին, այլնաեւմերազգայինանվտանգութեանուպետականութեանհիմքերըխանգարելուտեսանկէտէնվտանգկսպառնան: Անոնքկըհետապնդենքայքայիչուկործանիչնպատակներ.
Ընդհանրապէս աղանդաւոր խումբերու մարտավարութիւնը տարբեր է,բայց նպատակըմէկէ.Տարբերեննաեւ, անոնցսկզբնապատճառները:
Օրինակ,Պապտիստները(Մկրտիչեան) բողոքականութեան մի տարատեսակմընեն, մկրտութիւննուհաղորդութիւնըոչթէեկեղեցականխորհուրդ,այլսոսկեկեղեցականկարգկըհամարենուկըկնքենմիայնչափահասերը:
Մորմոնները, չեն ընդունիր, քրիստոնէական խորհրդանիշները. Այս աղանդը, ստեղծուածէ1830 թուականինԱ.Մ.ՆահանգներումէջԺօզէֆՍմիթիկողմէ:
Հայսատանի մէջ, ամենէն գործոն աղանդներէն մին ալ , Եհովայի վկաներներու աղանն է: Ասոնք  նոյնիսկկորսցնելովմարդկայինբարոյականարժէքներն,կը քարոզենամէնուրէք,ամէն վայրիմէջ: Անոնքկըվարեն<<մարդորսալու>> որոշգործընթացմըեւկըհամոզենայնմարդիկը,որոնքկըգտնուինընկերային, տնտեսական,հոգեկանանկայունվիճակիմըմէջ. Եւշատարագկազդենիրենց<<որս>երու խախուտուանկայունկացութեանվրայ,կը փորձեննաեւ,իրենցառաջնորդներունմոլորեցուցիչգաղափարներովայլափոխուած,<<Աստուածաշունչ>>ին միջոցաւ,այդ անմեղմարդիկը, առերեւոյթմխիթարել.
Եհովայի վկաներու քարոզիչները, որոշ մեթոտներ գործածելով , ձեւով մը կը սառեցնենմարդունուղեղը,եւ այս ձեւովմեզմէշատերկիյնանայսծուաղակինմէջ:Այս աղանդըհիմնուածէ,Ա.Մ.Նահանգներու  Փէնսիլվանիա  նահանգին մէջ,1872 ին: Անոնք կընդունին միայն Եհովայի Աստուածը, չեն ընդունիր Սուրբ Հոգին, Սուրբ Խաչը,Սուրբ մկրտութիւնը.
Ըստ Եհովայի  վկաններուն,երկրիվրայկըգտնուի<<Սատանայի>> թագաւորութիւնը,Եհովայիեւ  սատանային միջեւ տեղի ունեցած ճակատամարտին  հետեւանքով  մարդկութիւնըպիտի  կը կործանի, սակայն, պիտի փրկուին միայն Եհովայի վկանները եւ երկրի վրայ  պիտիհաստատուիԵհովայԱստուծոյթագաւորութիւնը.
Ի հարկէ ,այս ամբողջը խեղկատակութիւնն է,սակայն , ցաւօք սրտի ,կը հաստատենք որ, մեզմէ շատեր չեն գիտեր այս իրականութիւնը ու կը հետեւինմոլորութեանճամբուն. Հետեւաբար,պէտք է աչալուրջեւգիտակիցըլլալ, տեղեկանալաղանդաւորականշարժումներուուգործունէութեան, չթոյլատրելանոնցմերմէջներթափանցումնուտարածումն.ԱնհրաժէշտէնաեւորՀայաստանիիշխանութեանկողմէազդեցիկմիջոցներով  սահմանափակումներ դրուին <<խօսքիուխղճիազատութեան>> վրայ.
Ինչ կը վերաբերի մեր բոլորին,որպէս Հայ Եկեղեցւոյ հարազատ որդիներ‘, մեր իւրաքանչիւրին հիմնական պարտականութիւննէ, թոյլչտալնմանօրինակշեղումներունուանոնց‘  մեզի  մօտենալուն: Յստակօրէնյայտնիէոր, աղանդաւորականշարժումներունմէջչկայաւելիմեղմկամաւելիգեղեցիկաղանդ, բոլորնալքայքայիչեւկործանիչեն:
Պէտք է հայ ժողովուրդը հեռու պահել աղանդաւորներէ եւ նաեւալաւելիմօտեցնելՀայԱռաքելականԵկեղեցիին.
Տօքթ.Սարգիս Ատամ.
Գերմանիա

Yorumlar kapatıldı.