İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

ԶՐՈՅՑ՝ ՍԻՊԻԼԻ ՀԵՏ

Փափաքում Էի, Ինքնութիւնս, Մայրենի Լեզուս Իմ Երգով Ներկայացնել Թուրքերին.


———————–
ՆԱՆԷ ԱՒԱԳԵԱՆ
———————–
«Երազիս մէջ այրում էիր,
Նամակներս քեզ գրած,
Ա՜խ, նրանց մէջ՝ թէ բանայիր՝
Իմ սիրտը կա՛ր, իմ սիրած…»
Յովհաննէս Շիրազի «Նամակ» բանաստեղծութեան հիման վրայ գրուածհամանուներգըՍիպիլիկատարմամբանցեալտարիԹուրքիայիեւհամաշխարհայինմամուլիգլխագրերումէր: Պոլսահայերգչուհուհայալեզուերգնաննախադէպջերմընդունելութեանարժանացաւթուրքհասարակութեանկողմից, ինչըպատահականչէր, քանզիերիտասարդհայուհուջերմութովիչձայնը, կանացիիւրատեսակքնքշութեամբկատարումը, որթափանցումէհոգուբոլորանկիւնները, անտարբերչէրկարողթողնելնաեւամենախիստ՝թուրքքննադատներին: ԱռաջինանգամԹուրքիայիհանրայինեւայլհեռուստաալիքներովեթերհեռարձակուեցհայերէնլեզուովտեսահոլովակ, որյայտնուեցնաեւերկրիերաժշտականլաւագոյնտասնեակում:
«Ինձ համար ամենակարեւորը ժողովրդի արձագանգն էր: Փափաքում էի, ինքնութիւնս, մայրենի լեզուսիմերգովներկայացնելթուրքերին: Երազանքսիրականացաւ՝երգըոչմիայնընդունուեց, նաեւսիրելիդարձաւ: Բոլորնինձասումէին, ինչգեղեցիկլեզուէ, ինչհաճելիերաժշտութիւն»:
Թուրքիայի երիտասարդների շրջանում երգը դարձաւհիթային, Սիպիլիձայնըհնչումէրիւրաքանչիւրվաճառատնից, երգչուհումասինգրեցիներկրիճանաչուածլրատուամիջոցները: «Նամակ» տեսահոլովակինկարահանմանընթացքումստեղծագործականողջխումբիանդամներըհայերէնովկրկնումէիներգիբառերը», պատմումէՍիպիլ, որիրկատարմամբնաեւկոտրեցԹուրքիայումառկայկարծրատիպեր:
Թուրքիայի պետական «ԹՐԹ» հեռուստաալիքի «Երազային Երգեր» յայտնիհաղորդմանըՍիպիլիմասնակցութիւնը, միաժամանակպատմականկարելիէհամարել: Երիտասարդհայուհինուղիղեթերում, ճանաչուածթուրքերաժիշտներինուագակցութեամբ, ներկայացրեցհայիհամարնուիրական՝«Կիլիկիա», «ՏեսնեմԱնինունորմեռնեմ», նաեւ՝«ՏէրՈղորմեա» երգերը՝կատարմանիրենբնորոշնրբութեամբմերազգիկարօտիուվշտիերգերըներկայացնելովմիլիոնաւորթուրքհեռուստադիտողների:
«Իւրաքանչիւր երգից առաջ նաեւ թուրքերէնի էի թարգմանում բառերն ու ներկայացնում երգի իմաստը: Այդամէննանհաւատալիէրթւում», պատմումէՍիպիլը: ԱյսօրՍիպիլիհայալեզուձայնասկաւառակըվաճառւումէԹուրքիայիերաժշտականբոլորվաճառակէտերումեւմեծպահանջարկունիոչմիայնհայերի, նաեւ՝թուրքերիեւօտարերկրացիներիշրջանում:
Հայկական եկեղեցի այցերի ժամանակ հոգեւոր երաժշտութիւնն էր, որ մանուկ հասակում Սիպիլի մօտ սէր է արթնացրել դէպի արուեստի այս ժանրը: Ու թէեւ Սիպիլը երաժշտական կրթութիւն չստացաւ, իսկ յետագայում աշխատանքի անցաւ տնտեսագէտի իր մասնագիտութեամբ, երբեք չհեռացաւերաժշտութիւնից: Հաւատարիմմնալովերգարուեստինկատմամբիրնախասիրութեանը, Սիպիլը1991 թուականիցհանդէսէգալիսՊոլսի«ՍուրբՎարդանանց» երգչախմբում: ԵրաժշտականնրայետագայուղիննախանշւումէպոլսահայյայտնիերգահանՄաժակԹոշիկեանիհետհանդիպումիցյետոյ:
«Երգելու եւ իմ ձայնասկաւառակը ունենալու մասին երբեք չեմ դադարել մտածել, նոյնիսկ աշխատանքիս ժամերին: Շիրազի բանաստեղծութիւնը, որ առաջինպահիցսիրելիէրինձ, պահումէիգրադարակումսեւհաւատումէի, որգալուէիմպահը: ՄաժակԹոշիկեանիհետհանդիպումըշրջադարձայինէրինձհամար: Նրանխնդրեցիմեղեդիգրելբանաստեղծութեանհիմանվրայ, որըիմերգըպիտիդառնար: Երեքօրանցստեղծուեց«Նամակը», այնուհետեւձայնագրեցինք«Կիլիկիան» եւհայկականմիքանիայլերգերութողարկուեցիմառաջին՝«Սիպիլ» ձայնասկաւառակը», պատմումէերգչուհին: Այնանսպասելիաննախադէպյաջողութիւնէունենում: Տաղանդաւորհայուհումասինգրումեննաեւհամաշխարհայինլրատուամիջոցները, իսկամենաբաղձալիներգչուհինհամարումէՀայաստանհրաւէրը:
«Առաջին անգամ հայրենիքում եղել էի տասը տարի առաջ եւ առիթ էի ունեցել մասնակցելու համահայկական խաղերին: Այդ ժամանակշատէիյուզուել, երբհայրենիհողումհամախմբուածտեսայաշխարհիտարբերկողմերիցժամանածհայերի: Այդպահիներազեցի, որմիօրերգեմիմբոլորհայրենակիցներիհամար: Տասըտարիանց, 2011 թուականինհրաւէրստացայՀայաստանից՝երգելուհամահայկականխաղերիժամանակ: ԴահրաշքէրեւհայրենիքումգտնուելուսիւրաքանչիւրօրըշնորհակալութիւնեմյայտնելԱստծուն», յուզմունքովնշումէՍիպիլ:
«Եթէ հաւատաս, գործդ անես անկեղծութեամբ ու սիրով՝ իւրաքանչիւր երազանք կիրականայ», հաւաստիացնում է նաեւ ազգայինըկրողհայուհին: Սիպիլիկատարումըջինջէ, հոգուցբխողուլիսիրով, որփոխադարձէ: Ունկնդիրըզգումեւգնահատումեւայսառումովյատկանշականէ, որՍիպիլըյաղթողէճանաչուելՄոսկուայումամէնտարիանցկացուող«Արմէնիա» հեղիանակաւորմրցոյթում, «Կախարդականձայն» անուանակարգում: Այսյաղթանակընաստացելէհանդիսատեսիշրջանումանցկացուածհարցումներիարդիւնքում՝ստանալով13 հազարընտրողներից9.400 ձայն: Ապրիլի7ինՍիպիլիրմրցանակըկըստանայ՝մասնակցելով7րդամենամեայարարողութեանը:
«Չափազանզ յուզուած եմ եւ ուրախ նման պարգեւի համար, որ արժանացայ հայ հանդիսատեսի կողմից: Սա նաեւ մեծ խթան է ինձ համար», նշում է Սիպիլը: Մինչ Ռուսաստան մեկնելը, Սիպիլը Պոլսահայ համայնքի հրաւէրով համերգներով հանդէս կը գայ Լոս Անջելեսում՝ Մարտի 24ին եւ Մարտի 31ին՝ Նիւ Եորքում: Երգչուհին այնուհետեւ կը մեկնի հայրենիք՝ մասնակցելու հայաստանեան երգիչների հետ զուգերգով հանդէս գալով նախագծին:
«Երաժշտութիւնը սէր է ինձ համար: Սէրը իմ կեանքում ամենաթանկ բանն է՝ ես սիրով եմ աշխատում եւ արդիւնքում շրջապատուած եմ սիրով եւ սա է ամենամեծ երջանկութիւնը», կեանքի իր նշանաբաննէներկայացնումերգչուհին:
Յ.Գ. Սիպիլի կատարումներին ծանօթ էի տարբեր կայքերից: Նրա հետ հանդիպումս հաստատեց այն լուսաւոր ու անկեղծ զգացումը, որ ստացել էի առաջին անգամ լսելով նրան: Սակայն եւս մի զգացողութիւն ունեցայ. իմ առջեւչափազանցմեղմուգեղեցիկհայկինէր, ումյիրաւիկարելիէմերօրերիհերոսներիցհամարել, որիրարուեստիմիջոցով, խիզախաբարթուրքհասարակութեաննէներկայացնումհային, նրաարժէքներնուցաւը, նաեւ՝պահանջները:
«Երբ լսում եմ իմ երգերը Պոլիսի գլխաւոր փողոցներում, յուզւում եմ եւ արտասւում: Ամէն ինչ անելու եմ, որ այս հողերում միշտ լսուի հայ երգը», նշում է Սիպիլ, որ պատրաստւում է առաջիկայում երգել Անիում: Յաջողութիւն մաղթենք մեր հայրենակցուհուն իր առաքելութեանճանապարհինեւնեցուկկանգնենքնրանախաձեռնութիւններին:

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: