İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Flash Flash Flash Vakıflar Kanunu İle ilgili Kanun Hükmünde Kararname

Hükümet ciddi bir süpriz yaptı. 27 Şubat 2011 tarih ve 28038 sayılı Resmi gazetede yayımlanan ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklikler yapan kararnamede Vakıflar Kanunda Cemaat vakıflarını ilgilendiren çok önemli değişiklikler var.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK  BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ  HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

HÜKMÜNDE KARARNAME
27 Ağustos 2011 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28038
Karar Sayısı: KHK/651
MADDE 14 – 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 35 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Devlet Bakanı” ibaresi “Başbakan Yardımcısı” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 15 – 5737 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin birinci fıkrasına (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
“d) Usul ve esasları Genel Müdürlükçe çıkarılan yönetmelikle belirlenmek üzere ihtiyaç sahibi yükseköğrenim öğrencilerine 3/3/2004 tarihli ve 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine tabi olmaksızın burs vermek.”
MADDE 16 – 5737 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasına “I. Hukuk Müşaviri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Rehberlik ve Teftiş Başkanı” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan “Devlet Bakanının” ibaresi “Başbakan Yardımcısının” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 17 – 5737 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 11 – Cemaat vakıflarının;
a) 1936 Beyannamesinde kayıtlı olup malik hanesi açık olan taşınmazları,
b) 1936 Beyannamesinde kayıtlı olup kamulaştırma, satış ve trampa dışındaki nedenlerle Hazine, Vakıflar Genel Müdürlüğü, belediye ve il özel idaresi adına kayıtlı taşınmazları,
c) 1936 Beyannamesinde kayıtlı olup kamu kurumları adına tescilli olan mezarlıkları ve çeşmeleri,
tapu kayıtlarındaki hak ve mükellefiyetleri ile birlikte bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren oniki ay içinde müracaat edilmesi halinde, Meclisin olumlu kararından sonra, ilgili tapu sicil müdürlüklerince cemaat vakıfları adına tescil edilir.
Cemaat vakıfları tarafından satın alınmış veya cemaat vakıflarına vasiyet edildiği veya bağışlandığı halde, mal edinememe gerekçesiyle Hazine veya Genel Müdürlük adına tapuda kayıt edilen taşınmazlardan üçüncü şahıslar adına kayıtlı olanların Maliye Bakanlığınca tespit edilen rayiç değeri Hazine veya Genel Müdürlük tarafından ödenir.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.”
MADDE 40 – Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 41 – Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 Abdullah GÜL 
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                       Başbakan

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: