İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

ÂàôրøƲ Æր²ôàôÜø âàôÜÆ ØÆæ²ØîºÈàô հ²Úàò ä²îրƲրøÆ ÀÜîրàôº²Ü Ú²րàô ê²êàôܺ²Ü TURKEY HAS NO RIGHT TO INTERFERE IN ARMENIAN PATRIARCH’S ELECTION

è³Ùϳí³ñ سÙáõÉ ú·áëïáë 25, 2010
ÂàôրøƲ Æր²ôàôÜø âàôÜÆ ØÆæ²ØîºÈàô հ²Úàò ä²îրƲրøÆ ÀÜîրàôº²Ü
Ú²րàô ê²êàôܺ²Ü
հ³Ï³é³Ï ³նáñ áñ Èá½³նÇ Ñ³Ù³Ó³Ûն³·Çñáí ÏÁ ն³Ë³ï»ëáõÇ ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç μն³ÏáÕ áã Ù³ÑÙ»ï³Ï³ն ÷áùñ³Ù³ëնáõÃÇõնն»ñáõª ѳۻñáõ, ÛáÛն»ñáõ »õ Ññ»³ն»ñáõ Çñ³õáõնùն»ñáõ å³ßïå³նáõÃÇõն, ³Ûëáõѳն¹»ñÓ ³Û¹ Çñ³õáõնùն»ñÁ ÙÇßï Ï՛áïն³Ñ³ñáõÇն Ãñù³Ï³ն ϳé³í³ñáõû³ն ÏáÕÙ¿£
ÂáõñùÇáÛ Ñ³Û»ñÁª í³Ëն³Éáí Çñ»նó ϳé³í³ñáõû³ն ½³ÛñáÛÿն, ѳ½áõ³¹¿åûñ¿ն ÏÁ ѳٳñÓ³ÏÇն ³é³ñÏ»É Çñ»նó ù³Õ³ù³ódzϳն Çñ³õáõնùն»ñáõ ۳׳˳ÏÇ áïն³Ñ³ñáõÙն»ñáõն ¹¿Ù£ ²õ»ÉÇ í³ïÁ ³Ûն ¿, »ñμ äáÉëáÛ Ñ³Û»ñÁ Çñ»նù »ñμ»Ùն Ãáõñù å³ßïûն»³ն»ñÁ ÏÁ Ññ³õÇñ»ն ÙÇç³Ùï»Éáõ Çñ»նó ѳٳÛնùÇ ·áñÍ»ñáõնª Çñ»նó ն»ñùÇն »õ ³նÓն³Ï³ն í¿×»ñÁ ÉáõÍ»Éáõ ѳٳñ£
²ÛëåÇëÇ ÏáåÇï ÙÇç³Ùïáõû³ն óñÙ ûñÇն³Ï ÙÁն ¿ñ ²ñ³Ù ³ñù. ²Ã»ß»³նǪ Çμñ»õ å³ïñdzñù³Ï³ն ÷á˳նáñ¹ ÁնïñáõÃÇõնÁ ³Ûն μ³ն¿ն »ïù, »ñμ μÅÇßÏն»ñÁ ³Ëïáñáß»óÇն, áñ äáÉëáÛ ³ÛÅÙáõ å³ïñdzñù Ø»ëñáå Øáõóֆ»³ն ÏÁ ï³é³åÇ ³նμáõÅ»ÉÇ Ùï³·³ñáõû³Ùμ£
ì»ó ³ÙÇë ³é³ç, »ñÏáõ ï³ñÇ áõß³óáõÙáí, áñáõն ÁնóóùÇն å³ïñdzñù Øáõóֆ»³նÇ ³նϳñáÕáõû³ն å³ï׳éáí ÷³ëïûñ¿ն å³ïñdzñùÇ ³ÃáéÁ ó÷áõñ Ùն³ó³Í ¿ñ, äáÉëáÛ å³ïñdzñù³ñ³նÇ Îñûն³Ï³ն ÅáÕáíÁ ¹ÇÙ»ó Ãñù³Ï³ն ϳé³í³ñáõû³նª ÃáÛÉïáõáõÃÇõն Ëն¹ñ»Éáí ³Ãáé³ÏÇó å³ïñdzñùÇ ÁնïñáõÃÇõն ϳ۳óն»Éáõ ѳٳñ£ Îñûն³Ï³ն ÅáÕáíÁ նß³ն³Ï»ó å³ïñdzñù³Ï³ն Áնïñáõû³ն ն³Ë³Ó»éնáÕ Ù³ñÙÇն ÙÁª ²ն·³ñ³Û¿ն ÃáÛÉïáõáõÃÇõն ëï³ն³É¿ »ïù նÙ³ն ÁնïñáõÃÇõն ϳ½Ù³Ï»ñå»Éáõ ѳٳñ£
Æñ³íÇ׳ÏÁ ³É ³õ»ÉÇ Ë××áõ»ó³õ, »ñμ Áնïñáõû³ն ն³Ë³Ó»éնáÕ Ù³ñÙÇնÁ, ·»ñ³½³նó»Éáí Çñ Édz½ûñáõÃÇõնն»ñÁ, ÇնùնáõñáÛն ն³Ù³Ï ÙÁ ÛÕ»ó Ãñù³Ï³ն Çß˳նáõÃÇõնն»ñáõնª նáñ å³ïñdzñù, ³ÛÉ áã ÿ ³Ãáé³ÏÇó å³ïñdzñù Áնïñ»Éáõ ÃáÛÉïáõáõû³ն Ëն¹ñ³նùáí£
²Ûë »ñÏáõ ն³Ë³Ó»éնáõÃÇõնն»ñն ³É ÙÇ»õնáÛն Éáõñç ë˳ÉÁ ·áñÍ»óÇնª Ññ³õÇñ»Éáí Ãñù³Ï³ն ϳé³í³ñáõÃÇõնÁ ÙÇç³Ùï»Éáõ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛնùÇ Ïñûն³Ï³ն ն»ñùÇն ѳñó»ñáõն£ ²õ»ÉÇ°ն. ³Ãáé³ÏÇó å³ïñdzñù áõն»ն³ÉÁ ÏÁ ѳϳë¿ñ å³ïñdzñù³ñ³նǪ ·ñ»Ã¿ 600-³Ù»³Û ³õ³ն¹áõû³ն »õ ëáíáñáõû³նª Ç ï³ñμ»ñáõÃÇõն سÛñ ²Ãáé êáõñμ ¾çÙdzÍÇնÇ, Ø»ÍÇ î³նն ÎÇÉÇÏÇáÛ Ï³ÃáÕÇÏáë³ñ³նÇ »õ ºñáõë³Õ¿ÙÇ Ñ³Ûáó å³ïñdzñù³ñ³նÇ£ Üáñ å³ïñdzñù Áնïñ»Éáõ Ëն¹ñ³նùÁ նáÛնå¿ë ×Çß¹ ã¿ñ. ·áñÍáÕ å³ïñdzñùÇ Ï»ն¹³նáõû³ն
ųٳն³Ï նáñ å³ïñdzñù ãÇ Ïñն³ñ ÁնïñáõÇÉ, áñáíÑ»ï»õ å³ïñdzñùն»ñÁ Ï՛ÁնïñáõÇն óٳѣ
ú·ïáõ»Éáí Ñ³Û Ñ³Ù³ÛնùÇն Ù¿ç ·áÛáõÃÇõն áõն»óáÕ ï³ñ³Ï³ñÍáõÃÇõնն»ñ¿ն, Ãñù³Ï³ն ϳé³í³ñáõÃÇõնÁ í»ñç³å¿ë 29 ÚáõնÇëÇն å³ï³ë˳ն»ó ¹ÇÙáõÙÇնª ÃáÛɳïñ»Éáí ÷á˳նáñ¹Ç »õ áã ÿ ³Ãáé³ÏÇó å³ïñdzñùÇ Ï³Ù նáñ å³ïñdzñùÇ ÁնïñáõÃÇõն£ Æñ»նó ³Ûë ù³ÛÉáí Ãñù³Ï³ն Çß˳նáõÃÇõնն»ñÁ áïն³Ñ³ñ»óÇն Ñ³Û Ñ³Ù³ÛնùÇ Ïñûն³Ï³ն Çñ³õáõնùն»ñÁ, »õ ¹Åμ³Ëï³μ³ñ ³Û¹ Ù¿ÏÁ ÁñÇն նáÛնÇնùն Ñ³Û Ñ³Ù³ÛնùÇն Ëն¹ñ³նùáí£
ÂáÛɳïñ»Éáí, áñ å³ïñdzñù³ñ³նÁ ն»ñϳ۳óáõÇ ÷á˳նáñ¹Ç ٳϳñ¹³Ïáí, Ãñù³Ï³ն ϳé³í³ñáõÃÇõնÁ Ãáõɳóáõó ³Û¹ å³ïٳϳն ѳëï³ïáõû³ն ϳñ·³íÇ׳ÏÁ, áñáíÑ»ï»õ å³ïñdzñù Øáõóֆ»³ն ï³é³å»Éáí Ùï³õáñ »õ áã ÿ ֆǽÇù³Ï³ն ³նϳñáÕáõû³Ùμ, Ïñն³Û ï³Ï³õÇն »ñϳñ ï³ñÇն»ñ ³åñÇÉ, ÇëÏ ³Û¹ ÁնóóùÇն å³ïñdzñù³ñ³նÁ åÇïÇ ³é³çնáñ¹áõÇ ÙdzÛն ÷á˳նáñ¹Ç ÏáÕÙ¿£ ²ÛëåÇëÇ å³ï³Ñ³Ï³նáõÃÇõն åÇïÇ Í³é³Û¿ ÂáõñùÇáÛ ß³Ñ»ñáõն. í»ñçÇնë ÙÇßï Ó·ï³Í ¿ ѳۻñÁ ÓáõÉ»É ¹Çõ³ն³Ï³É³Ï³ն ³ñ·»Éùն»ñáíª ½³նáնù ½ñÏ»Éáí ϳÙùÇ ³½³ï ³ñï³Û³Ûïáõû³Ùμ Áնïñáõ³Í »õ áõն³Ï Ñá·»õáñ ³é³çնáñ¹¿£
γé³í³ñáõû³ն Ññ³Ù³ն³·Çñ¿ն »ïù, 48 ųÙáõ³ն ÁնóóùÇն, ²Ã»ß»³ն ³ñù»åÇëÏáåáë, áñ ÷³ëï³óÇ ÏÁ ջϳí³ñ¿ñ å³ïñdzñù³ñ³նÁª Çμñ»õ 26 ³ն¹³Ù áõն»óáÕ Îñûն³Ï³ն ÅáÕáíÇ ն³Ë³·³Ñ, ÅáÕáíÇ Ññ³õÇñ»ó »õ ÙdzӳÛնáõû³Ùμ Áնïñáõ»ó³õ Çμñ»õ ÷á˳նáñ¹£ à»õ¿ ³ÛÉ ÏÕ»ñ³Ï³նÇ Ï³ñ»ÉÇáõÃÇõն ãïñáõ»ó³õ ³é³ç³¹ñ»Éáõ Çñ ûÏն³ÍáõÃÇõնÁ ³Û¹ å³ßïûնÇն£
ØÇնã ³ß˳ñѳë÷Çõé ѳÛáõÃÇõնÁ Éáõé ¿ñª μ³ó³éáõû³Ùμ ¶»ñÙ³նÇáÛ Ã»ÙÇ ³é³çնáñ¹ ¶³ñ»·Çն ³ñù. ä»ù×»³նÇ, äáÉëáÛ ù³նÇ ÙÁ Ëǽ³Ë ѳۻñ ѳٳñӳϻó³ն Çñ»նó μáÕáùÇ Ó³ÛնÁ μ³ñÓñ³óն»É£ Àնïñáõû³ն ն³Ë³Ó»éնáÕ Ù³ñÙÇնÁ, áñ Éáõͳñáõ»ó³õ Ãñù³Ï³ն ϳé³í³ñáõû³ն ÏáÕÙ¿, ¹³ï³Ï³ն ¹ÇÙáõÙ ն»ñϳ۳óáõó Áն¹¹¿Ù ²ն·³ñ³ÛÇ áñáßáõÙÇնª å³Ñ³նç»Éáí նáñ å³ïñdzñùÇ ÁնïñáõÃÇõնն»ñ, ³ÛÉ áã ÿ ÷á˳նáñ¹Ç£
Ʊնã å¿ïù ¿ Áն»É ëï»ÕÍáõ³Í Çñ³íÇ׳ÏÇն Ù¿ç£ Âáõñùdzۿն ¹áõñë ·ïնáõáÕ Ïñûն³Ï³ն »õ ³ß˳ñÑÇÏ Ñ³Û Õ»Ï³í³ñն»ñÁ å¿ïù ¿ μáÕáùÇ Çñ»նó Ó³ÛնÁ μ³ñÓñ³óն»ն Ñ³Û »Ï»Õ»óõáÛ ն»ñùÇն ·áñÍ»ñáõն Ãñù³Ï³ն Çß˳նáõû³նó ³նѳñÏÇ ÙÇç³Ùïáõû³ն ¹¿Ù, áñ Èá½³նÇ Ñ³Ù³Ó³Ûն³·ÇñÇ Ë³ËïáõÙ ¿£
շ³ï ϳñ»õáñ ¿, áñ ÂáõñùÇáÛ Ñ³Û»ñÁ ѳٳËÙμáõÇն »õ Û³Ûï³ñ³ñ»ն, áñ ÷á˳նáñ¹Ç å³ßïûնÁ ųٳն³Ï³õáñ ÙÇçáó³éáõÙ ¿, ³ÛÉ áã ÿ »ñϳñ³Å³ÙÏ¿ï ÉáõÍáõÙ£ ²é³նó ²ն·³ñ³Û¿ն ÃáÛÉïáõáõÃÇõն Ëն¹ñ»Éáõª Ñ³Û Ñ³Ù³ÛնùÁ å¿ïù ¿ ϳ½Ù³Ï»ñå¿ ³Ãáé³ÏÇó å³ïñdzñùÇ նáñ ÁնïñáõÃÇõն, áñ ³ÛնáõÑ»ï»õ åÇïÇ ¹³éն³Û å³ïñdzñù ն»ñϳÛÇë ³նϳñáÕáõû³Ùμ ï³é³åáÕ å³ïñdzñù Øáõóֆ»³նÇ í³Ë׳նáõÙ¿ն »ïù£
²ñ¹»ûù Ñ³Û Ñ³Ù³ÛնùÁ åÇïÇ áñáß¿ նá±ñ å³ïñdzñù, ÿ± ³Ãáé³ÏÇó å³ïñdzñù Áնïñ»É, ³ïÇϳ ÙdzÛն Çñ ·áñÍն ¿ »õ áã ÿ Ãñù³Ï³ն Çß˳նáõÃÇõնն»ñáõնÁ£ γñ»õáñ ¿, áñ äáÉëáÛ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛնùÁ ѳٳËÙμáõÇ Ù¿Ï Áն¹Ñ³նáõñ ¹ÇñùáñáßáõÙÇ
ßáõñç »õ Ëáõë³÷Ç Û³õ»É»³É å³é³ÏïáõÙ¿£ ºÃ¿ ï»Õ³Ï³ն Ñ³Û Ñ³Ù³ÛնùÁ ¹³éն³Û Ùdzëն³Ï³ն »õ ëï³ն³Û ³ß˳ñÑÇ Ñ³Ûáõû³ն »õ áã ѳۻñáõ ³ç³ÏóáõÃÇõնÁ, ³å³ Ãñù³Ï³ն ϳé³í³ñáõÃÇõնÁ, áñ ÏÁ å³ñÍ»ն³Û Çñ ³ß˳ñÑÇÏ »õ ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³ն í³ñã³Ï³ñ·áí, ѳñϳ¹ñ³μ³ñ åÇïÇ ½ëå¿ Çñ ù³Õ³ù³Ï³ն ÙÇç³ÙïáõÃÇõնÁ Ñ³Û ÷áùñ³Ù³ëնáõû³ն Ïñûն³Ï³ն ·áñÍ»ñáõն£

Ramgavar Mamoul August 25, 2010
TURKEY HAS NO RIGHT TO INTERFERE IN ARMENIAN PATRIARCH’S ELECTION
By: HAROUT SASSOUNIAN
Although the Treaty of Lausanne is supposed to protect the rights of non-Muslim minorities in Turkey – Armenians, Greeks, and Jews – these rights are routinely violated by the Turkish government.
Armenians in Turkey, fearing the government’s wrath, rarely dare to object to the repeated violations of their civil rights. Worse still, Istanbul Armenians sometimes invite Turkish officials to intervene in their community’s affairs in order to settle their internal and personal disputes.
The latest example of such blatant interference was the selection of Archbishop Aram Ateshyan, as Deputy Patriarch, after doctors had diagnosed the current Patriarch of Turkey, Mesrob Mutafian, as suffering from incurable dementia.
Six months ago, after a two-year delay during which the Patriarchal seat was practically vacant due to Patriarch Mesrob’s incapacity, the Patriarchate’s Religious Council wrote to the Turkish government seeking permission to elect a coadjutor (co-Patriarch). The Council then set up an Election Committee in order to organize such an election once Ankara gave its permission.
To complicate matters, the Election Committee, exceeding its authority, sent its own letter to Turkish officials, asking for permission to elect a new Patriarch rather than a co-Patriarch.
Both initiatives made the serious error of inviting the interference of the Turkish government into the Armenian community’s internal religious affairs. Furthermore, both requests contradicted the Patriarchate’s almost 600-year tradition and practice of not having a co-Patriarch, unlike the Holy See of Etchmiadzin, the Catholicosate of Cilicia, and the Armenian Patriarchate of Jerusalem. The request to elect a new Patriarch was also improper, since a new Patriarch can not be elected, while the existing Patriarch is still alive, as Patriarchs are elected for life.
Taking advantage of the dissension within the Armenian community, the Turkish government finally responded on June 29, allowing the election of a Deputy Patriarch, but not a co-Patriarch or a new Patriarch. By so doing, Turkish officials violated the Armenian community’s religious rights, ironically, at the community’s own request!
In authorizing a Deputy Patriarch to represent the Patriarchate, the Turkish government has in effect weakened the status of that historic institution. Since Patriarch Mesrob is mentally but not physically incapacitated, he may live for many years, while the Patriarchate is led by a mere Deputy Patriarch. Such an eventuality would serve Turkey’s interests which have always sought to assimilate the Armenians by bureaucratic obstructions, and depriving it of a freely elected and capable religious leader.
Within 48 hours of the government’s edict, Archbishop Ateshyan, who de facto ran the Patriarchate as Chairman of the 26-member Religious Council, convened a meeting which unanimously elected him Deputy Patriarch. No other clergymen were given a chance to submit their candidacies for that post.
While Armenians worldwide remained silent, with the exception of Primate of Germany, Archbishop Karekin Bekciyan, a few courageous Armenians in Istanbul dared to raise their voices in protest. The Election Committee, which the Turkish government disbanded, filed a lawsuit against Ankara’s decision, demanding the election of a new Patriarch, not just a Deputy. Where do we go from here? Armenian religious and lay leaders outside Turkey should protest the undue interference of the Turkish authorities in the internal affairs of the Armenian Church in violation of the Lausanne Treaty.
More importantly, Armenians in Turkey should come together and declare that the office of the Deputy Patriarch is a temporary arrangement, not a long-term solution. Without asking for Ankara’s permission, the Armenian community should organize a new election to elect a co-Patriarch, who would then become Patriarch after the demise of the presently incapacitated Patriarch Mutafian.
Whether the Armenian community decides to elect a new Patriarch or a co-Patriarch is its own business, and not that of Turkish officials. It is important that the Istanbul Armenian community coalesces around a common position and avoids further dissension. If the local Armenian community becomes united and enjoys the backing of Armenians and others around the world, the Turkish government, which prides itself as a secular and democratic regime, would be more reluctant to politically interfere in the Armenian minority’s religious affairs

Yorumlar kapatıldı.