İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

հ³Û³ëï³նÇ ´ն³Ïãáõû³ն ÂÇõÁ 3.219.400 ¿

հ³Û³ëï³նÇ ³½·³ÛÇն íÇ׳ϳ·ñáõû³ն ëå³ë³ñÏáõû³ն Ññ³å³ñ³Ï³Í ïáõ»³Éն»ñáí, 2006Ç ÚáõÉÇë 1Ç ¹ñáõû³Ùµª հ³Û³ëï³նÇ µն³Ïãáõû³ն Ãáõ³ù³ն³ÏÁ ϳ½Ù³Í ¿ 3 ÙÇÉÇáն 219.400 Ñá·Ç:

²նó»³É ï³ñáõ³ն նáÛն ûñáõ³ն ¹ñáõû³Ùµ, ³Ûë ÃÇõÁ 3 ÙÇÉÇáն 215.800 ¿ñ:

²½·³ÛÇն íÇ׳ϳ·ñ³Ï³ն ͳé³Ûáõû³ն ïáõ»³Éն»ñáõն ѳٳӳÛն, 2006Ç ï³ñ»ëÏǽµÇ ¹ñáõû³Ùµ, µն³Ïãáõû³ն Ãáõ³ù³ն³ÏÇ 64.6%Á ³ß˳ïáõն³Ï ï³ñÇùÇ ¿, 22.7%Áª ³ß˳ïáõն³Ï ï³ñÇù¿ն å³Ï³ë, ÇëÏ 12.7%Áª ³ß˳ïáõն³Ï ï³ñÇù¿ն µ³ñÓñ: ÀնóóÇÏ ï³ñáõ³ն Úáõնáõ³ñ-ÚáõնÇëÇն µն³Ïãáõû³ն µն³Ï³ն ³×Á ϳ½Ù³Í ¿ 3144 Ñá·Ç, áñ ³նó»³É ï³ñáõ³ն նáÛն ųٳն³ÏÇ Ñ³Ù»Ù³ï å³Ïë³Í ¿ 12%áí: ²Û¹ ³ÙÇëն»ñáõն Íնáõն¹ն»ñáõ ÃÇõÁ »Õ³Í ¿ 17.513 ÇëÏ Ù³Ñ»ñáõնÁª 14.369:

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: