İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

²ØºÜ© ê© ä²îրƲրø հ²ÚրÀ հÆÜ îàزրÆ ê© ÌÜàôܸÀ îúܺò ¸äր²ò ¸²êºրàôÜ հºî

Ü©²©î© Ø»ëñáå ê© ä³ïñdzñù հ³ÛñÁ 19 Úáõնáõ³ñ 2006 (»ñ¿Ï)« ųÙÁ 20©00-Çն« հÇն îáÙ³ñÇ ê© Ìնáõն¹Á ïûն»ó åáÉë³Ñ³Û ¹åñ³ó ¹³ë»ñáõ ³ն¹³Ùն»ñáõն Ñ»ï ÙdzëÇն ²Ãáé³նÇëï سÛñ î³×³ñÇ ÏÇó Ú³ñáõÃÇõն ²ÙÇñ³ 俽׻³նÇ ³նáõ³ն ëñ³ÑÇն Ù¿ç£

¸åñ³ó ¹³ë»ñáõ նÙ³ն ѳõ³ù³Ï³ն ë»Õ³ն ÙÁ ë³ñùáõ³Í ¿ñ 2001 Ãáõ³Ï³նÇն հ³Û ²é³ù»É³Ï³ն ºÏ»Õ»óõáÛ å»ï³Ï³ն-å³ßïûն³Ï³ն ׳ն³ãÙ³ն 1700-³Ù»³ÏÇն ³éÇÃáí£ ä³ïñdzñù հ³ÛñÁ նϳïÇ áõն»ն³Éáí« áñ ³Ûë ï³ñÇ åáÉë³Ñ³ÛáõÃÇõնÁ ÙÇնã»õ ´áõն ´³ñ»Ï»ն¹³ն ÏÁ ß³ñáõն³Ï¿ñ ïûն»É հ³Û ¶ñ»ñáõ ¶ÇõïÇն 1600-³Ù»³ÏÁ« ÷³÷³ù³Í ¿ñ ¹åñ³ó ¹³ë»ñÁ նáñ¿ն Ù¿Ïï»ÕáõÇն ëÇñáÛ ë»Õ³նն»ñáõ ßáõñç£

ä³ïñdzñù հ³ÛñÁ ëñ³Ñ Ùïն»É¿ »ïù ÛáïնϳÛë »ñ·áõ»ó³õ §úñÑն»ó¿ù« ·áí»ó¿ù »õ µ³ñÓñ ³ñ³ñ¿ù ½Ü³ Û³õÇﻳն¦ ûñÑնáõÃÇõնÁ« áñÙ¿ Û»ïáÛ ÜáñÇն ²Ù»ն³å³ïáõáõÃÇõնÁ ûñÑն»ó ë»Õ³նն áõ ë»Õ³ն³ÏÇóն»ñÁ£ ä³ïáõáÛ ë»Õ³նÇն íñ³Û« ä³ïñdzñù հûñ ÏáÕùÇն ï»Õ ·ñ³õ³Í ¿Çն ä³ïÏ© Îñûն³Ï³ն ÄáÕáíÇ ³ï»ն³å»ïª ¶»ñß© î© ²ñ³Ù ºåÇëÏ© ²Ã¿ß»³ն« հá·ß© հ© ¼³ïÇÏ ²µÕ© ä³åÇÏ»³ն« ¶³Éáõëï ÎÇõÉå¿նÏ»³ն հÇÙն³ñÏÇ îնûñ¿ն ÊáñÑáõñ¹Ç ³ն¹³Ù îùé سñÃÇն ¾ë³»³ն »õ ÏáÕ³ÏÇóÁ« ¶³Éáõëï ÎÇõÉå¿նÏ»³ն հÇÙն³ñÏÇ ì³ñÇã-îնûñ¿նª îùé ¼³õ¿ն ºÏ³õ»³ն« ê© öñÏÇã ²½·³ÛÇն հÇõ³ն¹³նáóÇ հá·³µ³ñÓáõû³ն ³ï»ն³å»ïª ä»ïñáë շÇñÇնûÕÉáõ »õ ÏáÕ³ÏÇóÁ« å³ïáõáÛ ³ï»ն³å»ïª 껹ñ³Ï Âáù³ï »õ ÏáÕ³ÏÇóÁ« ´© ³ï»ն³å»ïª ²ñß³Ï öáÉ³ï »õ ÏáÕ³ÏÇóÁ« Ñá·³µ³ñÓáõª հ»ñÙ³ն ä³É»³ն »õ ÏáÕ³ÏÇóÁ£

²é³õûﻳն ϳնáõË Å³Ù»ñ¿ն ëÏë»³É ä³ïñdzñù³ñ³նÇ ³ñ¹¿ն ë³Ï³õ³ÃÇõ å³ßïûն»³ն»ñÁ ¶áõÙ·³µáõÇ îÇÏն³նó γ½ÙÇն Ñ»ï ÙdzëÇն Ó»éù Ó»éùÇ å³ïñ³ëï»ñ ¿Çն Çñ³ñÙ¿ Ñ³Ù»Õ ×³ß»ñ »õ ½³ñ¹³ñ³Í ²Ù³նáñÇ »õ ê© Ìնն¹»³ն êÇñáÛ ê»Õ³նÁ£ Æնã Ù»Õù áñ 28 ¸»Ïï»Ùµ»ñ 2005« âáñ»ùß³µÃÇ« ųÙÁ 16©00-Çն ϳ½Ùáõ³Í »õ ¹åñ³ó ¹³ë»ñáõ ն»ñϳ۳óáõóÇãն»ñ¿ն µ³Õϳó³Í ϳñ·³¹Çñ Û³նÓն³ËáõÙµÁ ¹åñ³ó ¹³ë»ñ¿ն ã¿ñ Ïñó³Í ëï³ն³É ëÇñáÛ ë»Õ³նÇն Çõñ³ù³նãÇõñ óտ Ù³ëն³Ïó»ÉÇù ¹åÇñն»ñáõն ÃÇõÁ£ àõëïÇ µáÉáñ ն»ñϳն»ñáõն ï»Õ Û³ïϳóն»Éáõ ѳٳñ í»ñçÇն å³Ñáõն ëïÇåáÕ³µ³ñ ëñ³Ñ µ»ñáõ»ó³ն նáñ ë»Õ³նն»ñ »õ ³Ãáéն»ñ »õ ³Ûå¿ë µáÉáñÁ ï»Õ³õáñáõ»ó³ն£ ܳ˳å¿ë »Ï³Í µáÉáñ ¹åñ³ó ¹³ëáõ ³ն¹³Ùն»ñÁ ³ÙµáÕçáõû³Ùµ ·ñ³õ³Í ÁÉɳÉáí Çñ»նó ï»Õ»ñÁ« äáÛ³×Á·ÇõÕÇ ê³Û³Ã Üáí³ »õ ¶³ïÁ·ÇõÕÇ ê© Â³·³õáñ »ñ·ã³ËáõÙµ»ñáõն ѳٳñ ë»Õ³նն»ñն áõ ³Ãáéն»ñÁ ï»ÕõáÛն íñ³Û µ»ñáõ»ó³ն« Çնã áñ ëáÛն ¹åñ³ó ¹³ë»ñáõ ³ն¹³Ùն»ñáõն Ùûï ëï»ÕÍ»ó áñáß ³նѳն·ëïáõÃÇõն£ ê³Û³Ã Üáí³ÛÇ ³ն¹³Ùն»ñÁ ն³Ë Ù»Ïն»Éáõ ÷áñÓ ÙÁ ÁñÇն« ³å³ նëï»ó³ն Çñ»նó ѳٳñ ѳå׿åáí å³ïñ³ëïáõ³Í ï»Õ»ñÁ£

շ³ï ã³նó³Íª ¶³ïÁ·ÇõÕÇ ê© Â³·³õáñ ºñ·ã³ËáõÙµÇ ³ն¹³Ùն»ñÁ ËÙµáíÇն ëñ³Ñ¿ն ¹áõñë ïáÕ³նó»óÇն å³ïñáõ³Ï»Éáí« áñ Çñ»նó ѳٳñ í»ñçÇն å³Ñáõն ë³ñùáõ³Í ë»Õ³նն»ñáõն íñ³Û ×³ß ã¿ñ ¹ñáõ³Í£ ØÇնã ³Û¹ ëå³ë³ñÏáÕն»ñ Ç ½áõñ ï»Õ ÏÁ íëï³Ñ¿óն¿Çն« áñ ׳ßÁ ·³Éáõ íñ³Û ¿ñ£ ²Ûë áã-ùñÇëïáն¿³Ï³ն ³նѳն¹áõñÅáÕ í³ñáõ»É³Ï»ñåÁ ն»ñÏ³Û Ñá·»õáñ³Ï³նն»ñáõն ó³õ å³ï׳é»ó£

հ³ն¹Çë³í³ñÇ å³ßïûնÁ íëï³Ñáõ³Í ¿ñ Æñ³õ³µ³ն ´ñß© 껹ñ³Ï êñÏ© î³õáõÃѳնÇ« áñ Ó»éնѳëáõû³Ùµ ϳï³ñ»ó ½³Ûն£ 껹ñ³Ï êñÏ© Ùdzն·³Ù³Ûն Û³նáõն ê³ñϳõ³·³ó ¸³ëáõն å»ñ׳Ëûë áõÕ»ñÓáí ÙÁ ßնáñѳõáñ»ó µáÉáñÇն ²Ù³նáñն áõ ê© Ìնáõն¹Á£

հ³ն¹Çë³í³ñÇ ³é³ç³ñÏáí »ñ·áõ»ó³ն »ñ·»ñ£ Ü»ñϳն»ñáõն íñ³Û Ù»Í ïå³õáñáõÃÇõն ·áñÍ»ó »ñµ §ºñ»µáõնǦ« §àí ػͳëù³նã ¹áõ É»½áõ¦« §հÇն·³É³¦« §ê»Õ³նն ¿ ³ñ³ï¦« §Ì³é»ñ¹ ͳÕϻɦ »õ ³ÛÉ »ñ·»ñ ѳñÇõñ³õáñ ¹åÇñն»ñáõ ÏáÕÙ¿ Ùdzµ»ñ³ն »ñ·áõ»ó³ն£

ø³Ñ³ն³ÛÇó ¸³ëáõն ³նáõնáí ß³ï ·»Õ»óÇÏ »ÉáÛà ÙÁ áõն»ó³õ ¶³ïÁ·ÇõÕÇ ²õ³·»ñ¿óª ²ñÅ© î© ¶ñÇ·áñ ²õ© øÑնÛ© î³Ù³ï»³ն« նáÛնù³ն ·»Õ»óÇÏ »ÉáÛà ÙÁն ¿ñ ê³Û³Ã Üáí³ÛÇ ëÇõն»ñ¿ն ´³·ñ³ï ¾ëÃáõù»³նÇնÁ áñ Ëûë»ó³õ ¸åñ³ó ¹³ë»ñáõ ³նáõնáí£

²å³« ä³ïñdzñù հûñ ÷³÷³ùáí »õ ëïáñ³·ñáõû³Ùµ հ³Û ¶ñ»ñáõ ¶ÇõïÇն 1600-³Ù»³ÏÇ ³éÃÇõ å³ïñ³ëïáõ³Í §úñÑնáõû³ն ¶Çñ¦»ñáí å³ñ·»õ³ïñáõ»ó³ն »ñ·ã³ËáõÙµ»ñáõ ËÙµ³í³ñն»ñÁ£ ²Ûëå¿ë Ù¿Ï Ù¿Ï ÜáñÇն ²Ù»ն³å³ïáõáõû³ն Ó»é³Ùµ å³ñ·»õ³ïñáõ»ó³ն àíë³նն³ ø³É»նï¿ñ« ê»õ³ն ²Ïûß»³ն« Úáíë¿÷ øáõÛáõÙ×»³ն« հñ³ն¹ âǽٿ׻³ն« Ú³ÏᵠسÙÇÏáն»³ն »õ Üáñ³Ûñ ø»ն³ն£ ÆëÏ ´ñß© հ³×Á êï»÷³ն êñÏ© γñ³å»ï»³ն« ²ïñáõß³ն հ³Éɳ׻³ն« ì³Ñ¿ հ³Éɳ׻³ն« ê»õ³ն շ¿ն׳ն« ¶ñÇ·áñ ؿ߳ɿ׻³ն« ì³Ñ³·ն êÇն³ն»³ն« ¶ñÇ·áñ â³É»³ն« Ú³ñáõÃÇõն ¾ïíÇն γÉÇåûÕÉáõ »õ ¶¿áñ· â³ÕÉÁãáõåáõù×áõÇ ûñÑնáõû³ն ·Çñ»ñն Çñ»նó ¹åñ³ó ¹³ë»ñáõ ն»ñϳ۳óáõóÇãն»ñն ëï³ó³ն ù³նÇ áñ Çñ»նù ÏÁ µ³ó³Ï³Û¿Çն£ úñÑնáõû³ն ·Çñ»ñáõն Ù¿ç ÏÁ ß»ßïáõ¿ñ Û³ïϳå¿ë ËÙµ³í³ñն»ñáõ »ñ³Ëï³ß³ï ͳé³ÛáõÃÇõնÁ հ³Û ¸åñáõû³ն« հ³Û ºñ·Ç »õ հ³Û Ñá·»õáñ Øß³ÏáÛÃÇ Ï³Éáõ³Íն»ñ¿ն ն»ñë£

ä³ïñdzñù հ³ÛñÁ ³å³ ϳñ× »ÉáÛà ÙÁ áõն»ó³õ áõ ·ն³Ñ³ï»ó ¹åñ³ó ¹³ë»ñáõ ïնûñ¿ն ËáñÑáõñ¹ն»ñáõն« ¹åñ³å»ïն»ñáõն« »ñ³ÅÇßïն»ñáõն »õ ËÙµ³í³ñն»ñáõն ï³ñ³Í µ³½Ù»ñ³Ëï ³ß˳ï³նùÁ£ ²ն Û³ïϳå¿ë ·ն³Ñ³ï»ó »ñµ»ÙնÇ Ñ³Û³ß³ï ³ñáõ³ñÓ³նն»ñáõ »Ï»Õ»óÇն»ñáõն Ù¿ç å³ßïûն³í³ñáÕն»ñÁ« áñáնù ³ñï³·³ÕÃÇ Ï³Ù ¹¿åÇ ³õ»ÉÇ Ñ³Û³ß³ï óջñ ÷á˳¹ñáõû³ն å³ï׳éն»ñáí ³Ûëûñ ѳ½Çõ ù³նÇ ÙÁ ï³ëն»³Ï ѳõ³ï³ó»³Éն»ñáõ ն»ñϳÛáõû³Ùµ ¿« áñ ÏÁ ϳï³ñ»ն ÏÇñ³Ïնûñ»³Û å³ßï³Ùáõնùն áõ ê© ä³ï³ñ³·Ç »ñ·»óáÕáõÃÇõնÁ£ ¸åÇñն»ñáõ ն»ñÏ³Û µ³½ÙáõÃÇõնÁ ˳ն¹³í³é ͳ÷³Ñ³ñáõÃÇõնն»ñáí ѳëï³ï»óÇն ÜáñÇն ²Ù»ն³å³ïáõáõû³ն ·ն³Ñ³ï³նùÁ Ç å³ïÇõ ÷áùñ óջñáõ ¹åñ³ó ¹³ë»ñáõ ï³ñ³Í ³ß˳ï³նùÇն£

²Ù»ն³å³ïÇõ îÇñáç Ëûëù»ñ¿ն ùÇã Û»ïáÛ ¹Å·áÑáõû³ն նáñ ³ÉÇù ÙÁ ·áÛ³ó³õ« ù³նÇ áñ ¹åñ³ó ¹³ë»ñáõ ն»ñϳ۳óáõóÇãն»ñ¿ն µ³Õϳó³Í ϳñ·³¹Çñ Û³նÓն³ËáõÙµÁ ûñ³ó³Í ¿ñ ն³»õ ËÙµ³í³ñն»ñáõ ϳï³ñ»³É ó³նÏ ÙÁ ն»ñϳ۳óն»É ä³ïñdzñù³ñ³նÇ ¸Çõ³նÇն« ÇëÏ Çñ ϳñ·Çն« ¸Çõ³նÇ å³ßïûն¿áõû³ն áõß³¹ñáõûն¿ն íñÇå³Í ¿Çն äáÛ³×Á·ÇõÕÇ ê³Û³Ã Üáí³ ºñ·ã³ËáõÙµÇ ËÙµ³í³ñ úննÇÏ ê»ÉíÇ»³նÇ »õ ä¿ßÇÏóßÇ Ü³ñ»Ï³óÇ ¸åñ³ó ¸³ëáõ ËÙµ³í³ñ γñåÇë ä³ÉÙáõÙ×áõÇ ³նáõնն»ñÁ« áñáնó ѳٳñ úñÑնáõû³ն ¶Çñ»ñ ã¿Çն å³ïñ³ëïáõ³Í£

ä³ïñdzñù³ñ³նÇ ¸Çõ³ն³å»ï հá·ß© հ© ¼³ù¿áë ²µÕ© úѳն»³ն Çõñ³Û³ïáõÏ Ñ³Ù»ëïáõû³Ùµ Ëûë³÷áÕ Ç Ó»éÇն Ññ³å³ñ³Ï³õ ն»ñáÕáõÃÇõն Ëն¹ñ»ó ó³õ³ÉÇ ë³Ï³Ûն µն³Ï³ն³µ³ñ áã-¹Çï³õáñ»³É µ³óÃáÕÙ³ն ѳٳñ »õ íëï³Ñ»óáõó áñ ßáõïáí ÏÁ ¹³ñÙ³նáõ¿ñ íñÇåáõÙÁ£ հ³Ûñ êáõñµÇն Ëûëù»ñÁ ë³Ï³Ûն ³ÕÙϳÉÇó áõ ÏáåÇï µ³ó³·³նãáõÃÇõնն»ñáí Ïïñáõ»ó³ն ê³Û³Ã Üáí³ÛÇ ³ն¹³Ùն»ñáõն ÏáÕÙ¿« Ù³ն³õ³ն¹ çÕ³·³ñ ÏÇն ÙÁ µ³ñϳóÏáï ß³ñÅáõÙն»ñáí ûõ»ñÁ ï³ñ³Í³Í µ³ñÓñ³Õ³Õ³Ï ·áã»ó© §հ³Ûñ êáõñµ« ã»°նù Áն¹áõնÇñ¦£ շ³ï ã³նó³Í« ³Ûë ³ն·³Ù ê³Û³Ã Üáí³ ºñ·ã³ËáõÙµÇ ³ն¹³Ùն»ñÁ Ù¿Ï Í³Ûñ¿ն ¹¿åÇ ÙÇõëÁ Ñå³ñïûñ¿ն ïáÕ³նó»óÇն ëñ³Ñ¿ն ¹áõñë£

¸åñ³ó ¹³ë»ñáõ ն»ñϳ۳óáõóÇãն»ñ¿ն µ³Õϳó³Í ϳñ·³¹Çñ Û³նÓն³ËáõÙµÇ ³նϳ½Ù³Ï»ñåáõ³ÍáõÃÇõնն áõ ½áÛ· »ñ·ã³ËáõÙµ»ñáõ ³ն¹³Ùն»ñáõն áã-ùñÇëïáն¿³í³Û»É ³ն½áõëå ³նѳն¹áõñÅáÕáõÃÇõնÁ ãÏñó³ն ë³Ï³Ûն ˳ն·³ñ»É 俽׻³ն ëñ³ÑÁ µ»ñն¿ µ»ñ³ն É»óնáÕ µ³½Ù³Ñ³ñÇõñ ¹åÇñն»ñáõ ïñ³Ù³¹ñáõÃÇõնÁ« áñáնù Çñ³ñÙ¿ Ñ»ßï³Éáõñ ËÙµ»ñ·ն»ñáí ß³ñáõն³Ï»óÇն ³åñÇÉ ²Ù³նáñÇ »õ ê© Ìնն¹»³ն áõñ³ËáõÃÇõնÁ£

êÇñáÛ ê»Õ³նÇ ³õ³ñïÇն հáõëÏ ´³նùÇ Ñ³Ù³ñ Ëûë³÷áÕÁ Û³նÓնáõ»ó³õ ²Ù»ն© ê© ä³ïñdzñù հûñ« áñ ն³Ë ßնáñѳõáñ»ó հ³Ûáó γճն¹ն áõ êáõñµ Ìնáõն¹Á£ ä³ïñdzñù հ³ÛñÁ ÛÇß»óáõó« áñ հÇն îáÙ³ñÇ Ñ³Ù³Ó³Ûն ê© Ìնն¹»³ն »õ ²ëïáõ³Í³Û³Ûïնáõû³ն îûնÁ ÏÁ ϳï³ñáõ¿ñ 18-19 Úáõնáõ³ñ Ãáõ³Ï³նն»ñáõն »õ ³Ûë ³éÃÇõ Çñ ç»ñÙ³·Çն ßնáñѳõáñáõÃÇõնն»ñն áõ µ³ñ»Ù³ÕÃáõÃÇõնն»ñÁ ÛÕ»ó ê© ºñáõë³Õ¿ÙÇ ²Ù»ն³å³ïÇõ î© Âáñ·áÙ ê© ä³ïñdzñù հûñ »õ ï»ÕõáÛն Ødzµ³նáõû³ն ³ն¹³Ùն»ñáõն« áñáնù ´»ÃջѿÙÇ Ù¿ç ÏÁ ïûն¿Çն ê© Ìնն¹»³ն ï³Õ³õ³ñÇ ïûնÁ£

ä³ïñdzñù հ³ÛñÁ ÛÇß»óáõó« áñ Ù»նù հ³Û øñÇëïáն»³ն»ñë Ù»Í Áնï³նÇù ÙÁն »նù£ Ø»½ ÙÇ»õնáÛն ï³å³նÇն Ù¿ç ѳõ³ùáÕ ³ñÅ¿ùն»ñն »ն Ù»ñ É»½áõն áõ ·ÇñÁ« Ïñûնùն áõ Ùß³ÏáÛÃÁ« »õ ³Ûë ³ñÅ¿ùն»ñáõն µáÉáñë ³É å¿ïù ¿ áñ ï¿ñ ϳն·նÇնù£

ÜáñÇն ²Ù»ն³å³ïáõáõÃÇõնÁ ó³õ Û³Ûïն»ó ն³»õ« áñ ëáÛն ëÇñáÛ ë»Õ³նÇն ϳ½Ù³Ï»ñåáõû³ն ϳå³Ïóáõû³Ùµ ³ÏնÛ³Ûï ¿Çն ϳñ· ÙÁ ûñ³óáõÙն»ñ« ë³Ï³Ûն ³ëáնù »ñµ¿ù å³ï׳é å¿ïù ã¿ ÁÉɳÛÇն ³նÅáõÅÏ³É Ï³Ù ³ն½áõëå ϳ٠³նѳն¹áõñÅáÕ ¹ñë»õáñáõÙն»ñáõ« áñáնù ³ñ¹³ñ³ն³ÉÇ ã¿Çն áñ»õ¿ Ï»ñåáí£

ä³ïñdzñù հ³ÛñÁ ³ն·³Ù ÙÁ »õë Áն¹·Í»ó« áñ ¹åñ³ó ¹³ë»ñÁ Ù¿ÛÙ¿Ï ¹åñáóն»ñ »ն« áñáնó ß³ñù»ñáõն Ù¿ç »ñÇï³ë³ñ¹ն»ñÁ Ï՛Áնï»É³ն³ն áã ÙdzÛն Ù»ñ ºÏ»Õ»óõáÛ É»½áõÇն »õ Ñá·»õáñ Ùß³ÏáÛÃÇն« ³ÛÉ ն³»õ ß³ï µ³ն ÏÁ ëáñíÇն ѳõ³ù³Ï³ն Ï»³նùÇ ÉͳÏն»ñáõն Ù³ëÇն« Çնã áñ ½Çñ»նù ÏÁ å³ïñ³ëï¿ Ñ³նñ³ÛÇն ͳé³Ûáõû³ն£

հáõëÏ ÜáñÇն ²Ù»ն³å³ïáõáõÃÇõնÁ µ³½Ù³Ñ³ñÇõñ ¹åÇñն»ñÁ Ññ³õÇñ»ó Ùdzëն³µ³ñ ͳնñ »Õ³ն³Ïáí »ñ·»Éáõ §ÊáñÑáõñ¹ Ø»Í »õ êù³նã»ÉǦ ß³ñ³Ï³նÁ« áñ µáÉáñ ն»ñϳն»ñáõն Ñá·Çն»ñն áõ ëÇñï»ñÁ µ³ó³õ ê© հá·ÇÇ ն»ñ·áñÍáõû³ն£ êï»ÕÍáõ³Í ³Ûë Ñá·»ßáõնã ÙÃնáÉáñïÇն Ù¿ç ä³ïñdzñù հ³ÛñÁ §ä³Ñå³նÇ㦠³ÕûÃùáí ûñÑն»ó ¹åñ³ó« ë³ñϳõ³·³ó »õ ù³Ñ³ն³ÛÇó ¹³ë»ñÁ »õ êÇñáÛ ê»Õ³նÁ ÷³Ïáõ»ó³õ Ùdzµ»ñ³ն »ñ·áõ³Í î¿ñáõն³Ï³ն ²ÕûÃùáí£

Yorumlar kapatıldı.