İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Ü©²©î© غêրàä ê© ä²îրƲրø հúր ê© ÌÜܸº²Ü ä²î¶²ØÀ


êÇñ»ÉÇ ÄáÕáíáõñ¹ Ø»ñ«

ö³éù ²ëïáõÍáÛ« ųٳն³Ïն ¿ նáñ¿ն Ñá·»õáñ áõñ³Ëáõû³Ùµ »ñ·»Éáõ ê© Ìնն¹»³ն ß³ñ³Ï³նն»ñն áõ Ùïáñ»Éáõ Ù»ñ îÇñáç »õ öñÏãÇնª ÚÇëáõë øñÇëïáëÇ ê© Ìնն¹»³ն Ù»Í »õ ëù³նã»ÉÇ ËáñÑáõñ¹Çն Ù³ëÇն£

Æնã忯ë ãëù³նã³ն³É ê© ¶³µñÇ¿É հñ»ßï³Ï³å»ïÇ å³ï·³ÙÇն íñ³Û ½áñ ê© ÎáÛë سñdzÙÇն ïñáõ»ó³õ ܳ½³ñ¿ÃÇ Ù¿ç©

§ØÇ° í³Ëն³ñ« سñdz°Ù« áñáíÑ»ï»õ ²ëïáõÍÙ¿ ßնáñÑù ·ï³ñ£ ºõ ³Ñ³ ¹áõն åÇïÇ ÛÕ³ն³ë »õ áñ¹Ç ÙÁ åÇïÇ ÍնÇë áõ ³նáñ ³նáõնÁ ÚÇëáõë åÇïÇ ¹ն»ë£ ²ն Ù»Í åÇïÇ ÁÉÉ³Û »õ ´³ñÓñ»³ÉÇ àñ¹Ç åÇïÇ ÏáãáõÇ£ ºõ î¿ñ ²ëïáõ³Í ³նáñ åÇïÇ ï³Û Çñ Ñûñª ¸³õÇÃÇ ³ÃáéÁ« »õ ³ն Û³õÇﻳն åÇïÇ Ã³·³õáñ¿ Ú³ÏáµÇ î³ն íñ³Û« áõ ³նáñ ó·³õáñáõÃÇõնÁ í³Ë׳ն åÇïÇ ãáõն»ն³Û¦ (ÔáõÏ³ë ²©30-32)£

²Ûëå¿ë հñ»ßï³Ï³å»ïÁ êáõñµ ÎáÛëÇն Ï՛³õ»ï¿ñ« áñ سñdz٠²ëïáõÍÙ¿ ßնáñÑù ·ï³Í ¿ñ« ù³նÇ áñ î¿ñÁ Ù»Í å³ïÇõ ÙÁ í»ñ³å³Ñ³Í ¿ñ Çñ»ն ѳٳñ« ѳϳé³Ï ³նáñª áñ ³ն ն³½áíñ»óÇ ëáíáñ³Ï³ն« Ëáն³ñÑ« ·»ÕçáõÏ ³Õçն³Ï ÙÁն ¿ñ£

ê© äûÕáë ²é³ù»³É ÎáñնóóÇն»ñáõն ·ñ³Í Çñ ÃáõÕÃÇն Ù¿ç Ï՛Áë¿© §²ëïáõ³Í Áնïñ»ó ³Ûë ³ß˳ñÑÇ ïϳñն»ñÁ« áñå¿ë½Ç ³Ùãóն¿ ½ûñ³õáñն»ñÁ© »õ ²ëïáõ³Í Áնïñ»ó ³ß˳ñÑÇ áã-ïáÑÙÇÏն»ñÁ »õ ³ñѳٳñÑáõ³Íն»ñն áõ áãÇնãն»ñÁ« áñå¿ë½Ç µ³ն ÙÁ ϳñÍáõ³Íն»ñÁ áãÇնãÇ í»ñ³Í¿© áñå¿ë½Ç áã Ù¿Ï Ù³ñ¹Ï³ÛÇն ¿³Ï å³ñÍ»ն³Û ²ëïáõÍáÛ ³éç»õ¦ (²© Îáñնé ²© 25-31)£

²Û¹å¿ë »Õ³õ ն³»õ ê© ²ëïáõ³Í³ÍնÇ å³ñ³·³ÛÇն« áñ Çñ ųٳն³ÏÇնª ³ñѳٳñÑáõ³Í ܳ½³ñ¿ÃÇ Ù¿ç ÏÁ µն³Ï¿ñ (ÚáíÑ© ²©46)£

êáõñµ ÎáÛëÁ ÙÇնã»õ ÇëÏ êáõñµ հá·Çáí É»óáõ³Íª »ñ·»ó ³Û¹ Ù³ëÇն« »õ ³Û¹ »ñ·Á ³ñÓ³ն³·ñáõ³Í ¿ ÔáõϳëÇ ²õ»ï³ñ³նÇն Ù¿ç ǵñ»õ §Ø³ñdzÙÇ ûñÑն»ñ·áõÃÇõնÁ¦ ϳ٠§Ø»Í³óáõëó¿¦ն« ½áñ ³Ù¿ն ûñ ųٻñ·áõÃÇõնն»ñáõ ÁնóóùÇն ÏÁ í»ñÛÇß»նù Ù»ñ »Ï»Õ»óÇն»ñáõն Ù¿ç©

§ÆÙ Ñá·Çë óնͳó ÇÙ öñÏÇã ²ëïáõÍÙáíë« áñáíÑ»ï»õ ²ն Æñ ն³Ûáõ³ÍùÁ ¹³ñÓáõó Æñ ³Õ³ËÇնÇն Ëáն³ñÑáõû³ն íñ³Û£ ºõ ³Ñ³« ³ÛëáõÑ»ï»õ µáÉáñ ë»ñáõն¹ն»ñÁ »ñ³նÇ åÇïÇ ï³ն ÇնÍÇ« áñáíÑ»ï»õ հ½ûñÁ Ù»Í³Ù»Í ·áñÍ»ñ Áñ³õ ÇնÍÇ Ñ³Ù³ñ« »õ ëáõñµ ¿ ²նáñ ³նáõնÁ£ ²նáñ áÕáñÙáõÃÇõնÁ Æñ »ñÏÇõÕ³Íն»ñáõն íñ³Û ¿ ë»ñáõն¹¿ ë»ñáõն¹£ ²ն Æñ µ³½áõÏáí ½ûñáõÃÇõն ·áñÍ»ó« óñáõ»ó ³Ùµ³ñï³õ³նն»ñÁ Çñ»նó ëñïÇ ËáñÑáõñ¹ն»ñáí« ï³å³É»ó ѽûñն»ñÁ Çñ»նó ³Ãáéն»ñ¿ն »õ µ³ñÓñ³óáõó Ëáն³ñÑն»ñÁ©©©¦ (ÔáõÏ³ë ²© 47-52)£

زրƲØÆ àր¸ÆÜ

§ºõ ³Ñ³ ¹áõն åÇïÇ ÛÕ³ն³ë »õ áñ¹Ç ÙÁ åÇïÇ ÍնÇë áõ ³նáñ ³նáõնÁ ÚÇëáõë åÇïÇ ¹ն»ë¦£

հñ»ßï³Ï³å»ïÇն ËûëùÁ ³Ûëï»Õ »Õ»Éáõû³ն Ù³ñ¹Ï³ÛÇն »ñ»ë³ÏÇն Ù³ëÇն ¿ñ£ հñ»ßï³Ï³å»ïÁ ³Ûëï»Õ »ñ»ù ϳñ»õáñ ×ßÙ³ñïáõÃÇõնն»ñáõ Ù³ëÇն ÏÁ Ëûë¿ñ© سնáõÏÁ سñdzÙÇ ³ñ·³ն¹Çն Ù¿çն ¿ áñ åÇïÇ Ó»õ³õáñáõ¿ñ© Ù³նáõÏÁ ïÕ³Û ÙÁ (³ñáõ) åÇïÇ ÁÉɳñ© Ù³նϳն ³նáõնÁ ÚÇëáõë åÇïÇ ÁÉɳñ« áñ ÏÁ նß³ն³Ï¿ öñÏÇã ϳ٠²½³ï³ñ³ñ£ ²Ûë ïáõ»³Éն»ñáõն ѳٳӳÛն« ³նµն³Ï³ն áãÇնã ϳñ Íն»ÉÇù Ù³նϳն Ù³ëÇն£ ä³ï³Ñ»ÉÇùÁ ëáíáñ³Ï³ն Íնáõն¹ ÙÁն ¿ñ£ ²ñ¹³ñ»õ ëáíáñ³Ï³ն ·»ÕçáõÏ ³Õçն³ÏÇ ÙÁ ½³õ³ÏÁ åÇïÇ ÁÉɳñ Ù³նáõÏÁ »õ åÇïÇ í³ñ¿ñ ëáíáñ³Ï³ն Ù³ñ¹áõ ÙÁ Ï»³նùÁ£

հñ»ßï³Ï³å»ïÁ ë³Ï³Ûն ³Ûëï»Õ ϳն· ã՛³éն»ñ« ³ÛÉ ÏÁ ß³ñáõն³Ï¿ Çñ Û³ÛïնáõÃÇõնÁ£

²êîàôÌàÚ àր¸ÆÜ

§²ն Ù»Í åÇïÇ ÁÉÉ³Û »õ ´³ñÓñ»³ÉÇ àñ¹Ç åÇïÇ ÏáãáõǦ£

ÚÇëáõë á°ã ÙdzÛն سñ¹áõ àñ¹Çª ³ÛÉ »õ ²ëïáõÍáÛ àñ¹Çն ¿ñ£ ºõ ×Çß¹ ³Ûëï»Õ ¿ ³Ñ³õ³ëÇÏ Ù³ñ¹»Õáõû³ն Ù»Í »õ ëù³նã»ÉÇ ËáñÑáõñ¹Á£ ¶»ñµն³Ï³ն ¹¿åùÇ Ù³ëÇն ¿ñ ËûëùÁ« áñáõն ¹Åáõ³ñ ¿ñ ѳõ³ïù Áնͳۻɣ Ʊնãå¿ë Ïñն³ñ å³ï³ÑÇÉ ³ïÇϳ£

ÖÇß¹ ³Û¹ ѳñóáõÙն ¿« áñ ѳñóáõó ê© ÎáÛë سñdz٠²ëïáõ³Í³ÍÇնÁ© §Æնã忱ë Ïñն³Û å³ï³ÑÇÉ ÇնÍÇ ³ïÇϳ« ù³նÇ áñ »ë ³Ûñ Ù³ñ¹ ã»Ù ׳նãն³ñ¦ (ÔáõÏ³ë ²©34)£

ê© ¶³µñÇ¿É հñ»ßï³Ï³å»ïÁ å³ï³ë˳ն»ó© §êáõñµ հá·Çն åÇïÇ ·³Û ùáõ íñ³¹ »õ ´³ñÓñ»³ÉÇն ½ûñáõÃÇõնÁ Ñáí³նÇ åÇïÇ ÁÉÉ³Û ù»½Ç« áñáíÑ»ï»õ ³ն áñ ù»½Ù¿ åÇïÇ ÍնǪ ëáõñµ ¿ »õ ²ëïáõÍáÛ àñ¹Ç åÇïÇ ÏáãáõǦ£

²Ûëå¿ë« ê© ºë³ÛÇ Ø³ñ·³ñ¿Ç ն³Ë³·áõß³ÏáõÃÇõնÁ Ï՛Çñ³Ï³ն³ն³ñ ÚÇëáõë سնϳն Íնáõն¹áí©

§ì³ëն ½Ç Ù³նáõÏ ÙÁ Íն³õ«

Ø»½Ç àñ¹Ç ÙÁ ïñáõ»ó³õ

ºõ Çß˳նáõÃÇõնÁ ³նáñ áõëÇն

íñ³Û åÇïÇ ÁÉɳÛ

²նáñ ³նáõնÁ åÇïÇ ÏáãáõÇ

êù³նã»ÉÇ« ÊáñÑñ¹³ÏÇó« հ½ûñ ²ëïáõ³Í«

Ú³õÇï»ն³Ï³նáõû³ն հ³Ûñ«

ʳճÕáõû³ն Æß˳ն¦ (ºë© ©6)£

²Ñ³õ³ëÇÏ ³Ûë å³ï׳é³õ« á°ã ÙdzÛն ն³½áíñ»óÇ Ù³նϳն ÙÁ Íնáõն¹Á ÏÁ ïûն»նù« ³ÛÉ ն³»õ Ù»ñ ѳõ³°ïùÁª ÿ §ºñµ ųٳն³ÏÁ Çñ ÉñáõÙÇն ѳë³õª ²ëïáõ³Í ÕñÏ»ó Æñ àñ¹Çն« áñ Íն³õ ÏնáçÙ¿ »õ Ùï³õ ûñ¿նùÇ ï³Ï« ·ն»Éáõ ѳٳñ ½³նáնùª áñ ûñ¿նùÇ ï³Ï ¿Çն« áñå¿ë½Ç Ù»նù áñ¹»·ñáõÃÇõն Áն¹áõնÇնù¦ (¶³Õ³ï© ¸©4-5)£

àõëïÇ ê© Ìնն¹»³ն »õ ²ëïáõ³Í³Û³Ûïնáõû³ն îûնÇն ³ն·³Ù ÙÁ »õë ÏÁ ¹ÇÙ³õáñ»նù »õ Ù»ñ ëñï»ñ¿ն ն»ñë Ï՛Áն¹áõնÇնù ÚÇëáõë سնáõÏÁ« áñ ÛÇñ³õÇ ²ëïáõÍáÛ Ø³ñÙն³ó»³É Êûëùն ¿« áñ ³ß˳ñÑÇ ëÏǽµ¿ն ϳñ (ÚáíÑ© ²©1-3« 14« 18)£

²°Ûë ×ßÙ³ñïáõÃÇõնն ¿« ½áñ ÏÁ ¹³õ³նÇնù ³Ù¿ն ³ն·³Ù »ñµ ê© ä³ï³ñ³· ÏÁ Ù³ïáõó³ն»նù »õ Ï՛³ñï³ë³ն»նù հ³õ³ïáÛ հ³ն·³ն³ÏÁ© §հ³õ³ï³Ùù ©©© »õ Ç ÙÇ° î¿ñ ÚÇëáõë øñÇëïáë« Ûàñ¹Çն ²ëïáõÍáÛ« Íն»³Éն Û²ëïáõÍáÛ հûñ¿ ÙdzÍÇն© ³ÛëÇնùն Û¾áõûն¿ հûñ£ ²ëïáõ³Í Û²ëïáõÍáÛ« ÈáÛë Ç ÈáõëáÛ« ²ëïáõ³Í ×ßÙ³ñÇïª ÛÛ²ëïáõÍáÛ ×ßÙ³ñï¿« Íնáõն¹ª »õ á°ã ³ñ³ñ³Í£ ÜáÛն Çնùն Ç µնáõûն¿ հûñ« áñáí ³Ù»ն³Ûն Çնã »Õ»õ Û»ñÏÇնë »õ Ç í»ñ³Û »ñÏñÇ« »ñ»õ»ÉÇù »õ ³ն»ñ»õáÛÃù¦£

غêƲ

ºõ í»ñç³å¿ë« հñ»ßï³Ï³å»ïÁ ÏÁ Û³Ûïն¿ ն³»õ Íն»ÉÇù Ù³նϳն »ññáñ¹ ѳն·³Ù³նùÁ©

§ºõ î¿ñ ²ëïáõ³Í ³նáñ åÇïÇ ï³Û Çñ Ñûñª ¸³õÇÃÇ ³ÃáéÁ« »õ ³ն Û³õÇﻳն åÇïÇ Ã³·³õáñ¿ Ú³ÏáµÇ î³ն íñ³Û« áõ ³նáñ ó·³õáñáõÃÇõնÁ í³Ë׳ն åÇïÇ ãáõն»ն³Û¦£

²Ûëï»Õ ÏÁ Û³ÛïնáõÇ ÚÇëáõë سնϳն ÿ ²ëïáõ³Í³ÛÇն »õ ÿ Ù³ñ¹Ï³ÛÇն ³éáõÙáí §³ñù³Û³½áõն¦ ÁÉɳÉÁ£ سñ·³ñ¿ն»ñáõ µáÉáñ ն³Ë³·áõß³ÏáõÃÇõնն»ñÁ ³Ûëå¿ë Çñ³Ï³ն³ó³Í Ï՛ÁÉɳÛÇն£ ܳ½áíñ»óÇ ÎáÛë¿ն Íն»ÉÇù Ù³նáõÏÁ ë»ñáõն¹ն»ñáõ ³ÏնÏ³É³Í Ø»ëdzն ¿ñ£

²Ûëå¿ë Ï՛Çñ³Ï³ն³ն³ñ ²ëïáõÍáÛ ÏáÕÙ¿ ê³ï³ն³ÛÇն ë³ÑÙ³նáõ³Í å³ïÇÅÁ© §øáõ »õ Ïնáç ÙÇç»õ« ùáõ ë»ñáõն¹Ç¹ áõ ³նáñ ë»ñáõն¹Çն ÙÇç»õ Ãßն³ÙáõÃÇõն åÇïÇ ¹ն»Ù£ ²ն ùáõ ·Éáõ˹ åÇïÇ ç³Ëç³Ë¿©©©¦ (Ìնն¹© ²©15)£

î¿ñ ÚÇëáõë øñÇëïáë áã ÙdzÛն Ññ»³ն»ñáõն ³ÛÉ µáÉáñ ³½·»ñáõ ïÇ»½»ñ³Ï³ն ³ñù³ն åÇïÇ ÁÉɳñ« µ³ն ÙÁ áñ ³ñ¹¿ն ¹¿åù»ñáõ ÑáÉáíáÛÃÁ óáÛó åÇïÇ ï³ñ£

²ëïÕÇն Ñ»ï»õ»Éáí ³ñ»õ»Éù¿ն ÙÇնã»õ êáõñµ ºñÏÇñ »ÏáÕ »ñ»ù ÇÙ³ëïáõնն»ñáõ ³Ûó»ÉáõÃÇõնÁ ÙÇÿ ³ïáñ նß³նÁ 㿱ñ£

§ºõ ³Ñ³ ³Ûն ³ëïÕÁ ½áñ ï»ë³Í ¿Çն ³ñ»õ»ÉùÇ Ù¿ç « ³é³çնáñ¹»ó ½Çñ»նù « ÙÇնã»õ áñ »Ï³õ Ï»ó³õ ³Ûն ï»ÕõáÛն íñ³Û« áõñ ÏÁ ·ïնáõ¿ñ Ù³նáõÏÁ£ ºñµ ³ëïÕÁ ï»ë³նª ã³÷³½³նó áõñ³Ë³ó³ն£ ºõ »ñµ ïáõնÁ Ùï³նª ï»ë³ն Ù³նáõÏÁ Çñ ÙûñÁª سñdzÙÇ Ñ»ï « »õ »ñ»ëÇ íñ³Û ÇÛն³Éáíª »ñÏñå³·»óÇն ³նáñ¦ (سïé ´©9-11)£

ºñ»ù ÇÙ³ëïáõնն»ñÁ ³å³ µ³óÇն Çñ»նó ·³նÓ»ñÁ »õ ÚÇëáõë سնϳն Ù³ïáõóÇն նáõ¿ñն»ñª áëÏÇ (նß³ն ³ñù³Ûáõû³ն)« Ïն¹ñáõÏ (նß³ն ²ëïáõ³Íáõû³ն) »õ ½Ùáõéë (նß³ն ã³ñã³ñ³նùն»ñáõ« ˳ã»Éáõû³ն »õ Ù³Ñáõ³ն)£ ºñ»ù ÇÙ³ëïáõնն»ñáõ »ñÏñå³·áõÃÇõնÁ ÇնùնÇն նß³նն ¿ñ ÙÇç³½·³ÛÇն Û³ñ·³նùÇ »õ »նóñÏáõ³Íáõû³նª Æëñ³Û¿ÉÇ êáõñµÇն (Âáõáó Ƹ©24©17« ê³ÕÙáë հ´©10-15« ºë© Ê©23)£

***

êÇñ»ÉÇ ÄáÕáíáõñ¹ Ø»ñ«

Ø»ñ ն³Ë³Ñ³Ûñ»ñÁ ²ëïáõÍáÛ ն»ñϳÛáõûն¿ն íï³ñáõ»ó³ն áñáíÑ»ï»õ ã³նë³óÇն ²նáñ å³ïáõÇñ³նն»ñáõն« ·áéá½³ó³ն« ³նÑն³½³ն¹»ó³ն »õ ²նáñ ¹¿Ù ÁÙµáëï³ó³ն£

²Ûëûñ »õë Ù»ñ ³նÓն³Ï³ն« Áնï³ն»Ï³ն ϳ٠ѳë³ñ³Ï³Ï³ն Ï»³նùÇն Ù¿ç ß³ï ³ն·³Ù ÏÁ ½ñÏáõÇնù ²ëïáõÍáÛ ն»ñϳÛáõûն¿ն« ²նáñ êáõñµ հá·ÇÇն ն»ñ·áñÍáõûն¿ն »õ Ñá·»õáñ áõñ³Ëáõûն¿ª áñáíÑ»ï»õ ÙÇ»õնáÛն µն³õáñáõÃÇõնÁ ÏÁ Ïñ»նù ²¹³ÙÇն »õ ºõ³ÛÇն Ñ»ï£ ²¹³Ù³Ï³ն Ù»Õù Ïáãáõ³Í ³Û¹ ³ËïÁ ³ñ¹¿ն ÇëÏ Û³Õóѳñáõ³Í ¿ Çõñ³ù³նãÇõñÇë Ï»³նùÇն Ù¿ç ù³նÇ áñ êáõñµ ²õ³½³նÇ Ù¿ç ÙÏñïáõ³Í »նù »õ ¹ñáßÙáõ³Íª êñµ³ÉáÛë ØÇõéáնáí£ ØÇõë ÏáÕÙ¿ ë³Ï³Ûն Áնï³նÇùÇ Ù¿ç Ñá·»õáñ ¹³ëïdzñ³Ïáõû³ն å³Ï³ëÁ« ÍնáÕն»ñáõ ϳ٠Ïնù³õáñն»ñáõ »ñµ»Ùն ³É ï³ն»ñ¿ó ù³Ñ³ն³ն»ñáõ ³ն÷áõÃáõÃÇõնÁ« ³½·³ÛÇն í³ñųñ³նն»ñáõ Ù¿ç ÏñûնùÇ ¹³ë»ñáõ ûñáõÃÇõնն»ñÁ« Ù»ñ ųٳն³Ïն»ñáõ ³ն³ëïáõ³Íáõû³ն ù³Õ³ù³Ï³ն áõ ÁնÏ»ñ³ÛÇն ·³Õ³÷³ñ³ËûëáõÃÇõնն»ñÁ Û³×³Ë ³ñ·»Éù ÏÁ ѳն¹Çë³ն³ն Ù»ñ³½ն ÅáÕáíáõñ¹Ç ½³õ³Ïն»ñáõն ²ëïáõÍáÛ ßնáñÑն»ñáõն Ù¿ç ³×»Éáõն« »õ ³Ûëå¿ë Ù³ñ¹ÇÏ ÏÁ Ó»õ³õáñáõÇն áñå¿ë ûñ³Ñ³õ³ï ϳ٠Ñá·»õáñ Ï»³նùÇ նϳïٳٵ ³նï³ñµ»ñ áõ ³նÑá· Ù³ñ¹ÇÏ£

êÇñ»ÉÇ հ³ñ³½³ïն»ñë«

ê© Ìնն¹»³ն »õ ²ëïáõͳ۳Ûïնáõû³ն îûնÁ ³Ñ³õ³ëÇÏ ³éÇà ÙÁն ¿ ³Ï³նç ï³Éáõ ê© Ü»ñë¿ë շնáñѳÉÇ հ³Ûñ³å»ïÇն« áñáõն ÏáãÁ áõÕÕáõ³Í ¿ Ó»½Çª Çõñ³ù³նãÇõñǹ ³նÓն³å¿ë©

§¼³ñÃǯù áñ¹Çù ÈáõëáÛ« Ç ÛûñÑնáõÃÇõն հûñն ÈáõëáÛ© ³É¿Éáõdz©

¼³ñÃǯù ÷ñÏ»³Éù ³ñ»³Ùµ« »õ ïáõù ½÷³éë ÷ñÏáÕÇն© ³É¿Éáõdz©

¼³ñÃǯù նáñ ÅáÕáíáõñ¹ù« նáñ »ñ·ë ³é»³É նáñá·áÕÇն© ³É¿Éáõdz©

¼³ñÃǯù å³ïñ³ëï»ó¿ù ÇõÕ É³åï»ñ³ó ½ç»ñÙ ³ñï³ëáõë© ³É¿Éáõdz©

¼³ñÃǯù »ñÏÇñå³·óáõù »õ ³ñï³ëáõûù ½³Ûë ³ë³ëóáõù© ³É¿Éáõdz©

ºÏ»³É Ëáëïáí³ն»ëóáõù ½Û³նó³նë©

ºõ ·ïóáõù Ç øñÇëïáë¿ ½ù³õáõÃÇõն »õ ½Ù»Í ½áÕáñÙáõÃÇõն©©©¦£

(²ñÃնó¿¯ù« ÈáÛëÇ áñ¹Çն»ñ« ÈáõëáÛ հ³ÛñÁ ûñÑն»Éáõ ѳٳñ© ³É¿Éáõdz©

²ñÃնó¿¯ù« øñÇëïáëÇ ³ñÇõնáí ÷ñÏáõ³Íն»ñ »õ Ó»ñ öñÏãÇն ÷³éù ïáõ¿ù© ³É¿Éáõdz©

²ñÃնó¿¯ù« ²õ»ï³ñ³նáí նáñá·áõ³Í ÅáÕáíáõñ¹ն»ñ »õ Üáñá·áÕÇն ÷³éù ïáõ¿ù© ³É¿Éáõdz©

²ñÃնó¿¯ù« ³å³ß˳ñáõû³ն ç»ñÙ ³ñóáõնùն»ñáí å³ïñ³ëï»ó¿ù ÑëÏÙ³ն ɳåï»ñն»ñÁ© ³É¿Éáõdz©

²ñÃնó¿¯ù« »ñÏñå³·»ó¿ù »õ ³å³ß˳ñáõû³ն ³ñóáõնùն»ñáí ³°Ûëå¿ë Áë¿ù©

ºÏ³Í »նù áñå¿ë½Ç Ëáëïáí³նÇնù Ù»ñ Û³նó³նùն»ñÁ« »õ øñÇëïáë¿

Ù»ñ Ù»Õù»ñáõն ù³õáõÃÇõն »õ Ù»Í áÕáñÙáõÃÇõն ·ïն»նù©©©)£

êÇñ»ÉÇ հ³Ûáñ¹Ç«

ê© äûÕáë ²é³ù»³É »õë ÏÁ ½·áõß³óն¿ Ù»½ Ñá·»õáñ Ù³ÑáõÁն¿ »ñµ ÏÁ ÏñÏն¿© §²ñÃնóÇ°ñ« ¹áõն áñ ÏÁ ննç»ë« »õ ϳն·ն¿° Ù»é»Éն»ñ¿ն« áõ øñÇëïáë åÇïÇ Éáõë³õáñ¿ ù»½¦ (º÷»ë© º©14)£

ê© Ìնáõն¹Ç Öñ³·³ÉáÛóÇ ³Ûë ËáñÑñ¹³õáñ »ñ»ÏáÛ»³ն« ³Ûë ï³ñÇ »õë ÏÁ Ññ³õÇñ»Ù ù»½ ³ÕûûÉáõ »õ ³å³ß˳ñ»Éáõ ê© Ü»ñë¿ë շնáñѳÉÇ հ³Ûñ³å»ïÇն Ñ»ï« »õ Ç Ëáñáó ëñïÇ Áë»Éáõ© §àñ¹Ç° ²ëïáõÍáÛ« ²ëïáõ³Í ×ßÙ³ñÇï« áñ ѳÛñ³Ï³ն Íáó¿ն Ëáն³ñÑ»ó³ñ« »õ Ù»ñ ÷ñÏáõû³ն ѳٳñ Ù³ñÙÇն ³éÇñ êáõñµ ÎáÛë سñdzٿն£ ʳãáõ»ó³ñ« óÕáõ»ó³ñ »õ Û³ñáõÃÇõն ³éÇñ Ù»é»Éն»ñ¿ն« »õ ÷³éùáí µ³ñÓñ³ó³ñ հ³Ûñ ²ëïáõÍáÛ Ùûï© »ñÏնùÇն áõ ùáõ ³éç»õ¹ Ù»Õù ·áñÍ»óÇ© ÛÇß¿ ն³»õ ½Çë áñå¿ë ³õ³½³ÏÁ` »ñµ ·³ë ùáõ ³ñù³Ûáõû³Ùµ¹© »õ áÕáñÙ¿ ùáõ ³ñ³ñ³Íն»ñáõ¹ »õ ÇնÍÇ` µ³½Ù³Ù»ÕÇë© ³Ù¿ն¦£

հ³Û ºÏ»Õ»óõáÛ êÇñ»ÉÇ »õ հ³ñ³½³ï ¼³õ³Ï« ù»½ ÏÁ íëï³Ñ»óն»Ù« áñ »Ã¿ ´»ÃջѿÙÇ Ù¿ç Çñ»նó áã˳ñն»ñն ³ñ³ÍáÕ ÑáíÇõն»ñáõն »õ ³ñ»õ»Éù¿ն »ÏáÕ »ñ»ù ÇÙ³ëïáõնն»ñáõն å¿ë ëñï³նó ѳõ³ï³ë« ²ëïáõÍáÛ àñ¹Çն ³Ûն ųٳն³Ï åÇïÇ ¹³éն³Û ն³»õ ùáõ úÍ»³É î¿ñ¹« ³·³õáñ¹ »õ öñÏÇã¹£

êáõñµ Ìնն¹»³ն »õ ²ëïáõ³Í³Û³Ûïնáõû³ն ïûնÇն ³éÇÃáí« ç»ñÙ³·Çն ëÇñáí Ï՛áÕçáõն»նù Ù»ñ êñµ³½³ն ºåÇëÏáåáëն»ñÁ« Ødzµ³ն հ³Ûñ»ñÁ« ø³Ñ³ն³ÛÇó ¸³ëÁ« ¶³Éֆ³»³ն àõËïÇ Ø³ÛñÁ« ê³ñϳõ³·³ó áõ ¸åñ³ó ¸³ë»ñÁ« Ù»ñ ÊáñÑñ¹³Ï³նն»ñÁ« ä³ïñdzñù³Ï³ն ê© ²ÃáéáÛë îնï»ë³Ï³ն »õ Æñ³õ³µ³ն³Ï³ն ÊáñÑáõñ¹ն»ñáõ« îÇÏն³նó »õ ºñÇï³ë³ñ¹³ó γ½Ù»ñáõ ³ն¹³Ùն»ñÁ« ê© öñÏÇã ²½·³ÛÇն հÇõ³ն¹³նáóÇ հá·³µ³ñÓáõÃÇõնÁ« ´Åßϳå»ïáõÃÇõնÁ »õ ´ÅßÏ³ó ¸³ëÁ« հ³Ù³Ûնù³ÛÇն հ³ëï³ïáõû³նó Êն³Ù³Ï³ÉáõÃÇõնն»ñÁ« ³ճÛÇն ÊáñÑáõñ¹ն»ñÁ« Ù»ñ ѳٳÛնù³ÛÇն ì³ñųñ³նն»ñáõ îնûñ¿նն»ñÁ« հá·³µ³ñÓáõÃÇõնն»ñÁ« àõëáõóã³ó ¸³ëÁ« îÇÏն³նó Ú³նÓն³ËáõÙµ»ñÁ« ²Õù³ï³Ëն³Ù سñÙÇնն»ñÁ« äáÉëáÛ Ù»ñ ê³նáõó ØÇáõÃÇõնն»ñÁ« ÎÇåñáëÇ »õ ê÷ÇõéùÇ Ø»É·áն»³ն ê³նáõó ØÇáõÃÇõնն»ñÁ« µáÉáñ Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³ն »õ Ùß³ÏáõóÛÇն Ù³ñÙÇնն»ñÁ« հ³Û سÙÉáÛ ëå³ë³õáñն»ñÁ« »õ äáÉëáÛ« ·³õ³éն»ñáõ »õ Îñ¿ï¿ ÏÕ½ÇÇ Ñ³Ù³Ûն ѳõ³ï³ó»³É »õ ëÇñ»ó»³É Ø»ñ ÄáÕáíáõñ¹Á« Ù³ÕûÉáí µáÉáñÇն »ñç³նÇÏ êáõñµ Ìնն¹»³ն ïûն³Ï³ï³ñáõÃÇõն« Çնãå¿ë ն³»õ »Ï»Õ»ó³ß¿ն« Ïñóնáõ¿ñ »õ µ³ñ»ë¿ñ ·áñÍáõն¿áõû³նó Édzϳï³ñ Û³çáÕáõÃÇõն£

ê© Ìնն¹»³ն îûնÇն ³éÃÇõ ÏÁ ß³ñáõն³Ï»նù ³ÕûÃ»É í³ëն µ³ñûñáõû³ն »õ ³նë³ë³նáõû³ն ê© ¾çÙdzÍնÇ« ÎÇÉÇÏÇáÛ »õ ê© ºñáõë³Õ¿ÙÇ å³ïٳϳն êáõñµ ²Ãáéն»ñáõն£ îûն³Ï³ն áõñ³Ëáõû³Ùµ »Õµ³Ûñ³µ³ñ Ï՛áÕçáõն»նù ÜáñÇն êñµáõÃÇõն ¶³ñ»·Çն ´ ²Ù»ն³Ûն հ³Ûáó γÃáÕÇÏáëÁ« ÜáñÇն êñµáõÃÇõն ²ñ³Ù ² Ø»ÍÇ î³նն ÎÇÉÇÏÇáÛ Î³ÃáÕÇÏáëÁ« ÜáñÇն ²Ù»ն³å³ïáõáõÃÇõն Âáñ·áÙ ´ հ³Û ºñáõë³Õ¿ÙÇ ä³ïñdzñùÁ« ¶»ñ³ßնáñÑ ºåÇëÏáåáë³ó ¸³ëáõ µáÉáñ ³ն¹³Ùն»ñÁ »õ Çñ»նó Ùdzµ³ն³ÏÇó ѳÛñ»ñÁ ïûն³Ï³ն ³õ»ïÇëáí©

øրÆêîàê Ìܲô ºô Ú²Úîܺò²ô«

úրհܺ²È ¾ Ú²ÚîÜàôÂÆôÜÜ øրÆêîàêÆ£

àÕçáõնÇõ ѳÛñ³Ï³ն ëÇñáÛ »õ ³ÕûÃÇõù«

غêրàä ä²îրƲրø

5 Úáõնáõ³ñ 2006

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: