İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Ermenileri çýldýrtýyor!

WASHINGTON- ABD’de Ermeni lobisi, Dýþiþleri Bakaný Condoleezza Rice’tan, sözde Ermeni soykýrýmýnýn Washington tarafýndan tanýnmasýna karþý çýkmaktan vazgeçmesini istedi. ABD’deki radikal Ermeni kuruluþlarýný biraraya getiren Amerikan Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) kuruluþunun baþkaný Ken Hachikian, Rice’a bir mektup yazarak, sözde soykýrým tasarýsýna karþý çýkýlmasýnýn, “ahlaki, jeopolitik ve demokratik” açýlardan yanlýþ olduðunu iddia etti. Hachikian, mektubunda þunlarý kaydetti: “Bu mektubu size, soykýrým konusunun Temsilciler Meclisi Uluslararasý Ýliþkiler Komitesi’nde görüþülmesi sýrasýnda Dýþiþleri Bakan Yardýmcýsý Matt Reynolds’in komite baþkanýna gönderdiði mesaja cevaben yazýyorum. ABD’de, Ermenistan’da ve bütün dünyada yaþayan Ermeniler ile birlikte ben de ABD Dýþiþleri Bakanlýðý’nýn, Türkiye’nin soykýrýmýný inkar kampanyasýyla iþbirliði içinde olmasýný öfkeyle karþýlýyorum. Bakanlýðýnýzý bu konudaki pozisyonuna olan itirazýmý, ahlaki, jeopolitik ve demokratik açýlardan dile getirmek istiyorum.” ABD yönetiminin sözde soykýrýma iliþkin tutumunun “ahlaken iflas ettiði” iddiasýnda da bulunan Hachikian, ABD’nin sözde soykýrýmýný tanýmasýnýn, “Türkiye ile Ermenistan arasýnda iliþkilerin normalleþtirilmesine katkýda bulunacaðýný” savundu. Hachikian, Rice’a mektubunda, “Bakanlýðýnýzýn Ermeni soykýrýmýna iliþkin çökmüþ ve ahlaken derinden yanlýþ olan politikasýný yeniden gözden geçirmenizi diliyorum” ifadesiyle bitirdi.

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: