İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

`TANRI SÝZÝ KUTSASIN´

Ermenistan’da Hristiyanlýðýn 1700. yýlý düþüncesinden yola çýkarak, Danimarka toplumuna Ermeni kültürünü tanýtmak içinm 2002 yýlýnda çekilen belgesel film “Tanrý sizi kutsasýn” baþlýðýný taþýyor.

Danimarka Ermeni Hristiyan Kültürü Merkezi’ninm düþünce babalýðýný yaptýðý filmde Merkez Md. Aleksandr Aðabalyan, filimin ilk bölümünde Ermeni kültür ve tarihi yanýsýra 1915 olaylarýndan da bahsetmekte. Gerçekte Ermenilerin Danimarka’ya entegrasyonu konusunu iþleyen film SSCB’nin yýkýlmasýnda sonra kaderin cilvesi gereði Danimarka’da yaþayan Ermenilerin Denimarkaya entegrasyonu yanýsýra ayný zamanda Kopenhagen’da nasýl bir küçük Ermenistan yarattýklarýný da gözler önüne seriyor.

Aðabalyan Danimarka’da Ermeni kilisesi olmamasýný dikkate alarak 1995 yýlýnda Kopenhagen Az. Andreas Kilisesi’nin Ermenice ayinler için tahsis edilmesini saðladýklarýný ve Kilise avlusuna Armen Matinyan’ýn eseri bir Haçkarý (soykýrým kurbanlarý anýsýna) yerleþtirdiklerini de ifade etmekte.

Anna Harutyunyan

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: