İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Æñ³ùÇ Ù¿ç ³é»õ³ն·áõ³Í Éñ³·ñáÕÁ Ñ³Û ¿ª úíÇïÇáõ úѳնն¿ë»³ն

Ø»ñ »ñ¿Ïáõ³ն ÃÇõáí Ññ³ï³ñ³Ï³Í ¿Çնù ÿ Æñ³ùÇ Ù¿ç ºñ»ùß³µÃÇ ûñ ³é»õ³ն·áõ³Í ¿Çն éáõÙ³ն³óÇ »ñ»ù Éñ³·ñáÕն»ñ, áñáնóÙ¿ ÙÇն §èáõÙ³նdz ÈÇå¿ñ³¦ ûñ³Ã»ñÃÇ ÃÕóÏÇó ѳ۳½·Ç úíÇïÇáõ úѳնն¿ë»³նն ¿: ²նáնóÙ¿ ÙÇն, §öñÇÙ³¦ Ñ»é³ï»ëÇÉÇ Ï³Û³նÇ ÃÕóÏÇó Ø»ñÇ Ö³ն ²Áն Ïñó³Í ¿ Çñ Ó»éùÇ Ñ»é³Ó³Ûնáí ϳå ѳëï³ï»É ÙûñÁ Ñ»ï, Áë»Éáí. §Ø»նù ³é»õ³ն·áõ³Í »նù. ³Ûë ϳï³Ï ÙÁ ã¿. û·ն»ó¿°ù…¦:

ºññáñ¹ ³é»õ³ն·áõáÕն ¿ §èáõÙ³նdz ÈÇå¿ñ³¦Ç նϳñ³Ñ³նáÕ êáñÇն ØÇëùáëÇ: ºñ»ùն ³É Æñ³ù ÏÁ ·ïնáõ¿Çն ϳñ× Å³Ù³ն³Ïáí, Éñ³ïáõáõÃÇõն ϳï³ñ»Éáõ նå³ï³Ïáí:

Yorumlar kapatıldı.