İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

²ØºÜ©ê©ä²îրƲրø հúր îúÜ²Î²Ü ä²î¶²ØÀ

§ºñ·»³ »ñ· նáñ Ú³ñáõó»ÉáÛն` ննç»ó»Éáó Ï»ն³ó åïÕáÛն©©©¦

§øñÇëïáë Û³ñ»³õ Ç Ù»é»Éáó©

Ù³Ñáõ³Ùµ ½Ù³Ñ ÏáË»³ó« »õ

Û³ñáõû³Ùµն Çõñáí

Ù»½ ½Ï»³նë å³ñ·»õ»³ó©

նÙ³ ÷³éù Û³õÇﻳնë© ³Ù¿ն£¦

êÇñ»ÉÇ ÄáÕáíáõñ¹ Ø»ñ«

§ºõ ǵñ»õ ³նó ß³µ³Ãն©©©¦

굩 سñÏáë ²õ»ï³ñ³նÇ㠳ѳõ³ëÇÏ ³Ûëå¿ë ÏÁ ëÏëÇ նϳñ³·ñ»É Ú³ñáõû³ն ÎÇõñ³Ï¿Ç ¹¿åù»ñÁ£

Æնãå¿ë ͳնûà ¿« »µñ³Û»ñ¿նÇ Ù¿ç §շ³µ³Ã¦ ÏÁ նß³ն³Ï¿ ѳն·Çëï ϳ٠¹³¹³ñ£ Àëï î³ëն³µ³ն»³Û ä³ïáõÇñ³նն»ñáõ շ³µ³Ã ûñÁ ³Ù¿ն ½µ³ÕáõÙ »õ ³ß˳ï³նù åÇïÇ ¹³¹ñ¿ñ£ ²ñ¹³ñ»õ ѳն·ÇëïÇ ûñ »Õ³õ ²õ³· àõñµ³ÃÇն Û³çáñ¹áÕ շ³µ³Ã ûñÁ£

¼³ïÏÇ å³ïÙáõû³ն Ñ»ñáë ÏÇն»ñն ³É ѳõ³ï³ñÙáõû³Ùµ Û³ñ·»óÇն շ³µ³Ã ûñÁ ëáõñµ å³Ñ»Éáõ ϳնáնÁ »õ îÇñáç Ù³Ñáõ³ն Û³çáñ¹áÕ àõñµ³Ã áõß »ñ»Ïáն »õ շ³µ³Ã ûñն ³ÙµáÕçáõû³Ùµ ³նóáõóÇն ѳն·ÇëïÇ Ù¿ç£ ´ն³Ï³ն ¿« ³é³õ»É³µ³ñ ïËñ³նùն ¿ áñ ÏÁ ïÇñ¿ñ ѳն·ÇëïÇն£ ²é³ù»³Éն»ñáõն նÙ³ն« ÏÇն»ñն ³É »ñÏÇõÕ¿ն ͳնñ³ó³Í Ñá·»µ³նáõû³Ùµ« Ûá·ն³Í áõ ßáõ³ñ³Í` ÃÙñ³Í ¿Çն Ëáñ ó³õáõ Ù¿ç£

§ºõ »ñµ ³նó³õ շ³µ³Ã ûñÁ©©©¦« ³ÛëÇնùն ²õ³· շ³µ³Ã »ñ»ÏáÛ»³ն ³ñ»õ³Ù³ñù¿ն ³նÙÇç³å¿ë Û»ïáÛ« ÏÇն»ñÁ ·³óÇն ËáõնÏ»ñ ·ն»Éáõ »õ å³ïñ³ëïáõ»ó³ն ·»ñ»½Ù³ն »ñóÉáõ ¥Ø³ñÏáë ļ©1¤£

ÎÇñ³ÏÇ ³é³õûï ϳնáõË« ³ñ»õ³Í³·Çն« »Ï³ն ·»ñ»½Ù³ն« áñå¿ë½Ç ûÍ»ն î¿ñ ÚÇëáõëÇ ³նßáõնã Ù³ñÙÇնÁ« áñ ³Û¹ï»Õ ѳն·ã³Í å¿ïù ¿ ÁÉɳñ£ ê³Ï³Ûն Ù³ñÙÇնÁ ³Ûնï»Õ ãϳñ£

ê© äûÕáë ²é³ù»³É ÏÁ ·ñ¿« áñ øñÇëïáë ³ñ¹³ñ»õ Ù»é»Éն»ñ¿ն Û³ñáõÃÇõն ³é³Í ¿ñ« áñå¿ë ³é³çÇն ûñÇն³Ï Ù»é»Éն»ñáõ Û³ñáõû³ն£ §Æնãå¿ë Ù³ñ¹áí ÙÁ ëÏǽµ ³é³õ Ù³ÑÁ« նáÛնå¿ë Ù³ñ¹áí ÙÁ ëÏǽµ Ï‏‏՛³éն¿ Ù»é»Éն»ñáõ Û³ñáõÃÇõնÁ¦ ¥²©Îáñն©Äº©21¤£

²ñ¹³ñ»õ §³նó³Í¦ ¿ñ շ³µ³ÃÁ©©© ì»ñç ·ï³Í ¿ñ ն³»õ îÇñáç Ù³ñÙնÇն ѳն·ÇëïÁ íÇÙ³÷áñ ¹³Ùµ³նÇն Ù¿ç£ ºõ ²ն ¹áõñë ¿ñ »Ï³Í ïñïÙáճϳն ·»ñ»½Ù³ն¿ն« Ññ³ß³÷³é Û³ñáõû³Ùµ` Ï»ն¹³նÇ áõ Û³Õóå³նÍ£

Üá°ÛնÁ åÇïÇ å³ï³ÑÇ ³Ù¿°ն øñÇëïáն»³Û ѳõ³ï³ó»³ÉÇ£ ´áÉáñë ³É åÇïÇ ×³ß³Ï»նù Ù³Ñáõ³ն ¹³éնáõÃÇõնÁ »õ åÇïÇ Ã³ÕáõÇնù ·»ñ»½Ù³նÇ ÙÁ Ù¿ç£ ê³Ï³Ûն åÇïÇ ·³Û ³Ûն Ññ³ß³ÉÇ ûñÁ »ñµ §շ³µ³ÃÁ¦ åÇïÇ ³նóնÇ« ·»ñ»½Ù³նÇ Ñ³ն·ëﻳն ûñ»ñÁ åÇïÇ í»ñç³ն³ն« »õ Ù»ñ îÇñáç նÙ³ն Ù»նù »õë Û³ñáõÃÇõն åÇïÇ ³éն»նù« îÇñáç Ññ³Ù³նáí ¹áõñë åÇïÇ ·³նù ·»ñ»½Ù³ն¿ն« ²ëïáõÍáÛ Û³õÇï»ն³Ï³ն áõñ³Ëáõû³ն Ù¿ç åÇïÇ Ùdzն³նù Ù»ñ µáÉáñ ննçáÕ ëÇñ»ÉÇն»ñáõն« »ñÏն³ÛÇն ³նóé³Ù åë³Ïն»ñáõն ³ñųն³ó³Í Û³ÛïնÇ »õ ³նÛ³Ûï µáÉáñ ëáõñµ»ñáõն£ ²Ñ³õ³ëÇÏ ³°Ûë ¿ ó÷áõñ ·»ñ»½Ù³նÇն å³ï·³ÙÁ µáÉáñ ѳõ³ï³ó»³Éն»ñáõն£

²é³ù»³Éն Çñ ËûëùÁ ÏÁ ß³ñáõն³Ï¿© §Æնãå¿ë ²¹³Ù¿ Íն³Íն»ñÁ µáÉáñն ³É ÏÁ Ù»éնÇն« ³Ûնå¿ë ³É øñÇëïáë¿ Íն³Íն»ñÁ µáÉáñն ³É åÇïÇ Ï»ն¹³ն³ն³ն£ ´³Ûó Çõñ³ù³նãÇõñÁ Çñ ϳñ·Çն£ ²ÛÅÙ »ñ³Ë³ÛñÇùÁ` øñÇëïáë« ÇëÏ Çñ »ñÏñáñ¹ ·³ÉáõëïÇն` µáÉáñ Æñ»ն å³ïϳնáÕն»ñÁ¦ ¥²©Îáñն©Äº©22¬23¤£

Ø»ñ ն³Ë³Ñ³Ûñ»ñÁ Ù³ÑÁ »ñµ»ù ãï»ë³ն ǵñ áãնã³óáõ٠ϳ٠³նÑ»ï ÏáñնãáõÙ« ٳѳó»³Éն»ñÁ §ննç»ó»³É¦« ·»ñ»½Ù³նն»ñÁ §Ñ³ն·ëï³ñ³ն¦ Ïáã»óÇն« ٳѳó»³Éն»ñáõ ѳٳñ §Ñ³ն·ëﻳն¦ ß³ñ³Ï³նն»ñ áõ ³ÕûÃùն»ñ ϳï³ñ»óÇն« ѳõ³ï³ó»³ÉÇ ÙÁ ßÇñÇÙÇն íñ³Û §³ëï ѳն·ãǦ ·ñ»óÇն£

§º°ë »Ù Û³ñáõÃÇõնÁ »õ Ï»³նùÁ£ ²ն áñ ÇնÍÇ ÏÁ ѳõ³ï³Û« ÿå¿ï»õ Ù»éնÇ` åÇïÇ ³åñǦ ¥ÚáíѩIJ©25¤ ÁëáÕ öñÏãÇն ³ն¹³éն³ÉÇûñ¿ն ѳõ³ï³óÇնù ǵñ»õ Ñն³·áÛն øñÇëïáն»³Û ÅáÕáíáõñ¹« áñ Çñ å³ïÙáõû³ն ÁնóóùÇն »ñµ»Ùն ³նí»Ñ»ñ ù³É»ó ¶áÕ·áóÛÇ ×³ն³å³ñÑ¿ն áõ ëñµ³½³ն ã³ñù³ßáõû³Ùµ ÙÁ Çնù½Çնù ÙËÇóñ»ó ²é³ù»³ÉÇն Ëûëùáí© §²Ûá‏°« ųé³ն·áñ¹ն»ñն »նù ²ëïáõÍáÛ »õ ųé³ն·³ÏÇó` øñÇëïáëÇ© »õ Æñ ã³ñã³ñ³նùն»ñáõն Ù³ëն³ÏÇó Ï‏՛ÁÉɳնù` áñå¿ë½Ç Æñ ÷³éùÇն »õë Ù³ëն³ÏÇó ¹³éն³նù¦ ¥հé©À©17¤£

âáññáñ¹ ¹³ñ¿ն Ç í»ñ ³Ù¿ն ê©ä³ï³ñ³·Çն Ùdzµ»ñ³ն ÏÁ ѳëï³ï»նù© §հ³õ³ï³Ùù©©© Ç Û³ñáõÃÇõնն Ù»é»Éáó« Ç ¹³ï³ëï³նն Û³õÇï»նÇó Ñá·õáó »õ Ù³ñÙնáó« Û³ñù³ÛáõÃÇõն »ñÏնÇó »õ Ç Ï»³նëն Û³õÇï»ն³Ï³ն릣

Ø»Í ºÕ»éնÇ ¹³éն³¹³Å³ն ûñ»ñáõն« ·áÛ³ï»õ»Éáõ ëñµ³½³ն Û³Ù³éáõûն¿ »õ »ñÏն³ÛÇն å³ñ·»õÇ« í»ñ³½³ñÃûնùÇ« Û³ñáõû³ն áõ Û³õ»ñÅáõû³ն Éáõë³õáñ ÛáÛë¿ն µ³óÇ áõñÇß Ç±նã µ³ն Ïñն³ñ« ͳնñ³Ã³ËÇÍ Ù»ÍÙûñ ûɳ¹ñ»É` ïûóϿ½ ³ñ»õáõն ï³Ï« ³ն³å³ïÇ ï³ù ³õ³½ն»ñáõն íñ³Û ëáñí»óն»Éáõ §²Ûµ« ´»ն« ¶ÇÙ¦ն áõ ʳãÇ նß³նÁ Çñ ÍնáÕ³½áõñÏ ÃáéնÇÏÇն£

Üá°Ûն ѳõ³ïùáí« նá°Ûն ÛáÛëáí áõ Ï»ն¹³ն³ñ³ñ ½ûñáõû³Ùµ Ñá·»å¿ë ëå³é³½Çնáõ³Í« »Ï¿°ù ³Ûëûñ »õë ïûն»նù Ù»ñ ѳõ³ïùÁ« ÷³ñÇնù Ù»ñ 1700³Ù»³Û ºÏ»Õ»óÇÇն áõ 1600³Ù»³Û ï³é»ñáõն« »õ ³ñ¹³ñ»õ ÛÇß»նù áñ Û³õ»ñÅáõû³ն ׳ٵáñ¹ն»ñ »նù£

øրÆêîàê Ú²րº²ô Æ ØºèºÈàò©

úրհܺ²È ¾ Ú²րàôÂÆôÜÜ øրÆêîàêÆ£

êáõñµ ¼³ïÏÇ Ï»նë³նáñá· ïûնÇն ³éÇÃáí ûñÑնáõû³Ùµ ÏÁ ßնáñѳõáñ»նù ²é³ù»É³Ï³ն سÛñ ºÏ»Õ»óõáÛ µáÉáñ ½³õ³Ïն»ñն ³նËïÇñ« »õ ùñÇëïáë³õ³ն¹ ç»ñÙ³·Çն ëÇñáí Ï՛áÕçáõն»նù Ù»ñ êñµ³½³ն ºåÇëÏáåáëն»ñÁ« Ødzµ³ն հ³Ûñ»ñÁ« ø³Ñ³ն³ÛÇó ¸³ëÁ« ¶³Éֆ³Û»³ն àõËïÇ Ø³ÛñÁ« ê³ñϳõ³·³ó »õ ¸åñ³ó ¸³ë»ñÁ« êáõñµ öñÏÇã ²½·³ÛÇն հÇõ³ն¹³նáóÇ հá·³µ³ñÓáõÃÇõնÁ« ´Åßϳå»ïáõÃÇõնÁ« ´ÅßÏ³ó ¸³ëն áõ ´áÛÅùáÛñ»ñÁ« հ³Ù³Ûնù³ÛÇն հ³ëï³ïáõû³նó Êն³Ù³Ï³ÉáõÃÇõնն»ñÁ« ³ճÛÇն ÊáñÑáõñ¹ն»ñÁ« îÇÏն³նó Ú³նÓն³ËáõÙµ»ñÁ« Ù»ñ ѳٳÛնù³ÛÇն í³ñųñ³նն»ñáõ îնûñ¿նն»ñÁ« հá·³µ³ñÓáõÃÇõնն»ñÁ« àõëáõóã³ó ¸³ëÁ« ²Õù³ï³Ëն³Ù سñÙÇնն»ñÁ« ê³նáõó ØÇáõÃÇõնն»ñÁ »õ µáÉáñ Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³ն »õ Ùß³ÏáõóÛÇն Ù³ñÙÇնն»ñÁ« հ³Û سÙÉáÛ ÊÙµ³·Çñն»ñÁ »õ áÕç ²նÓն³Ï³½ÙÁ« »õ ѳٳÛն ѳõ³ï³ó»³É »õ ëÇñ»ó»³É Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Á Ù³ÕûÉáí µáÉáñÇն »ñç³նÇÏ êáõñµ Ú³ñáõû³ն ïûն³Ï³ï³ñáõÃÇõն« Çնãå¿ë ն³»õ »Ï»Õ»ó³ß¿ն« Ïñóնáõ¿ñ »õ µ³ñ»ë¿ñ ·áñÍáõն¿áõû³նó Édzϳï³ñ Û³çáÕáõÃÇõն£

²Ûë ³éÃÇõ Ù»ñ »Õµ³Ûñ³Ï³ն áÕçáÛնն»ñÁ »õ êáõñµ ¼³ïÏáõ³ն áõ øñÇëïáëÇ հñ³ß³÷³é Ú³ñáõû³ն ßնáñѳõáñáõÃÇõնն»ñÁ ÏÁ ÛÕ»նù ն³»õ µáÉáñ ùáÛñ øñÇëïáն»³Û »Ï»Õ»óÇն»ñáõ ³é³çնáñ¹ն»ñáõն« ÑáíÇõն»ñáõն »õ ѳõ³ï³ó»³Éն»ñáõն« ·É˳õáñ³µ³ñ հ³Û γÃáÕÇÏ¿ »õ հ³Û ²õ»ï³ñ³ն³Ï³ն ѳٳÛնùն»ñáõն£

հ³Ûñ³Ï³ն ëÇñáÛ ç»ñÙ³·Çն áÕçáÛնն»ñ Ï՛³é³ù»նù ê÷ÇõéùÇ ï³ñ³ÍùÇն ·ïնáõáÕ äáÉë³Ñ³Û« êáõñµ ʳ㠸åñ»í³նù« λ¹ñáն³Ï³ն« ¾ë³Û»³ն« ØËÇóñ»³ն í³ñųñ³նն»ñáõ »õ ÎÇåñáëÇ Ø»É·áն»³ն í³ñųñ³նÇ ØÇáõÃÇõնն»ñáõն »õ ³ñï³ë³ÑÙ³նÇ µ³ñ»å³ßï »õ »Ï»Õ»ó³նáõ¿ñ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Çն« áñáնù ë÷Çõéù»³ն å³ÛÙ³նն»ñáõն ն»ñù»õ ÏÁ ÷áñÓ»ն å³Ñ»É Ù»ñ ³õ³ն¹áõÃÇõնն»ñÁ« Ùdzն·³Ù³Ûն Ñá·»õáñ »õ ïáÑÙÇÏ Ï³å å³Ñ»Éáí Çñ»նó Íնն¹³í³ÛñÇն Ñ»ï£

ê© Ú³ñáõû³ն îûնÇն ³éÇÃáí ÏÁ ß³ñáõն³Ï»նù ³ÕûÃ»É í³ëն µ³ñûñáõû³ն سÛñ ²Ãáé ê© ¾çÙdzÍնÇն« Ø»ÍÇ î³նն ÎÇÉÇÏÇáÛ »õ ºñáõë³Õ¿ÙÇ å³ïٳϳն êáõñµ ²Ãáéն»ñáõն£ ¼³ïϳϳն áõñ³Ëáõû³Ùµ »Õµ³Ûñ³µ³ñ Ï՛áÕçáõն»նù ÜáñÇն êñµáõÃÇõն ¶³ñ»·Çն ´ ²Ù»ն³Ûն հ³Ûáó γÃáÕÇÏáëÁ« ÜáñÇն êñµáõÃÇõն ²ñ³Ù ² Ø»ÍÇ î³նն ÎÇÉÇÏÇáÛ Î³ÃáÕÇÏáëÁ« ÜáñÇն ²Ù»ն³å³ïáõáõÃÇõն Âáñ·áÙ ´ ºñáõë³Õ¿ÙÇ ä³ïñdzñùÁ »õ Çñ»նó Ùdzµ³ն³ÏÇó í³ն³Ï³ն ѳÛñ»ñÁ »õ հ³Û ²é³ù»É³Ï³ն ºÏ»Õ»óõáÛ µáÉáñ ³é³ù»É³·áñÍ íÇ׳ϳõáñն»ñÁ ïûն³Ï³ն Ûáõë³ÉÇó ³õ»ïÇëáí©

øրÆêîàê Ú²րº²ô Æ ØºèºÈàò«

Öշزրî²ä¾°ê Ú²րº²ô© ²È¾ÈàôƲ£

հ³Ûñ³Ï³ն ëÇñáÛ áÕçáõնÇõ »õ

³ÕûÃÇõù Ç øñÇëïáë«

+غêրàä ä²îրƲրø

ê© ¼³ïÏÇ Öñ³·³ÉáÛó

26 سñï 2005

ä³ïñdzñù³ñ³ն հ³Ûáó

¶áõÙ·³µÁ

Yorumlar kapatıldı.