İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

հ³Ûϳϳն é³ïÇáųÙÇ ¹ÇÙáõÙ

äáÉëáÛ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛնùÁ ѳÛϳϳն é³ïÇáϳ۳ն áõն»ն³Éáõ ³ß˳ï³նù ÏÁ ï³նÇ: ²Ûë áõÕÕáõû³Ùµ ѳն¹ÇåáõÙ áõն»ó³Í ¿ 50 Ññ³õÇñ»³Éն»ñáõ ն»ñϳÛáõû³ն:

¸ÇÙáõÙÇ Çñ³õáõնùÇն ѳٳñ ѳٳå³ï³ë˳ն Ù³ñÙÇնն»ñáõն ¹ÇÙáõÙ ÕñÏáõ³Í ¿: ܳ˳ï»ëáõ³Í ¿ ѳÕáñ¹áõÙն»ñáõ նÇõà ¹³ñÓն»É ѳÛáó å³ïÙáõÃÇõնÁ, »ñ³ÅßïáõÃÇõնÁ, ·Çñù»ñÁ, »õ³ÛÉն:
êáÛն ѳն¹ÇåÙ³ն ųٳն³Ï »ÉáÛà áõն»ó³Í ¿ äáÉëáÛ Ñ³Ûáó å³ïñdzñùÁ:

Yorumlar kapatıldı.