İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

²é³çÇն ³ն·³Ù ÁÉɳÉáí ն»ñϳ۳óáõ»ó³õ §²նáõߦ û÷»ñ³ÛÇ Ã³ï»ñ³-å³ñ³ÛÇն µ»Ù³Ï³ն³óáõÙÁ Úáíѳնն¿ë ʳãÇÏ»³նÇ ÏáÕÙ¿

շ³µ³Ã 29 Úáõնáõ³ñÇ »ñ»ÏáÛ»³ն
ųÙÁ 8-Çն ²Ã¿նùÇ ¶áÉ¿×Ç (öëÇËÇùû) ѳն¹Çë³ëñ³ÑÇն Ù¿ç ï»ÕÇ áõն»ó³õ հ³Ù³½·³ÛÇնÇ
շñç³ն³ÛÇն ì³ñãáõû³ն ϳ½Ù³Ï»ñåáõû³Ùµ ï³ñ»Ï³ն ѳÙáÛÃÁ å³ñáõëáõóáõû³Ùµ áõ
µ»Ù³¹ñáõû³Ùµ ºñ»õ³նÇ å³ñ³ñáõ»ëïÇ áõëáõÙն³ñ³նÇ ëÇõն»ñ¿ն áõ å³ï³ë˳ն³ïáõն»ñ¿ն
Úáíѳնն¿ë ʳãÇÏ»³նÇ: Üß»ÉÇ ¿, áñ Úáíѳնն¿ë ÂáõÙ³ն»³նÇ Ù¿Ï åá¿ÙÇն íñ³Û ÑÇÙնáõ³Í
ѳÙáÛÃÁª §²նáõßÁ¦ »ñ³Åßï³õáñáõ³Í ¿ ²ñÙ¿ն îÇ·ñ³ն»³նÇ ÏáÕÙ¿ »õ ³նáñ µ»Ù³Ï³ն³óÙ³ն
³ñÅ¿ùÁ ÏÁ ϳ۳ն³Û ³Ûն ÇñáÕáõû³ն íñ³Û, áñ նáÛնÇնùն ²ñÙ¿ն îÇ·ñ³ն»³նÇ ¹³ë³Ï³ն
»ñ³Åßïáõû³ն ÑÇٳٵ ն»ñϳ۳óáõ»ó³õ:

հ³ÙáÛÃÇն ն»ñϳÛ
»Õ³ն Úáõն³ëï³նÇ ÷á˳¹ñ³Ï³ն ÷áË ն³Ë³ñ³ñ åñն. ²ն³ëóëÇáë Ü»ñ³նÍÇë, »ñ»ë÷á˳ն ïÇÏÇն
êÇÉí³ն³ è³÷ÃÇ, Ü¿³ ¼ÙÇéնÇÇ ÷áË ù³Õ³ù³å»ï åñն. ì³նÏ¿ÉÇë ʳã³ïáõñ»³ն, øáñÇï³ÉáÛÇ
÷áË ù³Õ³ù³å»ï åñն. ö³ն³»áÃÇë äáÃáóÇïÇë, ÜÇù¿³ÛÇ ù³Õ³ù³å»ïáõû³ն ն»ñϳ۳óáõóÇã
ïÇÏÇն êáֆdz ¼¿Ûå¿ùûÕÉáõ, Ûáõն³Ï³ն å³ñ³ñáõ»ëïÇ ³ß˳ñÑÇ í³ëï³Ï³õáñ å³ñáõëáÛó åñն.
üáÃÇë ػóùëá÷áõÉáë, ²Ã¿նùÇ ¶áÉ¿×Ç áõëáõóã³Ï³ն ϳ½ÙÁ »õ ³ß³Ï»ñïն»ñ:

´³ñÓñ³Ëûëն»ñ¿ն
Û³Ûï³ñ³ñáõ»ó³õ ÿ ëáÛն Ó»éն³ñÏÇն ն»ñÏ³Û åÇïÇ ·ïնáõ¿ñ Ùß³ÏáÛÃÇ ն³Ë³ñ³ñ åñն.
ö»Ãñáë ³ÃáõÉÇë, áñ ³ÛÉ å³ñï³Ï³նáõû³նó å³ï׳éáí ն»ñÏ³Û ãϳñ»ն³É ·ïնáõ»Éáõնª
ßնáñѳõáñ³Ï³ն ն³Ù³Ï ÙÁ áõÕ³ñÏ³Í ¿ñ հ³Ù³½·³ÛÇնÇ շñç³ն³ÛÇն ì³ñãáõû³ն:

հ³ÙáÛÃÁ
Çñ»նó ն»ñϳÛáõû³Ùµ å³ïáõ³Í ¿Çն հհ ¹»ëå³ն åñն. ì³Ññ³Ù γÅáÛ»³նÁ »õ ¹»ëå³ն³ï³ն
³նÓն³Ï³½ÙÁ, Ûáõն³Ñ³Ûáó Ã»Ù³Ï³É ³é³çնáñ¹ Êáñ¿ն Ì. íñ¹. îáÕñ³Ù³×»³ն »õ ²½·³ÛÇն
ì³ñãáõÃÇõնÁ, Û³ñ³նáõ³նáõû³նó å»ï»ñÁ Ñ³Û ³õ»ï³ñ³ն³Ï³ն »Ï»Õ»óõáÛ ÏáÕÙ¿
í»ñ³å³ïáõ»ÉÇ ìÇ·¿ն âáɳù»³ն »õ Ñ³Û Ï³ÃáÕÇÏ¿ »Ï»Õ»óõáÛ ÅáÕáíñ¹³å»ï è³ֆ³Û¿É ùÑնÛ.
շ¿ֆÇù»³ն:

Ü»ñÏ³Û ¿ñ հ. Ú. ¸. Úáõն³ëï³նÇ Î»¹ñáն³Ï³ն ÎáÙÇï¿ն, Çնãå¿ë ն³»õ հ. Î. ʳãÇ,
հ.Ø.À.Ø.Ç շñç³ն³ÛÇն ì³ñãáõÃÇõնն»ñÁ, հ. Ú. ¸. ºñÇï³ë³ñ¹³Ï³ն ØÇáõû³ն λ¹ñáն³Ï³ն
ì³ñãáõÃÇõնÁ »õ ëñ³ÑÁ µ»ñն¿-µ»ñ³ն É»óáõó³Í ѳÛñ»ն³ÏÇóն»ñ, áñáնù ѳ½Çõ Ïñó³ն
ï»Õ³õáñáõÇÉ Ûáñ¹áÕ ëñ³Ñ¿ն ն»ñë:

êáÛն ѳÙáÛÃÁ ÏÁ µ³Õϳն³ñ »ñÏáõ ·É˳õáñ µ³ÅÇնն»ñ¿: ²é³çÇն µ³ÅնÇն Ù¿ç
ն»ñϳ۳óáõ»ó³ն 11 ³½·³·ñ³Ï³ն å³ñ»ñª շÇñ³ÏÇ å³ñ, ÜÇնû-ì¿ñí¿ñÇ, ÆÉÇÏն»ñ, È»éնóÇն»ñ
(Ù»ն³Ï³ï³ñ ¾ïϳñ ºÕ»³ն), ì¿ñí¿ñÇ, àõ½áõն î³ñ³ (Ù»ն³Ï³ï³ñ ²ն³ëóëdz ¶áõÛáõÙ×»³ն),
È»½ÏÇն·³ (Ù»ն³Ï³ï³ñն»ñ ܳñÇն¿ ºë³Û»³ն, ¾ïϳñ ºÕ»³ն, ¶ñÇ·áñ â³ùÙ³ù×»³ն),
ì³Õ³ñß³å³ïÇ å³ñ, Ô³ñ³µ³Õ (Ù»ն³Ï³ï³ñ ÈáéÇ ä³ñ³½»³ն), ¼³ñÃûնù, հ³ñë³նÇù
(Ù»ն³Ï³ï³ñն»ñ ²ÉÇë سñïÇÏ»³ն, سñÇնû ¶³ñ³Ù³ն»³ն »õ ²ն³ÑÇï ²ÉáÛ»³ն):

ºñÏñáñ¹ Ù³ëÇն ն»ñϳ۳óáõ»ó³õ §²նáõߦÁ, áñáõ Ù¿ç Ù»ն³Ï³ï³ñÇ ¹»ñ»ñ ëï³նÓն³Í ¿Çն,
²նáõߪ ²ñÙÇն¿ հ¿Ûñ³նáí³, ê³ñûª ¾ïϳñ ºÕ»³ն, ØáëǪ ²ñÙ¿ն ØÇ˳ÛÇÉÇïÇë,
²նáõßÇ-ê³ñáÛÇ Ù³ÛñÁª ܳñÇն¿ ºë³Û»³ն, ѳñëÁ ³ÉÇն â»ñ㻳ն, ÷»ë³ն ØÏñïÇã Êá×áÛ»³ն:

ºñÏáõ µ³ÅÇնն»ñáõն ³É Ù³ëն³Ïó»ó³ն հ³Ù³½·³ÛÇնÇ »ñ¿óն»ñáõ §Ü³ÛÇñǦ, ÙÇçն»Ïն»ñáõª
§Ü³նûñ¦ »õ ÷áùñ»ñáõª §Ø³ñ³Éû¦ å³ñ³ËáõÙµ»ñÁ, Ùûï 100 å³ñáÕն»ñ:

հ³ÙáÛÃÇ Û³ñ³ÏÇó å³ßïûնն»ñ ëï³նÓն³Í ¿Çն, ǵñ»õ å³ñáõëáÛóÇ û·ն³Ï³նն»ñ êÇÉídz
ä³ï¿É»³ն, ¾ïϳñ ºÕ»³ն, êáնdz ØÇն³ë»³ն »õ ¶ñÇ·áñ â³ùÙ³ù×»³ն. ï³ñ³½ն»ñáõ
å³ï³ë˳ն³ïáõ ÎÇõɳ ¶³ñ³å³×³ù»³ն, Éáõë³õáñáõû³ն å³ï³ë˳ն³ïáõ ØÇù³Û¿É îÇÉëǽ»³ն,
»ñ³Åßïáõû³ն å³ï³ë˳ն³ïáõ ܳïdz ¶³ñ³Ù³ն»³ն, µ»Ù³Û³ñ¹³ñáõÙª ²ïñÇն¿ ö³É³ն×»³ն:

êáÛն ѳٻñ·Á ÏÁ ½áõ·³¹Çå¿ñ §Ü³ÛÇñǦ å³ñ³ËáõÙµÇ ÑÇÙն³¹ñáõû³ն 10-³Ù»³ÏÇն: ²Ûë
³éÇÃáí å³ïñ³ëïáõ³Í ¿ñ 15 í³ÛñÏ»³ն ï»õáÕáõû³Ùµ íÇï¿û ÙÁ, áñáõ ÁնóóùÇն
ն»ñϳ۳óáõ»ó³õ Çñ ÑÇÙն³¹ñáõû³ն ûñ¿ն ÙÇնã»õ ³Ûëûñ ½³ն³½³ն »ÉáÛÃն»ñáõ ͳÕϳù³Õ
ÙÁ: ìÇï¿áÛÇ å³ïñ³ëïáõû³ն ³ß˳ï³նùÁ ï³ñ³Í ¿ ²ñï³ß ä³ñë³Ù»³ն:

êñ³ÑÇ
ն»ñùն³Ù³ëÇն ½»ï»Õáõ³Í ¿Çն ٻͳ¹Çñ å³ëï³éն»ñ, áõñ ѳñÇõñ³õáñ Éáõë³նϳñն»ñáõ
Áն¹Ù¿ç¿ն å³ñ³ËáõÙµÁ ÏÁ ïáÕ³նó¿ñ ϳ½Ù³Ï»ñåáõ³Í óáõó³Ñ³ն¹¿ëÇ Áն¹Ù¿ç¿ն, ÛÇß»Éáí áõ
í»ñÛÇß»Éáí »ÉáÛÃն»ñ, áñ ï»ÕÇ áõն»ó³Í ¿Çն ÆñáïÇû, îáñ³ êÃñ³Ãáõ, öÇñ¿³ÛÇ îÇÙáÃÇùû,
î¿ÉֆÇն³ñÇû, ø³Ãñ³ùÇû, è»նïÇ, ÜÇù¿³ »õ 쿳ùÇû, ²Ã¿նùÇ µ»Ù»ñáõ íñ³Û, Çնãå¿ëª
²ùñá÷áÉ, ¶³Éáõó óï»ñ³ëñ³Ñն»ñÁ, »ë³ÕáնÇÏ¿Ç ²ñù³Û³Ï³ն óïñáնÁ, Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç
ùñÇëïáն¿³óÙ³ն å»ï³Ï³ն Ïñûնù Ñéã³Ïáõ»Éáõ 1700-³Ù»³ÏÇ ³éÇÃáí ²É»ùë³նïñáõåáÉÇë »õ
¶áÙáÃÇնÇ, ÎáñÁնÃáë »õ ¼¿íÕáɳÃÇû »ñÏáõ³Ï³ն ³ն·³Ù, Ûáõն³Ï³ն ÏÕ½Çն»ñáõ Ù¿ç å³ñ³ÛÇն
ֆ»ëÃÇí³Éն»ñáõª êÇñû, êÇÃdz, ê³Ùû, ʳնdz. ³Ûë í»ñçÇն ù³Õ³ùÇն Ù¿ç 22
³½·áõÃÇõնն»ñáõ Ù¿ç ³é³çնáõû³ն ïÇïÕáëÇն ³ñųն³ն³Éáí: î³Ï³õÇն ºõñáå³Ï³ն ØÇáõû³ն
ù³Õ³ù³Ïñóϳն ÷³é³ïûն»ñáõ ÍÇñ¿ն ն»ñë γ½ÇÇ §èá¿ë¦ »õ ²Ã¿նùÇ Ø»Íն ´ñÇï³նdz
å³ն¹áÏÇ Ù¿ç å³ñ»ÉáÛÃն»ñ:

ø³Õ³ù³å»ïáõÃÇõնն»ñáõ
Ó»éն³ñÏն»ñáõ ÍÇñ¿ն ն»ñëª êáõñÙ¿ն³ÛÇ, ³íñáÛÇ, ìÇñáն³ÛÇ, Ü¿³ ¼ÙÇéնÇÇ §ÆáնÇù¿ë
ºáñÃ¿ë¦ ÷³é³ïûն»ñáõն, »õ ¹»é ²Ã¿նùÇ, üÇùëÇ, ¶áùÇնÇáÛ ³ÏáõÙµն»ñ¿ն ն»ñë سÛÇë 28Ç,
²åñÇÉ 24Ç, ¸³ßն³Ïóáõû³ն ûñáõ³ն ѳն¹ÇëáõÃÇõնն»ñáõն, Û³õ»É»³Éª Ñ»é³ï»ëÇɳÛÇն
µ³½Ù³ÃÇõ »ÉáÛÃն»ñáõ:

Üß»նù, áñ Ó»éն³ñÏ¿ն ³é³ç å³ïñ³ëïáõ³Í ¿ñ ѳۻñ¿ն »õ Ûáõն³ñ¿ն É»½áõն»ñáí ٻͳ¹Çñ
³ֆÇß ÙÁ, áñ ½»ï»Õáõ³Í ¿ñ ѳÛϳϳն µáÉáñ ѳëï³ïáõÃÇõնն»ñáõ, Çնãå¿ë ն³»õ Ù»ñ
ѳÛñ»ն³ÏÇóն»ñáõ »õ ÛáÛն µ³ñ»Ï³Ùն»ñáõ ˳նáõÃն»ñáõն ³éç»õ: ²õ»ÉÇն, í»ñçÇն ù³նÇ ÙÁ
ûñ»ñáõն ³õ»ÉÇ ù³ն 70 ³ֆÇßն»ñ Û³ïáõÏ ³ñïûնáõû³Ùµ ½»ï»Õáõ»ó³ն Ù»ÃñûÇ Ï³Û³ñ³նն»ñáõ
ÙáõïùÇն, áñå¿ë½Ç ÷³÷³ùáÕ ÛáÛն ³ñõ»ëï³ë¿ñն»ñ »õë ն»ñÏ³Û ·ïնáõÇն áõ ͳնûóն³ն
ѳÛϳϳն å³ñ³ñõ»ëïÇն: ²ֆÇßÇ å³ïñ³ëïáõû³ն ·áñÍÁ ëï³նÓն³Í ¿ñ سնáõÏ ØÇë³ù»³ն:

հ³ÙáÛÃÇ ÁնóóùÇն »õ Ûáõ½áõÙÇ ÙÃնáÉáñïÇ ÙÁ Ù¿ç, ÅáÕáíáõñ¹Ç ͳ÷³Ñ³ñáõÃÇõնն»ñáõ
ï³ñ³÷Çն ï³Ï ï»ÕÇ áõն»ó³õ Ûáõß³ï³Ëï³ÏÇ Û³նÓնáõÙ å³ñáõëáÛó Úáíѳնն¿ë ʳãÇÏ»³նǪ
§Ü³ÛÇñǦ å³ñ³ËáõÙµÇ ÑÇÙն³¹ñáõû³ն 10-³Ù»³ÏÇն Çñ ³ն·ն³Ñ³ï»ÉÇ ն»ñ¹ñáõÙÇն ³éÇÃáí:
Ú³նÓնáõÙÁ ϳï³ñáõ»ó³õ շñç³ն³ÛÇն ì³ñãáõû³ն ³նáõնáí ê»ñ·û Øáíë¿ë»³նÇ »õ
հ³Ù³½·³ÛÇնÇ ²ïÇÏ¿Ç ³é³çÇն í³ñãáõû³ն ³ն¹³Ùն»ñ¿ն ²ն³ÛÇë Úáí³ÏÇÙ»³նÇ Ó»é³Ùµ:

հ³ÙáÛÃÇ ³õ³ñïÇն, շñç³ն³ÛÇն ì³ñãáõû³ն ³ն¹³ÙáõÑÇն»ñ ͳÕÏ»÷áõնçն»ñ նáõÇñ»óÇն
å³ñáõëáÛóÇն, û·ն³Ï³նն»ñáõն »õ ٿϳϳϳն í³ñ¹ µáÉáñ å³ñáÕն»ñáõն:

հ³ÙáÛÃÇ
Ù³ëÇն Ëûë»Éáí, ϳñ»ÉÇ ã¿ å³Ñ ÙÁ ϳն· ã³éն»É å³ñáõëáÛó Úáíѳնն¿ë ʳãÇÏ»³նÇ ³նáõ³ն
áõ Ñëϳ۳ϳն ëï»Õͳ·áñͳϳն ·áñÍÇն íñ³Û, áñáíÑ»ï»õ ³նª ÁնóóÇÏ ÇÙ³ëïáí å³ñáõëáÛó
áõ µ»Ù³¹ñÇã ÙÁ ã»Õ³õ ÙdzÛն, ³ÛÉ ß»°ßïûñ¿ն ն»ñÏ³Û »Õ³õ, ÑëÏ»ó, ¹³ë³õáñ»ó,
áõÕÕáõÃÇõնն»ñ ïáõ³õª ï³ñ³½ն»ñáõ, ÉáÛëÇ, ï¿ùáñÇ µ³ÅÇնն»ñáõն, µ³éÇë Çëϳϳն
³éáõÙáí ¹³éն³Éáí å³ñ³ËáõÙµÇ á·Çն, §ն³Ñ³å»ïÁ¦, áñ Û³ñ³µ»ñ³Ï³ն áõ ϳ½Ù³Ï»ñå³Ï³ն Çñ
ն»ñ¹ñáõÙÇն ½áõ·³Ñ»é å³ñ³ËáõÙµÇն ïáõ³õ áõųϳնáõÃÇõն, ³նѳï³Ï³նáõÃÇõն, »ñ³ն·,
·ñ·Çé, Çõñ³ù³նãÇõñ å³ñáÕÇն ³նѳï³Ï³ն ϳñáÕáõÃÇõնն»ñÁ ¹ñë»õáñ»Éáí »õ ³նáñ
Ùdz˳éն»Éáí ³Ù¿ն Ù¿Ï å³ñáÕÇ ֆǽÇù³Ï³ն, Ùï³ÛÇն áõ Ñ᷻ϳն ³åñáõÙն»ñáõ ն»ñ¹³ßն³Ï
ѳٳ¹ñáõÃÇõն ÙÁ:

ÙÁ Ëûëù ³É ³Ûë ï³ñáõ³ն Û³Ûï³·ñÇն ѳٳñ, áñ ÏÿÁն¹·ñÏ¿ 36 ¿ç, Çñ ·áõն³½³ñ¹ ÏáÕùáí,
áñ ÏÁ ն»ñϳ۳óն¿ հ³Û³ëï³նÇ Ù¿ç ն»ñϳ۳óáõ³Í ¹³ë³Ï³ն §²նáõߦÁª ѳÛϳϳն ·»Õ³¹¿Ù
áõ ·»Õçϳϳն ·É˳õáñ ¹»ñ³Ï³ï³ñÇ Ñ³Û³ïÇå³ñÇ ¹ÇÙ³·ÇÍáí, Çñ »ïÇն áõն»ն³Éáí
ÂáõÙ³ն»³ն³Ï³ն ÈáéÇÇ »ñ³½³ÛÇն É»éն³ß˳ñÑÇ ½·ÉËÇã ³ß˳ñÑÁ, É»éն»ñáí, ·»ï»ñáí »õ
í³ÛñÇ µնáõû³Ùµ:

´áí³ն¹³Ïáõû³ն Ù¿ç ï»Õ ÏÁ ·ïն¿ §Ü³ÛÇñǦ å³ñ³ËáõÙµÇ 10-³Ù»³ÏÇն ³éÇÃáí հ³Ù³½·³ÛÇնÇ
շñç³ն³ÛÇն ì³ñãáõû³ն ËûëùÁ, å³ñáõëáÛó Úáíѳնն¿ë ʳãÇÏ»³նÇ Éáõë³նϳñն áõ
Ï»նë³·ñáõÃÇõնÁ ѳۻñ¿ն-Ûáõն³ñ¿ն É»½áõն»ñáí, å³ñáõëáÛóÇ û·ն³Ï³նն»ñáõ
Éáõë³նϳñն»ñÁ, §Ü³ÛÇñǦ, §Ü³նûñ¦, §Ø³ñ³Éû¦ å³ñ³ËáõÙµ»ñáõ ·áõն³õáñ Éáõë³նϳñն»ñÁ,
ûñáõ³ն ·»Õ³ñáõ»ëï³Ï³ն Û³Ûï³·ÇñÁ ѳۻñ¿ն »õ Ûáõն³ñ¿ն É»½áõն»ñáí, §²նáõß¦Ç ³Ù÷á÷
å³ïÙáõÃÇõնÁ-ÉÇåñ¿Ãáն, ѳۻñ¿ն »õ Ûáõն³ñ¿ն É»½áõն»ñáí, å³ñ³ËáõÙµÇ »ñ»ù
ٳϳñ¹³Ïն»ñáõ ïÕáó »õ ³ÕçÁϳնó ³նáõնն»ñÁ ѳۻñ¿ն »õ Ûáõն³ñ¿ն É»½áõն»ñáí »õ ³õ»ÉÇ
ù³ն 22 ͳնáõóáõÙն»ñ áñáնù ٻͳå¿ë ûųն¹³Ï»óÇն å³ñ³ËáõÙµÇ Í³Ëë»ñáõ ¹ÇÙ³·ñ³õÙ³ն
ѳٳñ, »õ áñáնó Ññ³å³ñ³Ï³õ Çñ ßնáñѳϳÉáõÃÇõնÁ ÏÁ Û³Ûïն¿ շñç³ն³ÛÇն ì³ñãáõÃÇõնÁ:
Ødzųٳն³Ï, ßնáñѳϳÉáõÃÇõն ³½նÇõ նáõÇñ³ïáõն»ñáõ, áñáնù ëÇñ³Ûûųñûñ¿ն
Ù³ëն³Ïó»ó³ն ѳÙáÛÃÇ Í³Ëë»ñáõն: ÜáõÇñ³ïáõն»ñáõն ³նáõ³ն³ó³նÏÁ ÉáÛë ÏÁ ï»ëն¿ Ù»ñ
³Ûëûñáõ³ն ÃÇõÇ 7-ñ¹ ¿çÇն Ù¿ç: ÊÜÖàÚø-Êր²ÊÖ²Üø §¼²ô²րº²Ü¦Æ ؾæ Ü»ñϳ۳óÙ³ն
³õ³ñïÇն, í³ñãáõÃÇõն »õ å³ñáÕն»ñ ³õ³ñï»É¿ »ïù ï¿ùáñÇ Ñ³õ³ùÙ³ն ³ß˳ï³նùն»ñÁ µáÉáñÁ
ÙdzëÇն áõÕÕáõ»ó³ն §¼³õ³ñ»³ն¦ Ï»¹ñáն, áõñ å³ñ³ËáõÙµÇ Û³նÓն³ËáõÙµÇ ïÕáó
ն³Ë³Ó»éնáõû³Ùµ ϳ½Ù³Ï»ñåáõ³Í ¿ñ Ëն×áÛù-Ëñ³Ë׳նù, նáõ³·³ËáõÙµÇ Ù³ëն³Ïóáõû³Ùµ:
Ü»ñÏ³Û »Õ³ն Ùûï 150 Ñá·Çª å³ñáÕն»ñ, í³ñãáõÃÇõն »õ ÍնáÕն»ñ:

Êն×áÛùÁ ëÏë³õ Ï¿ë ·Çß»ñ¿ն ³é³ç ųÙÁ 11-Çն, ÁնÃñÇùáí, ³å³ å³ñáí: î»ÕõáÛն íñ³Û
˳ն¹³í³é áõ Ûáõ½Çã ÙÃնáÉáñïÇ Ù¿ç ѳ۳å³Ñå³նÙ³ն ëÇñ³½»Õ Ëûëù»ñ ³ñï³Û³Ûïáõ»ó³ն,
ÇëÏ Û³նÓն³ËáõÙµÇ ÏáÕÙ¿ ͳÕÏ»÷áõնçն»ñ նáõÇñáõ»ó³ն å³ñáõëáÛóÇն »õ Çñ»ն
û·ն³Ï³նն»ñáõն: ²é³õûﻳն ųÙÁ 3Çն í»ñç ·ï³õ ÁնÃñÇùÇ áõ նáõ³·³ËáõÙµÇ µ³ÅÇնÁ, áñÙ¿
»ïù ÙÇնã»õ ³é³õûﻳն ųÙÁ 6 ß³ñáõն³Ïáõ»ó³õ å³ñ³ËáõÙµÇ party-áí:
 

Yorumlar kapatıldı.