İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Ü©²©î© غêրàä ê© ä²îրƲրø հúր ²Ø²ÜàրÆ ä²î¶²ØÀ

Ü©²©î© غêրàä ê© ä²îրƲրø հúր
²Ø²ÜàրÆ ä²î¶²ØÀ

êÇñ»ÉÇ ÄáÕáíáõñ¹ Ø»ñ«

2004 Ãáõ³Ï³նն ³նó³õ£ Øն³Ûáõն ϳ٠í³Õ³նóÇÏ ·áñÍ»ñáí« áõñ³Ë³éÇà ϳ٠ïËáõñ« áõß³·ñ³õ »õ ³ննß³ն ¹¿åù»ñáí ³ÛÉ»õë ³նÛ»Õûñ¿ն ϳ½Ùáõ³Í ¿ ï³ñ»·ñáõÃÇõնÁ£ Ø»½Ù¿ Çõñ³ù³նãÇõñÁ åÇïÇ áõ½¿ñ áõն»ն³É ³նó»³É ï³ñáõ³ն áñáß ¹¿åù»ñÁ í»ñ³åñ»Éáõ »õ ³Ûë ³ն·³Ù ³ÛÉ áñáßáõÙն»ñ ³éն»Éáõ ϳ٠ï³ñµ»ñ ù³ÛÉ»ñ ն»ï»Éáõ Ñն³ñ³õáñáõÃÇõնÁ£ ´ն³Ï³ն ¿« áñ »Õ³ն ն³»õ µ³ñ»µ³ëïÇÏ ½³ñ·³óáõÙն»ñ áñáնó ·áѳóáõóÇã ³ñ¹Çõնùն»ñáí åë³Ïáõ»ó³õ ³ñ¹¿ն 2004¬Á£ ²Ù¿ն å³ñ³·³ÛÇ« µáÉáñն ³É Ùն³óÇն ³նó»³ÉÇն Ù¿ç »õ ³ÛÉ»õë áãÇնã ϳñ»ÉÇ ¿ ÷á˻ɣ ²Ûëå¿ë ÏÁ Ï»ñïáõÇ ³ñ¹¿ն ³նѳïն»ñáõ« ·»ñ¹³ëï³նն»ñáõ »õ ÅáÕáíáõñ¹ն»ñáõ å³ïÙáõÃÇõնÁ£

Üàր շրæ²Ü« Üàր ä²î²êʲܲîàôàôÂÆôÜ

Æնã忱ë åÇïÇ ÛÇß»ն Ó»½ Ó»ñ ½³õ³Ïն»ñÁ£ øÇã ÙÁն ³É 2005 Ãáõ³Ï³նÇն åÇïÇ áñáßáõÇ ³Û¹£ Ʊնã»ñ åÇïÇ å³ï³ÑÇն Üáñ î³ñáõ³ն ÁնóóùÇն£ λñåáí ÙÁ« ³Ñ³õ³ëÇÏ ³Ù¿ն Çնã նá°ñ ÏÁ ¹³éն³Û£ Üáñ î³ñáõ³ն ÁնóóùÇն å³ïÙáõû³ն նáñ ÷áõÉ ÙÁ åÇïÇ ·ñáõÇ« »õ ³Û¹ Ù»նù »նù áñ åÇïÇ ·ñ»նù£ ²Ù¿ն áù« ³é³նÓÇնն »õ ѳõ³ù³µ³ñ áõñÇßն»ñáõ Ñ»ï« µ³ÅÇն ÙÁ åÇïÇ áõն»ն³Û ³նáñ Ù¿ç£ ²Ûն Çնã áñ ïËñáõÃÇõն ÏÁ å³ï׳鿫 ³Ûն Çնã áñ åÇïÇ áõ½¿Çնù ëñµ³·ñ»É ³նó»³É ï³ñáõ³ն å³ïÙáõû³ն Ù¿ç« ÑÇÙ³ ϳñ»ÉÇ ¿ ëñµ³·ñ»É ÙdzÛն Üáñ î³ñáõ³ն ÁնóóùÇն ³éնáõ»ÉÇù նá°ñ áñáßáõÙն»ñáí£ ²ñ¹»ûù ÇնãåÇëDZ Ñ»ïù»ñ åÇïÇ ÃáÕáõնù å³ïÙáõû³ն ¿ç»ñáõն íñ³Û£

Æր²Î²ÜàôÂÆôÜܺր

Æնãå¿ë Íնն¹»³ն ï³ñ»¹³ñÓÇ Ñ³õ³ùն»ñ« ³Ûնå¿ë ն³»õ ²Ù³նáñÇ Ñ³ն¹ÇëáõÃÇõնն»ñ Ïáõ ·³ն ÛÇß»óն»Éáõ µáÉáñÇë« áñ ï³ñÇ ÙÁ »õë ³նó³Í ¿£ ijٳն³ÏÁ áõ½¿ ϳ٠ãáõ½¿ Ï՛³նóնÇ£ Ø»ñ Ï»³նùÇ ûñ»ñն ³É նáÛնå¿ë£ ê³Ï³Ûն »ñ³նÇ ³նáնó« áñáնù ûñ Áëï ûñ¿ ÏÁ ¹³éն³ն ³õ»ÉÇ ÇÙ³ëïáõն£ ê© äûÕáë ²é³ù»³É ÏÁ ·ñ¿© §ÜáÛնÇëÏ »Ã¿ Ù³ñÙն³å¿ë Ñ»ï½Ñ»ï¿ ÏÁ ù³Ûù³ÛáõÇնù« µ³Ûó ն»ñùն³å¿ë ÏÁ նáñá·áõÇնù ûñ¿ ûñ£ Ü»ñϳÛÇ Ù»ñ Ïñ³Í ûûõ ն»ÕáõÃÇõնÁ ³ñï³Ï³ñ·ûñ¿ն ·»ñ³½³նó »õ Û³õÇï»ն³Ï³ն ÷³éù ÙÁ Ï՛³å³Ñáí¿ Ù»½Ç£ ºõ Ù»նù Ù»ñ áõß³¹ñáõÃÇõնÁ ã»նù Ï»¹ñáն³óն¿ñ նÇõóϳն Çñ³Ï³նáõû³նó íñ³Û« ³ÛÉ` Ñá·»õáñ Çñ³Ï³նáõû³ն íñ³Û© áñáíÑ»ï»õ նÇõóϳն Çñ³Ï³նáõÃÇõնն»ñÁ ųٳն³Ï³õáñ »ն« ÙÇնã Ñá·»õáñ Çñ³Ï³նáõÃÇõնն»ñ` Û³õÇï»ն³Ï³ն¦ ¥´© Îáñնé ¸© 16¬18¤£

1600¬²Øº²Ú ä²îÆô

²Ñ³õ³ëÇÏ ·É˳õáñ³µ³ñ ³Û¹ Ñá·»õáñ Çñ³Ï³նáõÃÇõնն»ñÁ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Çն ÷á˳նó»Éáõ ѳٳñ« º© ¹³ñáõ ëÏǽµÁ ê³Ñ³Ï ä³ñûõ γÃáÕÇÏáë« ìé³Ùß³åáõÑ Â³·³õáñ »õ Ø»ëñáå سßïáó ì³ñ¹³å»ï Ó»éù Ó»éùÇ ïáõÇն Ù»ñ ãùն³Õ Ù³Ûñ»նÇ É»½áõÇն Û³ñÙ³ñ³·áÛն ï³é»ñÁ ·ïն»Éáõ Ùï³¹ñáõû³Ùµ£ հ³Û ·Çñ»ñáõ ·ÇõïÁ« áñáõն 1600¬³Ù»³ÏÁ åÇïÇ նß»նù 2005 Ãáõ³Ï³նÇն« Ñá·»õáñÇն ³éÁնûñ ³½·³ÛÇն Ùß³ÏáÛÃÇ ÷³é³Û»Õ Û»Õ³÷áËáõû³ն ÙÁ í»ñ³Íáõ»ó³õ« ³Ùñ³óáõó ²½·³ÛÇն ºÏ»Õ»óÇÇ Ï³éáÛóն»ñÁ« ëï»ÕÍ»ó ²½·³ÛÇն ¸åñáõû³ն ¸åñáó« ³ñ·Ù³նÇã ëñµ³½³ն í³ñ¹³å»ïն»ñáõ ÏáÕÙ¿ ï³ñáõ³Í Ñëϳ۳ϳն ³ß˳ï³նùÇն ßնáñÑÇõ ³Ûɳ½·Ç Ù³ñ·³ñ¿ն»ñ« ³é³ù»³Éն»ñ« í³ñ¹³å»ïն»ñ »õ ÷ÇÉÇëá÷³ն»ñ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Çն Ñ»ï ëÏë³ն ѳۻñ¿ն ËûëÇÉ£ հ³Ûáó É»½áõն »õ ·Çñ»ñÁ ³Ûëûñ »õë« Ù»ñ ÉáÛë ѳõ³ïùÇն ³éÁնûñ« ³éѳõ³ï㻳ն »ն Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ç ·áÛ³ï»õÙ³ն£ ²ñ¹³ñ»õ« ѳ۳½·Ç ³Ù¿ն ³նѳï å¿ïù ¿ Ñå³ñï³ն³Û Çñ ÅáÕáíáõñ¹Ç ³õ»ÉÇ ù³ն 2«500 ï³ñáõ³ն ·ñ³õáñ å³ïÙáõû³Ùµ »õ 1600¬³Ù»³Û ³½·³ÛÇն Ùß³ÏáÛÃáí£ ²Ûëûñ »õë« Ñ³Û³½·Ç ³Ù¿ն ³նѳïÇ Ù³ñ¹Ï³ÛÇն ³Ù»ն³µն³Ï³ն Çñ³õáõնùն ¿ áõն»ն³É Çñ ѳÛñ»ñáõ ѳõ³ïùն áõ É»½áõն ëáñí»Éáõ ųٳն³Ï³ÏÇó Ñն³ñ³õáñáõÃÇõնն»ñÁ£

ê© Øºêրàä äàÈêàÚ Ø¾æ

î³ñûնÇ հ³ó»Ï³ó ·ÇõÕÁ Íն³Í »õ ²ñ³·³ÍáïնÇ ú߳ϳն ·ÇõÕÁ ÑáÕÇն Û³նÓնáõ³Í ѳÛáó ·ÇñÇ »õ ·ñ³Ï³նáõû³ն ëï»ÕÍÇã Ù»Í Ñ³ն׳ñ êáõñµ Ø»ëñáå سßïáó ì³ñ¹³å»ïÁ« ·Çñ»ñáõ ·Çõï¿ն Û»ïáÛ Â¿ñ׳նÇ ¶նÇà ºåÇëÏáåáëÇն Ñ»ï ׳ٵáñ¹³Í ¿ ն³»õ ¹¿åÇ äáÉÇë« ն»ñϳ۳ó³Í ¿ ´Çõ½³ն¹ÇáնÇ ²ïïÇÏáë ä³ïñdzñùÇն »õ ¿á¹áë ´ γÛë»ñ« Çñ»նóÙ¿ ³ñïûնáõÃÇõն ëï³ն³Éáõ ѳٳñ º÷ñ³ï ·»ïÇ ³ñ»õÙﻳն ÏáÕÙÇ ն³Ñ³ն·ն»ñáõ Ù¿ç µն³ÏáÕ Ñ³Û»ñáõն »õë նáñ ·Çñ»ñÁ ëáñí»óն»Éáõ£ êáõñµ ì³ñ¹³å»ïÇն ÏáÕÙ¿ ³Ûë ³éÃÇõ Ó»éù µ»ñáõ³Í Ûáõն³ñ¿ն ɳõ³·áÛն ²ëïáõ³Í³ßáõնãÇ ÑÇÙ³ն íñ³Û ϳñ»ÉÇ »Õ³Í ¿ í»ñ³ËÙµ³·ñ»É Ù»ñ ²ëïáõ³Í³ßáõնã سﻳնÁ« áñ ն³Ë³å¿ë ѳۻñ¿նÇ Ã³ñ·Ù³նáõ³Í ¿ñ ³ëáñ»ñ¿ն µն³·ñ¿ն£ àõëïÇ« ê© ²õ»ï³ñ³նÇ àëÏ»¹³ñ»³ն óñ·Ù³նáõÃÇõնÁ« áñ ³Ûëûñ հ³Û ºÏ»Õ»óõáÛ µáÉáñ Ëáñ³նն»ñáõն íñ³Û µ³½Ù³Í ¿« ³ñ·³ëÇùն ¿ êáõñµ Ø»ëñáåÇ äáÉÇë ïáõ³Í ³Ûó»Éáõû³ն£

¶àôր¶àôր²ÜøÆ ²è²րβÚ

êÇñ»ÉÇ ÄáÕáíáõñ¹« ³Ûë ï³ñáõ³ն ÁնóóùÇն µ³½Ù³ÃÇõ Ó»éն³ñÏն»ñ ÏÁ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÇն ѳÛáó ·Çñ»ñáõ 1600¬³Ù»³ÏÁ ѳն¹Çë³õáñ³å¿ë նß»Éáõ ѳٳñ£ Æնãå¿ë Áë³Í ¿ ʳã³ïáõñ ²µáí»³ն« §Ø¿Ï ³½·Ç å³ÑáÕն ¿É É»½áõն ³ áõ ѳõ³ïÁ« ÿ ëñ³նó ¿É Ïáñóն»նù í³°Ûն »Ï»É ³ Ù»ñ ûñÇն¦ ¥1840¤£ ¶áõñ·áõñ³°նù Ù»ñ ³ñÅ¿ùն»ñáõն íñ³Û« áõëÙն³ëÇñ»նù ½³նáնù »õ ÷á˳նó»նù Ù»ñ ½³õ³Ïն»ñáõն£

1600¬²Øº²ÎÆ îúܲÊØ´àôÂÆôÜ

êÇñ»ÉÇ հá·»õáñ³Ï³նն»ñ« Øï³õáñ³Ï³նն»ñ« àõëáõóÇãն»ñ« àõë³նáÕն»ñ« äáÉÇë »õ ³ß˳ñÑáí Ù¿Ï ë÷éáõ³Í äáÉë³Ñ³Û ØÇáõÃÇõնն»ñ« öñÏã³Ï³ն 2005 Ãáõ³Ï³նÁ Ø»ñ ³Ûë ·Çñáí ÏÁ Ñéã³Ï»նù §հ³Û ¶ÇñÇ »õ ¶ñ³Ï³նáõû³ն î³ñǦ£ ²ñ¹³ñ Ñå³ñïáõû³Ùµ ïûն»ó¿ù հ³Û ¶Çñ»ñáõ 1600¬³Ù»³ÏÁ£ Üáñ³Ñ³ë Ù»ñ ½³õ³Ïն»ñÁ ù³ç³É»ñ»ó¿°ù áñå¿ë½Ç Û³ïϳå¿ë Áնï³ն»Ï³ն« »Ï»Õ»ó³Ï³ն« ¹åñáó³Ï³ն »õ ÙÇáõûն³Ï³ն ßñç³ն³Ïն»ñ¿ն ն»ñë ³նå³ÛÙ³ն ѳۻñ¿ն ËûëÇն« ѳۻñ¿ն »ñ·»ն« ѳۻñ¿ն ³Õûûն« ѳÛϳϳն »Õ³ն³Ïն»ñáí å³ñ»ն« ³é³նó µն³Ï³ն³µ³ñ íÇßï å³ï׳é»Éáõ ѳñÇõñѳ½³ñ³õáñ ѳÛáñ¹Çն»ñáõ áñáնù å³ïÙáõû³ն ¹Åµ³Ëï ½³ñ·³óáõÙն»ñáõ ÑáÉáíáÛÃáí ³Ûëûñ ³ÛÉ»õë ûï³ñ³ó³Í »ն Ù»ñ É»½áõÇն »õ ³õ³ն¹áÛÃն»ñáõն£ Ò»ñ óնϳ·Çն áõÅն áõ ųٳն³ÏÁ Ç ½áõñ ÙÇ° í³ïն¿ù áõñÇßն»ñÁ« ϳéáÛóն»ñÁ »õ å³ÛÙ³նն»ñÁ ùնն³¹³ï»Éáí« ¹³ñÓ¿ù ³ñï³¹ñáÕ ÙÇïù»ñ« Ùß³Ïն»ñ« ·áñÍÇãն»ñ« ն³Ë³Ó»éն³ñÏն»ñ£ հ³Û ·Çñ»ñáõ ·ÇõïÇն 1600¬³Ù»³ÏÇ á·»õáñáõû³ն Ù¿ç« Çõñ³ù³նãÇõñ ѳ۳Ëûë ³նѳï ɳõ Ï՛ÁÉɳñ áñ å³ñï³Ï³նáõÃÇõն նϳï¿ñ Ù»ñ Ùß³ÏáÛÿն áõ ³õ³ն¹áõÃÇõնն»ñ¿ն ³նç³ïáõ³Í ³é նáõ³½ն Ù¿Ï Ñ³Ûáñ¹Çն ѳÙá½»Éն áõ ½³Ûն í»ñ³¹³ñÓն»ÉÁ Çñ ѳñ³½³ï ÅáÕáíáõñ¹Çն »õ å³å»ն³Ï³ն Ùß³ÏáÛÃÇն ÍáóÁ£

ØºÌ ºÔºèÜÆ ÚÆշ²î²ÎÀ

êÇñ»ÉÇ ÄáÕáíáõñ¹ Ø»ñ« í»ñ»õ ³Ïն³ñÏáõ³Í å³ïٳϳն ¹Åµ³Ëï ¹¿åù»ñ¿ն ¿ Ø»Í ºÕ»éնÁ£ úëÙ³ն»³ն γÛëñáõû³ն ÆÃÃÇÑ³ï »õ ¿ñ³ùùÇ Îáõë³Ïóáõû³ն γé³í³ñáõÃÇõնÁ« ²© հ³Ù³ß˳ñѳÛÇն ä³ï»ñ³½ÙÇ å³ÛÙ³նն»ñáõն ն»ñù»õ« å»ï³Ï³ն ³նíï³ն·áõû³ն í³ñϳÍն»ñáí Ùï³Ñá·áõ³Í« γÛëñáõû³ն ѳ۳½·Ç ѳÛñ»ն³ÏÇóն»ñÁ ³ùëáñÇ »նóñÏ»ó ¹¿åÇ êáõñÇáÛ ³ն³å³ïÁ£ îñáõ³Í ÁÉɳÉáí áñ ³å³Ñáíáõû³ն ³նÑñ³Å»ßï ÙÇçáó³éáõÙն»ñ ãϳÛÇն« ѳñÇõñѳ½³ñ³õáñ ѳ۳½·Ç ѳÛñ»ն³ÏÇóն»ñ ϳ٠Çñ»նó µն³Ï³í³Ûñ»ñáõ Ù»ñÓ³Ï³Û ï»Õ»ñÁ« ϳ٠¹¿åÇ ³ն³å³ï ³ùëáñÇ ×³ն³å³ñÑÇն` ÇëÏ áõñÇßն»ñ áõÕÕ³ÏÇ ³ն³å³ïÇ ¹³Å³ն å³ÛÙ³նն»ñáõն Ù¿ç« áÙ³նù ³É å³ï»Ñ³å³ßïն»ñáõ ïÙ³ñ¹Ç Û³ñÓ³ÏáõÙն»ñáõն Ñ»ï»õ³նùáí ½áÑáõ»Éáí Ïնù»óÇն Çñ»նó Ù³Ñϳն³óáõն£ úëÙ³ն»³ն γÛëñáõû³ն ѳ۳½·Ç Ñå³ï³Ïն»ñáõն ѳٻٳﳵ³ñ ùÇã Ù³ëÁ ÙdzÛն ÷ñÏáõ»ó³õ áãնã³óáõÙ¿£ ä³ï׳鳵³նáõÃÇõնÁ Çնã áñ ³É »Õ³Í ÁÉɳ۫ ëáÛն ³նÁն¹áõն»ÉÇ áõ ³նËÇÕ× Ø»Í ºÕ»éնÁ« å³ïÙáõû³ն ³նó³õ ǵñ»õ øë³ն»ñáñ¹ ¸³ñáõ ëÏǽµÁ å³ï³Ñ³Í Ù³ñ¹Ï³ÛÇն áÕµ»ñ·áõÃÇõն£

ºñÏñ³·áõնïÇ íñ³Û áõñ áñ ³É ·ïնáõÇ« ³Ù¿ն Ñ³Û ³նѳï Ø»Í ºÕ»éնÇ å³ï׳é³Í Ëáñ ó³õն ³°Ûëûñ »õë Ï՛³åñÇ »õ Çñ ¿áõû³ն Ù¿ç ÏÁ Ïñ¿ ³նáñ ³½¹»óáõÃÇõնÁ£ ²Ûë ï³ñáõ³ն ÁնóóùÇն« ïËñ³Ñéã³Ï ¹¿åù»ñáõ 90¬³Ù»³ÏÇն ³éÇÃáí« հ³Û ÄáÕáíáõñ¹Á ËáõնÏ »õ ³ÕûÃù åÇïÇ µ³ñÓñ³óն¿ ³é ²ëïáõ³Í Çñ µÇõñ³õáñ ն³Ñ³ï³Ïն»ñáõն Ñá·Çն»ñáõն Ç Ñ³ն·Çëï£

1600¬²Øº²ÎÆ ä²î¶²ØÀ

Üß³ն³Ï³ÉÇó ¿« áñ հ³Û ¶Çñ»ñáõ ¶ÇõïÇն 1600¬³Ù»³ÏÁ »õ Ø»Í ºÕ»éնÇ 90¬³Ù»³ÏÁ ÏÁ ѳÙÁնÏնÇն ³Ûë ï³ñÇ£ Ø»նù ÏÁ ËáñÑÇնù« áñ ·É˳õáñ å³ï·³ÙÁ ë³ ¿© ²õ»ÉÇ ù³ն 2«500 ï³ñáõ³ն ³նó»³É áõն»óáÕ հ³Û ÄáÕáíáõñ¹Á« Çնã áñ ³É å³ï³ÑÇ« Çñ ·áÛáõÃÇõնÁ å¿ïù ¿ ÑÇÙն¿ øñÇëïáն¿³Ï³ն ëÇñáÛ ëϽµáõնùÇն íñ³Û« »õ ·Çï³ÏóÇ áñ ÅáÕáíáõñ¹Ç ·áÛ³ï»õÙ³ն µáõն Û»ն³ñ³նն ¿ ½Çնù ÙÇնã»õ Ù»ñ ûñ»ñáõն µ»ñáÕ հ³Ûáó հ³õ³ïùն áõ Øß³ÏáÛÃÁ£

ÎàÔø ÎàÔøÆ ºÜø

²ëïáõ³Í հ³Û »õ Âáõñù ÅáÕáíáõñ¹ն»ñÁ« ÏáÕù ÏáÕùÇ Çµñ»õ ë³ÑÙ³ն³ÏÇó ѳñ»õ³նն»ñ« Ù¿çÁն¹Ù¿ç ǵñ»õ ¹ñÏÇóն»ñ« ³Ûëûñ ÙÇնã»õ ÇëÏ ²ն³ïáÉáõÇ »õ ÎáíϳëÇ Ù¿ç áñáß ï»Õ»ñ áñå¿ë ÙÇ»õնáÛն Áնï³նÇùն»ñáõ ³ն¹³Ùն»ñ ùáíùáíÇ ¹ñ³Í ¿£ ²ÛÉ»õë å¿ïù ¿ ѳëÏóáõÇ áñ Ùdzëն³µ³ñ ˳ճÕáõû³Ùµ »õ ѳٻñ³ßËáõû³Ùµ ³åñ»É¿ µ³óÇ ³ÛÉ ×³ն³å³ñÑ ãÏ³Û »õ µáÉáñ ç³նù»ñÁ å¿ïù ¿ ï³ñáõÇն ³Ûë áõÕÕáõû³Ùµ£

Ø»նù »õë« áñå¿ë ÂáõñùÇáÛ հ³Û»ñ« Ù»ñ áõÅ»ñÁ áñù³ն ³É ѳٻëï ÁÉɳն« ëáÛն ·áñÍÁնóó¿ն å¿ïù ã¿ Ëն³Û»նù Ù»ñ ն»ñ¹ñáõÙÁ£

Üáñ î³ñáõ³ն ë»ÙÇն ³Ï³նç ï³նù ÚÇëáõë øñÇëïáëÇ ûñÑն»³É Ëûëù»ñáõն©

§ºñ³նÇ~ ë·³õáñն»ñáõն« áñáíÑ»ï»õ ³նáնù ²ëïáõÍÙ¿ ÙËÇóñáõÃÇõն åÇïÇ ·ïն»ն£

ºñ³նÇ~ ³նáնó« áñáնù ³ñ¹³ñáõû³ն ù³Õóն áõ ͳñ³õÁ áõնÇն« áñáíÑ»ï»õ ³նáնù åÇïÇ Û³·»ն³ն£

ºñ³նÇ~ áÕáñÙ³Íն»ñáõն« áñáíÑ»ï»õ ³նáնù ²ëïáõÍÙ¿ áÕáñÙáõÃÇõն åÇïÇ ·ïն»ն£

ºñ³նÇ~ ³նáնó« áñáնù ëÇñïáí Ù³ùáõñ »ն« áñáíÑ»ï»õ ³նáնù ½²ëïáõ³Í åÇïÇ ï»ëն»ն£

ºñ³նÇ~ ˳ճճñ³ñն»ñáõն« áñáíÑ»ï»õ ³նáնù ²ëïáõÍáÛ áñ¹Çն»ñ åÇïÇ ÏáãáõÇն£

ºñ³նÇ~ ³նáնó« áñáնù ÏÁ ѳɳÍáõÇն ³ñ¹³ñáõû³ն ѳٳñ« áñáíÑ»ï»õ ³նáնó ¿ ºñÏնùÇ ²ñù³ÛáõÃÇõնÁ¦ ¥Ø³ïé º©1¬12¤£

*

* *

շնáñѳó 2005 ï³ñáõ³ն Éáõë³µ³óÇն »õë« Ëûëùë ն³Ë ù»½Ç Ï՛áõÕÕ»Ù հ³Û ºÏ»Õ»óõáÛ êÇñ»ÉÇ »õ ²½նÇ~õ ¼³õ³Ï »õ í»ñÛÇß»óն»É Ï՛áõ½»Ù áñáß ×ßÙ³ñïáõÃÇõնն»ñ£

ÚÇß¿ áñ ûñÑն»³É çáõñáí áõ êñµ³ÉáÛë ØÇõéáնáí ÙÏñïáõ³Í áõ ¹ñáßÙáõ³Í »ë ǵñ»õ հ³Û øñÇëïáն»³Û£ ê³ ³é³նÓն³ßնáñÑáõÙ áõ å³ïÇõ ¿ Ùdzն·³Ù³Ûն£ ÚÇß¿ Ù»ñ öñÏãÇն ëáñí»óáõó³Í ϳñ»õáñ³·áÛն å³ïáõÇñ³նÁ© §êÇñ¿° ùáõ î¿ñ ²ëïáõ³Í¹ ³ÙµáÕç ëñïáí¹« ³ÙµáÕç Ñá·Çáí¹« ³ÙµáÕç Ùïùáí¹ »õ ³ÙµáÕç ½ûñáõû³Ùµ¹¦£ ܳ»õ »ñÏñáñ¹Á© §êÇñ¿° ÁնÏ»ñ¹ ùáõ ³նÓǹ å¿ë¦£ øñÇëïáë »½ñ³Ï³óáõó« áñ ³Ûë »ñÏáõù¿ն ³õ»ÉÇ Ù»Í å³ïáõÇñ³ն ãÏ³Û ¥Ø³ñÏáë Ä´©30-31¤£ հá·ÇÇ ÷ñÏáõû³ն Ù³ëÇն ·ñáÕ ê© äûÕáë ²é³ù»³É Ï՛³õ»Éóն¿© §ºÃ¿ µ»ñ³նáí¹ Ëáëïáí³նÇë ÿ ÚÇëáõë î¿ñ ¿« »õ ëñïǹ Ù¿ç ѳõ³ï³ë ÿ ²ëïáõ³Í ½Çնù Ù»é»Éն»ñ¿ն Û³ñáõó³ն»ó` ÏÁ ÷ñÏáõÇë£ ²ÛëÇնùն« á»õ¿ Ù¿ÏÁ áñ Çñ ëñïÇն Ù¿ç ÏÁ ѳõ³ï³Û` Ï՛³ñ¹³ñ³ն³Û« »õ »ñµ µ»ñ³նáí Ëáëïáí³նÇ` ÏÁ ÷ñÏáõǦ ¥հéáÙ© Ä©9-13¤£

êÇñ»ÉÇ հ³Ûáñ¹Ç« ÛÇß¿ ³Ûë µáÉáñÁ ²Ù³նáñÇ ë»ÙÇն£ ²Ù¿ն ³éÇà û·ï³·áñÍ¿© ³Ù¿ն ê© ä³ï³ñ³·Ç Ï³Ù ê© ØÏñïáõû³ն ËáñÑáõñ¹Ç ϳï³ñÙ³ն å³Ñáõն« ÙÇնã»õ ÇëÏ ï³ն¹` ë»ն»³Ïǹ ³é³նÓնáõû³ն Ù¿ç ËáñÑñ¹³Í»Éáõ ųٳն³Ï« í»ñ³նáñá·¿ ØÏñïáõû³ն êáõñµ àõË﹫ ѳۻ³óù¹ µ³ñÓñ³óáõñ ¹¿åÇ ºñÏն³õáñ հ³ÛñÁ »õ Ç Ëáñáó ëñïÇ Áë¿© §¼ûñ³óáõñ« î¿°ñ« Ç٠ѳõ³ïùë« ÛáÛëë »õ ë¿ñë£ ²ñ¹³ñ³ն³É« Ù»Õù»ñ¿ë Ù³ùñáõÇÉ« ã³ñ ն»ñ·áñÍáõÃÇõնն»ñ¿ ³½³ïÇÉ »õ ø»½Ç° ͳé³Û»É Ï՛áõ½»Ù î¿°ñ¦£ հ³õ³ïùáí ÏñÏն¿ ê© Ü»ñë¿ë շնáñѳÉÇ հ³Ûñ³å»ïÇ ³ÕûÃùÁ` áõÕÕáõ³Í î¿ñ ÚÇëáõëÇն© §àñ¹Ç° ²ëïáõÍáÛ« ²ëïáõ³Í ×ßÙ³ñÇï« áñ ѳÛñ³Ï³ն Íáó¿ն Ëáն³ñÑ»ó³ñ« »õ Ù»ñ ÷ñÏáõû³ն ѳٳñ Ù³ñÙÇն ³éÇñ êáõñµ ÎáÛë سñdzٿն£ ʳãáõ»ó³ñ« óÕáõ»ó³ñ »õ Û³ñáõÃÇõն ³éÇñ Ù»é»Éն»ñ¿ն« »õ ÷³éùáí µ³ñÓñ³ó³ñ հ³Ûñ ²ëïáõÍáÛ Ùûï© »ñÏնùÇն áõ ùáõ ³éç»õ¹ Ù»Õù ·áñÍ»óÇ© ÛÇß¿ ն³»õ ½Çë áñå¿ë ³õ³½³ÏÁ` »ñµ ·³ë ùáõ ³ñù³Ûáõû³Ùµ¹© »õ áÕáñÙ¿ ùáõ ³ñ³ñ³Íն»ñáõ¹ »õ ÇնÍÇ` µ³½Ù³Ù»ÕÇ릣

²Ûëå¿ë ѳõ³ï³óÇն ³é³ù»³Éն»ñն áõ ÑÇÙն³¹Çñն»ñÁ հ³Û ²é³ù»É³Ï³ն ºÏ»Õ»óÇÇն« áñ Ù»ñ Ñá·»õáñ ·³նÓ³ñ³նն ¿£ հ³õ³ï³ñÇÙ Ùն³óÇ°ñ հ³Û ºÏ»Õ»óÇÇն« áñ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ç ³նó»³ÉÇն Ù¿ç ³ն÷á˳ñÇն»ÉÇ ¹»ñ ϳï³ñ³Í ¿« áõ ն»ñϳÛÇë ÏÁ ß³ñáõն³Ï¿ ϳï³ñ»É£

հ³Û ºÏ»Õ»óõáÛ êÇñ»ÉÇ ¼³õ³Ïն»ñ«

êáõñµ å³Ñ»ó¿ù Ó»ñ ³ÙáõëնáõÃÇõնÁ£ ØÇ° Ùáéն³ù« áñ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Çն áõ Ù»ñ ºÏ»Õ»óÇÇն ³Ù»ն³÷áùñ Ù³ëնÇÏն ¿ Áնï³նÇùÁ£ ijÛéÇ°ն« ²ëïáõÍáÛ ÊûëùÇն íñ³Û ϳéáõóáõ³Í ÁÉÉ³Û Ó»ñ µáÛնÁ« áñå¿ë½Ç ³նë³ë³ն Ùն³Û£ ²ñïûն»ó¿°ù« áñ ³ÕûÃùն áõ ËáõնÏÁ í»ñ³¹³éն³ն Ó»ñ ïáõնÁ£ ²ÕûÃáÕ Áնï³նÇùÇ ÙÁ ³ն¹³Ùն»ñÁ Çñ³ñÙ¿ ã»ն Ñ»é³ն³ñ« ½Çñ³ñ ³é³õ»É »õë ÏÁ ëÇñ»ն£ Üáñ î³ñõáÛ ³é³çÇն å³Ñ»ñáõն î¿ñáõն³Ï³ն ²ÕûÃùÁ Áնï³ն»ûù Áë¿ù£ հ³õ³ï³ó¿°ù« áñ Ùdzëն³Ï³ն ³ÕûÃùÇ Ù¿ç åÇïÇ Ï³Û³ն³Û ¹Åáõ³ñáõÃÇõնն»ñն Û³Õóѳñ»Éáõ »õ ն»ÕáõÃÇõնն»ñáõ ѳٵ»ñ»Éáõ Ó»ñ áÛÅÁ£

հ³Ù³Ûնù³ÛÇն »õ óճÛÇն í³ñã³Ï³ն Ù³ñÙÇնն»ñáõ ³ն¹³Ùն»ñ« ³ն¹³ÙáõÑÇն»ñ« §Æñ³ñáõ µ»éÁ í»ñóáõó¿ù »õ ³Û¹åÇëáí ϳï³ñ»ó¿ù øñÇëïáëÇ ëÇñáÛ ûñ¿նùÁ£ ²Ù¿ն Ù³ñ¹ ÃáÕ Çñ ·áñÍÁ Ïßé¿ »õ Çñ ·áÑáõն³ÏáõÃÇõնÁ ÙdzÛն Çնùն Çñ»ն å³Ñ¿« ÷á˳ն³Ï Çնù½Çնù áõñÇßն»ñáõ Ñ»ï µ³Õ¹³ï»Éáõ£ àñáíÑ»ï»õ` Çõñ³ù³նãÇõñ Ù³ñ¹ Çñ ³ñ³ñùն»ñáõն å³ï³ë˳ն³ïáõáõÃÇõնÁ Ç°նù åÇïÇ Ïñ¿£ âÓ³նÓñ³ն³նù µ³ñÇù ·áñͻɿ« áñáíÑ»ï»õ »Ã¿ Û³ñ³ï»õ»նù` ³նå³ÛÙ³ն áñ ³ñ¹ÇõնùÁ åÇïÇ ù³Õ»նù Çñ ³ï»նÇն£ հ»ï»õ³µ³ñ« áñù³ն áñ ųٳն³ÏÁ Ù»ñ Ó»éùն ¿` µ³ñÇù Áն»նù µáÉáñÇն« Ù³ն³õ³ն¹ ѳõ³ïùÇ ×³Ùµáí Ù»ñ ѳñ³½³ïն»ñáõն¦ ¥¶³Õ³ï© ¼©1-10¤£ êÇñ»ÉÇն»°ñ« ë³ï³ñ»ó¿°ù ѳõ³ù³Ï³ն ÙïùÇ« ѳõ³ù³Ï³ն Ï»³նùÇ Í³ÕÏ»óÙ³ն£ ºÕ¿°ù ѳßï« ûñÇն³å³Ñ« ˳ճճë¿ñ« ѳõ³ï³ñÇÙ »õ Çնùն³íëï³Ñ ѳÛñ»ն³ÏÇóն»ñ« ն³»õ ն³Ë³նÓ³Ëն¹Ç°ñ Ù»ñ ïáÑÙÇÏ ³ñÅ¿ùն»ñáõն նϳïٳٵ£

²Ù³նáñÇ ³éÇÃáí« ä³ïñdzñù³Ï³ն ²ÃáéáÛë í»Õ³ñ³õáñ Ùdzµ³ն ѳÛñ»ñáõն« ³ñųն³å³ïÇõ ù³Ñ³ն³ն»ñáõն« µ³ñ»ßնáñÑ ë³ñϳõ³·ն»ñáõն« »ñ·»óÇÏ ¹åÇñն»ñáõն« áõëáõóã³ó ϳ½ÙÇ µáÉáñ ³ն¹³Ùն»ñáõն« ѳٳÛնù³ÛÇն »õ óճÛÇն Ù³ñÙÇնն»ñáõ í³ñÇãն»ñáõն« Ù»ñ Ù³ÙÉáÛ ëå³ë³õáñն»ñáõն »õ ѳÙûñ¿ն µ³ñ»å³ßï ѳõ³ï³ó»³Éն»ñáõն ÏÁ ûɳ¹ñ»նù ѳÛñ³µ³ñ© ²åñÇնù »õ ·áñÍ»նù ³Ûնå¿ë` Çնãå¿ë ÏÁ í³Û»É¿ Ù»ñ հ³Û øñÇëïáն»³Û ÏáãáõÙÇն« áñáõն Ññ³õÇñ³Í ¿ Ù»½ ²ëïáõ³Í£ ØÇßï Ëáն³ñÑ áõ Ñ»½ ÁÉɳնù »õ ѳٵ»ñ³ï³ñ« »õ Ù»ñ ë¿ñÁ óáÛó ï³նù` ѳն¹áõñÅ»Éáí Çñ³ñáõ£ æ³ն³նù êáõñµ հá·ÇÇն ßնáñÑ³Í ÙÇáõÃÇõնÁ å³Ñ»É ˳ճÕáõû³ն ß³Õϳåáí ¥º÷»ë© ¸© 1-3¤£ Ø»ñ Ù¿ç¿ն ³ñÙ³ï³ËÇÉ Áն»նù ³Ù¿ն ¹³éնáõÃÇõն« µ³ñÏáõÃÇõն áõ ½³ÛñáÛã Æñ³ñáõ ѳն¹¿å ù³Õóñ áõ ·Ã³Í ÁÉɳնù »õ ն»ñ»նù Çñ³ñáõ« Çնãå¿ë ²ëïáõ³Í ³É øñÇëïáëÇ ÙÇçáó³õ ն»ñ»ó Ù»½Ç ¥¸©30-32¤£ øñÇëïáëÇ Ù»½Ç ïáõ³Í å³ïáõ¿ñÁ ë³ ¿© §àí áñ ½²ëïáõ³Í ÏÁ ëÇñ¿« å¿ïù ¿ Çñ »Õµ³Ûñն ³É ëÇñ¿¦ ¥²© ÚáíÑ© ¸©21¤£ ²ëïáõ³Í³ëÇñáõû³Ùµ »õ »Õµ³ÛñëÇñáõû³Ùµ ïá·áñáõ³Í« µáÉáñë ³É ³é³õ»É ó÷áí նáõÇñáõÇ°նù Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ç Ñá·»õáñ »õ µ³ñá۳ϳն í»ñ»ÉùÇն ͳé³Û»Éáõ« ³å³õÇն»Éáí ²ëïáõÍáÛ áÕáñÙáõû³ն »õ ³é³çնáñ¹áõû³ն« Ù»ñ µÇõñ³õáñ ëáõñµ»ñáõ »õ ն³Ñ³ï³Ïն»ñáõ ³նÉé»ÉÇ µ³ñ»Ëûëáõû³ն£

ÂáÕ Ï»ն¹³ն³ñ³ñ »õ Ù³ñ¹³ë¿ñ ²ëïáõ³Í Æñ êáõñµ հá·õáí Éáõë³õáñ¿ Ù»½ µáÉáñë« ³Ùñ³óն¿ Ù»ñ Ùdzµ³ն³Ï³ն ë¿ñÁ« նá°ñ ëÇñï« նá°ñ Ñá·Ç ¹ն¿ Ù»ñ ն»ñëǹÇն« »õ Ù»նù ѳõ³ïùáí å³Ûͳé³ó³Í áõ ½ûñ³ó³Í Áë»նù Ùdzëն³µ³ñ© §òáÛó Ù»½ î¿ñ ½áÕáñÙáõÃÇõնë ùá« »õ ½÷ñÏáõÃÇõնë ùá ïáõñ Ù»½¦£ ²Ù¿ն£

²¼ÜÆô àô êÆրºÈÆ ÄàÔàìàôր¸ غր«

²êîàô²Ì²ÚÆÜ úրհÜàôÂÆôÜܺրàì ÈÆ

շÜàրհ²´ºր« ºրæ²ÜÆÎ àô Ê²Ô²Ô Üàր î²րÆ ØÀ ´àÈàրƸ£

غêրàä ä²îրƲրø 31 ¸»Ïï© 2004

Yorumlar kapatıldı.