İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

հ³Û³ëï³նÇ Ù¿ç ϳն §AIDS¦¿ í³ñ³Ïáõ³Í 2800-3000 Ñá·Ç

ú·áëïáë 1-Ç ¹ñáõû³Ùµ, հ³Û³ëï³նÇ Ù¿ç ³ñÓ³ն³·ñáõ³Í »ն §AIDS¦¿ í³ñ³Ïáõ³Í 283 Ñá·Ç, áñáնóÙ¿ 269Á հ³Û³ëï³նÇ ù³Õ³ù³óÇն»ñ »ն: ²նáնóÙ¿ 207Á ÏÇ-ն»ñ »ն, ÇëÏ í³ñ³ÏÇ 4 ¹¿åù ³ñÓ³ն³·ñáõ³Í ¿ »ñ»Ë³ն»ñáõ Ùûï: ì³ñ³Ï³ÏÇñն»ñáõ ٻͳٳëնáõÃÇõնÁ 20-39 ï³ñ»Ï³ն »ն:

Àëï §AIDS¦Ç ϳն˳ñ·ÇÉÙ³ն ѳնñ³å»ï³Ï³ն Ï»¹ñáնÇ ïñ³Ù³¹ñ³Í ïáõ»³Éն»ñáõ, §AIDS¦ í³ñ³Ï³ÏÇñն»ñ¿ն ³õ»ÉÇ ß³ï ³ñÓ³ն³·ñáõ³Í »ն ºñ»õ³նÇ Ù¿çª 132 ¹¿åùª Áն¹Ñ³նáõñÇն 49.1%Á: հ³Ù³×³ñ³ÏÇ ëÏǽµ¿ն ³ñÓ³ն³·ñáõ³Í ¿ §AIDS¦áí ÑÇõ³ն¹ն»ñáõ Ù³Ñáõ³ն 42 ¹¿åù, áñáնóÙ¿ 9Á 2002Çն, 6Áª 2003Çն:

Yorumlar kapatıldı.