İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

²նó»³É ß³µ³Ã 97 »ñ»Ë³Û Íն³õ հ³Û³ëï³նÇ Ù¿ç

հ³Û³ëï³նÇ ½³ն³½³ն ÑÇõ³ն¹³նáóն»ñáõ Ù¿ç, Çնãå¿ë §Ø³É³Ãdz¦ »õ §¾ñ¿µáõնǦ, ³նó»³É ß³µÃáõ³ն ÁնóóùÇն ³ß˳ñÑ »Ï³Í ¿ 97 »ñ»Ë³Û: ÈáõñÁ ѳÕáñ¹³Í ¿ Øûñ »õ سնϳն ³éáÕçáõû³ն å³Ñå³նÙ³ն Ï»¹ñáնÁ: ²Ù¿ն³Í³նñÁ »Õ³Í ¿ 3 ùÇÉû 600 Ïñ³Ù »õ áõն»ó³Í ¿ 42 ëÙ. ѳë³Ï:

Yorumlar kapatıldı.