İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

azator: ػɷáն»³նÇ áõëáõóÇãն»ñÁ ·áñͳ¹áõÉÇ Ù¿ç

²նó»³É հÇն·ß³µÃÇ ûñ, سÛÇë 27Çն, ÎÇåñáëÇ Ø»É·áն»³ն Ïñóϳն ѳëï³ïáõû³ն áõëáõóÇãն»ñÁ ·áñÍն³Ï³ն ù³ÛÉ»ñáõ ¹ÇÙ»Éáí ·áñͳ¹áõÉ Û³Ûï³ñ³ñ³Í »ն, Ïñóñ³նÇ ÷³ÏÙ³ն ϳå³Ïóáõû³Ùµ ëï³óáõ³Í ѳÕáñ¹³·ñáõû³ն ÙÁ ǵñ»õ ѳϳ½¹»óáõÃÇõն: àõëáõóÇãն»ñÁ Ïáã áõÕÕ³Í »ն ÍնáÕն»ñáõն ß³ñáõն³Ï»É Çñ»նó ½³õ³Ïն»ñÁ áõÕ³ñÏ»É Ïñóñ³ն: ²õ»ÉÇն, å³Ñ³նç³Í »ն ÍնáÕն»ñáõ ½ûñ³ÏóáõÃÇõնÁ:

Yorumlar kapatıldı.