İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

alikonline: ²Ù»ն³ÑÇն ïå³·Çñ ·ÇñùÁ

ºրºô²Ü (ºրÎÆր) – ²ß˳ñÑÇ ³Ù»ն³ÑÇն ïå³·Çñ ·ÇñùÁ í»ñ³Ï³ն·նáõÙÇó Û»ïáÛ óáõó³¹ñõáõÙ ¿ Èáն¹áնáõÙ: ¸³ ëñµ³½³ն µáõ¹¹³Û³Ï³ն ï»ùëï ¿, Ãáõ³·ñáõáõÙ ¿ ø. Ú. 868 ÃÇõáí »õ ÏáãõáõÙ ¿
§²ÉÙ³ëï¿ ëáõïñ³¦:

¶ÇñùÁ ïå³·ñáõ»É ¿ ºõñáå³ÛáõÙ ïå³·ñáõû³ն ·Çõï¿ն ѳñÇõñ ï³ñÇ ³é³ç: ²Ûն ·ïնáõ»É ¿ ¸³նËáõ³նÇ (âÇն³ëï³նÇ Ñ³ñ³õ) ù³ñ³նÓ³õն»ñÇó Ù¿ÏáõÙª 1900 ÃõÇն: Ü»ñϳÛáõÙë ·ÇñùÁ Èáն¹áնÇ ´ñÇï³ն³Ï³ն ·ñ³¹³ñ³նÇ Ñ³õ³ù³ÍáõáõÙ ¿: ¶ÇñùÁ ÷³Ûï¿ ÑÇÙùÇ íñ³Û ÷³ÃÃáõ³Í ÙáËñ³·áÛն ÃáõÕà ¿:

Yorumlar kapatıldı.