İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

alikonline: ø»Ù³É º³ÉãÁնÇ Ù³ëÇն

ø»Ù³É º³ÉãÁնÁ ѳնñ³Í³նûà Ãáõñù ·ñáÕ ¿, áñÁ Íնõ»É ¿ 1952 Ãõ³Ï³նÇնª ¸»նǽÉÇ հáն³½ ßñç³նáõÙ: ܳ 1982-Çó ³åñáõÙ ¿ ¸³ßն³Ïó³ÛÇն ¶»ñÙ³նdzÛáõÙ, áñï»Õ å³ßïûն³í³ñáõÙ ¿ ǵñ»õ Ãáõñù»ñ¿նÇ ¹³ë³Ëûëª ´áËáõÙ ù³Õ³ùáõÙ: ØÇնã ³ÛÅÙ Ññ³ï³ñ³Ï»É ¿ »ñ»ù µ³ն³ëï»Õͳϳն, »ñÏáõ å³ïÙõ³Íùն»ñÇ Ñ³ïáñն»ñ »õ »ñÏáõ í¿å»ñ, áñáնóÇó í»ñçÇնÁª §հá·Çë ù»½Ùáí ÏÁ ˳Ûï³Û¦ í¿åÁ, áñÁ ն³»õ óñ·Ù³նõ»É ¿ ѳۻñ¿նÇ:
ì¿åÁ ·ñ»Éáõ ·É˳õáñ ÙÕÇã áõÅ»ñÁ ѳն¹Çë³ó»É »ն ¶»ñÙ³նdzÛáõÙ Çñ ¹³ë³Ëûëն»ñÇó ѳÛáõÑÇ Ø»ÉÇն¿ն »õ Çñ Ù³ÛñÁ:
Ø»ÉÇն¿ն ù³ç³É»ñ»É ¿ Çñ»ն, áñ ò»Õ³ëå³նáõû³ն Ù³ëÇն Çñ áõëáõÙն³ëÇñáõÃÇõնն»ñÁ ϳï³ñÇ å³ïٳϳն հ³Û³ëï³նÇ »ñµ»ÙնÇ Ñ³Û³µն³Ï ·³õ³éն»ñáõÙ, áñÇó Û»ïáÛ ÇնùÁ å³ïÙáõÙ ¿ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ó»Õ³ëå³նáõû³ն Ù³ëÇն:
Æñ ѳñ³½³ï Ù³ÛñÁ ù³ç³É»ñ»É ¿ Çñ»ն ãí³Ë»ն³É áõ ·ն³É »ñµ»ÙնÇ Ñ³Û³µն³Ï ³Û¹ ·³õ³éն»ñÁª ѳñóáõ÷áñÓÇ »նóñÏ»Éáõ ѳٳñ ѳÛÇ µ»Ïáñն»ñÇն:

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: