İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

noyan tapan: հ³Û³ëï³նÇ Ùßï³Ï³ն µն³Ïãáõû³ն Ãõ³ù³ն³ÏÁ ϳ½Ù»É ¿ 3.2 ÙÉն. Ù³ñ¹

ºրºô²Ü, ÜàÚº²Ü î²ä²Ü – 2004 Ã. Ûáõնõ³ñÇ 1-Ç ¹ñáõû³Ùµª հ³Û³ëï³նÇ հ³նñ³å»ïáõû³ն Ùßï³Ï³ն µն³Ïãáõû³ն Ãõ³ù³ն³ÏÁ ϳ½Ù»É ¿ 3 ÙÉն. 212 ѳ½³ñ 200 Ù³ñ¹, áñÇó 1 ÙÉն. 671 ѳ½³ñ 400-Á‘ ϳն³Ûù »ն, ÇëÏ 1 ÙÉն. 540 ѳ½³ñ 800-Á‘ ïÕ³Ù³ñ¹ÇÏ:

հհ ²½·³ÛÇն íÇ׳ϳ·ñ³Ï³ն ͳé³Ûáõû³ն ïõ»³Éն»ñÇ Ñ³Ù³Ó³Ûնª 2003 Ã. Ûáõնõ³ñ-¹»Ïï»Ùµ»ñÇն »ñÏñÇ µն³Ïãáõû³ն µն³Ï³ն ³×Ç óáõó³նÇßÁ 2002 Ã. Ñ³Ù»Ù³ï ³×»É ¿ 49,3%-áí, áñÁ å³ÛÙ³ն³õáñõ³Í ¿ Çնãå¿ë Íնáõն¹ն»ñÇ ³×áí, ³Ûնå¿ë ¿É ٳѳóáõû³ն նõ³½áõÙáí:

λ³նùÇ ³é³çÇն ï³ñáõÙ »ñ»Ë³ն»ñÇ Ù³Ñ³óáõû³ն óáõó³նÇßÁ 2002 Ã. ѳٻٳï նõ³½»É ¿ 1,6 ïáÏáë³ÛÇն Ï¿ïáí: 2003 Ã. ÙÇնã»õ 5 ï³ñ»Ï³ն »ñ»Ë³ն»ñÇ Ù³Ñ³óáõû³ն ¹¿åù»ñáõÙ ·»ñ³ÏßéáõÙ ¿ ÙÇնã»õ 1 ï³ñ»Ï³նն»ñÇ Ù³Ñ³óáõÃÇõնÁ (87,2%):

²նó»³É ï³ñõ³Û ÁնóóùáõÙ ·ñ³նóõ³Í ³ÙáõëնáõÃÇõնն»ñÇ ÃÇõÁ 11,7%-áí ³×»É ¿ 2002 Ã. Ñ³Ù»Ù³ï »õ ϳ½Ù»É 15282, ÇëÏ ³Ùáõëն³ÉáõÍáõÃÇõնն»ñÇ ù³ն³ÏÁ ϳ½Ù»É ¿ 1823‘ ³×»Éáí 8,3%-áí: հ³Û³ëï³նáõÙ 2003 Ã. 1000 նáñ ϳ½Ù³õáñõáÕ ³Ùáõëն³Ï³ն ½áÛ·»ñÇն µ³ÅÇն ¿ ÁնÏ»É 119 ³Ùáõëն³ÉáõÍáõÃÇõն:

Yorumlar kapatıldı.