İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

horizon: ¶Àրø ¶րƶàրº²Üª ²èºÔÌàô²Ì²ÚÆÜ ØºÌ²հ²րàôêîÀ

à±í ¿ ³Ù»ñÇÏ³Ñ³Û ÙÇÉdzé³ï¿ñ, µ³ñ»·áñÍ »õ »É»õÙï³·¿ï ¶Áñù ¶ñÇ·áñ»³ն:

§Las Vegas Review Journal¦Ç 2003 ¸»Ïï»Ùµ»ñÇ ÃÇõÇն Ù¿ç, Éñ³·ñáÕ K. J. Evens ½³Ûն ÏÁ Ïáã¿ §Ë³Õ³Õ ³éÇõͦ, §È³ë ì»Ï³ëÇ Ñ³Ûñ¦:

Ø»Í ¿ñ ¶ÁñùÇ §ÈÇնëǦ ÑÇÙն³¹ñ³ÙÇ µ³ñ»·áñͳϳն ն»ñ¹ñáõÙÁ 2003Çն հ³Û³ëï³նÇ Ù¿ç, áõñ Çñ նáõÇñ³ïáõáõÃÇõնն»ñáí ϳï³ñáõ»ó³ն Ñëϳ۳ϳն ßÇն³ñ³ñ³Ï³ն ³ß˳ï³նùն»ñª Û³ïϳå¿ë Ùß³ÏáõóÛÇն û׳Ëն»ñáõ, ׳ٵ³ն»ñáõ »õ ÷áÕáóն»ñáõ նáñá·Ù³ն ·Íáí:

ÊáñÑñ¹³õáñáõû³ն ßÕ³ñßáí å³ïáõ³Í ¿ ³նáñ ³նѳõ³ï³ÉÇ Û³çáÕáõÃÇõնն»ñáõ Çõñ³ù³նãÇõñ ûÕ³ÏÁ: ²ն ãÇ ëÇñ»ñ ѳñó³½ñáÛóն»ñ áõն»ն³É, ÏÁ Ëáõë³÷Ç Éñ³·ñáÕն»ñ¿ »õ Çñ Ù³ëÇն Áëáõ³Í ·áí³ë³նùÇ Ëûëù»ñ¿ն: Èñ³·ñáÕ ·áí³ë³նùÇ Ëûëù»ñ¿ն: Èñ³·ñáÕ ÆíÁն½Ç Ûû¹áõ³Í¿ն ÏÁ ù³Õ»նù Ñ»ï»õ»³É ï»Õ»ÏáõÃÇõնն»ñÁ:

¶Áñù ¶ñÇ·áñ»³ն Íն³Í ¿ üñ»½նû (ø³ÉÇֆáñնdz), 6 ÚáõնÇë 1917Çն: ²Ñ³ñáն »õ ÈÇÉÇ ¶ñÇ·áñ»³նն»ñáõ ãáñë ½³õ³Ïն»ñ¿ն ³Ù»ն³÷áùñն ¿ ³ն: 1921 – 1922Çն, ²Ù»ñÇϳÛÇ ïնï»ë³Ï³ն ×·ն³Å³ÙÇ ûñ»ñáõն, Áնï³նÇùÁ ÏÁ ï»Õ³÷áËáõÇ Èáë ²ն×»ÉÁë: §հ³Ï³é³Ï ³Ù»ñÇϳÍÇն ÁÉɳÉáõë, Ù»ñ ³é³çÇն É»½áõն ѳۻñ¿նÁ »Õ³Í ¿¦, ÏÁ Ùï³µ»ñ¿ ¶Áñù, §³ն·É»ñ¿նÁ ëáñí»ó³նù ѻﳷ³ÛÇնª ÷áÕáóÁ ÁնÏ»ñն»ñáõ Ñ»ï¦: 9 ï³ñ»Ï³նÇն ³ñ¹¿ն »Ï³Ùáõï ÏÁ µ»ñ¿ñ ïáõնª ϳï³ñ»Éáí ûñóí³×³éÇ »õ ï³ñµ»ñ µնáÛÃÇ ³ÛÉ ³ß˳ï³նùն»ñ:

àñáíÑ»ï»õ Áնï³նÇùÁ Û³×³Ë ï»Õ³÷áËáõ³Í ¿ ù³Õ³ù¿ ù³Õ³ù, ³ն ÙÇßï §նáñ»Ï¦ »Õ³Í ¿ ¹åñáóÇն Ù¿ç »õ ëïÇåáõ³Í »Õ³Í ¿ §Çնùն³Ñ³ëï³ïáõ»Éáõ¦: 8ñ¹ ¹³ë³ñ³ն¿ն »ïù ã¿ ß³ñáõն³Ï³Í ¹åñáóÁ: ´éնóù³Ù³ñïÇ ëÇñ³Ñ³ñ ³õ³· »Õµ³ÛñÁª ÜÇß, Ù³ñ½³Í ¿ ½Çնù, »õ ¶Áñù ¹³ñÓ³Í ¿ §ä³ëÇֆÇϦ ßñç³նÇ ëÇñáճϳն ûûõ µéնóù³Ù³ñïÇ ³ËáÛ»³ն:

²ն, ѳõ³ն³µ³ñ ¹³éն³ñ µéնóù³Ù³ñïÇÏ, »Ã¿ ãѳն¹Çå¿ñ Ted OflahertyÇն, áñ µ³óÇ ß¿նù»ñáõ Ïñ³Ï³ñ³նն»ñ ï»Õ³¹ñ»É¿, ÏÁ ½µ³Õ¿ñ û¹³ն³õ»ñáí: 1939Çն, ³ն ³é»õïñ³Ï³ն û¹³ãáõÇ í³ñáñ¹Ç Çñ³õáõնù ëï³ó³Í »õ ³ß˳ï³Í ¿ áñå¿ë Ù³ñ½Çã:

§Èë»óÇ, áñ Ø»Íն ´ñÇï³նÇáÛ ³ñù³Û³Ï³ն û¹áõÅÁ (RAF) ÃéÇãùն»ñ Ï՛Çñ³Ï³ն³óն¿ Øáնñ¿³É¿ն (ø³ն³ï³) հáɳնï³: ¸ÇÙ»óÇ »õ ³նÙÇç³å¿ë Áն¹áõնáõ»ó³Û: â¿Ç ѳõ³ï³ñª Çõñ³ù³նãÇõñ ÃéÇãùÇ Ñ³Ù³ñ 1000 ³Ù. ïáɳñ ÏÁ í׳ñ¿Çն¦, ÏÁ í»ñÛÇß¿ ¶Áñù:

ºñÏáõùáõÏ¿ë ï³ñáõ³ն ÁնóóùÇն 33 ÃéÇãù ÏÁ ϳï³ñ¿: 1945Çն Çնùն³ÃÇé ÙÁ ·ն»Éáí ÏÁ ëÏëÇ Ï³նáն³õáñ ÃéÇãùն»ñ ϳ½Ù³Ï»ñå»É ¹¿åÇ Ë³Õ³ïáõն»ñáõ Ï»¹ñáնª ȳë ì»Ï³ë:

ØÇնã»õ 50³Ï³ն Ãáõ³Ï³նն»ñÁ, Û³ÛïնÇ Ë³Õ³ÙáÉ ÁÉɳɿ »ïù, ³ն Ùdzն·³ÙÁն¹ÙÇßï ÏÁ ¹³¹ñÇ Ë³Õ³É¿: ´³Ûó, ȳë ì»Ï³ëÇ Ù¿ç ÏÁ ѳն¹ÇåÇ Çñ »ñÏñáñ¹ Ïնáçª ն³ËÏÇն å³ñáõÑÇ ÖÇն Ø»ñÇ հ³ñïÇÇն, »õ Ï՛áõն»ն³ն »ñÏáõ ¹áõëïñª Âñ¿ÛëÇ »õ ÈÇնï³: ²նáնó ³նáõնն»ñáõ ÙdzÓáõÉáõÙ¿ն ÏÁ Û³é³ç³ն³Û ¶ñÇ·áñ»³նÇ ³նÓն³Ï³ն ÁնÏ»ñáõû³նª §Trecinta Corp.¦ ³նáõ³նáõÙÁ:

Æñ ͳé³ÛáõÃÇõնÁ Áն¹³ñӳϻÉáõ նå³ï³Ïáí Ï¿ë ·Çնáí ÏÁ ·ն¿ Douglas C – 54 ïÇåÇ Çնùն³ÃÇé ÙÁ, áñ í»ñ³նáñ᷻ɿ »ïù, Û³ñÙ³ñ å³ÑÁ áñë³Éáí, ÏÁ í»ñ³í³×³é¿ª 100,000 ïáɳñ ߳ѻÉáí: ºõ ³Ûëå¿ë, ÏÁ ëÏëÇ ³éáõͳËÇ Çñ ³ÙµáÕç Ï»նë³·ñáõÃÇõնÁ:

ÎÁ ÑÇÙն¿ §Trans International Airlines¦ û¹³ն³õÇ ÁնÏ»ñáõÃÇõնÁ: ¼Çնù ׳նãóáÕ Ñ³Û»ñ նÇõóå¿ë Ï՛û·ն»նª ·ն»Éáí ³նáñ µ³Åն»ïáÙë»ñÁ »õ Ûáõë³Ë³µ ã»ն ÁÉɳñ: 1968Çն, նáÛն ÁնÏ»ñáõû³ն Ù¿ç 104 ÙÇÉÇáն ïáɳñÇ Çñ ߳ѳµ³ÅÇնÁ, ³ն ÏÁ ͳ˿ §Trans America Corporation¦Çն »õ ÏÁ í»ñ³¹³éն³Û Çñ ն³ËÏÇն Ñ»ï³ùñùñ³ëÇñáõÃÇõնն»ñáõ Ï»¹ñáնª ȳë ì»Ï³ë: 960 ѳ½³ñÇ ÏÁ ·ն¿ §Flamengo¦ ÑÇõñ³նáóÁ, ÏÁ í»ñ³Ï³ն·ն¿ ³նó»³ÉÇ ÷³ÛÉùն áõ ÷³éùÁ, ն³Ë í³ñÓáõ Ïáõ ï³Û ½³Ûն »õ 4 ÙÇÉÇáն ïáɳñ Ï՛³å³Ñáí¿, ÇëÏ Ñ»ï³·³ÛÇն ÏñÏÇն ÏÁ ͳ˿ 5 ÙÇÉÇáն ïáɳñÇ: êï³ó³Í ·áõÙ³ñáí ³ն ÏÁ Ó»éն³ñÏ¿ ³ß˳ñÑÇ Ù»Í³·áÛն ÑÇõñ³նáóǪ §International¦Ç ϳéáõóÙ³ն:

îնï»ë³Ï³ն ×·ն³Å³ÙÇ ï³ñÇն»ñն »ն: ²ն, ëïÇåáõ³Í ÏÁ ͳ˿ Çñ »ñÏáõ ÑÇõñ³նáóն»ñÁª §üɳٻնÏû¦ն »õ §ÆնÃÁñն¿ßÁնÁɦÁ, ß³ï ãնãÇն ·áõÙ³ñն»ñáí: ºñ»õáÛÃÁ, ë³Ï³Ûն, ã՛ÁնÏ×»ñ ¶ñÇ·áñ»³նÁ, áñ ³Ûë ³ն·³Ù ѳۻ³óùÁ Ï՛áõÕÕ¿ ¹¿åÇ ß³ñųնϳñÇ ³ß˳ñÑ »õ §Western Airlines¦ û¹³ն³õ³ÛÇն ÁնÏ»ñáõû³ն Çñ µ³Åն»ïáÙë»ñáõ ß³ÑáÛÃն»ñáõ ѳßáõáÛն, ÏÁ ·ն¿ §Metro Goldwyn Mayer¦ (MGM) ÁնÏ»ñáõÃÇõնÁ »õ ϳñ× Å³Ù³ն³Ï³ÙÇçáóÇ ÁնóóùÇն ÏÁ µ³ñÓñ³óն¿ ³նáñ »Ï³ÙáõïÁ:

øÇã»ñ ÏÁ ѳëÏն³ն ³նáñ ·áñͳñùն»ñáõ §·³ÕïնÇùն»ñÁ¦: àã áù, ûñÇն³Ï, Ïñն³Û ·áõ߳ϻÉ, ÿ DZնãå¿ë 1986Çն ³ն Ted TurnerÇ Í³Ë»ó §MGM¦ »õ §United Artist¦ ³ñáõ»ëï³նáóն»ñÁ (Studio), »õ ϳñ× Å³Ù³ն³Ï »ïù, í»ñëïÇն ·ն»ó ½³նáնùª 150 ÙÇÉÇáն ïáɳñ ߳ѻÉáí:

1990Çն ¹³ñÓ»³É ¹ñ³Ù³Ï³ն ն»Õ ¹ñáõÃÇõնÁ ÏÁ ëïÇå¿ ½Çնù Í³Ë»É ³Û¹ ³ñáõ»ëï³նáóն»ñÁ Çï³É³óÇ »É»õÙï³·¿ï GianCarlo BarettiÇ 1,3 ÙÇÉdzé ïáɳñÇ: Æñ ëï³ó³Í 967 ÙÇÉÇáն ïáɳñáí, ³նÙÇç³å¿ë µ³Åն»ïáÙë»ñ ÏÁ ·ն¿ §Chrysler¦ Çնùն³ß³ñÅÇ ·áñͳñ³ն¿ն, »õ ÏÁ ¹³éն³Û ³նáñ ³Ù»ն³Ù»Í µ³Åն»ï¿ñÁ:

Æñ ³նó»³ÉÇ »ñ³½ª ³ß˳ñÑÇ ³Ù»ն³Ù»Í ÑÇõñ³նáóÁ ϳéáõó»Éáõ ·³Õ³÷³ñÁ ÏÁ ѳɳͿ ½Çնù: ºñÏáõ ï³ñÇ Ï³éáõó»É¿ »ïù, 18 ¸»Ïï»Ùµ»ñ 1993Çն, նáñ ï³ñáõ³ն ëÏǽµÁ, ѳն¹Çë³õáñ³å¿ë ÏÁ µ³óáõÇ §MGM Grand¦ ÑÇõñ³նáóÁ, áñ áõնÇ 5,000 ë»ն»³Ï, ßáõñç 60,000 ùÙ. ˳ճí³Ûñ (Casino) »õ 33 ³ñï³í³ñ (Acre) ï³ñ³Íáõû³Ùµ ³Û·Ç: 1995Çն Çñ »õ §Chrysler¦Ç ն³ËÏÇն ն³Ë³·³Ñ Lee Ayagoga ÁնÏ»ñáõû³ն ³Û¹ ßñç³նÇն ն³Ë³·³Ñáõû³ն ն»ñϳ۳óáõó³Í ³é³ç³ñÏÁª 22,8 ÙÇÉdzé ïáɳñÇ ·ն»É ³ÙµáÕç ÁնÏ»ñáõÃÇõնÁ, ³åß»óáõóÇã ïå³õáñáõÃÇõն ÏÁ Ó·¿ Çնùն³ß³ñÅÇ ³ñ¹Çõն³µ»ñáõû³ն µն³·³õ³éÇն Ù¿ç ³ß˳ïáÕն»ñáõն íñ³Û:

¶Áñù ¶ñÇ·áñ»³ն 87 ï³ñ»Ï³ն ¿, µ³Ûó ¹»é ß³ï ³ßËáõÅ ¿ ïնï»ë³Ï³ն ѳñó»ñáõ Ù¿ç »õ նáñ ·áñͳñùն»ñ ÏÁ ն³Ë³Ó»éն¿: ²ն ѳë³ñ³Ï³Ï³ն í³Ûñ»ñáõ Ù¿ç »ñ»õն³É ãÇ ëÇñ»ñ »õ ãÇ Ë³éնáõÇñ Çñ ·áñÍ»ñáõ ïնûñ¿նն»ñáõ ·áñÍáõն¿áõû³նóª Ó·»Éáí, áñ ³նáնù ïնûñÇն»ն:

(հàրƼàÜ)

Yorumlar kapatıldı.