İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

hürriyet: Erdoðan ziyareti öncesinde Ermeni lobisinden Bush’a baský

ABD Kongresi’nin Ermeni lobisi üyeleri, ABD Baþkaný George Bush’a mektup göndererek, ‘‘Türkiye’nin Ermenistan’a uyguladýðý ambargoyu kaldýrmasý gerektiðini’’ öne sürdüler.

Merkezi Erivan’da bulunan Mediamax’ýn Amerikan Ermeni Asamblesi’ne(AAA) dayandýrarak verdiði habere göre, mektupta Bush’tan, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’a Washington ziyareti sýrasýnda ambargoyu bir an önce kaldýrma çaðrýsýnda bulunmasý talep edildi. Ermenilerin sorunlarýyla ilgilenmek üzere kurulan Kongre grubunun eþbaþkanlarý Frank Pallone ve Joe Knollenberg tarafýndan gönderilen mektupta, ‘‘Türkiye’nin bugünkü ambargo uygulamasý, bölgesel güvenlik ve baþarýya katký saðlamýyor, aksine kýsa ve orta vadeli siyasi hedeflerimiz için baltalayýcý etki yapýyor’’ denildi.

Mektupta, ‘‘Türkiye’nin uygulamasýnýn Ermenistan’daki ulaþtýrma ücretlerini yüzde 30 ila 35 oranýnda artýrdýðý ve Ermeni ekonomisine boðucu etki yaptýðý’’ þeklindeki iddialarýn ABD Dýþiþleri Bakanlýðý raporunda yer aldýðý hatýrlatýlýrken, ayný raporda, sýnýrýn açýlmasý ve normal iliþkilerin kurulmasý durumunda her iki ülkenin ticaret, turizm ve enerji alanlarýnda yýllýk 1 milyar dolar gelir elde edebileceðinin kaydedildiði ifade edildi. ‘‘ABD, Türkiye, NATO, ittifakýn Barýþ Ýçin Ortaklýk (BÝO) programý ve Avrupa Birliði’nin güvenlik ve ekonomik çýkarlarý, hiç olmadýðý kadar, Türkiye’nin bir an önce ve koþulsuz olarak 10 yýldýr devam eden ambargoyu kaldýrmasýna baðlýdýr’’ denilen mektupta, Erivan yönetiminin koþulsuz, tam ve normal iliþkilere her zaman hazýr olduðunu açýkladýðý savunuldu.

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: