İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Istanbul Patrikligi Rahiplerinin Bildirgesi

Liste uyelerimizin istegi uzerine, 15 Mayis’ta Ermenice olarak yayimlanan resmi Bildirge’nin Turkce cevirisini veriyoruz.

İSTANBUL PATRİKLİĞİ RAHİPLERİNİN BİLDİRGESİ

İstanbul Ermeni Patrikliğine bağlı Rahipler Topluluğu Genel Kurulu (Miapanagan Joğov) 15 Mayıs 2001 Salı günü Kınalıada’daki Patriklik konutunda toplandı. Surp Krikor Lusavoric Kilisesi’nde yapılan sabah dualarından sonra Patrik 2. Mesrob Hazretlerinin başkanlığında başlayan toplantıya Başepiskopos Şahan Srpazan Sıvaciyan, Başepiskopos Karekin Srpazan Bekciyan, Episkopos Aram Srpazan Ateşyan, Rahip Sahak Maşaliyan ve Rahip Yeğişe Uçkunyan katıldılar, toplantının sekreterliğini Kıdemli Peder Dr Krikor Damatyan yaptı. Toplantıya Londra’da bulunan Rahip Bısak Hatapyan ve Roma’da bulunan Rahip Zakeos Ohanyan katılamadılar. Yaklaşık bütün gün süren toplantıda Ermeni Kilisesi’nin çeşitli güncel sorunları ve özellikle Patrikligimiz rahiplerini ve yerel kilisemizi ilgilendiren konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Gündemdeki konular hakkında yapılan görüşmelerden sonra, aşağıdaki konularda Kilisemiz üyelerini bilgilendirmeye oybirliğiyle karar verildi:

1.İstanbul Ermeni Patrikliği Rahiplerinden oluşan topluluk Mesih’in Doğuşu ile başlayan Miladi takvime göre Üçüncü Milenyum’un başlamış olmasının ve Ermeni Kilisesi’nin resmen tanınmasının 1700’uncu yıldönümünü rahiplik andını yenileme fırsatı olarak değerlendirmektedir. Tanrı ve halkımız önünde içilen bu ant Kutsal Kitap, Aziz Atalarımızın öğretileri ve Ermeni Resuli Kilisesi’nin kutsal gelenekleri üzerine kurulmuştur. Patrikliğimiz rahipleri dualarında sürekli olarak Kutsal Üçlük olarak vahyolan Tek Tanrı’dan merhamet ve lutuf dilemekte, Azize Bakire Maryam Astvadzadzin’in, Aziz Resuller’in, Aziz Krikor Lusavoriç’in, Aziz Çevirmenler’in, Aziz Atalar’ın, Aziz Munzeviler’in ve Aziz Şehitler’in şefaatlerini önemsemektedir.

2. İstanbul Ermeni Patrikliği Rahipleri, Patriklik Makamı’nın cemaatin ruhani yapılanmasına adanmış manevi misyonunun, bir zamanlar Bitlis’teki Amrdolu, İzmit’teki Armaş manastırlarının ve 1970’li yıllara dek Üsküdar’daki Surp Haç Tıbrevank ruhban okulunun skolastik geleneklerinin, Patrikliğin asırlardır süregelen özerkliğinin ve imtiyazlarının, özellikle de saadetli patriklerimiz Bursalı Hovagim, Bitlisli Hovhannes, Zimaralı Hagop, Kağızmanli Zakarya, Vanlı Mıgırdiç, Hasköylü Nerses Varjabetyan, Keremetli Horen Aşıkyan, İstanbullu Mağakya Ormanyan, İstanbullu Yeğişe Turyan, Trabzonlu Karekin ve Yozgatlı Şnorhk Kalustyan’ın aktarmış olduklari ruhani-kültürel mirasın sadık koruyucularıdır.

3. İstanbul Ermeni Patrikliği Rahipleri, Ermeni Resuli Kilisesi’nin birliği ve bütünlüğü içersinde Surp Eçmiyadzin’de bulunan İman Atamız Aziz Krikor Lusavoriç’in makamını Kilise’nin birinci ve ana makamı olarak tanımakta ve onun bekası ve ruhani yapılanması, Tüm Ermeniler Katolikosu’nun sağlığı ve ruhunun kurtuluşu için her gün Tanrı’ya dua etmektedirler. Patriklik Rahipleri aynı biraderane duygularla Antilyas-Beyrut’taki Kilikya Katolikosluğu ve Kudüs Patrikligi için, ve bu makamlarda bulunan Kilikya Katolikosu ve Kudüs Patriki’nin yaşamları ve onların üstlendikleri görevlerde başarılı olmaları için de dua etmektedirler. Patriklik Rahipleri, Ermeni Kilisesi’nin dört patriklik makamları arasında varolan bazı sorunların en kısa zamanda çözümlenerek Ermeni Kilisesi’nin dini öğreti ve dini törenlerdeki birliğinin yanı sıra kilise hayatının her alanında da mükemmel bir işbirliğinin sağlanabileceği inancında olup bunun halkımızın ruhani gelişimi ve tesellisi icin gerekli saymaktadır.

4. İstanbul Ermeni Patrikliği Rahipleri, Ermeni Kilisesi hiyerarşisindeki dört makamında görev yapan patriklerden herhangi birinin yanılgısız (anskhalagan, infallable)olduğunu kabul etmemektedir. Tek yanılamaz olan Mesih’in Kutsal Kilisesi’dir. Dolayısıyla Kilise’yi ilgilendiren öğreti, ilahiyat, tüzük veya disiplin konularındaki sorunların, mutlaka uzman bir kadro tarafından araştırıldıktan sonra, nihai çözüme Episkoposlar Genel Kurulu’nda (Genel Sinod) kavuşmaları gerekmektedir. Çünkü evrensel kilise kanunlarına göre yukarıda sayılan konularda kilisenin en yüksek karar organı Episkoposlar Genel Kurulu’dur.

5. İstanbul Ermeni Patrikligi Rahipleri Ermeni Kilisesi tüzüğü hazırlığı konusunda ciddi endişeler taşımaktadır. Bugüne kadar Patrikliğimiz tarafından yapılan eleştiri, düzeltme ve önerilerin Surp Eçmiyadzin’deki komisyon tarafından hiç bir surette dikkate alınmamaları, kısmen dahi olsa değerlendirilmemeleri özellikle kaygı verici bir durum yaratmaktadır. 540 yıllık ozerk Patrikliğimiz ve ruhani görevlileri, kendi dini, hayri, içtimai ve benzeri konulardaki ruhani faaliyetlerini icra ederken salt Tanrı ve Patriklik sınırları dahilinde yaşayan kilise üyeleri önünde sorumludur. Dünyadaki Ermeni Kilisesi’nin tümünü ilgilendiren ruhani konularda ise, Patrikliğimiz, Surp Eçmiyadzin’deki Başpatrikliğin ve nizami kurullarının rehberliğini tanımakla birlikte, Patriklik imtiyazını kullanarak bu ve benzeri konularda görüş bildirme görev ve hakkını saklı tutar.

6. İstanbul Ermeni Patrikligi Rahipleri Surp Eçmiyadzin’deki Yüksek Ruhani Kurul’un içinde bulunduğu statü belirsizliği durumundan ciddi endişe duymaktadır. Halen yeni bir tüzük hazırlanmış olmadığı göz önüne alındığında, 1945 yılında kabul edilen tüzükte yer alan Yüksek Ruhani Kurul’un oluşumu hakkındaki maddenin geçerliliğini koruduğu izahtan varestedir. Dünya Ermeni Kilisesi Delegeler Genel Meclisi’ni yakın zamanda toplama imkanı olmadığı göz önüne alınarak Yüksek Ruhani Kurul’un, Episkoposlar Kurul’u tarafından oluşturulması gerekmektedir. Seçim gizli oyla yapılmalı ve YRK’ya sadece episkoposlar üye olmalıdır. Bu günkü YRK Katolikos Hazretleri tarafından sahsen atanan üyeleriyle sadece bir danışma kurulu statüsünde olup inceleme ya da soruşturma komisyonları kurmaya ve disipliner yargılarda bulunmaya yetkili değildir.

7. İstanbul Ermeni Patrikliği Rahipleri “Mir Religi” gazetesi tarafından yayınlanan bir haberde yer alan “Moskova Ermeni Kiliseleri Birliğinin” yaptığı duyuruyu gayet endişe verici bulmaktadır. Adı geçen “Birlik” duyurusunda, eskiden beri doğrudan Surp Eçmiyadzin’e bağlı bulunan Yeni Nahcivan ve Rusya Ruhani Önderliği’nden ayrıldığını ve Katolikos 2. Karekin Hazretleri’nin karar ve emirlerini tanımadığını bildirmiştir. Birlik, aynı zamanda Ermeni Kilisesi’nin kadim geleneklerine bağlı olduğunu ve sadece Ermeni Kilisesi’nin en üst karar organı olan Dünya Ermeni Kilisesi Delegeler Genel Meclisi’ne bağlı olduğunu ilan etmiştir. Bu iddialar çelişkilidir. Çünkü Dünya Ermeni Kilisesi Delegeler Genel Meclisi’nin başkanı ve karar onay mercii zaten Katolikos Hazretleri’nin kendisidir. Öyle ki, Patrikliğimiz Rahipleri bu gibi bir duyurunun kabul edilemez olduğunda ve yadsınması gerektiğinde mutabık kalmışlardır. Patrikliğimiz Rahipleri Ermeni Kilisesi’nin en büyük ruhani önderliklerinden birinin sınırları dahilinde yaşanan olayların bu boyutlara ulaşmasından büyük üzüntü duymaktadır. Patrikliğimiz Rahipleri bu sorunun Hıristiyanlık ve kilise kurallarından kaynaklanan ilkeler doğrultusunda davranılarak çözülebileceğine inanmakta ve soruna çözüm ararken kişisel tutku ve çıkarların bertaraf edilmesi gerektiğini düşünmektedirler.

8. İstanbul Ermeni Patrikliği Rahipleri Surp Haç Tıbrevank mezunlarından Sayın Yervant Saracyan’ın (eski Khaçadur Vartabed) rahipliğe tekrar geri dönme konusundaki başvurusunu değerlendirdi. Yapılan fikir alışverişinden sonra Patrikliğimiz Rahipleri, Tanrı’nın “lütuf Kapısı’nın” eski vartabedin önünde açık tutulmasının doğru olacağı konusunda görüş belirttiler. Ancak kendisinin Patriklik sınırları dahilinde ikamet etmesi ve rahipliğe kabul edilmeden önce Patriklik Makamı’nın belirleyeceği bir dizi ön koşulları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu konuyla Patriklik Ruhani Kurulu ilgilenecektir. Alınacak olan kararları onaylama ve yürütme yetkisi ise Patrik Hazretleri’ne aittir.

Patriklik Kalemi

Yorumlar kapatıldı.