İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Kirkor Döşemeciyan ile röportaj

Kırmızı Liste’nin lideri Kirkor Döşemeciyan’a seçim hakkında sorular yönelttik. Cevaplarını yayınlıyoruz.

HyeTert: Aday olup olmamak konusunda, sizinle beraber yola çıkanlara “bizi ortada bıraktılar” dedirtecek kadar, neden

mütereddit davrandınız?

KD: S.Pırgiç Hastanesi Vakfı Y.Kurulu seçimi için aday olmakta kararsız davrandığımı söylemek mümkün değildir,adaylık

kararını kesin olarak 15 Mart 2001 tarihinde verdim. Bu konuda Kirkor Döşemeciyan ve

Arkadaşları’dan zorunlu bir açıklama adlı yazıya bakabilirsiniz. Ancak bu kararı kamuoyuna açıklamakta acele etmedim,bu

noktada “kararsız değil” ama tedbirli davrandığımız söylenebilir.

HyeTert: İlk birleştirme girişimlerinde, bu girişime karşı olduğunuzu açıkça beyan edip çekildiğiniz halde, ikinci

girişimde neden önce evet deyip, konu gazetelerde yer aldıktan bir gün sonra ve kimseye haber vermeden çekildiniz ?

KD: Ben,cemaat kurumlarında daima kısmi yenilemeden yana olmuş bir kişiyim, yani yönetim kurullarına her dönemde
yaklaşık %40-50 oranında yeni ve genç üye katılmasını, bir sonraki dönemde deneyim kazanmış bu üyeler görevde kalırken

önceki dönemden kalanların ayrılmasını savunurum. Küçük toplumlarda bu sistemin uygulanması,kısıtlı insan kaynağının gereksiz

israfını önleyen bir yoldur.Ancak kalan ve yeni gelen şahısların asgari müştereklerde birleşmesi tabiatiyla beraber

çalışabilmenin ve iş yapabilmenin ilk şartıdır.

İşte bu düşüncelerle adaylığımı kamuoyuna açıklamakta acele etmedim,çünkü bu açıklama yapıldığı andan itibaren
bağlayıcı durum ortaya çıkacak ve kısmi yenileme yoluyla asgari müştereklerde birleşebilecek bir kadro oluşturma ihtimali

ortadan kalkacaktı.

Nitekim iki kez görüşme teklifi alındı ve biz küçük dahi olsa,bir uzlaşma ihtimalini göz önüne alarak görüşmeyi
kabul ettik.Ancak görüşmelerde karşı taraf , bizim anladığımız mânâda bir uzlaşma aramak yerine, birlikte hareket ettiğimiz

arkadaşlarımızı dışarıda bırakarak sadece beni ve Sn.Herman Balyan’ı kadrolarına alma teklifiyle ortaya çıktı.

Düşüncelerimizin Yönetim Kurulunda yeterince temsiline olanak vermeyeceği kesin olan bu çözümün kabulü tabiatıyla mümkün

değildi ve tarafımızca reddedildi. 18 Nisan 2001 tarihinde taraflar listelerine kesin şekli vererek gazetelere yayınlanmak

üzere teslim ettiler.

19 Nisan 2001 sabahı cemaatimizin ruhani lideri fevkelâde iyi niyetli bir davranış içinde, tek liste ile seçime

gidilmesinin daha doğru olacağını ifade ile böyle bir yol bulunması için yardım teklif ettiler.Bu suretle yeni bir aday
listesi oluşmuş ancak bu liste asgari müştereklerde birleşebilme veya görüşlerin eşit oranda temsili yönünde ümit vermekten

uzak kalmıştır.Bu duruma bir de birlikte hareket etttiğimiz arkadaşlarımızın haklı tepkisi eklenince
ayrılma kararımız aynı gün içinde verilmiş ve ilgililere bildirilmiştir.

HyeTert: Arkadaşlarınız ayrı liste yapmak istediğinde tekrar başkanlığı neden kabul ettiniz ?

KD: Bu noktada artık bu yarıştan şahsım adına vazgeçme kararı vermişken,arkadaşlarımız geceyi çalışarak ,biribirine
danışarak geçirmiş ve başladıkları işi sürdürme kararı almışlardı. Aldıkları bir diğer karar ise listelerinin başına adımın

yazılması idi,bunu kabul ettirmeleri pek kolay olmadı,ancak grubun kararlı,heyecan dolu ve beraberlik içindeki tutumu
sonunda aday listesi Merkez Seçim Kuruluna adım eklenerek gönderildi. Burada kabul ettiğim görevin “başkanlık” olarak

tarifine katılmadığımı, bu enerjik ve değerli grubun bir parçası olarak görülmeyi tercih ettiğimi açıkça ifade etmek

isterim.Toplum bu gruba hizmet şansı verdiği takdirde ekip mensuplarından her birinin “başkanlık” görevini hiç
zorlanmadan üstlenecek değerde olduğu açıkça görülecektir.

HyeTert: Neden eski arkadaşlarınızdan ayrılarak, yeni bir grupla yola çıkma ihtiyacı duydunuz ? Yönetim konusunda

anlaşamadığınız noktalar nelerdir? Ayrıca seçildiğiniz takdirde Sayın Pilo Atan’ın hastanedeki konumu ne olacak?

Eski arkadaşlarımızdan neden ayrıldığımıza dair sorunuzu cevaplamadan önce, seçim sonrası bu arkadaşlarımızla

ilişkilerimizde herhangibir aksama olmayacağını, seçim öncesindeki dostluklarımızı aynen sürdüreceğimizi ifade etmek

istiyorum. Seçimi sadece bir yarışma olarak algılıyor, kaybedenin kazananı kutlayıp daha sonra da kuruma elinden gelen

yardımı sağlayacağını varsayıyorum.

Sn.Pilo Atan’a ilişkin konumumuz da açıktır, bilindiği üzere (Yine Kirkor Döşemeciyan ve

Arkadaşları’dan zorunlu bir açıklama adlı yazıya bakabilirsiniz.) kendilerinin seçime katılmayıp,onursal bir konuma

kayması ilk olarak tarafımızca teklif edilmiş idi, birçok yol denendikten sonra işler ilk önerdiğimiz noktaya geldiğine göre
bizim farklı bir düşüncemiz söz konusu olmayacaktır.

HyeTert: Hastanemizin gelişmesi ve yenilikleri izlemesi konusundaki projelerinizi anlatır mısınız?

KD: Bizler S.Pırgiç Hastanesi Vakfının 1832 yılındaki kuruluş gayelerinden sapmayan bir hayır kurumu olarak çalışmasını

vazgeçilmez şart olarak görüyoruz. Ancak bu Vakıf, kuruluşundan 169 yıl sonra her boyutu ile büyük bir
görüntüsü almışken artık 1832 yılının, 1900ün veya 1970lerin metodları ile yönetilemez. Büyük kurum görüntüsünün esasta da

büyük kurum’luğa dönüştürülmesi gerekir. Biz “Modern yönetim” kavramları uygulanarak Vakfımızın bu hüviyete kavuşacağına ve

bu suretle geleceğini emniyet altına alacağına inanıyoruz.

Hedeflerimiz içinde ilk planda fizibilite çalışmaları ile desteklenmiş “kısa”,”orta” ve “uzun” vadeli planlama
bulunmaktadır, bunu geleceğe hazırlanmanın önde gelen şartı olarak dikkate alıyoruz. Bunun yanında artık bu boyutlara ulaşmış

bir kurumun, “köşe taşı” olarak vasıflandırılabilecek ve taviz verilmeden korunacak yönetim prensipleri edinmesi

gerekmektedir,bu ilkeler bir kez ve dikkatle tesbit edildikten sonra günlük durumlara,günlük ihtiyaca veya şahıslara bağlı

olmadan uygulanmalıdır. Biraz açmak için hemen akla gelen bazı noktaları belirtmek yerinde olur herhalde,

-Yönetim Kurulu kararlarının aksatılmadan uygulanması, değişiklik önerisi varsa bunun res’en değil usullere uygun

yapılması,
-Yönetim Kurulunun sadece karar organı olarak kalması, icranın profesyonel yöneticilere
bırakılması,
-Profesyonellerin yetki ile donatılması,sorumluluk alması ve hesap vermesi,
-Kurum içinde iş barışını

kesintisiz sürdürebilmek için gerekli ana ilkelerin tesbiti v.s.

Bütün bunlardan başka çağdaş yönetim metodları ve bilgi çağı imkânlarından da eksiksiz yararlanmak
gerekir.

Yönetim görevi grubumuza tevdi edilir ise:
Ülkemizin şu anda içinde bulunduğu ekonomik darboğazın Vakfımıza da

yansıyacağı düşüncesiyle,bilinçli tasarruf tedbirleri alınacak, mevcut kaynakların en iyi değerlendirilmesi yoluna

gidilecektir.
Hastane hizmetlerinde çeşitlemeden çok ihtisaslaşma tercih edilecektir.
Sağlık alanında ve toplum

yararına muhtelif projeler hayata geçirilecektir.
Sağlık kadrosunun mesleki yenilikleri takip etmesi teşvik

edilecektir.
Vakfımızın toplumla bağlarının daha güçlü hale getirilmesi için gayret sarfedilecek, düzenlenecek

“Forum”larla cemaatle Vakfımız arasında düşünce alışverişi sağlanacaktır.
Kadın ve gençlerin Vakfımızla bağlarının daha

güçlendirilmesine çalışılacaktır.
“Surp Pırgiç Dergisi” başarılı çizgisi ile yayınlanmaya devam edecektir.

Bunları ve yapılmasını uygun bulduğumuz diğer işleri “Seçim Beyannamemiz” içinde ,”Nasıl?” sorusunun cevapları ile
birlikte kamuoyunun bilgisine sunmuş bulunuyoruz.Bu beyannameden bazı alıntılar yazımız ekinde tekrar verilmiştir.

Vakfı ve imkânlarını tanıyan insanlar olarak programımızda bulunan önerilerin hayâl ürünü olmadığını,büyük kaynaklara

ihtiyaç göstermediğini ve gerçekleştirildikleri takdirde hem günün hem de geleceğin güzelliklerle dolu olacağını biliyoruz.

Bu güzellikleri ararken Vakfımıza geçmişte ve günümüzde büyük destek olan bağışçılarımızın yine yanımızda bulunmalarını
sağlamak bizim için bir görev olacaktır.

HyeTert: Cemaate ve özelliklere seçmenlere vermek istediğiniz mesajınız.

KD: Yazımızın sonunda topluma şöyle seslenmek istiyoruz:
-Aday kadromuzdan 4 kişi S.Pırgiç Vakfında yönetici olarak

bulunmuş, görevlerini ciddi olarak yapmış, kurumu bütün yönleri ile tanımış ve tecrübe kazanmıştır,
-Aday kadromuzdaki

Prof.Anahid M.Coşkun sağlık alanında tanınmış bir öğretim üyesidir, Hastanemize önemli emek vermiş ve Vakıf bünyesini

tanıyarak deneyim sahibi olmuştur,
-Aday kadromuzdan 6 kişi başka kurumlarımızda çalışarak Vakıf çalışmalarına ilişkin

deneyim kazanmışlardır,
-Kadromuzdaki diğer 4 kişi ise eğitimleri ve yetişkin hüviyetleri ile Kuruldaki diğer

arkadaşlarının deneyimlerini çok kısa sürede özümseyecek ve Vakfımıza yararlı olmaya başlayacaklardır.
-Bu kadro seçimden

evvel görev taksimini yapmış ve seçimden hemen sonra üzerlerine düşen hizmetleri üstlenerek işe başlamak üzere hazırlanmış

olacaktır.

Sayın seçmenler…. OYUNUZU MUTLAKA KULLANINIZ, OY KULLANIRKEN HİSLERİNİZE DEĞİL MANTIĞINIZA KULAK VERİNİZ,
DENEYİMLE TAZE GÜÇLERİ BİRLEŞTİREN KIRMIZI LİSTEYİ TERCİH EDİNİZ….

HyeTert: Teşekkür ederiz.

KD: Ben teşekkür ederim

SAĞLIK HİZMETLERİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

 • Cemaatin kendi kurumu olan Surp Pırgiç Hastanesi’nden daha nitelikli ve daha ekonomik yararlanmasını sağlamak

  için bir “üyelik sistemi” oluşturulacaktır.

 • İmkânlar oranında tüm poliklinik hizmetleri takviye edilecek ve halen

  hizmet veren bazı klinikler gibi tam güne dönüştürülecektir,

 • Ayakta tedavi hizmetleri için promosyonlar”

  düzenlenecektir

 • Ücretsiz veya indirimli tedavi için Hastane ve semt yönetim kurullarının işbirliği ile tanzim

  edilecek bir “sağlık kartı” sistemine gidilecektir,

 • Semt bazında çocuklara yönelik “sağlık taramaları”

  yapılacaktır,

 • Çevrede artan özel hastane sayısı dikkate alınarak hasta kabulünden poliklinik ücretine,ameliyat

  bedelinden ameliyat sonrası bakıma kadarher dalda rekabete hazır olunması için “maliyet muhasebesine” geçilecektir,

 • Yaşlılar ve diğer ihtiyaç sahipleri için “Evde Bakım Hizmeti” sistemi hayata geçirilecektir,
 • Mevcut yapının korunmasına özen gösterilecektir,
 • Hekim-Hasta arasındaki sağlıklı ilişkinin kurum yararına

  olduğu kabul edilerek, hekimler bu hastanenin kendi kurumları olduğu ve çıkarların örtüştüğü bilinci ile

  alışacaktır.

NÖROPSİKİYATRİ, YAŞLILAR EVİ VE ENGELLİ ÇOCUKLAR İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

 • Bir önceki yönetim tarafından
  başlatılan engelli çocuklara ilişkin proje
  tamamlanacaktır,

 • Nöropsikiyatri ve yaşlılar evi
  sakinlerimizden 5 kişilik bir komite kurulacak,yemek ve rekreasyon konularında
  bu komite ile eşgüdüm içinde çalışılacaktır,

 • Sosyal ve sanatsal aktiviteler
  teşvik edilerek yaşam tempolarına ivme
  kazandırılacaktır,

 • El becerileri olan devamlı
  sakinlerimizin bu becerilerinden yararlanılacaktır,

 • Gezi ve sanatsal etkinliklerden
  yararlanmak için yerel yönetimler ile diğer kuruluşlardan destek
  istenecektir,

 • Yaşlılar evi ve Akliye Bölümü
  sakinlerimiz için psiko-sosyal etkinlik kolu
  oluşturulacaktır,
 • Bu suretle devamlı sakinlerimizin yaşam kaliteleri yükseltilecektir.

Yorumlar kapatıldı.